stosunki przedmałżeńskie

advertisement
STOSUNKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Pojęcie socjologiczne, powstało w XIX w., kiedy uważano niemal powszechnie, że stosunki
seksualne, bez naruszenia zasad moralnych, mogą jedynie łączyć partnerów, którzy zawarli
kościelne lub cywilne małżeństwo formalno-prawne. Dzisiaj należałoby raczej mówić o
„niemałżeńskich" formach współżycia seksualnego lub jeśli rzecz dotyczy młodzieży o
aktywności seksualnej w okresie poprzedzającym zawarcie pierwszego związku
małżeńskiego. Wychowanie restrykcyjne zmierza do zwalczania S.P., podczas gdy w
wychowaniu permisywnym starania idą w tym kierunku, aby minimalizować negatywne
skutki tych zachowań, zwłaszcza kiedy są podejmowane przez młodzież jako forma
niedojrzałej, nieświadomej (odurzenie), wymuszonej przemocą > INICJACJI seksualnej.
Zwyczaj rozpoczynania życia seksualnego przed zawarciem małżeństwa upowszechnia się
niemal we wszystkich krajach europejskich, choć w jednych jest bardziej, a w innych mniej
zaawansowany. Badania wskazują, że na stopień rozpowszechniania się S.P. wpływają
określone czynniki (zmienne socjologicznie): stopień urbanizacji kraju lub regionu (im
wyższy poziom urbanizacji, tym bardziej powszechne są te kontakty seksualne); poziom
wykształcenia (im wyższy poziom tym później występuje ta postać zachowań seksualnych);
wpływy religii (im silniejszy związek z religia, tym słabsze rozpowszechnienie tej formy
współżycia) oraz płeć (mężczyźni bardziej masowo i wcześniej uprawiają S.P. niż
kobiety.(M.Trawińska)
Download