Sadyzm seksualny. Sexual sadism

advertisement
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
SADYZM SEKSUALNY
Izabela Stankowska
[email protected]
Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Poznań
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Wprowadzenie
Celem prezentacji jest przedstawienie
pojęcia parafilijnego
zachowania seksualnego, jakim jest
sadyzm seksualny.
Omówione zostaną jego rodzaje, stadia,
formy oraz przyczyny powstawania.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Definicja (1)
Termin „sadyzm seksualny” wywodzi się od nazwiska
francuskiego pisarza, markiza Donatiena de Sade;
»
»» Wprowadził go do seksuologii w roku 1886 Krafft-Ebing
i opisał, jako „doznawanie przyjemności seksualnej (włącznie
z orgazmem) w wyniku aktów okrucieństwa i kar cielesnych
doświadczanych na własnej osobie lub kiedy jest się świadkiem
takich czynów na innych, czy są to zwierzęta, czy istoty
ludzkie” (Krafft-Ebing, 1937 za: Million, Davis, 2005);
»»» Sadyzm to „dynamiczne, chociaż nieświadome pragnienie, by
pozbawić innych jakiejkolwiek przyjemności, by zabić ich radość
i zabić ich oczekiwania” (Horney, 2000);
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Definicja (2)
»»»» Sadyzm oznacza: zaburzenie preferencji seksualnych, polegające na
odczuwaniu rozkoszy seksualnej w sytuacji seksualnej związanej
z dominacją i bezwzględnym podporządkowanie partnera (Lew-Starowicz,
Zdrojewicz, Dulko,2002);
»»»»» W klasyfikacji ICD-10 zaliczany jest do zaburzeń osobowości
i funkcjonowania dorosłych (F65.5.);
»»»»»» Imieliński, sadyzm zalicza do odchyleń seksualnych w zakresie
sposobu realizacji praktyk seksualnych (in modo), inaczej mówiąc
polegających na wyborze szczególnej formy zachowania prowadzącego do
uzyskania satysfakcji seksualnej;
»»»»»»» Bürger-Prinz i Giese sadyzm określają jako zjawisko ogólne
i podstawowe, mogące pojawić się na wszystkich etapach rozwojowych,
w każdym wieku i w różnym nasileniu (Bürger-Prinz, Giese, 1976).
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Kryteria diagnostyczne
Praktyki sadystyczne stają się patologiczne,gdy:
» przestają być wyłącznie epizodycznym zachowaniem,
»» podtrzymywane są przez minimum 6 miesięcy,
»»» stanowią podstawową i główną formą zaspokajania potrzeby
seksualnej,
»»»» naruszają przyjęte normy np. kliniczną, funkcjonalną lub
partnerską.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Trzy rodzaje skłonności
sadystycznych wg E. Fromm’a
(Fromm, 1993)
I.
Polegająca na uzależnianiu innych od siebie, w celu zdobycia nad
nimi absolutnej i nieograniczonej władzy, uczynienia z nich jedynie
narzędzi i „ugniatania ich jak glinę w ręku garncarza”;
II.
Wypływająca z wewnętrznego pragnienia,
by poza bezwzględnym rządzeniem innymi
dodatkowo ich „eksploatować,
wykorzystywać, okradać, patroszyć
i wysysać z nich wszystko, co jadalne”,
przy czym może odnosić się i do rzeczy
materialnych i niematerialnych
(np. emocji, motywacji);
III. Polegająca na zadawaniu innym bólu lub oglądaniu ich cierpienia;
dotyczy zarówno cierpień fizycznych, jak i duchowych; pojawia się
tu krzywdzenie czynne (poniżanie, wprawianie w zakłopotanie) lub
oglądanie innych w poniżających i kłopotliwych sytuacjach.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Trzy stadia sadyzmu
(Gapik, 1997; Skowroński, 2003)
Stadium I
Stadium II
Charakteryzuje się
ograniczaniem lub eliminacją
gry wstępnej na rzecz
różnych form znieważania
partnera. Skłonności
sadystyczne mogą się
przejawiać np. w formie
gryzienia, wykręcania rąk,
ciągnięcia za włosy, itp.
Kontynuacja zachowań ze
stadium I oraz ich nasilenie
poprzez zmuszanie partnera/ki do form zachowania,
których nie chce realizować,
np. niechcianego seksu
oralnego, analnego, wiązania,
różnych form upokarzania
psychicznego, itp.
Stadium III
Upokarzanie i krzywdzenie partnera może całkowicie
zastąpić stosunek płciowy; satysfakcja seksualna
osiągana jest wówczas poprzez sam akt przemocy
(krańcową formą jest zabójstwo z lubieżności)
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Treści popędu sadystycznego
(Fromm, 1993)
» Istotą popędów sadystycznych nie jest pragnienie zadawania
bólu drugiemu człowiekowi.
