WYCHOWANIE I EDUKACJA SEKSUALNA

advertisement
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
WYCHOWANIE
I
EDUKACJA SEKSUALNA
SZKOLENIE DLA PEDAGOGÓW
I WYCHOWACÓW PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH
Grzegorz Wojas [email protected]
STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie SEKSUOLOGII
UAM – Poznań
Praca dyplomowa pod kierunkiem Prof. dr hab. Lechosława Gapika
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Definicja zdrowia seksualnego
według ONZ


Podstawy dla edukacji seksualnej
opracowane przez ONZ i Światową
Organizację Zdrowia
Zdrowie seksualne jest częścią zdrowia
reprodukcyjnego i polega na:
zdrowym rozwoju seksualnym,
równych i odpowiedzialnych relacji partnerskich,
satysfakcji seksualnej,
wolności od chorób,
niedomagań,
niemocy seksualnej,
przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z
seksualnością (Kair, 1994 rok, § 7.36).

PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Deklaracja praw seksualnych Opracowana
przez Światowe Towarzystwo Seksuologiczne
i rekomendowana przez WHO
Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty ludzkiej.
Jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb,
takich jak pragnienie kontaktu, intymności, ekspresji uczuć, czułości i miłości.
Seksualność kształtuje się w wyniku wzajemnych relacji pomiędzy osobą a
strukturami społecznymi. Pełny rozwój seksualności ma zasadnicze znaczenie
dla indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego dobra.
Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka bazującymi na
niezbywalnej wolności, musi być jego zdrowie seksualne.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Edukacja seksualna
prawda i mity

1.
2.
3.

Temat edukacji seksualnej nadal budzi wiele
kontrowersji, emocji, sprzecznych ocen. Dyskusja
trwa niezmiennie od kilkudziesięciu lat. Zawsze
towarzyszy temu stały repertuar pytań:
Czy jest potrzebna?
Jakie są jej następstwa?
Kto ma być jej adresatem (wiek)?
W szkolnictwie problem edukacji seksualnej jest
traktowany jako uciążliwy i niewygodny, a sam
przedmiot (niezależnie od nazwy) traktowany jako
zło konieczne. (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2006)
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Deklaracja Praw Seksualnych
Uznawanie praw seksualnych
Szanowanie praw seksualnych
społeczeństwa
Zdrowy rozwój
seksualny człowieka
Promowanie praw seksualnych
Bronienie praw seksualnych
Prawa seksualne są fundamentalnymi i
uniwersalnymi prawami człowieka!
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Prawa seksualne
- Seksualność kształtuje się w wyniku wzajemnych relacji pomiędzy
osobą a strukturami społecznymi.
 Pełny rozwój seksualności ma zasadnicze znaczenie dla
indywidualnego, międzyludzkiego i społecznego dobra.


Prawa seksualne są uniwersalnymi prawami człowieka bazującymi
na niezbywalnej wolności, godności i równości wszystkich istot
ludzkich. Ponieważ zdrowie jest fundamentalnym prawem
człowieka, tak samo podstawowym prawem człowieka musi być
jego zdrowie seksualne.

W celu zapewnienia zdrowego rozwoju seksualności jednostek
ludzkich i społeczeństw następujące prawa seksualne muszą być
uznawane, promowane, szanowane i bronione przez wszystkie
społeczeństwa wszystkimi środkami. Zdrowie seksualne zależy od
uznawania, respektowania i stosowania tych praw.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
11 Praw Seksualnych
1.
Prawo do wolności seksualnej. Wolność seksualna obejmuje indywidualną
możliwość wyrażania pełni potencjału seksualnego, wyklucza jednak wszelkie formy
seksualnego przymusu, wykorzystywania i nadużyć w jakimkolwiek czasie i sytuacji
życiowej.
2. Prawo do seksualnej odrębności, integralności i bezpieczeństwa cielesnego.
Prawo to mówi o możliwości podejmowania niezależnych decyzji dotyczących życia
seksualnego, zgodnych z własną moralnością i obowiązującą etyką. Obejmuje ono
również sprawowanie kontroli nad własnym ciałem i czerpanie z niego zadowolenia
oraz wolność od torturowania, okaleczania i jakiejkolwiek przemocy.
3. Prawo do prywatności seksualnej. Obejmuje ono prawo do indywidualnych
decyzji i zachowań w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie narusza to
seksualnych praw innych osób.
4. Prawo do seksualnej równości. Odwołuje się ono do wolności od wszelkich
form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy
społecznej, religii ani fizycznej albo emocjonalnej niepełnosprawności.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
11 Praw Seksualnych, cd.
5. Prawo do seksualnej przyjemności. Przyjemność seksualna, włączając w to
zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego,
intelektualnego i duchowego dobra.
6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności. Wyrażanie seksualności
obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowania seksualne. Osoby
mają prawo do wyrażania swojej seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk,
wyrażanie uczuć i miłość.
7. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych. Oznacza ono możliwość
zawarcia związku małżeńskiego lub nie zawierania go, przeprowadzenia rozwodu
i ustanawiania innych odpowiedzialnych związków seksualnych.
8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji co do
posiadania potomstwa. Obejmuje ono prawo do decyzji o posiadaniu
potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku pomiędzy potomstwem oraz prawo pełnego
dostępu do środków regulacji płodności.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
11 Praw Seksualnych, cd.
9. Prawo do seksualnej informacji opierającej się na badaniach naukowych.
Prawo to mówi, że informacje na temat seksualności człowieka muszą się opierać
na wynikach rzetelnych i nienaruszających zasad etycznych badań naukowych i
powinny być rozpowszechniane na wszystkich poziomach społecznych.
10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna jest
procesem trwającym przez całe życie i powinny być w nią włączone wszystkie
instytucje społeczne.
11. Prawo do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego. Opieka w
zakresie zdrowa seksualnego powinna być dostępna i służyć zapobieganiu i
leczeniu wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Podstawy wychowania seksualnego-środowisko
rodzinne (Lew-Starowicz, Długołęcka, 2006)

