Skonsolidowany raport GK PGF za I półrocze 2016 pdf

advertisement
P G F
Grupa Kapitałowa Polska Grupa Farmaceutyczna
Skonsolidowany raport półroczny
Zawierający:
· Raport z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
· Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na
dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r.
· Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres
sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r.
· Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2016 roku wraz z
oświadczeniami Zarządu
Skonsolidowany raport półroczny zawiera:
· Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
· Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30
czerwca 2016 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2016 roku
1. Informacje ogólne
2. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny
3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej PGF
4. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do
przeliczania danych finansowych
5. Segmenty operacyjne
6. Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości
aktywów i innych wielkości szacunkowych
7. Podatek dochodowy
8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
9. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków
pieniężnych
10. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy
11. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
12. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
13. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
14. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych
15. Zobowiązania finansowe
16. Transakcje z podmiotami powiązanymi
17. Zmiany w strukturze Grupy w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub
sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności
18. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników
19. Instrumenty finansowe
20. Zarządzanie kapitałem
21. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
(również przeliczone na euro)
1
3
4
5
6
8
10
11
12
12
12
15
15
15
16
16
16
16
17
17
19
20
20
21
27
28
· Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016
roku
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat
Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego na
dzień 30 czerwca 2016 roku
1. Informacje ogólne
2. Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny
3. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do
przeliczania danych finansowych
4. Segmenty operacyjne
5. Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości
aktywów i innych wielkości szacunkowych
6. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
7. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym
8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków
pieniężnych
9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki
10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
12. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
13. Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych
14. Zobowiązania finansowe
15. Transakcje z podmiotami powiązanymi
16. Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników
17. Instrumenty finansowe
18. Zarządzanie kapitałem
19. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego
(również przeliczone na euro)
· Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PGF za I półrocze 2016r.
30
32
33
34
35
37
38
39
40
40
42
42
45
45
45
46
46
47
47
49
51
51
57
58
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do
30 czerwca 2016 r.
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
Wprowadzenie
rocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie
z
rocznego
skróconego
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
na
podstawie
rocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego polega na
opinii z badania.
T: +48 (42) 664 33 00, www.pwc.com
Wniosek
finansowe
roczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
Piotr Wyszogrodzki
Kluczowy
,
Numer ewidencyjny 90091
2
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
30/06/2015
(niebadane,
przekształcone)
567 647
568 513
563 441
323 652
323 652
323 652
210 194
210 237
209 215
18 199
18 723
18 274
680
680
680
7 810
8 555
5 904
7 110
6 659
5 705
2
7
11
II. AKTYWA OBROTOWE
1. Zapasy
2. Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe
3. Należności krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
5. Pozostałe aktywa obrotowe
1 247 105
1 090 388
1 125 386
598 817
581 934
536 642
566
8 950
39
637 850
487 836
580 085
635 971
478 050
579 235
Aktywa razem
AKTYWA
I. AKTYWA TRWAŁE
1. Wartość firmy
2. Wartości niematerialne
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Nieruchomości inwestycyjne
5. Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7. Pozostałe aktywa trwałe
1 879
9 786
850
8 814
10 502
4 698
1 058
1 166
3 922
1 814 752
1 658 901
1 688 827
1
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
30/06/2015
(niebadane,
przekształcone)
232 934
250 281
244 117
231 794
248 991
243 061
372 000
372 000
372 000
13 271
10 224
10 214
(64)
(64)
232
(153 413)
(133 169)
(139 385)
(171 239)
(169 088)
(169 088)
17 826
35 919
29 703
1 140
1 290
1 056
313 378
182 419
208 852
312 502
181 539
207 956
296 028
161 262
204 989
15 296
19 097
2 002
1 178
1 180
965
876
880
896
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
1.1 Pozostałe zobowiązania finansowe
1.2 Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego
1.3 Rezerwy krótkoterminowe
1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
1.5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
2. Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia
międzyokresowe
1 268 440
1 226 201
1 235 858
1 257 079
1 220 812
1 223 793
20 298
4 391
87 647
141 872
143 905
121 952
2 829
3 515
2 273
1 091 144
1 067 942
1 000 701
936
1 059
11 220
11 361
5 389
12 065
Kapitał własny i zobowiązania razem
1 814 752
1 658 901
1 688 827
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
I. KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej
1.1 Kapitał zakładowy
1.2 Kapitał zapasowy
1.3 Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych
z tyt. świadczeń pracowniczych po okresie
zatrudnienia
1.4 Zyski / (straty) zatrzymane
- strata z lat ubiegłych
- zysk netto
2. Udziały niekontrolujące
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
1.1 Pozostałe zobowiązania finansowe
1.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.3 Rezerwy długoterminowe
2. Przychody przyszłych okresów
2
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016r.
(nieprzeglądane)
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Strata z inwestycji
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk netto ogółem
Przypadający:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Akcjonariuszom niekontrolującym
Zysk za okres sprawozdawczy
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
zwykłych
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)
- podstawowy / rozwodniony
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016r.
(niebadane)
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015r.
(nieprzeglądane,
przekształcone)
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015r.
(niebadane)
1 263 630
2 651 526
1 188 603
2 545 912
(1 189 810)
(2 491 229)
(1 109 938)
(2 378 931)
73 820
160 297
78 665
166 981
(52 693)
(108 241)
(53 012)
(106 817)
(10 369)
(21 808)
(9 471)
(21 164)
253
606
787
1 339
(315)
(1 760)
(346)
(583)
10 696
29 094
16 623
39 756
-
-
-
(1)
869
1 977
1 343
5 137
(3 648)
(8 119)
(3 604)
(7 459)
7 917
22 952
14 362
37 433
(1 650)
(4 668)
(3 045)
(7 346)
6 267
18 284
11 317
30 087
-
-
-
-
6 267
18 284
11 317
30 087
6 064
17 826
10 943
29 703
203
458
374
384
6 064
17 826
10 943
29 703
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
0,16
0,48
0,29
0,80
3
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016r.
(nieprzeglądane)
Wynik netto
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016r.
(niebadane)
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015r.
(nieprzeglądane)
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015r.
(niebadane)
6 267
18 284
11 317
30 087
Inne całkowite dochody, które nie zostaną
przeklasyfikowane na zyski lub straty
-
-
-
-
Inne całkowite dochody netto po
opodatkowaniu
-
-
-
-
Całkowite dochody netto
6 267
18 284
11 317
30 087
Całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Akcjonariuszom niekontrolującym
6 064
17 826
10 943
29 703
203
458
374
384
4
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016r.
(niebadane)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu zapasów
5. Zmiana stanu należności
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
7. Zapłacony podatek dochodowy
8. Inne korekty netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Dywidendy i udziały w zyskach
3. Odsetki
4. Inne wpływy inwestycyjne netto
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Nabycie pozostałych aktywów finansowych
3. Inne wydatki inwestycyjne netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych
II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
3. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015r.
(niebadane)
22 952
(139 551)
2 536
4 859
360
(16 883)
(157 763)
37 433
(137 426)
2 516
4 922
(2 481)
62 050
(28 693)
28 470
(161 434)
(1 136)
6
(14 320)
14
(116 599)
(99 993)
8 532
2
99
8 431
(4 305)
(1 935)
(387)
(1 983)
67
57
9
1
(1 782)
(971)
(652)
(159)
4 227
(1 715)
154 568
154 568
(43 884)
(35 006)
(611)
(2 767)
(669)
(4 831)
110 684
114 788
114 788
(86 450)
(74 326)
(580)
(6 345)
(738)
(4 461)
28 338
(1 688)
(1 688)
(73 370)
(73 370)
10 502
78 068
8 814
4 698
5
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
(niebadane)
Stan na początek okresu 01/01/2016
Całkowite dochody netto
- wynik netto za okres
Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
- podział zysku
- rozliczenie środków trwałych sfinansowanych z PFRON
Pozostałe zmniejszenia kapitału własnego
- wypłata dywidendy
- zmiana struktury udziałowej
- podział zysku
Stan na koniec okresu 30/06/2016
Kapitał własny
razem
Kapitał własny
przypadający
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał z tytułu
zysków i strat
aktuarialnych z
tyt. świadczeń
pracowniczych
po okresie
zatrudnienia
Zyski
zatrzymane
Udziały
niekontrolujące
250 281
248 991
372 000
10 224
(64)
(133 169)
1 290
18 284
17 826
-
-
-
17 826
458
18 284
17 826
-
-
-
17 826
458
3 050
3 047
-
3 047
-
-
3
3 044
3 044
-
3 044
-
-
-
6
3
-
3
-
-
3
38 681
38 070
-
-
-
38 070
611
35 617
35 006
-
-
-
35 006
611
20
20
-
-
-
20
-
3 044
3 044
-
-
-
3 044
-
232 934
231 794
372 000
13 271
(64)
(153 413)
1 140
6
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
(niebadane)
Stan na początek okresu 01/01/2015
Całkowite dochody netto
- wynik netto za okres
Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
- podział zysku
- rozliczenie środków trwałych sfinansowanych z PFRON
Pozostałe zmniejszenia kapitału własnego
- wypłata dywidendy
- zmiana struktury udziałowej
- podział zysku
Stan na koniec okresu 30/06/2015
Kapitał własny
razem
Kapitał własny
przypadający
akcjonariuszom
Jednostki
Dominującej
Kapitał
zakładowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał z tytułu
zysków i strat
aktuarialnych z
tyt. świadczeń
pracowniczych
po okresie
zatrudnienia
Zyski
zatrzymane
Udziały
niekontrolujące
288 927
287 691
372 000
3 744
232
(88 285)
1 236
30 087
29 703
-
-
-
29 703
384
30 087
29 703
-
-
-
29 703
384
6 476
6 470
-
6 470
-
-
6
6 463
6 463
-
6 463
-
-
-
13
7
-
7
-
-
6
81 373
80 803
-
-
-
80 803
570
74 896
74 326
-
-
-
74 326
570
14
14
-
-
-
14
-
6 463
6 463
-
-
-
6 463
-
244 117
243 061
372 000
10 214
232
(139 385)
1 056
7
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU
1.
Informacje ogólne
Jednostka Dominująca Grupy - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. została utworzona dnia 1 grudnia 2010 roku
pod nazwą Westham Capital Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka Dominująca została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 17 stycznia 2011r. pod numerem KRS 375696 w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowieniami Sądu z dnia 6 września 2011r. i 27 października 2011r. zmieniono nazwę firmy na „Polska
Grupa Farmaceutyczna-Hurt” Sp. z o.o. i siedzibę na Łódź, ul. Zbąszyńska 3.
