Edudu.pl - Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych

advertisement
Ściąga eksperta
Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych
Deklaracja Praw Seksualnych stworzona została przez Międzynarodową Organizację Zdrowia – 2002 rok; prawa seksualne –
uniwersalne prawa człowieka; niezbywalna wolność, godność i równość wszystkich istot ludzkich
1. Prawo do wolności seksualnej
Wolność seksualna obejmuje możliwość jednostki do wyrażania pełni potencjału seksualnego. Jednakże wyklucza wszelkie formy przymusu
seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć w jakimkolwiek czasie i jakiejkolwiek sytuacji życiowej.
Przykład złamania tego prawa: wywieranie presji na partnera/partnerkę by zgodził/a się na rozpoczęcie współżycia
2. Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała
Prawo to pozwala człowiekowi podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką
społeczną. Obejmuje ono również możliwość sprawowania kontroli oraz zadowolenia z własnego ciała, z wykluczeniem tortur, okaleczeń i
jakiejkolwiek przemocy.
Przykład złamania tego prawa: agresja słowna i fizyczna wobec osób o innej niż heteroseksualna orientacji psychoseksualnej
3. Prawo do prywatności seksualnej
Obejmuje możliwość podejmowania indywidualnych decyzji i zachowań w sferze intymnej w stopniu, w jakim nie naruszają one praw
seksualnych innych osób.
Przykład złamania tego prawa: zmuszanie partnera/partnerki do takich form aktywności seksualnej na jakie nie ma on/ona ochoty
4. Prawo do równości seksualnej
Odwołuje się do wolności do wszystkich form dyskryminacji, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii lub
niesprawności fizycznej albo emocjonalnej.
Przykład złamania tego prawa: wyśmiewanie osób, które ze względu na światopogląd lub wyznawaną religię chcą zacząć współżycie po
ślubie.
5. Prawo do przyjemności seksualnej
Przyjemność seksualna, włączając zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego
dobrostanu.
Przykład złamania tego prawa: przekazywanie uczniom i uczennicom fałszywej informacji, że masturbacja prowadzi do zaburzeń i problemów
zdrowotnych
6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności
Wyrażanie seksualności obejmuje więcej niż przyjemność erotyczną lub zachowanie seksualne. Ludzie mają prawo do wyrażania swojej
seksualności poprzez komunikowanie się, dotyk, wyrażanie uczuć i miłości.
Przykład złamania tego prawa: reagowanie agresją na parę gejów lub lesbijek trzymających się za ręce.
7. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych
Oznacza możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub nie zawierania go, przeprowadzenia rozwodu oraz ustanowienia innych opartych na
odpowiedzialności form związków seksualnych.
Przykład złamania tego prawa: zmuszanie młodych dziewcząt do wychodzenia za mąż dużo starszych od nich mężczyzn. Proceder ten ma
miejsce w wielu krajach.
8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa
Obejmuje możliwość podejmowania decyzji o posiadaniu lub nieposiadaniu potomstwa, jego liczbie, różnicy wieku między potomstwem oraz
prawo do pełnego dostępu do środków regulacji płodności.
Przykład złamania tego prawa: zmuszanie kobiet do zachodzenia w ciąże i rodzenia dzieci w sytuacji, kiedy one tego nie chcą.
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Strona 1/2
Ściąga eksperta
9. Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych
Prawo to implikuje, że poszukiwanie informacji dotyczących seksualności będzie realizowane na drodze nieskrępowanych, lecz naukowo
etycznych badań, a ich odpowiednie rozpowszechnianie będzie następować na wszystkich poziomach społecznych.
Przykład złamania tego prawa: cenzurowanie treści związanych z seksualnością. Proceder ten ma miejsce w wielu krajach.
10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej
Jest ona procesem trwającym od momentu narodzin, przez całe życie i powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. Prawo to
oznacza, że podczas zajęć z Wychowania do Życia w Rodzinie w twojej szkole masz prawo do rzetelnej, naukowej wiedzy zgodnej z
międzynarodowymi standardami np. Międzynarodowej Organizacji Zdrowia. Co oznacza, że nauczyciel czy nauczycielka tego przedmiotu nie
może prezentować swojego światopoglądu czy informacji zgodnej z wyznawaną religią. Nauczyciel nie może na przykład mówić, że
homoseksualizm jest chorobą czy, że antykoncepcja hormonalna powoduje bezpłodność.
11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej
Seksualna opieka zdrowotna powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.
Kobieta, dziewczyna ma wówczas prawo do: szacunku i życzliwości ze strony lekarza; anonimowości tzn. treść rozmowy ani informacja o
stanie zdrowia pacjentki nie powinny wyjść poza gabinet; prywatności, tzn. podczas badania w gabinecie nie powinny znajdować się osoby
postronne np. pani recepcjonistka; uzyskania wszelkich informacji na temat stanu zdrowia, proponowanych badań, środków
antykoncepcyjnych, leków, zabiegów; zażądać, aby personel używał jednorazowego sprzętu do badania; odmówić wykonania badania, co do
którego nie jest przekonana; prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka.
www.edudu.pl - filmy edukacyjne on-line
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 2/2
Download