Wykorzyst

advertisement
Wykorzystywanie seksualne dzieci.
Pojęcie wykorzystywania seksualnego dzieci.
Forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest
wykorzystywane w celu zaspokojenia seksualnego osoby
dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego
kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci
jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie
obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub
naciska dziecko) do brania udziału w czynnościach o
charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub
wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.
Istnieje wiele definicji przemocy seksualnej wobec dzieci,
które nie zawsze są zgodne ze sobą. W literaturze
przedmiotu obok "przemocy seksualnej wobec dzieci"
stosuje się zamiennie takie terminy, jak: "wykorzystywanie
seksualne", "krzywdzenie seksualne", "molestowanie
seksualne", czy też "nadużycie seksualne". Światowa
Organizacja Zdrowia proponuje używanie terminu "przemoc
seksualna", przez którą rozumie się wykorzystywanie dzieci
dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby
dorosłe.
Wykorzystywanie seksualne zachodzi zawsze:
● Kiedy osoba dorosła (lub starsza) w jakikolwiek sposób dotyka dziecko
seksualnie
● Kiedy je namawia lub zmusza, by ono seksualnie dotykało ją.
● Kiedy fotografuje dziecko w celach seksualnych.
● Kiedy używa - przy nim lub wobec niego - seksualizujących lub
wulgarnych sformułowań
● Kiedy pokazuje dziecku materiały pornograficzne lub trzyma je tak, by
dziecko mogło je znaleźć.
● Kiedy seks jest w domu tematem tabu (zakazanym)
● Kiedy onanizuje się przed dzieckiem lub w inny sposób zachowuje się
seksualnie
● Kiedy nie szanuje jego potrzeby prywatności (przy przebieraniu, kąpieli,
itp.)
● Kiedy je podgląda.
● Kiedy narzuca mu ubiór pruderyjnie zakrywający seksualność lub ją
nadmiernie odsłaniający - bądź ubiór właściwy płci przeciwnej
● Kiedy rozbiera dziecko, by dać mu klapsa czy sprawić lanie, gdy przy biciu
przeżywa podniecenie seksualne
● Kiedy używa dziecko do zaspokajania swoich potrzeb uczuciowych i
emocjonalnych natury seksualnej
● Kiedy zmusza je do prostytucji
● Kiedy zmusza by patrzyło jak są wykorzystywane seksualnie inne dzieci
● Kiedy osoba dorosła lub starsza ośmiesza lub żartuje z seksualnego
rozwoju dziecka lub z intymnych części ciała
● Kiedy osoba dorosła lub starsza odsłania swoje genitalia czy piersi by
uzyskać jakąś seksualną gratyfikację
● Kiedy (w przypadku kazirodztwa) wchodzi w "partnerski" związek z
dzieckiem i kiedy przez to odsuwa od niego drugiego rodzica
● Kiedy skłania je do zachowań seksualnych ze zwierzętami, innymi ludźmi
czy do masturbacji.
Rodzaje przemocy seksualnej.
1. Bez kontaktu fizycznego
- Rozmowy o treści seksualnej
Sprawca wyraża wprost swoje pragnienia seksualne wobec dziecka (np.
Popatrz na mojego siusiaka, pokaż mi to, co masz pod majteczkami),
wyraża opinie na temat atrakcyjności erotycznej dziecka lub własnej
(Masz ładną pupę, chcę ją lepiej obejrzeć, masz piękne cycuszki, chcę je
pocałować itp.) albo opowiada dziecku o swojej aktywności seksualnej z
innymi osobami.
- Ekspozycja anatomii i czynności seksualnej
Sprawca pokazuje dziecku swoje intymne części ciała, może też
masturbować się w jego obecności.
- Podglądactwo
Dziecko jest podglądane w czasie kąpieli, czynności fizjologicznych;
towarzyszy temu podniecenie i masturbacja sprawcy.
2. Kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części
ciała
- Dotykanie ciała dziecka
- Całowanie intymnych części jego ciała
- Ocieractwo
- Pobudzanie ręczne narządów płciowych dziecka
3. Kontakty oralno-genitalne
4. Stosunki udowe
5. Penetracja seksualna (oralno-genitalna)
6. Komercyjne seksualne wykorzystywanie dzieci (np. dziecięca
pornografia czy prostytucja)
7. Seksualne wykorzystywanie dzieci powiązane z innymi formami
przemocy (np. dewiacyjne formy przemocy seksualnej)
Rodzaje molestowania seksualnego.
1. Fizyczne molestowanie seksualne.
Angażuje ręce na dotykaniu w sposób seksualny. Zasięg zachowań
seksualnych mający na celu wykorzystanie ofiary włącza: seksualne
objęcia lub całowanie; wszelkie rodzaje seksualnego dotyku lub
pieszczoty; oralny lub analny seks; masturbacje na ofierze lub zmuszanie
ofiary do masturbacji przez oprawcę; stosunki płciowe.
2. Jawne molestowanie seksualne.
Dotyczy podglądania i ekshibicjonizmu. Może się pojawić w domu jak i
poza domem. Rodzice często molestują dzieci poprzez podglądanie i
ekshibicjonizm. Kryterium dla domowego podglądactwa lub
ekshibicjonizmu: występuje wtedy gdy rodzic się seksualnie stymuluje.
3. Zamaskowane molestowanie seksualne.

