(1) Nazwa przedmiotu

advertisement
Rok akademicki 2015/2016
(1) Nazwa przedmiotu
(2)
Nazwa
jednostki
prowadzącej przedmiot
(3) Kod przedmiotu
(4) Studia
Kierunek studiów
Położnictwo
(5) Rodzaj przedmiotu
(6) Rok i semestr studiów
(7) Imię i nazwisko
koordynatora przedmiotu
(8) Imię i nazwisko osoby
prowadzącej (osób
prowadzących) zajęcia z
przedmiotu
Seksuologia
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego
Katedra: Położnictwa
Poziom kształcenia
Forma studiów
Studia II stopnia
Stacjonarne
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej
I rok, II sem.
Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś
Dr n. med. Marek Janicki
(9)Cele zajęć z przedmiotu
Celem zajęć jest:
1. Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej:
- podstawowych terminów stosowanych w seksuologii i mechanizmów regulujących
funkcji seksualnych
- aktywności seksualnej
- problemów, zaburzeń i patologii seksualnych
2. Przygotowania studenta w zakresie umiejętności do:
- interpretowania mechanizmów regulujących funkcje seksualne
- rozpoznawania problemów kobiet aktywnych seksualnie
3. Kształtowanie postawy studenta do:
- poszerzania wiedzy na temat seksuologii
(10) Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu: programu kształcenia na
studiach I stopnia, na kierunku Położnictwo z przedmiotu
anatomia i fizjologia człowieka.
Wiedza:
Student:
(11) Efekty kształcenia
B_W16 wskazuje działania medyczno-prawne (dokumentacja
urazów, dokumentacja stosunku płciowego, pobieranie i
zabezpieczanie innych materiałów, powiadomienie organów
ścigania) w przypadku przemocy wobec kobiety
B_W28 zna specyfikę okresu dojrzewania i wpływ tego okresu na
funkcjonowanie rodziny oraz patologie okresu dojrzewania przedwczesne dojrzewanie płciowe, opóźnione dojrzewanie,
pierwotny i wtórny brak miesiączki oraz omawia zjawisko
anoreksji i bulimii
B_W30 zna wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym
człowieka i patologią seksualną, różnicuje przemoc seksualną pod
kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a także zna metody
zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej
B_W39 różnicuje cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny,
definiuje i różnicuje zaburzenia i patologie seksualne oraz
przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej
Umiejętności:
Student:
B_U26 rozpoznaje problemy psychoseksualne kobiet po porodzie
oraz kieruje pacjentkę z rozpoznanym problemem do specjalisty
(psychologa, seksuologa)
B_U47 rozpoznaje problemy wynikające z wczesnej inicjacji
seksualnej i określa wpływ na psychikę dzieci i młodzieży
zagadnień obyczajowych takich jak pornografia i „ moda na seks”
B_U48 postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami w
odniesieniu do dziecka, nastolatki i kobiety zgwałconej
(12) Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Wykłady – 15 godz. (I rok, II sem)
(13) Treści programowe
Lp. Treści merytoryczne wykładów: I rok , II sem
Czas
1
Podstawowe terminy stosowane w seksuologii (seksualność człowieka,
2
potrzeba seksualna, bodziec seksualny, płeć psychiczna, identyfikacja
seksualna, tożsamość płciowa, orientacje seksualne, erotyzm, libido, norma
seksualna, dysfunkcje seksualne, dewiacje seksualne).
2
Mechanizmy regulujące funkcje seksualne.
2
 OUN
 Układ hormonalny, neuroendokrynny, chemia miłości
 Czynniki biologiczne modyfikujące funkcje seksualne
 Czynniki psych-społeczne a reakcje seksualne
 Reakcje seksualne, poziom libido
3
Modele seksualne człowieka (linearny, cykliczny).
1
4
Podłoże psychospołeczne seksualności człowieka.