To w rodzinie następuje modelowanie pierwszych postaw wobec
seksualizmu, jest realizowany spontanicznie już na bardzo
wczesnym etapie uczenia dziecka higieny osobistej (faza analna),
ubierania się i udziału w życiu rodziny.

To środowisku najbliższe dziecku
określa względne granice tabu
seksualności i uczy dzieci niewkraczania na jej niedozwolony
obszar.

Tabu dotyczy sfery językowej , jak i
kwestii nagości, przeciwnej płci, (faza
falliczna) określonych zachowań i w
każdej rodzinie przybiera indywidualny
charakter-od radykalnie restrykcyjnej
po permisywny.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Okres dzieciństwa – charakterystyka trzech
pierwszych stadiów rozwoju w koncepcji Z.
Freuda i E.H. Eriksona. (Brzezińska, 2000)
Faza życia i
wieku
Faza
rozwoju
wg Z.
Kryzys
Wydarzenia znaczące i wpływy
psychospołeczny wg
społeczne wg E.H. Eriksona
E.H Eriksona
Freuda
Niemowlęct
wo (0-1
Roku)
oralna
Bazalne zaufanie vs
brak
bazalnego
zaufania
Osiągnięcie
zaufania do matki
lub innej osoby
(opiekuna
Dzieci muszą nauczyć się ufać, że
inni troszczą się o ich podstawowe
potrzeby;
jeśli
opiekunowie
odrzucają
dziecko
lub
są
niekonsekwentni, dziecko może
spostrzegać
świat
jako
niebezpieczny, pełen niegodnych
zaufania i niewiarygodnych ludzi;
matka lub główny opiekun jest
kluczowym czynnikiem społecznym
w rozwoju dziecka.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Okres dzieciństwa – charakterystyka trzech
pierwszych stadiów rozwoju w koncepcji
Z. Freuda i E.H. Eriksona. cd.
(Brzezińska, 2000)
Faza
życia i
wieku
Dzieciń
stwo
(2-3
lata)
Faza
rozwoj
u wg Z.
Freuda
Kryzys
psychospoł
eczny wg
E.H
Eriksona
Wydarzenia znaczące i wpływy społeczne wg
E.H. Eriksona
analna
Autonomia
vs wstyd i
wątpliwości
Osiągnięcie
samokontrol
i i poczucia
własnej
odrębności
Dzieci muszą uczyć się być autonomiczne – jeść i
ubierać się samodzielnie, dbać o własną higienę;
porażki w osiągnięciu tej niezależności mogą
zmusić dziecko do zwątpienia we własne
zdolności i poczucia wstydu; rodzice są
kluczowymi czynnikami społecznymi w rozwoju
dziecka
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Okres dzieciństwa – charakterystyka trzech
pierwszych stadiów rozwoju w koncepcji Z.
Freuda i E.H. Eriksona. Cd. (Brzezińska, 2000)
Faza
życia i
wieku
Faza
rozwoju
wg Z.
Freuda
Wiek
falliczna
zabawy
(4-5
lat)
Kryzys
psychospołecz
ny wg E.H
Eriksona
Wydarzenia znaczące i wpływy społeczne wg
E.H. Eriksona
Inicjatywa vs
poczucie winy
Dzieci usiłują zachowywać się w „dorosły
sposób” i próbują wziąć na siebie
odpowiedzialność za sprawy przekraczające ich
aktualne możliwości; obierają sobie czasem cele
lub działania, które są sprzeczne z celami i
działaniami innych osób w rodzinie, a konflikty te
wzbudzać mogą poczucie winy; pomyślne
rozwiązanie tego kryzysu wymaga wyważenia:
dziecko musi utrzymać swoje „poczucie
inicjatywy”, a równocześnie nauczyć się nie
łamania praw, przywilejów lub celów innych;
rodzina to kluczowy czynnik rozwoju
Ukształtowanie
orientacji na
cele i
inicjatywność
w działaniu
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Podstawy wychowania seksualnego skutki (Obuchowska, Jaczewski, 2002)


Różnorodne kompleksy
Nieprawidłowości
występujące w trakcie
procesu wychowania
seksualnego będą
zakłócały rozwój
erotyczny i wpływały na
problemy w późniejszym
okresie życia, takie jak:
A wreszcie
zaburzenia
seksualne




oziębłość emocjonalna,
konformizm,
negatywna postawa wobec ciała,
negatywna postawa wobec życia,
seksualnego

Negatywna
postawa
wobec płci
przeciwnej
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Podstawy wychowania seksualnegośrodowisko rówieśnicze (Obuchowska,
Jaczewski, 2002)
1

