Klasyfikacja i etiopatogeneza zaburzeń seksualnych (ICD-10)

advertisement
Klasyfikacja i etiopatogeneza
zaburzeń seksualnych
(ICD-10)
ICD – 10
Międzynarodowa Statystyczna
Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych
(World Health Organization)
Rozdział V
Zaburzenia psychiczne
i zaburzenia zachowania
1
Zaburzenia seksualne (F 52)
Zaburzenia seksualne nie wywołane
organiczną,
czy
teŜ
dysfunkcją
chorobą somatyczną to zaburzenia,
przy których jednostka nie odczuwa
poŜądania płciowego lub nie jest zdolna
do odbycia stosunku prowadzącego do
zaspokojenia, chociaŜ ma po temu
anatomiczno fizjologiczne warunki i nie
interesują jej niezwykłe cele seksualne
2
F 52 Dysfunkcje (zaburzenia) seksualne nie
spowodowane zmianami organicznymi ani chorobą
somatyczną
F 52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F 52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F 52.2 Brak reakcji genitalnej
F 52.3 Zaburzenia (dysfunkcja) orgazmu
F 52.4 Wytrysk przedwczesny
F 52.5 Pochwica nieorganiczna
F 52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F 52.7 Nadmierny popęd seksualny
F 52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub
chorobowych
F 52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana
przez zaburzenia organiczne lub chorobę
3
F 52.0 Brak lub utrata potrzeb
seksualnych
4
F 52.1 Awersja seksualna i brak
przyjemności seksualnej
Brak pragnień seksualnych jest objawem
podstawowym, a nie wtórnym w stosunku
do innych problemów seksualnych. Brak
pragnień seksualnych nie wyklucza
pobudzenia czy zadowolenia seksualnego,
ale powoduje, Ŝe zainicjowanie kontaktu
seksualnego jest mniej prawdopodobne.
Perspektywie kontaktu seksualnego z
partnerem towarzyszą silne uczucia
negatywne, wywołujące lęk o takim
nasileniu, Ŝe pacjent unika aktywności
seksualnej.
5
6
1
F 52.2 Brak reakcji genitalnej
F 52.3 Zaburzenia (dysfunkcja) orgazmu
U
męŜczyzn – zaburzenia erekcji
(trudność w powstaniu lub utrzymaniu
erekcji niezbędnej do
satysfakcjonującego stosunku).
U kobiet – główny powód to suchość
pochwy (upośledzone zwilŜanie).
Orgazm albo nie występuje, albo jest
znacznie opóźniony. MoŜe to być
reakcja sytuacyjna, pojawia się w
określonych okolicznościach.
7
F 52.4 Wytrysk przedwczesny
8
Pochwica nieorganiczna (F 52.5)
Niezdolność powstrzymania ejakulacji
przed wspólnym doznaniem przyjemności
przez oboje partnerów. W cięŜszych
przypadkach ejakulacja moŜe nastąpić
przed penetracją pochwy albo bez erekcji.
Jest to skurcz mięśni otaczających
pochwę. Skurcz ten powoduje
zamknięcie wejścia do pochwy.
Wnikniecie członka jest albo
niemoŜliwe, albo bolesne.
9
F 52.6 Dyspareunia nieorganiczna
10
F 52.7 Nadmierny popęd seksualny
Nadmierny popęd seksualny u kobiet
zwany – nimfomania, u męŜczyzn
satyriasis.
Zazwyczaj pojawia się w okresie
dojrzewania oraz u młodych osób
dorosłych.
Dyspareunia (ból w czasie stosunku)
występuje zarówno u kobiet jak i u
męŜczyzn.
11
12
2
Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia
zachowania związane z rozwojem i orientacją
seksualną (F66)
F66.0
Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego
(ego-dysyntoniczna)
F66.2 Zaburzenia związków seksualnych
F66.8 Inne zaburzenia rozwoju
psychoseksualnego
F66.9 Zaburzenia rozwoju
psychoseksualnego, nie określone
Orientacji seksualnej – samej w sobie –
nie naleŜy uwaŜać za zaburzenie.
Odmiany orientacji seksualnej
Heteroseksualna (F 66.x0)
Homoseksualna (F 66.x1)
Biseksualna (F 66.x2)
13
F66.0 Zaburzenia dojrzewania
seksualnego
Osoba cierpi z powodu niepewności co do własnej
toŜsamości płciowej lub orientacji seksualnej, co
prowadzi do wystąpienia leku lub depresji.
Najczęściej zdarza się to w okresie młodzieńczym
u osób, które nie są pewne czy ich orientacja jest
homoseksualna, heteroseksualna czy biseksualna
lub u osób, które po okresie ustalonej orientacji
seksualnej, często w długotrwałych związkach ,
stwierdzają, Ŝe ich seksualna orientacja zmienia
się.
14
F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z
ego (ego-dysyntoniczna)
W przypadku kiedy identyfikacja płciowa i
preferencje seksualne nie budzą wątpliwości, ale
z
powodu
współistniejących
zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania osoba
chce by były odmienne i poszukuje sposobu
zmiany płci.
15
16
F66.2 zaburzenia związków
seksualnych
Dziękuję za uwagę
Nieprawidłowość identyfikacji płciowej
lub preferencji seksualnych odpowiada za
trudności w nawiązaniu i utrzymaniu
związku z partnerem seksualnym.
17
18
3
Download