Prezentacja

advertisement
Zachowania seksualne
młodzieży- uświadomienie i
:
przygotowanie do
rozpoczęcia życia
seksualnego.
Trener: Małgorzata Rzymyszkiewicz
Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Jak wygląda edukacja seksualna w Polsce?
• Społeczne akcje
edukacyjne
• Edukacja w szkole
• Edukacja w domu
Społeczne akcje edukacyjne
• Miesiąc Świadomego Rodzicielstwa - cykl akcji wokół
szczególnych dni: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca
• Badania społeczne i publikacje naukowe, np. książka pod redakcją
prof. Zbigniewa Izdebskiego „(Zbyt) młodzi rodzice”, będąca
opracowaniem badań CBOS dot. sytuacji młodych rodziców i
dziadków
• Tydzień Wiedzy o Antykoncepcji (11 - 17 lutego)
• Działania Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton"
Edukacja w szkole
• brak obowiązkowych lekcji edukacji seksualnej
• lekcje nie są traktowane poważnie i poświęca się im zbyt mało czasu
• przekazywanie wiedzy przez osoby mało kompetentne
• Spór o kształt edukacji seksualnej w szkołach
• Badania IBE (lipiec 2015)
- pozytywna ocena zajęć z wychowania do życia w rodzinie
- uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć (nudne, treści
niedopasowane do potrzeb i wieku uczniów)
Edukacja w domu
• rodzice nie mają wiedzy, potrzeby bądź chęci, nie potrafią bądź nie
czują się na siłach, by uczestniczyć aktywnie w edukacji seksualnej
swojego dziecka. Większość z nich nie porusza w rozmowach z
dziećmi tematu środków antykoncepcyjnych, uważając, że jeszcze jest
za wcześnie na takie tematy lub błędnie zakładając, że ich dzieci są
właściwie wyedukowane przez Internet i media
• wg młodzieży najważniejsza rola w edukacji seksualnej powinna
przypadać rodzicom oraz szkole (badania CBOS 2010)
Aktywność seksualna nastolatków
• Młodzi ludzie coraz wcześniej rozpoczynają współżycie
płciowe.
• Wczesnej inicjacji nie towarzyszy powszechne stosowanie
antykoncepcji.
• Zbyt wczesne i nieodpowiedzialne podejmowanie
współżycia seksualnego, a także brak wiedzy z zakresu
antykoncepcji niosą za sobą liczne negatywne
konsekwencje. Jedną z nich są niechciane ciąże nastolatek.
Aktywność seksualna nastolatków – wyniki badań
• Niemal 25% 16-latków jest zdania, że współżycie płciowe w ich wieku jest
czymś normalnym, chłopcy prezentowali w tym względzie poglądy bardziej
przyzwalające
• Ponad 50% nastolatków uważało, że rozpoczęcie współżycia może nastąpić
przed 20 r.ż.
• Jednocześnie niemal wszyscy badani (95%) aprobowali stwierdzenie, że
istnieje wiele sposobów, nie tylko uprawianie seksu, aby bliskiej osobie
okazać, że nam na niej zależy
• Więcej niż połowa respondentów zgodziła się z twierdzeniem, że to presja
rówieśników powoduje, że wielu nastolatków rozpoczyna życie seksualne
• Ponad 80% respondentów uznało wiek powyżej 21r.ż. Jako czas sprzyjający
podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji o posiadaniu dziecka
KONSEKWENCJE BIOLOGICZNE
KONSEKWENCJE PSYCHOLOGICZNE
CHOROBY/ INFEKCJE
PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
(
AKTYWNOŚĆ
SEKSUALNA
MŁODZIEŻY
POWIKŁANIA
GINEKOLOGICZNE
NIEPLANOWANA
CIĄŻA
ZABURZENIA W TWORZENIU/
ROZWIJANIU INTERAKCJI
ZABURZENIA ZACHOWAŃ
SEKSUALNYCH
Modele i przykłady działań w ramach profilaktyki
ryzykownych zachowań seksualnych
MODEL ZDROWOTNO-MEDYCZNY: akcentuje raczej patologię niż normę, w centrum znajduje
się profilaktyka, nie zaś promocja zdrowia. W ramach profilaktyki popularyzowane są metody
antykoncepcji i model seksu bezpieczniejszego
 MODEL SPOŁECZNO – PSYCHOLOGICZNY: ukierunkowany jest na przygotowanie do
pełnienia dorosłych ról (także seksualnych), co umożliwić mają przekazywane informacje
(głównie na temat rozwoju psychoseksualnego) oraz ćwiczenie uniwersalnych (podstawowych)
umiejętności psychologicznych,
MODEL INFORMACYJNO-BIOLOGICZNY: koncentruje się na przekazaniu informacji
dotyczących budowy i funkcji narządów płciowych, wiedzy na temat mechanizmów
dojrzewania, zapłodnienia, fizjologii popędu oraz higieny życia seksualnego
MODEL RELIGIJNO – MORALNY opiera się na założeniach doktryny katolickiej, a jego
celem jest kształtowanie określonych przekonań religijno – moralnych
Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę
1. Wprowadzenie do szkół rzetelnej, neutralnej
światopoglądowo edukacji seksualnej.
Często zdarza się, że osoby prowadzące zajęcia edukacji
seksualnej są niekompetentne i przekazują swoje poglądy
zamiast obiektywnej, neutralnej światopoglądowo wiedzy.
Często wstydzą się tematów, które mają omawiać, zamiast
informować straszą lub opowiadają na lekcji historie
zupełnie niezwiązane z tematem zajęć. Zajęć nie prowadzą
odpowiednio wyedukowane osoby. Zdarza się, że zajęcia te
prowadzone są przez nauczycieli WF-u czy informatyki.
Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę
2. Edukację seksualną, która będzie zawierała wszystkie
ważne tematy: dojrzewanie dziewcząt i chłopców, profilaktykę
chorób przenoszonych drogą płciową, nowoczesne środki
antykoncepcyjne, prewencję przemocy seksualnej, wiedzę
o asertywności i orientacjach seksualnych.
Poważnym problemem, na jaki wskazują wyniki badań, jest
brak możliwości dyskusji i zadawania pytań. Dodatkowo
w trakcie zajęć przekazywane są stereotypowe
i nieprawdziwe informacje dotyczące antykoncepcji,
seksualności itp.
Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę
3. Forma zajęć urozmaicona, atrakcyjna, możliwość
uzyskania porad ekspertów np. ginekologa, seksuologa,
położnej ze szkoły rodzenia. Udział w grach i zabawach
związanych z tematem rodziny, sprawdzenie swojej
wiedzy o antykoncepcji w quizach.
Aktywny udział młodzieży w akcjach
świadomościowych.
Akcja - edukacja, czyli na co warto zwrócić uwagę
Dobrej jakości programy edukacyjne
pomagają opóźnić wiek inicjacji
seksualnej, ochronić młodzież przed
chorobami przenoszonymi drogą
płciową oraz przed zajściem w
niepożądaną ciążę.
Dziękuję za uwagę.
Warsztat realizuje firma – SEB-TEAM Edyta Jaworska, Czarne Górne 16A,
82-520 Gardeja,
kontakt mail: [email protected]
Trener Małgorzata Rzymyszkiewicz
Projekt pn „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim” finansowany ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
Download