Środowisko rówieśnicze niezaprzeczalnie
wpływa na rozwój erotyczny poprzez wzmacnianie procesu
identyfikacji z płcią i jej rolami.
Wprowadza ogromną różnorodność, jaką nie dysponuje środowisko
rodzinne, ponieważ dziecko może przejmować sposoby pełnienia ról
rodziców innych dzieci, jest to wzajemna wymiana doświadczeń wyniesionych
ze swojego środowiska rodzinnego wzbogacając w ten sposób
zakres swoich doświadczeń.
W ten sposób rówieśnicy wprowadzają ogromną różnorodność,
jaką nie dysponuje środowisko rodzinne.
Jest też miejscem treningu społecznego, stanowi wzorzec
przyszłych związków i pierwszych doświadczeń seksualnych.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Wychowanie, edukacja/uświadomienie
seksualne (Obuchowska, Jaczewski,
2002)

naukowców w obrębie pedagogiki seksualnej wyróżnia dwa
1Wielu
procesy:
Wychowanie seksualne i
uświadomienie seksualne
Wychowanie i uświadomienie
seksualne są wzajemnie
powiązanymi procesami
pedagogicznymi –
analogicznie do
wychowania i nauczania.
Edukację seksualną
Wychowanie seksualne jest to na
ogół oddziaływanie wychowawcze
zmierzające do ukształtowania u
dzieci i młodzieży pożądanych
postaw wobec własnej płciowości,
seksualności i aktywności
seksualnej.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Pedagogika seksualna
(Obuchowska, Jaczewski, 2002)

Pedagogika seksualna do niedawna
-koncentrowała swoje
zainteresowania na edukacji dzieci i
młodzieży w okresie dojrzewania.

Rozwój nauk humanistycznych,
zwłaszcza psychologii rozwojowej,
socjologii płci, antropologii
kulturowej oraz seksuologii, narasta
przekonanie, iż seksualność
człowieka determinuje jego życie w
każdej fazie i w różnych sytuacjach.

Ostatnio pojawiły się również działy
pedagogiki seksualnej w obrębie
pedagogiki specjalnej oraz
andragogiki.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Uświadomienie seksualne dzieci
i młodzieży (Izdebski, 2005)

Wychowanie seksualne jest to ogół oddziaływań wychowawczych zmierzających
do ukształtowania u dzieci i młodzieży pożądanych postaw wobec własnej:
-
Płciowości
Seksualności
Aktywności seksualnej
Przygotowanie do życia w rodzinie
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Wychowanie - uświadomienie seksualne
i pedagogika seksualna
(Obuchowska, Jaczewski, 2002)

-„Wychowanie
i uświadomienie seksualne są wzajemnie powiązanymi dwiema
częściami pedagogiki seksualnej, analogicznie do nauczania i wychowania
wchodzącymi w zakres pedagogiki ogólnej. Wspólnym celem wychowania i
uświadomienia seksualnego jest ukształtowanie osoby zdrowej seksualnie, to
znaczy jednostki, która akceptuje swoją płeć, przyjmuje role z nią związane, bez
lęku wyraża swoją seksualność w sensie fizycznym i psychicznym, ma przy tym
poczucie odpowiedzialności za skutki wyrazu dotyczące samego siebie , partnera i
społeczeństwa”.

Zaznajomienie młodzieży ze swoim organizmem, a zwłaszcza z przemianami
związanymi z okresem dojrzewania, w tym dojrzewania seksualnego; na tym tle
pokazuje różnicę w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt.

Uświadamia młodzież, ze strefa seksualna człowieka jest bardzo istotnym
czynnikiem jego funkcjonowania, ze w dużej mierze determinuje jego zachowanie i
wpływa na ocenę udanego życia, poczucia szczęścia.

Uświadamia młodzieży, iż zachowania seksualne człowieka są uwarunkowane nie
tylko biologicznie (popęd płciowy), ale również psychologicznie (zaspokojenie
potrzeb) oraz kulturowo (nie wszystko wypada).
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Pedagogika seksualna, cd.

Przekazania młodzieży wiedzy z zakresu:
anatomii i fizjologii narządów płciowych,
-prawidłowości okresu dojrzewania, potrzeb
i emocji człowieka z jego seksualnością, a
także ze społecznymi, kulturowymi,
moralnymi
i
medycznymi
uwarunkowaniami zachowań seksualnych
człowieka.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności
dotyczących zasad partnerstwa i równości
kobiet i mężczyzn.
Izdebski, Z. (2005). Pedagogika seksualna.
W: J. Plich (red.). Encyklopedia Pedagogiczna.
Gdańsk: Żak
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Pedagogika seksualnadefinicja (Kozakiewicz, 1997)

Pedagogika seksualna
jest
dziedziną
kontrowersyjną
i
zróżnicowaną,
ponieważ rzadko jest
wolna od czynników
kulturowych
i
społecznych.
Czynnikami
najbardziej
determinującymi
kształt poglądów na
wychowanie
seksualne
jest
stosunek do zmian
obyczajowych i do
ewolucji
moralności
płciowej.
A zatem można
wyróżnić trzy
rodzaje
nauczania
pedagogiki
seksualnej:
Pedagogika restrykcyjna
Pedagogika permisywna
Pedagogika „złotego środka”
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Pedagogika restrykcyjna
Pedagogika permisywna
Pedagogika „złotego środka”
(Kozakiewicz, 1997)

-Seks jest traktowany jako składnik miłości, akceptowany wyłącznie w związkach małżeńskich,
ma służyć przede wszystkim prokreacji, stosunki przed- i pozamałżeńskie są jednoznacznie
potępiane. Nie dopuszcza się żadnych metod antykoncepcji za wyjątkiem tzw. metody
naturalnej. Aborcja jest utożsamiana ze zbrodnią. Jednoznacznie potępia się takie zachowania
jak: masturbacja, seks oralny, analny, itp. Brak akceptacji aktywności seksualnej dla homo i
biseksualistów. Osoby dopuszczające się zdrady małżeńskiej, rozwiedzione skazane są na
marginalizację.