Dnia 1 lipca 2013 roku, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, „Polska Grupa
Farmaceutyczna-Hurt” Sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną pod nazwą Polska Grupa
Farmaceutyczna S.A. (PGF S.A.). Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej PGF i podmiotem zależnym od Pelion S.A., która na
dzień 30 czerwca 2016r. jest jej jedynym akcjonariuszem.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. prowadzi działalność na terytorium Polski, zgodnie z przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych, w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 471297 w Sądzie Rejonowym
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 142726149.
Podstawowym przedmiotem działalności jednostek Grupy PGF jest obrót towarowy środkami
farmaceutycznymi, kosmetycznymi, parafarmaceutykami zgodnie z posiadanymi koncesjami na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznych.
Czas trwania Jednostki Dominującej i jednostek Grupy jest nieoznaczony.
W okresie sprawozdawczym i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego:
· Zarząd PGF S.A. sprawowali:
· Ignacy Przystalski
p.o. Prezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
·
Anna Socha
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
do dnia 31 maja 2016r. Prezes Zarządu
·
·
Marcin Majchrzak
Wojciech Kuczyński
Wiceprezes Zarządu do dnia 31 maja 2016r.
Wiceprezes Zarządu do dnia 31 marca 2016r.
·
·
Renata Biel
Jacek Styka
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 sierpnia 2016r.
· Radę Nadzorczą PGF S.A. stanowili:
·
Zbigniew Molenda
·
·
·
·
Ignacy Przystalski
Jacek Dauenhauer
Mariola Belina – Prażmowska
Jacek Szwajcowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2016r.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 31 maja 2016r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 31 maja 2016r.
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
8
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe) Grupy Kapitałowej
PGF obejmuje okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016r. oraz zawiera dane porównywalne za okres 6
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015r. oraz na dzień 31 grudnia 2015r. Śródroczny skonsolidowany
rachunek zysków i strat oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują
również dane za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r. oraz dane porównywalne za okres 3 miesięcy,
zakończony dnia 30 czerwca 2015r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 30 czerwca 2015 roku podlegały
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Dane za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r. oraz dane porównywalne za okres 3 miesięcy,
zakończony dnia 30 czerwca 2015r., nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta.
Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z zatwierdzonych do udostępnienia sprawozdań finansowych
za wyjątkiem:
· zmiany prezentacji zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego na dzień 30 czerwca 2015r.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, Grupa wydzieliła pozycję zobowiązań
z tytułu faktoringu odwrotnego, które w latach wcześniejszych prezentowane były w pozycji
zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań. W celu zachowania
porównywalności danych, na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota 121 952 tys. zł została przeniesiona
z pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania do nowo wydzielonego
tytułu - zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego.
· korekty związanej z prezentacją per saldo utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących wartość
należności w okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015 roku. W wyniku korekty, pozostałe
przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne powiększono o 525 tys. zł. Wprowadzona
korekta nie miała wpływu na wynik netto oraz wartość kapitałów własnych Grupy.
· zmiany alokacji kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży za okres II kwartału zakończonego
30 czerwca 2015 o kwotę 1 775 tys. zł. W wyniku korekty, koszty sprzedaży pomniejszono a koszty
ogólnego zarządu powiększono o 1 775 tys. zł. Korekta dotyczy ujednolicenia prezentacji ujęcia
kosztów organizacji konferencji w prezentowanych okresach.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
Jednostki Dominującej oraz wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na
dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do udostępnienia, nie stwierdza się istnienia
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki należące do Grupy PGF.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016r. winno być czytane razem ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, zatwierdzonym do udostępnienia przez Zarząd
Jednostki Dominującej dnia 18 marca 2016r.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd Jednostki Dominującej
w dniu 24 sierpnia 2016r.
9
P G F
2.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe) Grupy Kapitałowej
PGF za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi Interpretacjami przyjętymi do stosowania
przez Unię Europejską. MSSF przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej, a niezatwierdzone przez Unię Europejską nie miałyby wpływu na niniejsze sprawozdanie
finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę Kapitałową na koniec okresu sprawozdawczego.
Sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na
koniec okresu sprawozdawczego. Zostało ono sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Stosowane w Grupie Kapitałowej PGF zasady rachunkowości wg MSSF zostały szczegółowo omówione
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, opublikowanym
w dniu 21 marca 2016r.
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne
z zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony
31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania:
·
·
Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia
21 listopada 2013 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 lipca 2014 roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później,
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013 roku)
– niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014
roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku
lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 lutego 2015 roku lub później,
·
Zmiany do MSSF 11 „ Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej własności”, wydany 6 maja 2014r.,
mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
·
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 „Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji”, wydany 12 maja
2014r., mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
·
Zmiany do MSR 16 i MSR 41 „Rolnictwa rośliny produkcyjne”, wydany 30 czerwca 2014r., mający
zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
·
Zmiany do MSR 27 „Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym”, wydany
12 sierpnia 2014r., mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub
później,
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF Cykl 2012-2014, wydane 25 września 2014r., mające
zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014r. lub później,
Inicjatywa dotycząca ujawnień (zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych), wydane
18 grudnia 2014r., mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016r. lub
później.
·
·
10
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Zastosowanie przez Grupę w/w standardów, zmian do standardów oraz interpretacji nie spowodowało
istotnych zmian w polityce rachunkowości Grupy Kapitałowej oraz prezentacji danych w sprawozdaniach
finansowych.
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
Podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r. stanowiły:
· sprawozdania jednostkowe Jednostki Dominującej sporządzone zgodnie z MSSF,
·
sprawozdania jednostkowe spółek Grupy, sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone
zgodnie z polskim prawem bilansowym.
Sprawozdanie finansowe zawiera przekształcenia wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań
finansowych spółek prowadzących księgi wg krajowych zasad rachunkowości do zgodności z przyjętą polityką
rachunkowości wg MSSF.
3.
Opis organizacji Grupy Kapitałowej PGF
Na koniec I półrocza 2016r. Jednostka Dominująca posiadała bezpośrednio udziały i akcje w 16 spółkach
zależnych konsolidowanych metodą pełną.
Pol ska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi
PGF Sp. z o.o. w Łomży (58,29%)
PGF Sp. z o.o. w Gda ńsku
PGF Sp. z o.o. we Wrocławi u
PGF Sp. z o.o. w Szczecinie
PGF - Bydgos zcz S.A. w Bydgoszczy (98,06%)
PGF Cefarm Sp. z o.o. w Dywitach
PGF Ce farm Poznań Sp. z o.o. w Poznani u
PGF Sp. z o.o. w Wa rs zawi e
PGF Cefarm Lubl in Sp. z o.o. w Lubli ni e
PGF Ce farm Kraków Sp. z o.o. w Krakowi e
PGF Apte karz Sp. z o.o. w Rzes zowi e (98,35%)
PGF Sp. z o.o. w Katowi cach
Pols ka Grupa Farma ceutyczna - Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMAPOINT Sp. z o.o. w Łodzi
Recepta.pl Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMAPOINT S.A. w Poznani u
11
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany
przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek.
4.
Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do przeliczania
danych finansowych
Zastosowane kursy walut
Do przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
·
·
Lp.
1
2
3
4
średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze śródrocznego
skróconego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych.
Treść
średni kurs na koniec okresu
średni kurs okresu
najwyższy średni kurs w okresie
najniższy średni kurs w okresie
Okres
sprawozdawczy
Okres
porównywalny
01/01-30/06/2016
01/01-31/12/2015
01/01-30/06/2015
4,4255
4,3805
4,2615
4,1848
4,1944
4,1341
4,4987
4,3580
4,3335
4,2355
3,9822
3,9822
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej oraz jej spółek zależnych jest złoty polski. Walutę prezentacji
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej stanowi złoty polski, wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych.
5.
Segmenty operacyjne
Grupa PGF prowadzi jednorodną działalność polegającą na obrocie towarowym środkami farmaceutycznymi,
kosmetycznymi, parafarmaceutykami, w związku z czym nie wyodrębniono segmentów operacyjnych.
6.
Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości aktywów
i innych wielkości szacunkowych
W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków przyszłych
zobowiązań (rezerw) w szczególności z tytułu:
· odpisów aktualizujących wartość aktywów, rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych oraz
rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty utworzonych odpisów, rezerw oraz rozliczeń
międzyokresowych odzwierciedlają najbardziej właściwy szacunek nakładów pieniężnych,
niezbędnych do wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku istniejącego na dzień bilansowy,
12
P G F
·
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
rozpoznania aktywów podatkowych. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku
odroczonego przy założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy, pozwalający na
jego wykorzystanie.
W bieżącym okresie nastąpiło:
· zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 10 806 tys. zł w całości
rozliczone na zwiększenie wyniku finansowego,
· zwiększenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 6 554 tys. zł w całości
rozliczone na zmniejszenie wyniku finansowego.
Podane powyżej zmiany wartości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazane są w kwotach
brutto przed dokonaniem kompensaty aktywa i rezerwy w poszczególnych spółkach Grupy. Kwota kompensaty
na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosła 27 907 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2015r. 17 552 tys. zł.
AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
a) odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy
b) utworzone rezerwy
c) naliczone, niewypłacone wynagrodzenia łącznie z ZUS
d) straty podatkowe
e) odsetki od zobowiązań, kredytów i obligacji
f) różnica między wartością księgową a podatkową majątku
trwałego
g) przeterminowane niezapłacone zobowiązania
h) pozostałe
Razem
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
a) różnica między wartością księgową a podatkową majątku
trwałego
b) naliczone a niezapłacone odsetki
c) należne refundacje od dostawców
d) pozostałe
Razem
Stan na
początek
bieżącego
okresu
Zmiana zysku
netto
w okresie
Stan na
koniec bieżącego
okresu
(niebadane)
2 181
212
2 393
1 766
947
2 713
606
23
629
9 864
14 154
24 018
289
-
289
50
(2)
48
9 227
(4 735)
4 492
228
207
435
24 211
10 806
35 017
25 421
2 951
28 372
934
2
936
10 194
3 469
13 663
100
132
232
36 649
6 554
43 203
13
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
W wyniku finansowym brutto bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji i tworzenia szacunków przyszłych zobowiązań, a w szczególności:
01/01/2016
Zmiany
Wykorzystania
Utworzenia
Odpisów aktualizujących:
- należności
- zapasy
- aktywa finansowe
Rezerw z tytułu:
- świadczeń emerytalnych i podobnych
- gratyfikacji należnych odbiorcom
- odszkodowań
Rozliczeń międzyokresowych z tytułu:
- kosztów niewykorzystanych urlopów
wypoczynkowych
- kosztów wynagrodzeń
- kosztów usług marketingowych
- kosztów wykonanych a niefakturowanych usług
- pozostałych tytułów
Razem
30/06/2016
(niebadane)
Rozwiązania
21 845
6 021
135
3 535
24 196
16 838
2 628
135
1 204
18 127
2 823
2 647
-
2 331
3 139
2 184
746
-
-
2 930
4 695
2 346
3 034
-
4 007
1 347
-
46
-
1 301
2 988
2 346
2 988
-
2 346
360
-
-
-
360
4 468
8 191
2 562
24
10 073
1 106
-
24
-
1 082
874
49
125
24
774
252
662
-
-
914
2 232
7 339
2 409
-
7 162
4
141
4
-
141
31 008
16 558
5 731
3 559
38 276
Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów nie wpłynęły istotnie na wynik bieżącego okresu.
14
P G F
7.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Podatek dochodowy
Treść
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek odroczony
Razem
30/06/2016
(niebadane)
30/06/2015
(niebadane)
8 920
24 106
(4 252)
(16 760)
4 668
7 346
Efektywna stawka podatku dochodowego w I półroczu 2016r. wynosi 20,34% i wynika głównie z trwałych różnic
niebędących podstawą opodatkowania oraz korekty podatku za poprzednie okresy.
8.
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016r., Grupa:
· nabyła rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne o wartości 1 984 tys. zł (w okresie
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015r.: 1 080 tys. zł),
·
sprzedała i zlikwidowała składniki rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
o wartości netto 110 tys. zł (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015r.: 282 tys. zł)
osiągając stratę netto na sprzedaży 22 tys. zł (w okresie porównywalnym stratę netto na sprzedaży:
224 tys. zł).
Na dzień 30 czerwca 2016r. łączne zobowiązania Grupy z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych wynoszą 294 tys. zł.
9.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych
W okresie I półrocza 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych.
Istotne wydarzenia w pierwszym półroczu 2016r.:
28 stycznia 2016r. na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do
alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzono sto tysięcy obligacji na okaziciela serii A Spółki
Dominującej o wartości nominalnej jeden tysiąc złotych każda.
Pierwszym dnia notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst był 18 lutego 2016r.
W dniu 24 maja 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Zgromadzenie to
podjęło uchwały:
· o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dominującej za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2015r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki Dominującej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015r.;
· o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest
podmiotem dominującym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015r.;
· o podziale zysku netto osiągniętego przez Spółkę Dominującą w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2015r. w wysokości 38 050 tys. zł w ten sposób, że:
o kwota 35 006 tys. zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla Akcjonariusza,
o kwota 3 044 tys. zł przeznaczona została na kapitał zapasowy;
15
P G F
·
·
10.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015r.;
o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy
Sprzedaż farmaceutyków cechuje sezonowość, która wynika z zapadalności na różnego rodzaju infekcje
i choroby. Wyższa sprzedaż farmaceutyków notowana jest z reguły w I oraz IV kwartale roku. Jest to
spowodowane zwiększeniem liczby zachorowań w okresie jesienno-zimowym.
11.
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Zarząd Spółki Dominującej w listopadzie 2015r. podjął uchwałę w sprawie publicznej oferty do 300 tys. sztuk
obligacji Serii A. Emisja obligacji dokonana została w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez
Spółkę na podstawie umowy emisyjnej z dnia 11 września 2015r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej
pomiędzy PGF S.A., Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., zgodnie z którą Spółka może
dokonywać emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 300 mln zł wyemitowanych i niewykupionych
obligacji w okresie trwania programu.
Spółka może zwiększyć wartość Programu oraz wydłużyć okres jego obowiązywania w drodze stosownych
uchwał oraz zmiany umowy emisyjnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
opartej o WIBOR 6M powiększony o marżę. Odsetki są płatne z dołu, w okresach półrocznych. Obligacje
zabezpieczone są poręczeniem ustanowionym przez Jednostkę Dominującą Pelion S.A. oraz spółkę zależną
z Grupy PGF.
W listopadzie 2015r. Spółka wyemitowała 100 tys. sztuk obligacji w cenie emisyjnej równej cenie nominalnej
obligacji wynoszącej 1 tys. zł.
W dniu 28 stycznia 2016r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę
o wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
Pierwszy dzień notowań obligacji został ustalony na 18 lutego 2016r.
W okresie pierwszego półrocza 2016r. Grupa nie dokonywała emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych. Na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania Grupy z tytułu
wyemitowanych obligacji wynoszą 99 904 tys. zł.
12.
Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
W dniu 24 maja 2016r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej podjęło uchwałę o wypłacie
dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku
w łącznej wysokości 35 006 tys. zł. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 14 czerwca 2016r. Akcje nie są
uprzywilejowane z tytułu prawa do dywidendy.
13.
Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
Dnia 25 lipca 2016r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało zarejestrowane połączenie Spółki zależnej Grupy
Pharmapoint S.A. z siedzibą w Poznaniu z inną spółką Grupy - Pharmapoint Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. przez przeniesienie całego
majątku Spółki Pharmapoint Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Pharmapoint S.A. (jako spółkę
przejmującą). Zgodnie z polityką rachunkowości Grupy dotyczącą transakcji pod wspólną kontrolą, połączenie
16
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
zostanie rozliczone metodą analogiczną do metody łączenia udziałów. Nie będzie miało wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie Grupy PGF.
W dniu 1 sierpnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jacka Stykę na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu PGF S.A. ds. Sprzedaży i Marketingu.
Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowanie nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób
mogą wpłynąć na przyszłe wyniki Grupy.
14.
Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych
Zmiany stanu zobowiązań warunkowych
Poręczenie kredytu inwestycyjnego
Zmiany stanu innych pozycji pozabilansowych
Otrzymane weksle zabezpieczające spłatę pożyczek i
wierzytelności
Odpisane należności w związku z umorzeniem
postępowania sądowego
Towary obce na składach
Środki trwale używane na podstawie umowy najmu
15.
01/01/2016
100 000
01/01/2016
przekształcone
Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia
-
30/06/2016
(niebadane)
-
100 000
Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia
30/06/2016
(niebadane)
100
-
-
100
4 402
128
2
4 528
163 165
154 575
820 083
-
748 144
48
235 104
154 527
Zobowiązania finansowe
Tytuł
Długoterminowe
Kredyty bankowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Leasing finansowy
Krótkoterminowe
Kredyty bankowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Leasing finansowy
Cash pooling
Pozostałe zobowiązania finansowe
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
296 028
161 262
194 951
59 502
99 458
99 572
1 619
2 188
20 298
4 391
94
2 250
446
446
1 094
1 124
18 592
-
72
571
17
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW
Nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy
Siedziba
prawnej
Kwota kredytu
wg umowy
Waluta
Kwota kredytu
pozostała
do spłaty
Waluta
Termin
spłaty
Zabezpieczenie
Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
10 000
PLN
-
PLN
30-09-2016
Pełnomocnictwo do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.
Bank Millennium S.A.
Warszawa
50 000
PLN
35 363
PLN
31-07-2017
Pełnomocnictwa do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Warszawa
69 000
PLN
29 695
PLN
28-09-2017
Weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji PGF S.A.,
poręczenie wekslowe Pelion S.A.
Bank Pekao S.A.
Warszawa
90 000
PLN
50 455
PLN
30-11-2017
Pełnomocnictwa do rachunku bieżącego PGF S.A., weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową poręczony przez Pelion S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Katowice
10 000
PLN
249
PLN
31-01-2018
PKO BP S.A.
Warszawa
130 000
PLN
79 189
PLN
31-01-2018
Zobowiązania z tytułu kredytów, razem
Odsetki
z tego:
Zobowiązania z tyt. kredytów prezentowane jako długoterminowe
Zobowiązania z tyt. kredytów prezentowane jako krótkoterminowe
Pełnomocnictwo do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.,
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Pelion S.A. i
PGF Urtica Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunku spółki DOZ S.A. Direct
spółka komandytowa.
194 951
94
194 951
94
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg
Wartość
Wartość
Warunki
rodzaju
nominalna
poszczególnych transzy
oprocentowania
100 000
100 000
Bank Pekao S.A.
6M WIBOR
Bank Zachodni WBK S.A.
+ marża banku
(542)
Dyskonto i prowizja od obligacji
99 458
Długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych
instrumentów finansowych
446
Odsetki od wyemitowanych obligacji
Krótkoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych
446
instrumentów finansowych
Termin wykupu
24-11-2020
18
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
16.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje pomiędzy Jednostką Dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w sprawozdaniu finansowym. Transakcje pomiędzy Grupą a pozostałymi
spółkami Grupy Pelion i członkami kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej oraz bliskimi członkami rodzin w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016r.
i 2015r., a także na dzień 31 grudnia 2015r. zaprezentowano poniżej.
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2016r. (niebadane)
Spółki powiązane:
Grupa Kapitałowa DOZ
PHARMALINK Sp. z o.o. w Łodzi
PGF URTICA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Consensus Sp. z o.o. w Łodzi
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. w Dywitach
Bez Recepty Sp. z o.o. w Łodzi
DARUMA Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMENA S.A. w Łodzi
Pelion S.A. w Łodzi
ALE Sp. z o.o. w Łodzi
DOZ UK LIMITED w Londynie
UAB NACIONALINE FARMACIJOS w Wilnie
CEPD N.V. w Amsterdamie
ePRUF S.A. w Łodzi
Business Support Solution S.A. w Łodzi
Pharma Partner Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMAPOINT S.A. w Poznaniu *
Eubioco S.A. w Łodzi
Pharmauto Sp. z o.o. w Łodzi
CEPD CTP BV w Amsterdamie
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. w Łodzi
Natura Sp. z o.o. w Łodzi
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w
Brzezinach
Członkowie kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej oraz
bliscy członkowie rodziny:
- z tytułu zakupu towarów i materiałów od Grupy
- z tytułu zakupu usług od Grupy
Razem
30 czerwca 2016r.