»» „Wszelkie znane nam, różnorodne postaci sadyzmu
sprowadzają się do jednego istotnego impulsu, mianowicie
chęci całkowitego owładnięcia drugą osoba, zrobienia z niej
bezwolnego obiektu naszej woli, absolutnego dominowania nad
nią, stania się jej Bogiem, który może uczynić z nią, co mu
się żywnie podoba”.
»»» Powyższy cel można zrealizować jedynie poprzez zadawanie
bólu i cierpienia innemu człowiekowi oraz uczynienia
z niego instrumentu - choć jest to wyłącznie środek
prowadzący do jego osiągnięcia.
»»»» Inaczej mówiąc: „rozkosz z zupełnego opanowania drugiej
osoby (lub innych żywych obiektów) jest najistotniejsza
treścią popędu sadystycznego”.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Formy sadyzmu seksualnego
wg Lew-Starowicza
(Lew-Starowicz, 1988)
FORMY
1.Sadyzm
bierny
2.Sadyzm
fantazyjny
4.Psychiczne
formy agresji
sadystycznej
3.Sadyzm
agresywny
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
1. Sadyzm bierny
 polega na wywoływaniu żalu i odczucia cierpienia partnerki/
partnera poprzez celowe i świadome unikanie zaspokajania
jej/jego oczekiwań i pragnień seksualnych;
 potrzeby partnerki/partnera są znane, jednak świadomie nie
realizowane;
 może również przyjmować formę odrzucenia partnera/partnerki
w momencie jego/jej największego podniecenia, po uprzedniej
świadomej prowokacji seksualnej; (Lew-Starowicz, 1988)
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
2. Sadyzm fantazyjny
 polega na wyobrażaniu sobie zachowań
sadystycznych wobec obiektów erotycznych,
 treści sadystyczne ujawniają się w trakcie masturbacji lub
współżycia,
 ogranicza się zatem jedynie do świata fantazji i wyobraźni nie ujawniając się w konkretnych zachowaniach wobec partnera.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
3. Sadyzm agresywny
 „różne poziomy nasilenia agresji: od
subtelnego wyrafinowania, poprzez
poniżanie psychiczne, tyranizowanie,
narzucanie nieakceptowanych przez drugą
osobę zachowań seksualnych, aż do form
destrukcyjnych wobec ciała partnera tj.
bicie, kopanie, przypalanie, ranienie
itp.” (Lew-Starowicz, 1988);
 przyjmuje on różne, niczym nieograniczone formy, a jego przejawy są bardzo
zróżnicowane;
 jego skrajnie okrutne formy najczęściej
występują u mężczyzn.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
3a. Flagellantyzm
Polegający na znajdowaniu przyjemności seksualnej w chłostaniu
partnera. Fetyszem seksualnym są tu szczególnie nagie
pośladki.
3b. Saliromania
Skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem,
polegające na celowym brudzeniu innej
osoby. Wyróżniamy tu:
 KOPROFILIĘ - bodźcem seksualnym jest kał
i czynności z nim związane;
 PISSING/ZŁOTY DESZCZYK – mocz, jako
bodziec seksualny;
 POLLUCJONIZM - brudzenie nasieniem
ubioru kobiet;
 STYGMATOFILIĘ – pragnienie nakłuwania
i/lub tatuowania piersi, narządów płciowych,
pośladków lub innych części ciała (swojego
lub partnera), powodując zabrudzenie ich krwią.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
3c. Zoosadyzm
Podniecenie seksualne wywołuje znęcanie się nad zwierzętami.
3d. Wampiryzm
Rolę fetyszu pełni tu krew partnera seksualnego.
Satysfakcję seksualną sprawia drapanie, gryzienie partnera
oraz widok lub smak jego krwi. W skrajnych
przypadkach może doprowadzić do picia
krwi, rozkawałkowywaniu i pożerania
ciała partnera oraz mordem
z lubieżności.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
3e. Raptofilia
Odmiana sadyzmu, która polega na osiąganiu
rozkoszy w trakcie gwałcenia ofiary.
Gwałt sadystyczny
„Nie jest agresywną formą wyrażenia potrzeby seksualnej, lecz
seksualną formą wyrażania agresji” (Mosher, 1991 za: Pospiszyl, 2005)
Ofiarą seksualizacji agresji jest osoba podobna do kogoś, kto:
 przyczynił się do powstania poważnego urazu psychicznego u sprawcy,
najczęściej w okresie dzieciństwa,
 dręczył kiedyś sprawcę, co doprowadzało go do podniecenia seksualnego.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
3f. Nekrosadyzm
Rzadko występująca parafilia, która polega na osiąganiu
satysfakcji seksualnej podczas bezczeszczenia zwłok.