Seks stanowi bardzo ważną wartość w życiu człowieka; stosunki prze- i pozamałżeńskie są w
zasadzie akceptowane (z wyjątkiem wykluczonych prawem sytuacji, na przykład w odniesieniu
do nieletnich); seks jest wyraźnie oddzielony od prokreacji, akceptowane są wszystkie środki
antykoncepcyjne i aborcja. Pełna akceptacja obowiązuje również przy ocenie różnorodnych
form aktywności seksualnych (jeśli nie są one stosowane z udziałem przymusu), a także
masturbacji i osób innej orientacji seksualnej.

Seks jest ważną wartością w życiu człowieka, ale nierozerwalnie związaną z innymi
wartościami. Miłość, dojrzałość i odpowiedzialność to warunki pozwalające na akceptację
stosunków przed i pozamałżeńskich, instytucję małżeństwa traktuje się jako ważną, ale nie
jedyną możliwość bycia ze sobą dwojga ludzi. Akceptowane są wszystkie środki
antykoncepcyjne i masturbacja. Do homo-i biseksualizmu podchodzi się w sposób tolerancyjny;
aborcja jest tu złem, traktowanym jako zło konieczne.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Edukacja małych dzieci i w wieku
przedszkolnym (Zielona-Jenek, 2005)

najważniejszymi
-Pierwszymi
nauczycielami wychowania
seksualnego są rodzice, a zaraz po
nich to środowisko wspólne-babcie,
dziadkowie, ciocie, opiekunowie itd.
Ostatni szczebel tej drabiny zamykają
nauczycielki/le przedszkolni, którzy
pełnią bardzo ważną funkcję w
edukowaniu małych dzieci poza już
wspomnianym środowiskiem
wspólnym.

W latach późniejszych, w wieku
przedszkolnym, wzrasta rola
rówieśników. Którzy w uświadomieniu
seksualnym odgrywają rolę
specyficzną i nie do zastąpienia.

Choć może się nam wydawać, że
we wczesnym dzieciństwie jesteśmy
pozbawieni wychowania
seksualnego, to proces taki
zachodzi,
chodziarz rzadko jest to proces
przemyślany, świadomy i werbalny.

Dziecko, nie bezpośrednio ale
pośrednio otrzymuje informację, ze
seksualność jest strefą tabu, o której
się nie rozmawia, a wiedzę na ten
temat można zdobywać,
przekraczając społeczne normy lub je
omijając. Jest to specyficzny rodzaj
edukacji – edukacji negatywnej.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Edukacja małego dziecka
(Zielona-Jenek, 2005)


Znaczna grupa dzieci samodzielnie
-zadaje pytania na temat seksualności,
w takim przypadku rola edukujących
sprowadza się do udzielenia na nie
odpowiedzi.

Zadanie pedagogów, edukujących
małe dzieci nie sprowadza się
wyłącznie do biernego udzielania
odpowiedzi – edukacja powinna
wyprzedzać rozwój dziecka i
stymulować go.
M. Zielolona-Janek wymienia następujące formy edukacji seksualnej małego dziecka:
Odpowiadanie na pytania
zadawane przez dziecko;
Komentowanie i wyjaśnianie
sytuacji, w których dziecko się znalazło
Stymulowanie pytań i uzupełnienie
przekazów materiałami edukacyjnymi
(ksiązki, artykuły, rysunki, filmy)
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Edukacja małego dziecka
(Zielona-Jenek, 2005)


Nie robić tajemnicy z seksualności.
Trzeba pamiętać przy tym, że dzieci nie
chcą wiedzieć wszystkiego od razu.

Tematyka związana z płciowością
powinna być włączona w zwykły
codzienny proces wychowania. Nie
należy z procesu uświadamiania
dziecka robić tematu specjalnego,
który wymaga konkretnych
przygotowań.

Proste wyjaśnienia są dla
dziecka najbardziej
zrozumiałe.

Dziecko musi mieć swobodę w
ustalaniu własnych granic. Zaczyna
się to bardzo wcześnie, np. podczas
rodzinnych rytuałów.
Uczyć nazw wszystkich części ciała,
bez wyjątków. Używać słów przyjętych
w rodzinie-w miarę rozwoju dziecka
wprowadzać określone terminy
fachowe.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji dla
dzieci w wieku przedszkolnym
(Haffner, 2002)
-Co przedszkolak powinien wiedzieć o budowie ciała




Każda część ciała ma nazwę i
czemuś służy.
Dziewczynki chłopcy mają
większość takich samych części
ciała, z wyjątkiem kilku.
Chłopcy mają penis/członek i
mosznę
Dziewczynki mają wargi
sromowe, pochwę/waginę i
łechtaczkę.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji dla
dzieci w wieku przedszkolnym
(Haffner, 2002)

Co przedszkolak powinien wiedzieć o prokreacji






Aby dziecko pojawiło się na świecie,
potrzeba jest zarówno kobieta, jak i
mężczyzna.
Dzieci rosną w ciele kobiety w
specjalnym miejscu zwanym macicą.
Tylko kobieta może być w ciąży i
urodzić dziecko, ale mężczyzna też
jest potrzebny do jego powstania.
Mamy karmią swoje dzieci mlekiem z
piersi lub z butelki.
Dziewczynki będą w przyszłości
mamami, a chłopcy tatusiami.
Dzieci są „owocami miłości” mamy i
taty.
Proponowane treści edukacji dla
dzieci w wieku przedszkolnym
(Haffner, 2002)
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Co przedszkolak powinien wiedzieć o przyjaźni i uczuciach