(niebadane)
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2015r. (niebadane)
31 grudnia 2015r.
Sprzedaż
225 021
904
13 848
7
194
21
218
478
4
6 904
3
10
5
96
55
107
10
Zakupy
12 398
6 910
28 822
634
7 806
251
359
2 046
13 332
1
3
3 190
104
3 999
277
Należności
167 331
247
2 603
4
82
4
94
596
188
3 507
209
2
358
13
13
Zobowiązania
12 764
1 179
4 307
102
1 180
48
38
1 682
22 136
640
2 863
893
277
Sprzedaż
241 843
6 933
21 363
764
8
21
179
2 194
217
8
2 347
24
115
1
1
240
5
891
-
Zakupy
8 101
8 750
36 253
809
5 095
55
353
2 122
14 486
294
102
3 474
189
17
3 392
-
Należności
128 038
1 735
3 320
5
51
61
4
8 931
189
6
1 954
26
282
1
240
705
-
Zobowiązania
10 831
1 302
6 660
124
783
61
50
1 636
3 740
1
690
3 484
1 743
-
-
167
-
86
-
181
-
-
8 026
4
255 915
80 299
1 758
1
177 010
48 195
26 603
25
303 782
83 673
806
1
146 355
31 105
Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
* Dane wykazane dla Spółki PHARMAPOINT S.A. w Poznaniu dotyczą obrotów przed wejściem Spółki do Grupy PGF.
19
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH, KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO ORAZ
ORGANÓW NADZORUJĄCYCH
1. Wynagrodzenia członków Zarządu i kluczowego personelu kierowniczego
a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze
b) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
17.
30/06/2016
(niebadane)
30/06/2015
(niebadane)
3 731
4 613
3 629
4 484
102
129
Zmiany w strukturze Grupy w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności
W okresie I półrocza 2016r. nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy PGF.
W I półroczu 2016r. Grupa nie zaniechała żadnej działalności.
W obu prezentowanych okresach wartość firmy nie uległa zmianie i wynosi 323 652 tys. zł.
Wartość firmy, zgodnie z regulacjami zawartymi w MSR 36 podlega corocznym testom na utratę wartości,
ponadto testy przeprowadza się w przypadku, gdy zaistnieją przesłanki utraty wartości.
Ostatni test na utratę wartości wartości firmy został przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2015r.
W okresie I półrocza 2016r. Grupa nie zidentyfikowała przesłanek świadczących o utracie wartości wartości
firmy, w związku z tym Grupa nie przeprowadziła testu na utratę wartości firmy na dzień 30 czerwca 2016r.
18.
Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
Zarząd PGF S.A. nie publikował prognoz.
20
P G F
19.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Instrumenty finansowe
ZESTAWIENIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ STANOWIĄCYCH INSTRUMENTY
FINANSOWE
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
Akcje notowane
Pożyczki i należności
Należności handlowe
Kaucje
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności z tyt. cash poolingu
Należności z tyt. faktoringu
Dywidendy należne
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pochodny instrument finansowy - IRS
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Kredyty o zmiennej stopie procentowej
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Obligacje o zmiennej stopie procentowej
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Leasing finansowy
- długoterminowy
- krótkoterminowy
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
Zobowiązania z tytułu dywidend
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
7 810
8 555
7 810
8 555
619 137
478 953
604 717
450 024
872
230
8 814
10 502
514
8 950
4 167
9 247
53
-
-
520
-
520
1 533 284
1 361 177
195 045
61 752
194 951
59 502
94
2 250
99 904
100 018
99 458
99 572
446
446
2 713
3 312
1 619
2 188
1 094
1 124
18 592
-
72
51
1 073 836
1 051 295
141 872
143 905
1 250
844
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań stanowiących instrumenty finansowe jest zasadniczo zbliżona do ich
wartości godziwej.
PRZYCHODY I KOSZTY UJMOWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychody ujęte w rachunku zysków i strat
Zysk netto z wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Przychody z tyt. dywidend
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności, dla których nie nastąpiła
utrata wartości
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności, dla których nastąpiła
utrata wartości
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych
Koszty ujęte w rachunku zysków i strat
Strata netto z wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych
Koszty odsetkowe od zobowiązań finansowych
Koszty z tyt. prowizji
Wynik z transakcji ujęty w rachunku zysków i strat
01/01-30/06/2016
(niebadane)
01/01-30/06/2015
(niebadane)
1 510
5 182
-
2 464
53
48
1 255
2 171
202
305
-
194
9 031
7 151
363
-
1 395
-
6 875
6 402
398
749
(7 521)
(1 969)
21
P G F
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ
Poziom 1
Akcje notowane - akcje spółki Pharmena S.A.
Poziom 2
Pochodny instrument finansowy - IRS, w tym:
Zobowiązania
Poziom 3
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
7 810
8 555
7 810
8 555
-
(520)
-
(520)
-
520
-
-
Metody przyjęte przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych klas aktywów finansowych lub
zobowiązań finansowych.
Poziom 1
Instrumenty finansowe klasyfikowane do poziomu 1 wyceniane są na podstawie notowań kursu akcji
pochodzących z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Poziom 2
Na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły pochodne instrumenty finansowe wyceniane na podstawie danych
przekazywanych przez zewnętrzne instytucje finansowe.
Poziom 3
Na dzień 30 czerwca 2016r. oraz w okresie porównywalnym nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane do
wartości godziwej, klasyfikowane do poziomu 3.
W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Grupie Kapitałowej nie miało miejsca
przesunięcie instrumentów między poziomem 1 i 2.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
Grupa PGF posiada politykę określającą zasady i zalecenia dotyczące organizacji systemu zarządzania ryzykiem
w Grupie. Celem polityki jest wspieranie kadry zarządzającej w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności
w bieżącej identyfikacji potencjalnych zagrożeń, określania ich istotności oraz w zakresie planowania
i prowadzenia działań powodujących eliminacje zagrożeń lub zmniejszających negatywne konsekwencje ich
wystąpienia.
Grupa nie posiada zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem
finansowym, na które w Grupie PGF składa się głównie ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko walutowe,
ryzyko stopy procentowej jest koordynowane z poziomu centrali Jednostki Dominującej wyższego szczebla
Pelion S.A., gdzie opracowywane są procedury wdrażane i stosowane w całej Grupie Kapitałowej.
Bieżące zarządzanie w zakresie ryzyk płynności, walutowego, kredytowego oraz stóp procentowych związanych
z posiadanymi i wykorzystywanymi instrumentami finansowymi, w tym przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych, jest prowadzone przez Zarząd Jednostki Dominującej we współpracy ze spółką zależną od
Jednostki Dominującej wyższego szczebla.
22
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
RYZYKO KREDYTOWE
Informacja na temat ryzyka kredytowego
Głównymi aktywami finansowymi narażonymi na ryzyko kredytowe posiadanymi przez Grupę są: pożyczki,
należności handlowe i pozostałe.
Kwoty prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej są wartościami netto, po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez kierownictwo Grupy na podstawie oceny
prawdopodobieństwa ściągalności, kondycji finansowej dłużników z uwzględnieniem posiadanych
zabezpieczeń.
Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym stanowi wartość bilansowa aktywów finansowych
nieuwzględniająca wartości zabezpieczeń.
Kredyt kupiecki udzielany jest kontrahentom zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych procedurach
obowiązujących w spółkach Grupy prowadzących sprzedaż hurtową.
Każdy z kontrahentów dokonujących zakupów z odroczonym terminem płatności ma ustalony limit handlowy
określający górną granicę całkowitych zobowiązań handlowych wobec Grupy. Poziom bieżącego zadłużenia
i wykorzystania limitu kupieckiego jest stale monitorowany na poziomie centralnym, przy wykorzystaniu
narzędzi systemowych pozwalających m.in. na automatyczne blokowanie sprzedaży z odroczonym terminem
płatności w momencie wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego. System uniemożliwia również sprzedaż
z odroczonym terminem płatności bez nadanego w systemie limitu. Zarządzanie limitem handlowym odbywa
się na poziomie centralnym w Spółkach PGF S.A. (limity aptek prywatnych) oraz w Pharmapoint Sp. z o.o.
(limity hurtowni farmaceutycznych).
Spółki te odpowiedzialne są między innymi za:
- ustalanie limitów kredytu kupieckiego w oparciu o Procedurę Limitu Kredytu Kupieckiego,
- codzienny monitoring należności na podstawie umów o monitoring i windykację należności zawartych
z poszczególnymi spółkami,
- prowadzenie działań windykacyjnych, w tym windykacji sądowych.
Koncentracja ryzyka kredytowego w Grupie oceniana jest jako niewielka, w związku z rozłożeniem ekspozycji
kredytowej na bardzo dużą liczbę odbiorców. Decyzje o zwiększeniu limitu poprzedzone są, zgodnie
z procedurą, oceną dotychczasowej współpracy, weryfikacją posiadanych zabezpieczeń kredytu kupieckiego,
a w przypadku kontrahentów ze znaczącymi saldami należności - analizą sprawozdań ekonomiczno –
finansowych.
Spółki Grupy współpracują zarówno w ramach transakcji pieniężnych jak i kapitałowych z instytucjami
finansowymi o wysokiej wiarygodności i nie powodują przy tym znacznej koncentracji ryzyka kredytowego.
RYZYKO PŁYNNOŚCI
Zarządzanie ryzykiem utraty płynności
Ryzykiem utrzymania płynności zarządza Zarząd Jednostki Dominującej, współpracujący w tym zakresie, na
podstawie podpisanej umowy ze spółką zależną od Jednostki Dominującej wyższego szczebla.
W ramach zarządzania dokonywane są następujące czynności:
- opracowanie strategii w zakresie zapewnienia źródeł finansowania Grupy oraz polityki w zakresie
współpracy z bankami,
23
P G F
-
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
-
bieżący monitoring wykorzystania wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania w Grupie, w tym
w szczególności w zakresie utrzymania koniecznych rezerw płynnościowych oraz efektywności
wykorzystania tych źródeł,
bieżący nadzór nad wszelkimi umowami w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania,
-
opracowywanie i wdrażanie nowych programów w zakresie finansowania Grupy PGF.
Grupa utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające dla regulowania wymagalnych zobowiązań oraz
posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym.
Ryzyko utraty płynności związane jest z regulowaniem wymagalnych zobowiązań Grupy PGF.