1
5
Aktywność seksualna w różnych okresach życia kobiety i mężczyzny:
3
 seksualność dzieci i młodzieży
 aktywność seksualna w ciąży
 aktywność seksualna w wieku przekwitania i starości
 aktywność seksualna po operacjach ginekologicznych
 aktywność seksualna w wybranych schorzeniach i niepełnosprawności
6
Wpływ pierwszego kontaktu seksualnego na kształtowanie zachowań
1
seksualnych.
7
Problemy wczesnej inicjacji seksualnej.
2
Problemy życia seksualnego (oziębłość seksualna, niedostosowanie
seksualne, bolesne stosunki, pochwica).
8
Zaburzenia i patologie seksualne – sposoby rozpoznawania i leczenie.
3
Zaburzenia seksualne i przemoc na tle seksualnym.
Zadania położnej w opiece nad kobietą wykorzystywaną seksualnie,
zgwałconą. Terapia.
Razem:
15
(14) Metody dydaktyczne Wykład (W): wykład, wykład konwersatoryjny z prezentacją
multimedialną
(15)
Sposób(y)
forma(y) zaliczenia
i Wykład: zaliczenie z oceną: student generuje pisemną
odpowiedź: na wylosowany zestaw pytań. (I rok II sem)
(16) Metody i kryteria
oceny
(17) Całkowity nakład
pracy studenta potrzebny
do
osiągnięcia
założonych efektów w
godzinach oraz punktach
ECTS
Numer
Forma zajęć
Metody
efektu
dydaktycznych weryfikacji
kształcenia - odniesienie
osiągnięcia
do treści
zamierzonych
kształcenia
efektów
kształcenia
W8
Pisemna
B_W16
odpowiedz na
W 3,4,8
B_W28
wylosowany
W
7-8
B_W30
zestaw pytań
W 3, 5-8
B_W39
W 2, 5
B_U26
W 1-4, 7-8
B_U47
W8
B_U48
Wykłady:
Metody i
narzędzia
dydaktyczne
Wykład
konwersatoryjny
z
prezentacją
multimedialną
-pełne uczestnictwo i aktywność w wykładach
- zaliczenia pisemne – uzyskanie 60% odpowiedzi z
wylosowanego zestawu pytań
Zakres ocen: 2,0 – 5,0
Aktywność
Liczba godzin/
nakład pracy
studenta
wykład
15 godz.
udział w konsultacjach 2 godz.
przygotowanie do
30 godz.
zaliczenia
udział w zaliczeniu
1 godz.
SUMA GODZIN
48
LICZBA PUNKTÓW 1
ECTS
Polski
---
(18) Język wykładowy
(19) Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu
(20) Literatura
Literatura podstawowa:
Jarząbek-Bielecka G.: Seksuologia a etyka seksualna i
problem przemocy seksualnej wobec dzieci. Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Medycznego
im.
Karola
Marcinkowskiego, 2009.
2. Kornelius Roth ; Ciemna strona seksu : gdy seks staje się
nałogiem Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
2013.
3. Cindy M. Meston, David M. Buss. Dlaczego kobiety
uprawiają seks - Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa, 2010
4. Lew-Starowicz Z. O kobiecie. Warszawa 2011
1.
Literatura uzupełniająca;
1. Hajcak F., Garwood P. Dlaczego ze sobą sypiamy?:
nieseksualne powody, dla których ludzie uprawiają seks Wyd. 2 popr. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne,
2008.
2. Lowen A; przeł. [z ang.] Piotr Kołyszko. Miłość, seks i serce
: jak zadbać o zdrowie w codziennym stresie - Wyd. 2. Warszawa : Jacek Santorski, cop. 2007
3. Remigiusz
Kijak.
Seksualność
człowieka
z
niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
4. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław
Słusiński. Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii,
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
5. Pedofilia : 30 wywiadów z pedofilami / Douglas W. Pryor ;
przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz ; [wstęp do wyd. pol.
prof. Zbigniew Lew-Starowicz]. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot
: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2014
Podpis koordynatora
przedmiotu
Podpis
jednostki
kierownika
Download