Przyjaciele razem się bawią.
Przyjaciele wzajemnie sobie
pomagają.
Dziewczynki i chłopcy mogą się razem
przyjaźnić.
Niektóre dzieci mają wielu przyjaciół,
inne tylko kilku.
Mówiąc komuś, że nie może się z
tobą bawić, prawdopodobnie ranisz
jego uczucia.
Ludzie doświadczają różnych uczuć:
mogą być szczęśliwi, smutni,
zdenerwowani, podekscytowani, czuć
się samotni, skrzywdzeni,
zawstydzeni, wściekli.







Sprawianie radości innym sprawia
radość nam samym.
Złość nie jest niczym złym, ale nie
wolno przy tym ranić innych.
Każdy się czasem boi.
Słowa opisują uczucia, ale też je
wyrażają.
Dobrze jest mówić bliskim osobom o
swoich uczuciach.
Miłość to uczucie szczęścia i troski
związanej z daną osobą, które czujemy
w sercu.
Inna jest miłość dziecka do rodziców,
pozostałych członków rodziny,
przyjaciół i zwierząt, a także rodziców
do swoich dzieci oraz kobiety i
mężczyzny.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji dla dzieci
w wieku przedszkolnym (Haffner, 2002)
Co przedszkolak powinien wiedzieć o zabawie seksualnej
-






Dotykanie własnych intymnych części
ciała zazwyczaj jest przyjemne.
Dzieci interesują się wzajemnie
własnymi ciałami, często się
dotykają, przytulają i całują.
Nie powinno się dotykać, przytulać i
całować kogoś, kto nie ma na to
ochoty.
Twoje ciało jest twoją własnością.
Masz prawo decydować, czy inne
dziecko może cię dotykać podczas
zabawy lub innej sytuacji.
Kiedy bawicie się w domu lub na
dworze, wszyscy powinni być ubrani.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji dla dzieci
w wieku przedszkolnym (Haffner, 2002)
Co przedszkolak powinien wiedzieć o molestowaniu seksualnym






-Twoje ciało należy do ciebie.
Istnieją uzasadnione sytuację, kiedy
dorośli oglądają lub dotykają ciał dziecilekarze podczas badań lekarskich albo
rodzice podczas leczenia lub pomagania
w kąpieli lub toalecie.
Przyjdź i powiedz rodzicom lub innej
bliskiej dorosłej osobie, jeśli ktoś dotyka
twojego ciała w sposób, który ci się nie
podoba lub taki, że czujesz się nieswojo.
Możesz powiedzieć komuś, żeby przestał
cię dotykać, jeśli ci to nie odpowiada.
Jeśli ktoś cię dotyka i proś, abyś o tym nie
mówił, mimo wszystko powiedz o tym
najbliższej ci osobie.
Jeżeli w jakiejś sytuacji czujesz się źle lub
dziwnie, powiedz „nie”, odejdź i od razu
powiedz o tym najbliższej ci osobie.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Ocena zabawy seksualnej
(Haffner, 2002)
Norma rozwojowa
Powód do niepokoju
Wiek dziecka
Podobny
Różnica powyżej 3 lat
Zachowanie dzieci
Chichoczą, są
zaciekawione, wesołe
Są agresywne, nerwowe,
przestraszone, zamknięte w
sobie
Czynności
Rozebrane bawią się „w
doktora” i „w pokazywanie”
Penetracja palcami lub
przedmiotami, imitacje
stosunków oralnych,
waginalnych, analnych,
agresja fizyczna i
upokorzenie
Po rozmowie z rodzicami
Zmiana zachowania
Brak zmian
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Nauczanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(Lew-Starowicz, Długołęcka, 2006)




Świat społeczny siedmiolatka gwałtownie
zmienia, czas spędzany z osobami
-się
znaczącymi zaczyna kurczyć się na rzecz
kolegów i koleżanek w szkole jak i na
podwórku oraz na pierwszych
samodzielnych wyjazdach na kolonie czy
zimowiska.
Dziecko zaczyna proces uczenia się,
zaczyna czytać i pisać, zaczyna odkrywać
świat odmienny od środowiska
wspólnego. Dziecko uzyskuje niezależny
dostęp do informacji a źródła takie jak
internet daje dziecku niezależne źródło
edukacji seksualnej.
Ten okres dziecięcego etapu rozwoju,
zwanym okresem latencji jest cechą
charakterystyczna wieku wczesnoszkolnego. Jako główne źródła informacji
zajmują tacy ludzie, jak: rówieśnicy,
dorośli spoza rodziny, media.
Naturalnym zagrożeniem tej
różnorodności informacji staje się
względność i złożoność a niekiedy
sprzeczność komunikatów, treści i wzorów
przekazywanych dziecku.