W celu poprawy efektywności, zoptymalizowano proces zarządzania płynnością w Grupie poprzez
scentralizowanie funkcji zarządzających. Nadwyżki środków pieniężnych generowane w podmiotach Grupy PGF
są kompensowane z saldami kredytów zaciągniętych przez jednostki powiązane, należące do Grupy Kapitałowej
wyższego szczebla. Dokonywane jest to poprzez wdrożone w kilku bankach systemy kompensacji sald tzw. cash
pooling. Systemy te pozwalają na zarządzanie płynnością finansową w ramach całej Grupy Kapitałowej
Jednostki Dominującej wyższego szczebla.
Grupa zarządza ryzykiem płynności utrzymując linie kredytowe stanowiące rezerwę płynności i pozwalające
zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania. Wartość rezerwy zabezpieczającej płynność Grupy
(poziom gotówki na rachunkach bankowych oraz niewykorzystane linie kredytowe stanowiące zabezpieczenie
płynności) prezentuje poniższa tabela:
30/06/2016
(niebadane)
Poziom gotówki na rachunkach bankowych
Niewykorzystane linie kredytowe
Rezerwa zabezpieczająca płynność, razem
31/12/2015
5 610
9 244
164 049
297 272
169 659
306 516
W prezentowanych okresach sprawozdawczych nie było przypadków niewywiązania się ze spłaty kapitału,
wypłaty odsetek czy innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki naruszenia
warunków umów kredytowych lub pożyczek, które skutkowałyby ryzykiem postawienia ich w stan
natychmiastowej wymagalności.
Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez
korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty, faktoring, leasing oraz program emisji
obligacji.
Tabele poniżej przedstawiają zobowiązania Grupy na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku
według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.
Jako kwoty kapitału w poniższych tabelach zostały przyjęte kwoty zobowiązań wykazane w śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku, 31 grudnia
2015 roku oraz zmienne stopy procentowe dla każdego zobowiązania obowiązujące na dzień bilansowy.
24
P G F
30/06/2016
(niebadane)
Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek
Zobowiązania z tyt. obligacji
Leasing finansowy
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
Zobowiązania z tyt. dywidend
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego
wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
Razem
31/12/2015
Zobowiązania z tyt. kredytów
Zobowiązania z tyt. obligacji
Leasing finansowy
Zobowiązania z tyt. dywidend
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego
wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
Zobowiązania z tyt. pochodnych instrumentów
finansowych - IRS
Razem
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Poniżej 3
miesięcy
Od 3 do 12
miesięcy
Od 1 roku
do 5 lat
Razem
1 382
3 932
197 098
202 412
1 080
3 746
114 916
119 742
282
833
1 801
2 916
18 592
-
-
18 592
72
-
-
72
1 001 263
72 573
-
1 073 836
112 561
30 636
-
143 197
1 208
42
-
1 250
1 136 440
111 762
313 815
1 562 017
Poniżej 3
miesięcy
Od 3 do 12
miesięcy
Od 1 roku
do 5 lat
Razem
437
3 473
60 872
64 782
634
2 382
101 915
104 931
324
855
2 277
3 456
51
-
-
51
961 768
89 527
-
1 051 295
117 862
29 024
-
146 886
802
42
-
844
138
-
-
138
1 082 016
125 303
165 064
1 372 383
RYZYKO RYNKOWE
Informacja na temat ryzyka stopy procentowej
Ryzyko stóp procentowych występuje głównie w związku z korzystaniem przez Grupę z kredytów bankowych,
umów leasingowych i faktoringowych oraz programu emisji obligacji. Wymienione instrumenty finansowe
oparte są o zmienne stopy procentowe i narażają Grupę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych związanych
ze zmianą stóp procentowych.
Grupa Kapitałowa PGF korzysta z finansowania w walucie krajowej opartego na zmiennych stopach
procentowych (kredyty bankowe, leasing, faktoring i obligacje) WIBOR, stopy procentowe pozostają
niezmienione w okresach miesięcznych, 6-miesięcznych lub zmieniają się codziennie (w oparciu o stawkę
WIBOR 1M, WIBOR 6M lub O/N).
Średnia ważona (za wagi przyjęto wartości limitów) stopy procentowej w Grupie PGF związanej z tymi
instrumentami na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiła dla instrumentów krótkoterminowych 2,53% p.a. i dla
instrumentów długoterminowych 3,05% p.a. (na dzień 31 grudnia 2015r. dla instrumentów krótkoterminowych
2,74% p.a. i dla instrumentów długoterminowych 3,10% p.a.).
Analiza wrażliwości
Poniżej została przedstawiona analiza wrażliwości pokazująca wpływ potencjalnie możliwej zmiany stóp
procentowych na wynik finansowy netto.
Zobowiązania odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej na dzień bilansowy wyniosły: 432 624 tys. zł.
25
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Potencjalna możliwa zmiana stóp procentowych
+/- 0,5 p.p.
+/- 1,0 p.p.
+/-1,5 p.p.
Wpływ na wynik netto w okresie sprawozdawczym
-/+ 1 752 tys. zł
-/+ 3 504 tys. zł
-/+ 5 256 tys. zł
Należności odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej z tytułu udzielonych przez spółki Grupy
Kapitałowej PGF pożyczek na dzień bilansowy oraz na dzień 30 czerwca 2015r. nie występowały.
Poniżej została przedstawiona analogiczna analiza wrażliwości na koniec okresu porównywalnego tj. wg stanu
na 30 czerwca 2015r.:
Zobowiązania odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej na dzień bilansowy wyniosły: 313 697 tys. zł.
Potencjalna możliwa zmiana stóp procentowych
+/- 0,5 p.p.
+/- 1,0 p.p.
+/-1,5 p.p.
Wpływ na wynik netto w okresie sprawozdawczym
-/+ 1 270 tys. zł
-/+ 2 541 tys. zł
-/+ 3 811 tys. zł
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
W Grupie PGF na dzień 1 stycznia 2016r. obowiązywały dwie transakcje zabezpieczające ryzyko zmiany
przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych na łączną kwotę 100 mln zł. Wycena transakcji
ujmowana była w wyniku finansowym, ponieważ Grupa nie wdrożyła rachunkowości zabezpieczeń. Transakcje
zostały zawarte w oparciu o zmienną stopę referencyjną Banku skalkulowaną w oparciu o WIBOR 1M i stałą
stopę referencyjną Grupy. Łącznie transakcje zabezpieczały około 27,9% ekspozycji kredytowej Grupy.
Przez zawarcie transakcji strony zobowiązały się do dokonania wymiany płatności odsetkowych. Banki
przekazywały Grupie kwotę odsetek naliczonych według stopy referencyjnej banku, a Grupa przekazywała
bankom kwotę odsetek naliczonych według stopy referencyjnej Grupy.
W okresie pierwszego półrocza 2016 roku obie transakcje wygasły i na dzień 30 czerwca 2016 r. Grupa nie
zabezpiecza ryzyka stopy procentowej.
Wpływ na rachunek zysków i strat i kapitały własne
Transakcje zabezpieczające wpływały na rachunek zysków i strat w momencie wyceny wartości godziwej
instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy poprzez ujęcie tej wyceny jako przychodu lub kosztu
finansowego. W okresie sprawozdawczym kwota 383 tys. zł stanowiąca różnicę między wyceną wartości
godziwej na koniec bieżącego i poprzedniego okresu sprawozdawczego została odniesiona w przychody
finansowe. W 2016 roku zostały rozliczone dwa okresy odsetkowe, w wyniku czego Grupa uzyskała ujemne
przepływy pieniężne w wysokości 249 tys. zł, przy czym rozliczenie za ostatni okres odsetkowy wyniosło
(127) tys. zł.
Informacja na temat ryzyka walutowego
W zakresie zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie, Zarząd Jednostki Dominującej współpracuje ze spółką
zależną od Jednostki Dominującej wyższego szczebla. Ryzyko walutowe w Grupie Kapitałowej PGF jest związane
głównie z dokonywaniem zakupów towarów handlowych przez Spółkę Dominującą, płatnych w walutach
obcych. Udział zakupów rozliczanych w walutach obcych do łącznej wartości dokonywanych transakcji zakupu
towarów handlowych w skali roku jest niewielki i wynosi jedynie ok. 0,37% przy czym 100% z nich jest
rozliczanych w euro. Przy tych zakupach Spółki korzystają z odroczonych terminów płatności (zwykle 30 - 120
dni) i w tym czasie są narażone na ryzyko związane z osłabieniem się kursu złotego.
26
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
W zakresie zarządzania ryzykiem prowadzony jest bieżący monitoring rynku walutowego i podejmowane są
decyzje o zakupie waluty potrzebnej do uregulowania płatności z przyszłą datą dostawy (transakcje zakupu
forward). Nie są zawierane inne złożone transakcje typu opcje walutowe i struktury opcyjne.
Informacja na temat ryzyka ceny związanego z instrumentami finansowymi
Główne ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe to ryzyko niekorzystnych zmian cen
(spadku wartości inwestycji) połączone z ryzykiem płynności obrotu w tym braku możliwości zakończenia
inwestycji bez ponoszenia straty.
Grupa PGF posiada 438 749 akcji spółki Pharmena S.A., stanowiących 4,99% kapitału tej Spółki. Wartość akcji
wg ceny nabycia wynosi 10 655 tys. zł, natomiast ich wartość bilansowa to 7 810 tys. zł.
Poza ryzykiem związanym z wyceną akcji Spółki Pharmena S.A., w Grupie Kapitałowej PGF nie występuje ryzyko
ceny związane z instrumentami finansowymi.
20.
Zarządzanie kapitałem
Celem zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie zdolności spółek Grupy Kapitałowej PGF do kontynuacji
działania przy równoczesnym utrzymywaniu optymalnej struktury kapitałowej, pozwalającej na redukcję
kosztów zaangażowanego kapitału. Ponadto utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej
akcjonariuszy.
Jako kapitał Grupa traktuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej.
Przyjmuje się, że Grupa może wpływać na wzrost wysokości kapitału poprzez generowanie dodatniego wyniku
finansowego, w spółkach akcyjnych poprzez regulowanie wysokości wypłacanej akcjonariuszom dywidendy
oraz emisje nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych, a w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością przez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze ustanowienia nowych udziałów lub
podwyższenie wartości nominalnej istniejących.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Jednostka Dominująca nie dokonywała transakcji
podwyższających oraz obniżających wartość kapitału zakładowego.