3g. Mord z lubieżności
Jest skrajną odmianą sadyzmu. Źródłem
satysfakcji seksualnej jest mordowanie
ofiar.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
4. Psychiczne formy agresji
sadystycznej (1)
 występują znacznie częściej, niż fizyczne
formy sadyzmu;
 są dominującą formą sadyzmu u kobiet;
 na ogół przyjmuje formy słowne – uderzające
w godność partnera (Fromm, 1999);
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
4. Psychiczne formy agresji
sadystycznej (2)
 wyrażają się w ośmieszaniu,
wyszydzaniu, dręczeniu i poniżaniu partnera poprzez zwiększanie
wymagań, odtwarzanie doświadczeń
seksualnych z innymi mężczyznami, opowiadanie o zdradach,
zmuszanie do obserwacji zdrad
itp.;
 jedną z odmian sadyzmu
psychicznego jest dakryfilia,
która polega na znajdowaniu
przyjemności seksualnej w
doprowadzaniu partnera do łez
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Sadyzm kochający?
» Pojedyncze zabawy seksualne o charakterze sadystycznym mogą
być urozmaiceniem związku partnerskiego i nie są
identyfikowane jako parafilia.
»» Sadyzm seksualny może być względnie wolny od destruktywności
i łączyć się z przyjazną postawą wobec swego przedmiotu, jako
wyraz szczególnej potrzeby symbiozy (Fromm, 1993).
„Sadyzm jawi się często pod maską
miłości. Panowanie nad drugą osoba
w sytuacji, kiedy można głosić, że
dominacja ta leży we własnym
interesie tej osoby, często uchodzi
za wyraz miłości; jednakże
zasadniczym czynnikiem jest
przyjemność płynąca z panowania nad
kimś”.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Przyczyny (1)
I.
Mechanizmy wczesnodziecięce tj.:

ukształtowanie się agresywnej osobowości oralnosadystycznej,

regresja do oralnego, analnego lub fallicznego okresu
rozwoju libido (Million, Davis, 2005; Kępiński, 2003);
II. Ukształtowanie się osobowości antysocjalnej, w której
dominuje brak poszanowania oraz tendencja do naruszania
praw innych osób (Gapik, 1997);
III. Wpływ fantazji erotycznych
(Gapik, 2006);
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Przyczyny (2)
IV. Poczucie małej wartości;
V.
Negatywne doświadczenia i niepowodzenia seksualne
wywołujące wrogość wobec innych;
VI. Warunkowana neurofizjologicznie mniejsza tendencja do
zahamowań, wpływająca na skłonność do ryzykownych zachowań
seksualnych (w tym również do sadyzmu) (Wincze, 2005);
VII. Sadyzm jako wskaźnik zaburzeń psychicznych.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Sadyzm seksualny
w świetle badań
Do praktyk sadomasochistycznych przyznaje się:
»» 1% kobiet i 2% mężczyzn
»» 1% respondentów
(badanie z 2001 roku na N=2743) (Izdebski, 2004);
(Lew-Starowicz,Raport Seksualności Polaków 2002)(www.pfm.pl);
»» 1,8% badanych przed inicjacją seksualną
»» 2% kobiet i 5% mężczyzn
(Izdebski, 2004);
(McCary, 1992 za: Lew-Starowicz, 2004);
»» 14% kobiet świadczących usługi seksualne (biczowanie,
kontakt z moczem i kałem) (Izdebski, 2004);
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
Bibliografia
•
Fromm, E. (1993). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik
•
Fromm, E. (1999). Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Rebis
•
Gapik, L. (1997). Seksuologia – wybrane zagadnienia. W: Zb. Słomko (red.) Ginekologia (s. 395 – 424). Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
•
Gapik, L. (2006). Funkcjonowanie seksualne w normie i patologii.
http://www.ptt-terapia.pl/~ptt/przeglad/01/Gapik_01.pdf
•
Buarger-Prinz, H., Giese, H. (1976). Psychopatologia życia płciowego. W: H. Giese (red.). Seksuologia.
Warszawa: PZWL
•
Horney, K. (2000). Nasze wewnętrzne konflikty. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
•
Izdebski Z., Ostrowska, A. (2004). Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków.
Warszawa: Muza
•
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (1998). Klasyfikacja zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków-Warszawa:
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”. Instytut Psychiatrii i Neurologii.
•
Lew-Starowicz, Z. (2004). Encyklopedia erotyki. Warszawa: Muza S.A.
•
Lew-Starowicz, Z. (1988). Seks nietypowy. Warszawa: IWZZ
•
Million, T, Davis, R. ( 2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: IPZ
•
Pospiszyl, K. (2005). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo APS
•
Skowroński, D. (2003). Preferencje seksualne Polaków. Poznań: INTERFUND
•
Wincze, J. (2005). Ocena i leczenie nietypowych zachowań seksualnych. W: S. Leiblum, R. Rosen. Terapia zaburzeń
seksualnych. Gdańsk: GWP
•
www.pfm.pl
ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W PREZENTACJI POCHODZĄ Z INTERNETU I NIE SĄ WŁASNOŚCIĄ AUTORKI.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 4/2008
SEXUAL SADISM
Izabela Stankowska
[email protected]
The Department
of Psychotherapy and Health PromotionAdam
Mickiewicz University - Poznań
Download