W fazie latencji, na dalszy plan schodzą
problemy seksualne, dziecko wchodzi w
nową fazę rozwojową.
W fazie latencji na pierwszy plan
wysuwają się oddziaływania o
charakterze niekoniecznie celowym i
świadomym. Działania te związane są z
modelowaniem ról płciowych i
kształtowaniem postaw za
pośrednictwem masmediów,
popularnych seriali telewizyjnych,
reklam, plakatów.
Dziewczynki i chłopcy wchodzą w role
narzucone im przez ramy społeczne,
dopuszczania dziewczynek i chłopców
do różnych zadań, zabaw i gier,
przypisywania im przy tym ról
odpowiednich dla danej płci.
Dziecko w tym okresie zmienia
proporcje miedzy zabawa a nauką, a
więc ma szansę poznawać celowe
oddziaływania z zakresu edukacji
seksualnej na terenie szkoły.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Nauczanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym
(Lew-Starowicz, Długołęcka, 2006)

-





Treści edukacji seksualnej dzieci w wieku
wczesnoszkolnym powinny wynikać z celów
teoretycznych pedagogiki seksualnej oraz z
prezentowanych przez dzieci zainteresowań
zagadnieniami seksualności.
Obszar zainteresowań dzieci i ich pytania mogą
stanowić punkt wyjścia dla określenia, jaka
wiedza jest przez dzieci poszukiwana.
Należy pamiętać i reagować na
zapotrzebowanie dzieci bo jeśli dorośli będą
głusi na pytania, nie będą otwarci na dialog to i
tak dzieci zdobędą informację dzięki własnej
samodzielności z różnych nieprzystosowanych
źródeł.
Dzieci w okresie latencji wchodzą w grupy
rówieśnicze i bliskie związki z innymi członkami
grupy tej samej płci, umożliwiające swobodne
podejmowanie problematyki seksualnej
najczęściej w formie dewaluacji, np.: dowcipy,
wulgarne słownictwo, obsceniczne rysunki.


Pedagog, wychowawca powinien tak
odpowiadać na pytania dziecka, by
jednocześnie komunikować chęć do dalszej
rozmowy. Należy pamiętać, że rolą
wychowawcy jest konfrontowanie swojej wiedzy
z wiedzą zdobytą przez dzieci z innych źródeł,
takich jak, rówieśnicy, internet, plakaty, filmy.
Rozpoczęcie przez dziecko samodzielnych
poszukiwań powinno zachęcić pedagoga do
dostarczenia mu rzetelnych, sprawdzonych i
dostosowanych do jego rozwoju materiałów.
Pedagog, wychowawca powinien angażować
się w edukację seksualną dzieci. Edukacja
seksualna jest ważnym elementem
wychowawczym i pozwala uniknąć tematów
tabu i angażowania się osób dorosłych w
trudne tematy dla nich samych.
Racjonalnym sposobem rozwiązywania treści o
charakterze seksualnym wydaje się
systematyczne i otwarte rozmawianie z
dzieckiem, które miało ono kontakt. Osoba
dorosła powinna zainteresować dziecko do
zdobywania wiedzy na temat seksualności za
pomocą odpowiednich materiałów, takich jak:
książeczki, broszury, artykuły, czy komputerowe
materiały edukacyjne zawierające odpowiednie
rysunki, przekroje i schematy, które pomogą
zobrazować procesy zachodzące we wewnątrz
ludzkiego ciała.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Propozycje treści edukacji seksualnej
w wieku szkolnym wg Haffner’a

Odpowiadamy na pytania dziecka o seks na tyle prosto, by zrozumiało ono, co do
niego mówimy, na tyle zgodnie z prawdą, by nie musiało się później oduczać tego,
czego nauczyło się dziś i w sposób na tyle pozbawiony emocji, by nie koncentrowało
nadmiernej uwagi na uzyskanej informacji; ponad wszystko zaś tak, by poprosiło o
dalsze informacje, kiedy będzie ich znów potrzebować (Foster, Mattson za:
Długołęcka)
-






anatomia i zmiany fizyczne
okresu dojrzewania,
kobiecość i męskość w kontekście
społecznym,
relacje z innymi ludźmi: przyjaźń,
miłość,
podejmowanie decyzji,
zasady dotyczące zachowań
seksualnych,
prokreacja
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Uświadomienie seksualne dzieci w wieku
szkolnym (Obuchowska, Jaczewski, 2002)

„Przez uświadomienie seksualne rozumiemy dostarczenie pewnego zasobu wiedzy, która
jest
- niezbędna do prawidłowego zachowania seksualnego. Wiedza ta dotyczy biologii
człowieka, psychologii, pewnych elementów medycyny (zwłaszcza ginekologii, psychiatrii,
seksuologii), socjologii oraz prawa.” ( Obuchowska, Jaczewski 2002)

Musimy pamiętać, że przekazując samą
wiedzę mechanizmów i funkcji płciowych
możemy wpaść w pułapkę odarcia erotyki
z jej uroków.
Tak więc poza suchą, obiektywną wiedzą,
jest konieczne indoktrynowanie norm
społecznych, kształtowanie postaw,
uczenie poczucia odpowiedzialności,
uczenie umiejętności wartościowania
postaw i zachowań innych ludzi, tak
szeroko rozumianą postawę nauczania
nazywamy wychowaniem seksualnym
Ważny okres dla nauczania i
uświadomienia jednostki przypada na
okres dziecięcy i dorastania.
Niejednokrotnie zaniedbywany i/lub na
niskim poziomie w tym okresie przez
osoby dorosłe, co może skutkować w
życiu dorosłym jednostki.