W celu finansowania długofalowych inwestycji, które wpłyną na wyniki Grupy Kapitałowej w dłuższej
perspektywie, spółki Grupy dążą do wykorzystywania zarówno źródeł własnych, jak i środków pozyskiwanych
z zewnątrz.
Grupa monitoruje stan kapitału, bazując na wskaźniku rentowności kapitału oraz wskaźniku pokrycia aktywów
trwałych kapitałem własnym.
27
P G F
21.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również
przeliczone na euro)
w tys. zł
w tys. EUR
Okres
Okres
Okres
Okres
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
zakończony
zakończony
zakończony
zakończony
30 czerwca 2016r. 30 czerwca 2015r. 30 czerwca 2016r. 30 czerwca 2015r.
(niebadane)
(niebadane)
(niebadane)
(niebadane)
I. Przychody ze sprzedaży
II. Zysk na działalności operacyjnej
III. Zysk brutto
IV. Zysk netto
V. Zysk netto akcjonariuszy Jednostki
Dominującej Grupy
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
X. Średnia ważona liczba akcji
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
XII. Zysk podstawowy / rozwodniony netto na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XIII. Aktywa obrotowe
XIV. Aktywa trwałe
XV. Aktywa razem
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe
XVII. Zobowiązania długoterminowe
XVIII. Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom Jednostki Dominującej
XIX. Udziały niekontrolujące
XX. Liczba akcji
2 651 526
2 545 912
605 302
615 832
29 094
39 756
6 642
9 617
22 952
37 433
5 240
9 055
18 284
30 087
4 174
7 278
17 826
29 703
4 069
7 185
(116 599)
(99 993)
(26 618)
(24 187)
4 227
(1 715)
965
(415)
110 684
28 338
25 267
6 855
(1 688)
(73 370)
(386)
(17 747)
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
0,48
0,80
0,11
0,19
30/06/2016
(niebadane)
1 247 105
31/12/2015
31/12/2015
1 090 388
30/06/2016
(niebadane)
281 800
567 647
568 513
128 267
133 407
1 814 752
1 658 901
410 067
389 277
1 268 440
1 226 201
286 621
287 739
313 378
182 419
70 812
42 806
231 794
248 991
52 377
58 428
255 870
1 140
1 290
258
303
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
28
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2015
781 821
781 846
780 190
219 389
219 389
219 389
210 021
210 120
209 143
7 738
7 732
7 143
339 722
339 722
338 831
4 949
4 878
4 945
-
-
728
2
5
11
1 149 264
1 052 732
1 126 361
510 686
507 306
455 403
Aktywa
I. AKTYWA TRWAŁE
1. Wartość firmy
2. Wartości niematerialne
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe
5. Należności długoterminowe
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7. Pozostałe aktywa trwałe
II. AKTYWA OBROTOWE
1. Zapasy
2. Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe
3. Należności krótkoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
5. Pozostałe aktywa obrotowe
Aktywa razem
28 908
18 564
49 196
602 395
521 209
613 766
602 395
512 407
613 766
-
8 802
-
6 457
4 966
4 347
818
687
3 649
1 931 085
1 834 578
1 906 551
30
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2015
I. KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
1.1 Kapitał zakładowy
1.2 Kapitał zapasowy
1.3 Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z tyt. świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia
1.4 Zyski zatrzymane
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk netto
403 871
420 295
418 802
372 000
372 000
372 000
13 225
10 181
10 181
64
64
52
18 582
38 050
36 569
-
-
-
18 582
38 050
36 569
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
1.1 Pozostałe zobowiązania finansowe
1.2 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.3 Rezerwy długoterminowe
2. Przychody przyszłych okresów
308 519
177 111
203 553
308 503
177 092
203 537
294 796
159 582
203 428
13 602
17 405
-
105
105
109
16
19
16
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
1. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
1.1 Pozostałe zobowiązania finansowe
1.2 Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego
1.3 Rezerwy krótkoterminowe
1.4 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
1.5 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
2. Przychody przyszłych okresów oraz rozliczenia międzyokresowe
1 218 695
1 237 172
1 284 196
1 209 907
1 233 550
1 202 954
Kapitał własny i zobowiązania razem
Kapitał własny i zobowiązania
72 459
64 928
136 089
141 873
143 905
121 952
2 083
2 409
1 578
993 492
1 022 308
932 115
-
-
11 220
8 788
3 622
81 242
1 931 085
1 834 578
1 906 551
31
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk (strata) z inwestycji
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk netto ogółem
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk na jedną akcję zwykłą
- podstawowy
- rozwodniony
Okres 6 miesięcy Okres 3 miesięcy
zakończony
zakończony
30 czerwca 2016 30 czerwca 2015
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015
1 137 514
2 414 150
1 068 336
2 300 448
(1 073 102)
(2 274 249)
(1 000 140)
(2 155 066)
64 412
139 901
68 196
145 382
(53 742)
(114 013)
(57 399)
(109 676)
(5 268)
(11 574)
(4 521)
(11 139)
28
84
255
1 021
(324)
(1 761)
(396)
(669)
5 106
12 637
6 135
24 919
-
-
-
13 753
14 907
21 638
23 300
(4 798)
(7 612)
(3 691)
(7 572)
-
14 061
19 932
24 082
40 647
(248)
(1 350)
(1 082)
(4 078)
13 813
18 582
23 000
36 569
-
-
-
-
13 813
18 582
23 000
36 569
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
0,37
0,50
0,98
0,98
0,37
0,50
0,98
0,98
32
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016
Okres 3 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015
13 813
18 582
23 000
36 569
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane
na zyski
lub straty po spełnieniu określonych warunków
-
-
-
Inne całkowite dochody, które nie zostaną
przeklasyfikowane na zyski
lub straty
-
-
-
-
-
18 582
23 000
Wynik netto
Inne całkowite dochody netto
Całkowite dochody netto
13 813
-
36 569
33
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2016
okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2015
(metoda pośrednia)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata ze sprzedaży aktywów trwałych
4. Zmiana stanu zapasów
5. Zmiana stanu należności
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
7. Zapłacony podatek dochodowy
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Dywidendy i udziały w zyskach
3. Spłata udzielonych pożyczek
4. Odsetki
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Nabycie pozostałych aktywów finansowych
3. Udzielone pożyczki
4. Inne wydatki inwestycyjne netto
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych
II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)
19 932
40 647
(119 885)
(132 301)
1 701
1 621
(7 354)
(14 615)
(389)
(665)
(3 380)
63 079
(82 386)
(79 150)
(24 003)
(95 083)
(4 074)
(7 488)
(99 953)
(91 654)
11 752
20 015
2
50
11 497
19 818
1
-
252
147
(13 116)
(40 990)
(1 680)
(618)
(387)
(652)
(1)
-
(11 048)
(39 720)
(1 364)
(20 975)
146 162
121 658
146 162
121 658
(43 354)
(82 493)
(35 006)
(74 325)
(2 767)
(3 149)
(128)
(110)
(5 453)
(4 909)
102 808
39 165
1 491
(73 464)
1 491
(73 464)
4 966
77 811
6 457
4 347
34
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał własny
razem
Stan na początek okresu 01/01/2016
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z tytułu zysków i
strat aktuarialnych z
tyt. świadczeń
pracowniczych po
okresie zatrudnienia
Zyski zatrzymane
420 295
372 000
10 181
64
38 050
Całkowite dochody netto
18 582
-
-
-
18 582
- wynik netto za okres
18 582
-
-
-
18 582
- inne całkowite dochody netto
-
-
-
-
-
Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
3 044
-
3 044
-
-
- podział zysku
3 044
-
3 044
-
-
Pozostałe zmniejszenia kapitału własnego
38 050
-
-
-
38 050
- wypłata dywidendy
35 006
-
-
-
35 006
3 044
-
-
-
3 044
403 871
372 000
13 225
64
18 582
- podział zysku / pokrycie straty
Stan na koniec okresu 30/06/2016
35
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Kapitał własny
razem
Stan na początek okresu 01/01/2015
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z tytułu zysków i
strat aktuarialnych z tyt.
świadczeń
pracowniczych po
okresie zatrudnienia
Zyski zatrzymane
456 559
372 000
3 718
52
80 789
Całkowite dochody netto
36 569
-
-
-
36 569
- wynik netto za okres
36 569
-
-
-
36 569
-
-
-
-
-
Pozostałe zwiększenia kapitału własnego
6 463
-
6 463
-
-
- podział zysku
6 463
-
6 463
-
-
Pozostałe zmniejszenia kapitału własnego
80 789
-
-
-
80 789
- wypłata dywidendy
74 326
-
-
-
74 326
6 463
-
-
-
6 463
418 802
372 000
10 181
52
36 569
- inne całkowite dochody netto
- podział zysku / pokrycie straty
Stan na koniec okresu 30/06/2015
36
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU
1.
SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Informacje ogólne
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Spółka, PGF S.A.) została utworzona dnia 1 grudnia 2010 roku pod nazwą
Westham Capital Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym dnia 17 stycznia 2011r. pod numerem KRS 375696 w Sądzie Rejonowym dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowieniami Sądu z dnia
6 września 2011r. i 27 października 2011r. zmieniono nazwę firmy na „Polska Grupa Farmaceutyczna-Hurt” Sp.
z o.o. i siedzibę na Łódź, ul. Zbąszyńska 3.
Dnia 1 lipca 2013 roku, uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, „Polska Grupa
Farmaceutyczna-Hurt” Sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną pod nazwą Polska Grupa
Farmaceutyczna S.A. (PGF S.A.). Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej PGF i podmiotem zależnym od Pelion S.A., która na
dzień 30 czerwca 2016r. jest jej jedynym akcjonariuszem.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest obrót towarowy środkami farmaceutycznymi,
kosmetycznymi, parafarmaceutykami zgodnie z posiadanymi koncesjami na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznych.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
W okresie sprawozdawczym i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego:
· Zarząd PGF S.A. sprawowali:
· Ignacy Przystalski
p.o. Prezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
·
Anna Socha
·
Marcin Majchrzak
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
do dnia 31 maja 2016r. Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu do dnia 31 maja 2016r.
·
Wojciech Kuczyński
Wiceprezes Zarządu do dnia 31 marca 2016r.
·
Renata Biel
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 czerwca 2016r.
·
Jacek Styka
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 sierpnia 2016r.
· Radę Nadzorczą PGF S.A. stanowili:
· Zbigniew Molenda
Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2016r.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 31 maja 2016r.