werbalne
Obejmuje nie właściwe mówienie o seksie: Tata lub każdy znaczący
mężczyzna dla dziecka (np. opiekun) mówi do kobiety dziwka lub Mama
lub każda znacząca kobieta poniża mężczyznę pod kontem seksualnym.
Często dotyczy to rodziców lub opiekunów znających każdy detal
swojego prywatnego życia seksualnego, zadają pytania na temat dziecięcej
psychologii seksualnej przepytując dziecko detal po detalu. Zamaskowane
molestowanie seksualne dotyczy nie odbiera dostatecznych informacji
seksualnych.

naruszenie granic
Dotyczy dzieci które były świadkami zachowań seksualnych rodziców.
Mogą wejść przypadkowo do pokoju ponieważ rodzice nie zamykają
drzwi. Często dotyczy dzieci pozbawionych prywatności. Wchodzą i
wychodzą z łazienki. Nie są nauczone zamykanie drzwi lub nie dawno im
zezwolenia na zamykanie swoich drzwi.
4. Emocjonalne molestowanie seksualne.
Występuje jako rezultat przekroczenia ogólnej więzi. W takich
przypadkach jest częste, ze jedno lub dwoje małżonków wiążę się z
jednym z dzieci. Rodzic się posługuje dzieckiem dla zaspokojenia swoich
emocjonalnych potrzeb. Związek może łatwo przemienić się w
romantyczny i seksualny. Córka może stać się Tatową małą księżniczką
lub syn małym mężczyzną Mamy. W obydwu przypadkach dziecko
zostaje opuszczone. Rodzice zaspokajają swoje potrzeby za cenę potrzeb
dziecka. Dziecko potrzebuje rodzica a nie współmałżonka.
Kazirodztwo.
Jest to współżycie seksualne między spokrewnionymi
osobami. Stopień pokrewieństwa określają normy prawne.
Szczególną formą kazirodztwa są zachowania seksualne osób
dorosłych, głównie ojców, w stosunku do własnych bądź
przysposobionych dzieci. Kazirodztwo wobec dziecka zalicza
się do czynów pedofilnych.
Zależność dziecka od rodziców sprawia, że ma ono
utrudnioną możliwość obrony, ucieczki, czy też separacji od
sprawcy. Tenże, posiadając władzę rodzicielską, dysponuje
większą swobodą działania i ma stały i nieograniczony dostęp
do swojej ofiary.
Wykorzystywanie seksualnie dziecka w rodzinie zazwyczaj
powtarza się w sposób systematyczny przez dłuższy czas,
rzadziej ma charakter epizodyczny. Ingerencja osób trzecich
działających w obronie dziecka jest utrudniona. Dziecko
zazwyczaj zmuszone jest do uruchomienia długotrwałych
strategii zaradczych, pozwalających na pozostanie w rodzinie,
która jest zarówno źródłem patologii, jak i oparcia.
Jak rozpoznać przemoc seksualną wobec dzieci?
Objawy somatyczne- najczęściej mają charakter pośredni.
Należą do nich:










Ciąża
Choroby weneryczne
Wirus HIV
Infekcje dróg moczowo-płciowych
Urazy zewnętrznych narządów płciowych
Urazy odbytu, pochwy
Przerwanie błony dziewiczej
Krwawienie z narządów rodnych
Ból przy oddawaniu moczu czy kału, krwawe stolce
Infekcje jamy ustnej
Objawy psychologiczne i behawioralne:






Nadmierna erotyzacja dziecka: prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania
seksualne, erotyczne rysunki lub zabawy, agresja seksualna wobec rówieśników,
wczesna lub nasilona masturbacja dziecięca, nieadekwatna do fazy rozwoju
psychoseksualnego, nieadekwatny do poziomu dziecka język dotyczący sfery
seksualnej,
Obniżony nastrój,
Lęk, niepokój (dziecko może bać się iść do szkoły, boi się kontaktów z ludźmi,
boi się spać samo itp.),
Poczucie winy, niska samoocena,
Myśli samobójcze,
Koszmary,










Lęki nocne,
Nadpobudliwość psychoruchowa,
Trudności w koncentracji uwagi,
Wtórne moczenie nocne,
Zachowania regresywne (np.. Powrót do ssania palca),
Picie alkoholu, narkotyzowanie się,
Prostytucja,
Zaburzenia łaknienia – anoreksja, bulimia,
Problemy szkolne, złe relacje z rówieśnikami,
Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty.
Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka:





Depresja
Zespół stresu pourazowego
Zaburzenia lękowe
Skłonność do wykorzystywania dzieci w wieku dorosłym
Fizyczne uszkodzenia ciała
Molestowanie seksualne przez członka rodziny jest forma kazirodztwa,
które może spowodować poważniejsze i długoterminowe urazy
psychiczne, szczególnie w przypadku kazirodztwa rodzicielskiego.
Prawo a wykorzystywanie seksualne dzieci.
W prawie "wykorzystywanie seksualne dzieci" to ogólne pojęcie opisujące
wykroczenia karne i cywilne, w których dorosły angażuje się w aktywność
seksualną z osobą małoletnią lub wykorzystuje małoletniego w celu
zaspokojenia seksualnego.
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stwierdziło, że "dzieci nie
mogą wyrazić zgody na podjęcie aktywności seksualnej z dorosłymi" i
potępia takie działania: "Osoba dorosła, która angażuje się w aktywność
seksualną z dzieckiem, dokonuje czynu karalnego i niemoralnego, który
nigdy nie może być uznany za normalne lub społecznie akceptowalne
zachowanie„
Polski Kodeks Karny w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem
seksualnym przewiduje odpowiedzialność karną osób, które dopuszczają
się czynności seksualnych z osobami poniżej 15 roku życia.
"Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat
15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności
seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim
czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Tej samej karze
podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności
seksualnej."
Jak pomóc dzieciom skrzywdzonym?







Przede wszystkim należy otoczyć dziecko fachową pomocą, przywrócić
mu poczucie bezpieczeństwa, powiadomić odpowiednie władze:
Sąd Rejonowy
Kuratora
Policję
Ośrodek Pomocy Społecznej
Komitet Obrony Praw Dziecka
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Niebieska linię (0801 120 002)
Bibliografia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kodeks Karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997
Czerniekiewicz W., Pawlak – Jordan K. Wykorzystywanie seksualne
dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.
Lew – Starowicz L. Przemoc seksualna, Warszawa 1992: A. W. Jacek
Santorski
Pospiszyl I. Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
www.pfm.pl
www.dzieckokrzywdzone,pl
Kluczyńska S. Przemoc seksualna wobec dzieci, Niebieska Linia
3/20/2002
autor tekstu:
mgr Magdalena Janowska
źródło tekstu:
Medforum
Opracowała:
Elżbieta Róg
Download