Aby dobrze nauczać, kształtować
jednostkę w zdrowiu seksualnym należy
pamiętać, że wychowanie i
uświadomienie seksualne wzajemnie się
uzupełniają.
Wychowanie seksualne zawiera w swojej
treści pewne elementy uświadomienia a
tym samym uświadomienie powinno
przebiegać w korzystnej wychowawczo
atmosferze
Należy pamiętać, że wychowanie i
uświadomienie zmienia swoją treść wraz
ze zmianami norm kulturowych
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji w wieku
wczesnoszkolnym wg (Haffner, 2002)
Co dzieci powinny wiedzieć o anatomii i prokreacji człowieka
-






Ciało kobiety i mężczyzny w równym
stopniu jest niepowtarzalne
Prokreacja wymaga udziału obojga płci
Mężczyźni posiadają w jądrach plemniki,
a kobiety w jajnikach jajeczka. Dzięki
plemnikom i jajeczkom możliwe jest
rozmnażanie
Stosunek płciowy polega na wsunięciu
penisa mężczyzny do pochwy kobiety
Stosunek płciowy służy okazywaniu
miłości, dawaniu i odbieraniu
przyjemności oraz prokreacji, czyli
powstawaniu dzieci
Należy pamiętać aby używać słownictwa
fachowego przy nazywaniu narządów
płciowych, wszelkie zdrobnienia lub
eufemizmy nie są wskazane.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji w wieku
wczesnoszkolnym wg (Haffner, 2002)

Co dziecko w wieku wczesnoszkolnym powinno wiedzieć o podejmowaniu decyzji

Każdy podejmuje decyzje.
Wszystkie decyzje pociągają za sobą konsekwencje.
Podejmowanie decyzji to umiejętność.
W podejmowaniu niektórych decyzji dzieci potrzebują pomocy dorosłych.
Rodzice mogą pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji.




Uczenie podejmowania decyzji, jest bardziej nauką umiejętności
niż zdobywania wiedzy o seksualności. Dziecko musi wiedzieć, ze zawsze może sięgnąć
po pomoc bliskich, kiedy samodzielne podjęcie decyzji jest niemożliwe lub trudne.
Integralną częścią zachowania seksualnego są kontakty interpersonalne, które pomagają
W rozumieniu takich wartości, jak: szacunek dla siebie samego i drugiej osoby, intymność
Prywatność czy dobrowolność.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji w wieku
wczesnoszkolnym wg (Haffner, 2002)
- dziecko szkolne powinno wiedzieć o molestowaniu seksualnym?
Co







Żaden dorosły nie powinien dotykać narządów płciowych, chyba że w gabinecie
lekarskim podczas badania.
Molestowania seksualne występuje wtedy, gdy osoba starsza, silniejsza lub/i
ważniejsza ogląda lub dotyka narządy płciowe dziecka bez uzasadnionej
przyczyny.
Osoba, która molestuje seksualnie dziecko, często prosi o dochowanie
tajemnicy, czasami szantażuje lub grozi.
Natychmiast powiedz któremuś z rodziców, jeśli ktoś będzie dotykał Cię w
dziwny sposób lub tak, że będziesz się czuł nieswojo.
Dziecko nigdy nie jest winne, gdy dorosły, nawet członek rodziny, dotyka je w
sposób, który jest niemiły lub krępujący.
Większość dorosłych nigdy nie molestuje dzieci – wręcz przeciwnie, chce je
chronić i staje w ich obronie.
Molestowane bywają zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Proponowane treści edukacji w wieku
wczesnoszkolnym wg (Haffner, 2002)
Co dziecko w wieku wczesnoszkolnym powinno
wiedzieć o podejmowaniu decyzji
1.
2.
3.
4.
5.
Każdy podejmuje decyzje;
Wszystkie decyzje pociągają za sobą
konsekwencje;
Podejmowanie decyzji to umiejętność;
W podejmowaniu niektórych decyzji dzieci
potrzebują pomocy dorosłych;
Rodzice mogą pomóc dziecku w podejmowaniu
decyzji.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Edukacja seksualna młodzieży
(Lew-Starowicz, Długołęcka, 2006)



Przygotowanie do życia w rodzinie w dominującym stopniu
następuje w rodzinie, chociaż nie oznacza to, że
nauczyciele nie mają nic pożytecznego do zrobienia.
Wyzwaniem dla tej grupy staje się edukacja seksualna.
Edukacja seksualna pełni rolę uzupełniającą i w coraz
większym stopniu informacyjną. Młodzież, bez względu na
warunki rodzinne, powinna mieć powszechny i równy
dostęp do informacji.
Wiedza na temat seksualności może pomóc, na tym etapie
rozwoju i w przyszłości, w rozwijaniu samowiedzy,
podejmowaniu świadomych decyzji i szukaniu różnych form
pomocy.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Warunki dobrze prowadzonej edukacji
seksualnej w szkole
(Lew-Starowicz, Długołęcka,2006)











Pozwala młodzieży w pozytywny sposób podchodzić do własnej seksualności;
Zwiększa szanse na stworzenie szczęśliwych związków;
Umożliwia dostarczenie młodzieży rzetelnej informacji w sposób dostosowany
do jej wieku i potrzeb;
Stwarza szansę sprostowania błędnych informacji docierających do młodych
ludzi;
Pomaga młodzieży uniknąć problemów związanych z życiem seksualnym;
Przyczynia się do zmiany krzywdzących stereotypów płciowych;
Ułatwia zrozumienie między chłopcami i dziewczętami – kobietami i
mężczyznami;
Zwiększa poczucie odpowiedzialności mężczyzn za jakość i skutki związków
seksualnych;
Uświadamia młodych ludzi ich prawa;
Poprawia jakość życia seksualnego;
Poszerza zakres rozumienia i tolerancji wobec różnych przejawów ludzkiej
seksualności.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Dojrzewanie biologiczne dziewcząt
i chłopców (Długołęcka, 2005)