· Ignacy Przystalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 31 maja 2016r.
· Jacek Dauenhauer
Członek Rady Nadzorczej
· Mariola Belina – Prażmowska
Członek Rady Nadzorczej
· Jacek Szwajcowski
Członek Rady Nadzorczej
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe) obejmuje okres 6 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2016r. oraz zawiera dane porównywalne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30
czerwca 2015r. oraz na dzień 31 grudnia 2015r. Śródroczny rachunek zysków i strat oraz śródroczne
37
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują również dane za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca
2016r. oraz dane porównywalne za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2015r.
Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 30 czerwca 2015 roku nie podlegały
badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Jako dane porównywalne zaprezentowano dane z zatwierdzonych sprawozdań finansowych za wyjątkiem
zmiany prezentacji zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego na dzień 30 czerwca 2015r. Począwszy od
sprawozdania finansowego za rok 2015, Spółka wydzieliła pozycję zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego,
które w latach wcześniejszych prezentowane były w pozycji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych zobowiązań. W celu zachowania porównywalności danych, na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota
121 952 tys. zł została przeniesiona z pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
do nowo wydzielonego tytułu - zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w
dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji,
nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez PGF S.A.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016r. winno być czytane razem ze sprawozdaniem finansowym za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, opublikowanym dnia 21 marca 2016r.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 24 sierpnia
2016r.
2.
Stosowane zasady rachunkowości i metody wyceny
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe) PGF S.A. za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2016r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi Interpretacjami przyjętymi do stosowania przez Unię
Europejską. MSSF przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a
niezatwierdzone przez Unię Europejską nie miałyby wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe, jeżeli
zostałyby zastosowane przez Spółkę na koniec okresu sprawozdawczego.
Sprawozdanie finansowe PGF S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016r. zostało sporządzone
zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską
z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na
koniec okresu sprawozdawczego. Zostało ono sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Stosowane w Spółce Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zasady rachunkowości zostały szczegółowo omówione
w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, opublikowanym dnia 21 marca
2016r.
38
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne
z zastosowanymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,
z wyjątkiem zastosowania:
· Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia
21 listopada 2013 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 lipca 2014 roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później,
·
·
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013 roku) –
niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014
roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca 2014 roku
lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 lutego 2015 roku lub później,
Zmiany do MSSF 11 „ Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej własności”, wydany 6 maja 2014r.,
mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
·
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 „Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji”, wydany 12 maja
2014r., mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
·
Zmiany do MSR 16 i MSR 41 „Rolnictwa rośliny produkcyjne”, wydany 30 czerwca 2014r., mający
zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub później,
Zmiany do MSR 27 „Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym”, wydany
12 sierpnia 2014r., mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 lub
później,
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF Cykl 2012-2014, wydane 25 września 2014r., mające
zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 lipca 2014r. lub później,
Inicjatywa dotycząca ujawnień (zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych), wydane
18 grudnia 2014r., mające zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016r. lub
później.
·
·
·
Zastosowanie przez Grupę w/w standardów, zmian do standardów oraz interpretacji nie spowodowało
istotnych zmian w polityce rachunkowości Spółki oraz prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
3.
Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz kursy przyjęte do przeliczania
danych finansowych
Zastosowane kursy walut
Do przeliczenia podstawowych pozycji sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
· średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze śródrocznego
skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej,
· średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze śródrocznego
skróconego rachunku zysków i strat, śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych.
39
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Lp.
1
2
3
4
Treść
średni kurs na koniec okresu
średni kurs okresu
najwyższy średni kurs w okresie
najniższy średni kurs w okresie
Okres
sprawozdawczy
Okres
porównywalny
01/01-30/06/2016
01/01-31/12/2015
01/01-30/06/2015
4,4255
4,3805
4,2615
4,1848
4,1944
4,1341
4,4987
4,3580
4,3335
4,2355
3,9822
3,9822
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Walutę prezentacji stanowi złoty polski, wszystkie wartości, o ile
nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
4.
Segmenty operacyjne
Spółka PGF S.A. prowadzi jednorodną działalność polegającą na obrocie towarowym środkami
farmaceutycznymi, kosmetycznymi, parafarmaceutykami, w związku z czym nie wyodrębniono segmentów
operacyjnych.
5.
Zmiany wartości rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odpisów aktualizujących wartości aktywów
i innych wielkości szacunkowych
W wyniku finansowym bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji lub tworzenia szacunków przyszłych
zobowiązań (rezerw) w szczególności z tytułu:
· odpisów aktualizujących wartość aktywów, rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych oraz
rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwoty utworzonych odpisów, rezerw oraz rozliczeń
międzyokresowych odzwierciedlają najbardziej właściwy szacunek nakładów pieniężnych,
niezbędnych do wypełnienia w przyszłości obecnego obowiązku istniejącego na dzień bilansowy,
· rozpoznania aktywów podatkowych. Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku
odroczonego przy założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy, pozwalający na
jego wykorzystanie.
W bieżącym okresie nastąpiło:
·
·
zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 10 335 tys. zł w całości
rozliczone na zwiększenie wyniku finansowego,
zwiększenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 6 533 tys. zł w całości
rozliczone na zmniejszenie wyniku finansowego.
Podane powyżej zmiany wartości aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego wykazane są w kwotach
brutto przed dokonaniem kompensaty aktywa i rezerwy. Kwota kompensaty na dzień 30 czerwca 2016r.
wyniosła 27 492 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2015r. 17 157 tys. zł.
40
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
W wyniku finansowym brutto bieżącego okresu rozliczono skutki aktualizacji i tworzenia szacunków przyszłych zobowiązań, a w szczególności:
Zmiany
01/01/2016
Odpisów aktualizujących:
- należności
- zapasy
Rezerw z tytułu:
- świadczeń emerytalnych i podobnych
- gratyfikacji należnych odbiorcom
Rozliczeń międzyokresowych z tytułu:
- kosztów badania sprawozdania
- kosztów wykonanych a niefakturowanych usług
- kosztów programów marketingowych
- pozostałych tytułów
- kosztów wynagrodzeń
RAZEM
Utworzenie
Wykorzystanie
30/06/2016
Rozwiązanie
14 742
5 155
44
3 257
16 596
12 129
2 608
44
1 128
13 565
2 613
2 547
0
2 129
3 031
2 154
1 714
4
2 037
1 827
117
0
4
0
113
2 037
1 714
0
2 037
1 714
2 472
6 589
1 820
0
7 241
13
0
13
0
0
1 607
5 898
1 783
0
5 722
252
662
0
0
914
0
29
0
0
29
600
0
24
0
576
19 368
13 458
1 868
5 294
25 664
Aktualizacja i tworzenie pozostałych rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów nie wpłynęły istotnie na wynik bieżącego okresu.
41
P G F
6.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016r., Spółka:
· nabyła rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne o wartości 1 633 tys. zł (w okresie
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015r.: 658 tys. zł),
·
sprzedała i zlikwidowała składniki rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych
o wartości netto 96 tys. zł (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015r.: 347 tys. zł) osiągając
zysk netto na sprzedaży 7 tys. zł (w okresie porównywalnym stratę netto na sprzedaży: 205 tys. zł).
Na dzień 30 czerwca 2016r. łączne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
wynoszą 290 tys. zł.
7.
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie sprawozdawczym
W I półroczu 2016r. Spółka PGF S.A. zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2 414,2 mln zł, tj. o 4,9%
więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 139,9 mln zł tj. o 3,8% (5,5 mln zł) niższy niż w I półroczu
2015r.
Rentowność zysku ze sprzedaży była o 0,5 pkt. proc. niższa niż w I półroczu 2015r. i wyniosła 5,8%.
Rentowność zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I półroczu 2016r. wyniosły 125,6 mln zł tj. o 4,8 mln zł więcej niż
w I półroczu 2015r., a ich wskaźnik ukształtował się na poziomie 5,2% tj. o 0,1 pkt. proc. niższym niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wskaźnik kosztów = (koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu) / przychody ze sprzedaży
W I półroczu 2016r. saldo pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wynosiło 1,7 mln zł, w tym saldo
utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności wynosiło 1,4 mln zł.
Spadek zysku ze sprzedaży przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz wzroście nadwyżki
kosztów nad przychodami z pozostałej działalności operacyjnej, przyczyniły się do osiągnięcia zysku
operacyjnego na poziomie o 12,3 mln zł. niższym niż w I półroczu 2015r.
Zysk operacyjny w I półroczu 2016r. wyniósł 12,6 mln zł (w I półroczu 2015r. 24,9 mln zł). Spółka w I półroczu
2016 roku uzyskała rentowność operacyjną na poziomie 0,5% tj. o 0,6 pkt. proc. niższą niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
EBITDA za I półrocze 2016r. osiągnęła poziom 14,3 mln. zł tj. o 12,2 mln zł niższy niż w I półroczu roku
poprzedniego. Rentowność EBITDA wynosiła 0,6% i była o 0,6 pkt. proc. niższa niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego.
42
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
PGF S.A. zrealizowała następujące wielkości przychodów i kosztów finansowych:
przychody finansowe
koszty finansowe
14,9 mln zł,
7,6 mln zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami finansowymi powiększyła wynik brutto o 7,3 mln zł i jest to kwota o 8,4
mln zł niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Główne pozycje przychodów finansowych to otrzymane dywidendy, uzyskane odsetki od pożyczek i należności.
Główne pozycje kosztów finansowych to odsetki od kredytów, obligacji i faktoringu.
W I półroczu 2016r. Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 19,9 mln zł. Podatek dochodowy obniżył wynik
brutto o 1,3 mln zł. Wynik netto za I półrocze 2016r. wyniósł 18,6 mln zł i był o 18,0 mln zł niższy niż w
I półroczu 2015 roku.
Na dzień 30 czerwca 2016r. kapitał obrotowy netto PGF S.A. wyniósł 119,6 mln zł, a jego rotacja
9 dni. Rotacja kapitału obrotowego zmniejszyła się o 2 dni w porównaniu do pierwszego półrocza 2015r.
z uwagi na zmniejszenie rotacji należności o 3 dni i zwiększenie rotacji zobowiązań o 2 dni. W powyższym
okresie rotacja zapasów wzrosła o 3 dni.