Dziewczęta
Określenie norm rozwojowych (np. Pierwsza miesiączka) i podkreślenie
indywidualnego tempa rozwoju;
Skok pokwitaniowy;
Zmiany sylwetki, bolesność piersi, dobór stanika, zmiana rysów twarzy
Owłosienie ciała, indywidualna specyfika;
Zapach ciała, kłopoty z cerą i włosami, porady higieniczne i kosmetyczne;
Budowa narządów płciowych i zrozumienie ich funkcji, prawidłowe słownictwo
zmiany wyglądu, higiena, akceptacja własnej płciowości;
Napięcie seksualne, masturbacja i fantazje seksualne;
Cykl miesiączkowy, normy częstotliwości występowania i obfitości krwawień,
higiena, używanie tamponów i podpasek, zrozumienie istoty procesu, nauka
obserwacji procesu u samej siebie;
Wskazania do konsultacji z lekarzem: nadmierny trądzik, hirustycyzm,
powiększenie łechtaczki, silne bóle podbrzuszne nie związane z miesiączką,
nieregularne obfite bolesne miesiączki, brak miesiączki po 16 roku życia,
upławy, świąd okolic narządów płciowych, pieczenie przy oddawaniu moczu.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Dojrzewanie biologiczne dziewcząt
i chłopców (Długołęcka, 2005)








Chłopcy
Wystąpienie pierwszego wytrysku nasienia i podkreślenie indywidualnego
tempa rozwoju
Skok pokwitaniowy
Zmiana sylwetki i rysów twarzy, przyrost masy mięśniowej, profilaktyka
bigoreksji, ginekomastia, mutacja
Owłosienie ciała, indywidualna specyfika
Zapach ciała kłopoty z cerą i włosami, porady higieniczne i kosmetyczne
Budowa narządów płciowych i zrozumienie ich funkcji, prawidłowe słownictwo,
zmiany wyglądu, higiena, względność pojęcia normy dotyczącej wielkości,
symetryczności i wyglądu narządów ( skrzywienia i wielkość członka, położenie
jąder, pojawienie się owłosienia i gruczołów łojowych)
Polucje, pierwsze niekontrolowane i kontrolowane erekcje członka i wytryski
nasienia, normy występowania i zrozumienie istoty procesów
Napięcie seksualne, masturbacja, fantazje seksualne i pornografia.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Wprowadzanie zagadnień psychologicznych
(Długołęcka, 2005)








Czy chłopak i dziewczyna mogą być przyjaciółmi?
Co lubimy w chłopakach/dziewczynach, a czego nie?
Jak się lepiej dogadywać w klasie?
Trening asertywności
Zasady dobrej komunikacji
Co to jest sztuka słuchania i empatii?
Procesy integracji grupowej
Wzajemne oczekiwania dziewcząt i chłopców,
dorosłych/nastolatków, nauczycieli/uczniów
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Bloki tematyczne, wokół których gromadzi
się najwięcej pytań (Sokoluk, 2003)









Dojrzewanie – anatomia, fizjologia, zmiany w psychice, normy
rozwojowe, różnice płciowe, miesiączka, higiena;
Rozwój aktywności seksualnej – masturbacja, pocałunek erotyczny,
necking, petting;
Inicjacja seksualna – problemy decyzyjne, przebieg, podstawowe
prawidłowości;
Psychofizjologia reakcji seksualnych – reakcje seksualne kobiet i
mężczyzn;
Fizjologia zapłodnienia i ciąży – norma, patologia, aborcja;
Antykoncepcja;
Norma w zakresie zachowań seksualnych – normy kliniczne,
prawne, moralne, partnerskie;
Infekcje przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS;
Choroby kobiece.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
Bibliografia










Gapik, L. (2008). Seksuologia. Zagadnienia wybrane. W: Z. Słomko (red.) Ginekologia
(s. 1089 – 1120). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Lew-Starowicz Z., Długołęcka A. (2006). Edukacja Seksualna. Warszawa: Świat
Książki.
Obuchowska, I., Jaczewski, A. (2002). Rozwój erotyczny. Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie „Żak”.
Haffner, D. (2002). Jak rozmawiać o sprawach intymnych? Warszawa: Grupa
Wydawnicza Bertelsmann Media Diogenes.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Scholar .
Izdebski, Z. (2005) Pedagogika Seksualna. W: J. Pilch (red.) Encyklopedia
Pedagogiczna. Gdańsk: Wydawnictwo Żak.
Kozakiewicz, M. (1997) Wychowanie seksualne i planowanie rodziny. Warszawa:
Movex.
Zielona-Jenek, M. (2005) Edukacja seksualna małego dziecka i wczesnoszkolna. W:
M. Beisert (red.). Edukacja i poradnictwo seksuologiczne.
Beisert, M. (2006) Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.
Sokoluk, M. (2003) Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny dla
nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 5/2008
GUIDANCE AND SEXUAL
EDUCATION
TRAINING FOR EDUCATORS AND TUTORS OF
EDUCATIONAL SERVICES
Postgraduate Sexology Degree
Dissertation supervised by Prof, Lechoslaw Gapik
Grzegorz Wojas [email protected]
POSTGRADUATE SEXOLOGY DEGREE – UAM,Poznań
Dissertation supervised by Prof, Lechosław Gapik
Download