Na dzień 30 czerwca 2016r. zadłużenie netto osiągnęło poziom 360,8 mln zł odnotowując wzrost o 25,6 mln zł
w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku. W porównaniu do dnia 31 grudnia 2015r.
zadłużenie wzrosło o 141,3 mln zł.
Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego osiągnęły poziom 141,9 mln zł odnotowując wzrost o 19,9 mln zł
w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku. W porównaniu do dnia 31 grudnia 2015r.
zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego zmniejszyły się o 2,0 mln zł.
Wzrost zadłużenia w Spółce, w porównaniu do końca 2015 roku wynikał głównie ze wzrostu kapitału
obrotowego o 122,2 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku, co jest związane z sezonowością
sprzedaży realizowanej przez Spółkę i związanymi z nią zmianami w poziomie kapitału obrotowego netto.
43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości finansowe za I półrocze 2016r. w porównaniu z I półroczem roku
2015 (w tys. zł):
Wielkość
Przychody ze sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Razem koszty sprzedaży i koszty
ogólnego zarządu
Saldo pozostałych przychodów i
kosztów operacyjnych
EBITDA
EBIT
Saldo przychodów i kosztów
finansowych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Wynik netto
rentowność zysku ze sprzedaży
wskaźnik kosztów sprzedaży
wskaźnik kosztów ogólnego
zarządu
wskaźnik kosztów sprzedaży
i ogólnego zarządu
rentowność EBITDA
rentowność EBIT
rentowność brutto
rentowność netto
I półrocze
2015
I półrocze
2016
Zmiana 1H
2016 /1H
2015
2Q 2015
2Q 2016
Zmiana
2Q 2016
/2Q 2015
2 300 448
145 382
109 676
11 139
2 414 150
139 901
114 013
11 574
4,9%
-3,8%
4,0%
3,9%
1 068 336
68 196
57 399
4 521
1 137 514
64 412
53 742
5 268
6,5%
-5,5%
-6,4%
16,5%
120 815
125 587
3,9%
61 920
59 010
-4,7%
352
26 540
24 919
(1 677)
14 338
12 637
-46,0%
-49,3%
(141)
6 951
6 135
(296)
5 966
5 106
-14,2%
-16,8%
15 728
40 647
4 078
7 295
19 932
1 350
-53,6%
-51,0%
-66,9%
17 947
24 082
1 082
8 955
14 061
248
-50,1%
-41,6%
-77,1%
36 569
18 582
-49,2%
23 000
13 813
-39,9%
6,3%
4,8%
5,8%
4,7%
-0,5 p.p
-0,1 p.p
6,4%
5,4%
5,7%
4,7%
-0,7 p.p
-0,7 p.p
0,5%
0,5%
0 p.p
0,4%
0,5%
0,1 p.p
5,3%
1,2%
1,1%
1,8%
1,6%
5,2%
0,6%
0,5%
0,8%
0,8%
-0,1 p.p
-0,6 p.p
-0,6 p.p
-1 p.p
-0,8 p.p
5,8%
0,7%
0,6%
2,3%
2,2%
5,2%
0,5%
0,4%
1,2%
1,2%
-0,6 p.p
-0,2 p.p
-0,2 p.p
-1,1 p.p
-1 p.p
Istotne wydarzenia w pierwszym półroczu 2016r.:
·
28 stycznia 2016r. na podstawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst wprowadzono sto tysięcy obligacji na okaziciela serii A
Spółki
o wartości nominalnej jeden tysiąc złotych każda.
Pierwszym dnia notowań obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst był 18 lutego 2016r.
W dniu 24 maja 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie to podjęło
uchwały:
· o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2015r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2015r.;
· o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której Spółka jest
podmiotem dominującym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015r.;
44
P G F
·
·
·
8.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
o podziale zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015r.
w wysokości 38 050 tys. zł w ten sposób, że:
o kwota 35 006 tys. zł przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla Akcjonariusza,
o kwota 3 044 tys. zł przeznaczona została na kapitał zapasowy;
o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015r.;
o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych
W okresie I półrocza 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych.
9.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki
Sprzedaż farmaceutyków cechuje sezonowość, która wynika z zapadalności na różnego rodzaju infekcje
i choroby. Wyższa sprzedaż farmaceutyków notowana jest z reguły w I oraz IV kwartale roku. Jest to
spowodowane zwiększeniem liczby zachorowań w okresie jesienno-zimowym.
10.
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Zarząd Spółki w listopadzie 2015r. podjął uchwałę w sprawie publicznej oferty do 300 tys. obligacji Serii A.
Emisja obligacji dokonana została w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Spółkę na
podstawie umowy emisyjnej z dnia 11 września 2015r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej pomiędzy PGF
S.A., Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., zgodnie z którą Spółka może dokonywać emisji
obligacji do łącznej wartości nominalnej 300 mln zł wyemitowanych i niewykupionych obligacji w okresie
trwania programu.
Spółka może zwiększyć wartość Programu oraz wydłużyć okres jego obowiązywania w drodze stosownych
uchwał oraz zmiany umowy emisyjnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
opartej o WIBOR 6M powiększony o marżę. Odsetki są płatne z dołu, w okresach półrocznych. Obligacje
zabezpieczone są poręczeniem ustanowionym przez Jednostkę Dominującą Pelion S.A. oraz spółkę zależną z
Grupy PGF.
W listopadzie 2015r. Spółka wyemitowała 100 tys. sztuk obligacji w cenie emisyjnej równej cenie nominalnej
obligacji wynoszącej 1 tys. zł.
W dniu 28 stycznia 2016r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę
o wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.
Pierwszy dzień notowań obligacji został ustalony na 18 lutego 2016r.
W okresie pierwszego półrocza 2016r. Spółki nie dokonywała emisji, wykupu oraz spłaty dłużnych
i kapitałowych papierów wartościowych. Na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania Spółki z tytułu
wyemitowanych obligacji wynoszą 99 904 tys. zł.
45
P G F
11.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
W dniu 24 maja 2016r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z
zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku
w łącznej wysokości 35 005 790,57 zł. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 14 czerwca 2016r. Akcje nie
są uprzywilejowane z tytułu prawa do dywidendy.
12.
Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
W dniu 1 sierpnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jacka Stykę na stanowisko Wiceprezesa
Zarządu PGF S.A. ds. Sprzedaży i Marketingu.
Dnia 25 lipca 2016r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało zarejestrowane połączenie spółek zależnych od
PGF S.A. - Pharmapoint S.A. z siedzibą w Poznaniu z Pharmapoint Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. przez przeniesienie całego
majątku Spółki Pharmapoint Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na Pharmapoint S.A. (jako spółkę
przejmującą). Zgodnie z polityką rachunkowości dotyczącą transakcji pod wspólną kontrolą, połączenie zostanie
rozliczone metodą analogiczną do metody łączenia udziałów. Nie będzie miało wpływu na sprawozdanie
finansowe PGF S.A..
Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowanie nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób
mogą wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki.
46
P G F
13.
Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych oraz innych pozycji pozabilansowych
Zmiany stanu zobowiązań warunkowych
Poręczenie kredytu inwestycyjnego
Zmiany stanu innych pozycji pozabilansowych
Odpisane należności w związku z umorzeniem
postępowania sądowego
Towary obce na składach
Środki trwale używane na podstawie umowy najmu
14.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
01/01/2016
100 000
01/01/2016
Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia
0
30/06/2016
0
100 000
Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia
30/06/2016
1 633
0
0
1 633
143 455
0
0
143 455
42 811
0
0
42 811
Zobowiązania finansowe
30/06/2016
31/12/2015
Długoterminowe
294 796
159 582
Kredyty bankowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych - obligacji
Leasing finansowy
194 951
59 502
99 458
99 572
387
508
Krótkoterminowe
Kredyty bankowe
Emisja dłużnych papierów wartościowych - obligacji
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe - IRS
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
72 459
64 928
95
2 250
446
446
239
214
-
520
71 679
61 498
47
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW
Nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy
Siedziba
prawnej
Kwota kredytu
wg umowy
Waluta
Kwota kredytu
pozostała
do spłaty
Waluta
Termin
spłaty
Zabezpieczenie
Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
10 000
PLN
-
PLN
30-09-2016
Pełnomocnictwo do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.
Bank Millennium S.A.
Warszawa
50 000
PLN
35 363
PLN
31-07-2017
Pełnomocnictwa do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Warszawa
69 000
PLN
29 695
PLN
28-09-2017
Weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji PGF S.A.,
poręczenie wekslowe Pelion S.A.
Bank Pekao S.A.
Warszawa
90 000
PLN
50 455
PLN
30-11-2017
Pełnomocnictwa do rachunku bieżącego PGF S.A., weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową poręczony przez Pelion S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Katowice
10 000
PLN
249
PLN
31-01-2018
PKO BP S.A.
Warszawa
130 000
PLN
79 189
PLN
31-01-2018
Zobowiązania z tytułu kredytów, razem
Odsetki
z tego:
Zobowiązania z tyt. kredytów prezentowane jako długoterminowe
Zobowiązania z tyt. kredytów prezentowane jako krótkoterminowe
Pełnomocnictwo do rachunków bieżących, oświadczenie o poddaniu się
egzekucji PGF S.A., poręczenie Pelion S.A.,
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Pelion S.A. i
PGF Urtica Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunku spółki DOZ S.A. Direct
spółka komandytowa.
194 951
95
194 951
95
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg
Wartość
Wartość
Warunki
rodzaju
nominalna
poszczególnych transzy
oprocentowania
100 000
100 000
Bank Pekao S.A.
6M WIBOR
Bank Zachodni WBK S.A.
+ marża banku
(542)
Dyskonto i prowizja od obligacji
99 458
Długoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych
instrumentów finansowych
446
Odsetki od wyemitowanych obligacji
Krótkoterminowe z tyt. wyemitowanych dłużnych
446
instrumentów finansowych
Termin wykupu
24-11-2020
48
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
15.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje pomiędzy Spółką a spółkami Grupy Jednostki Dominującej wyższego szczebla – Pelion S.A. i członkami kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej oraz bliskimi
członkami rodzin w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016r. i 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2015r., a także na dzień 31 grudnia 2015r. zaprezentowano
poniżej.
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2016r.
Sprzedaż
Grupa Kapitałowa DOZ
PGF Sp. z o.o. w Łomży
PGF Sp. z o.o. w Gdańsku
PGF Sp. z o.o. we Wrocławiu
PGF Sp. z o.o. w Szczecinie
PGF - Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy
PGF Cefarm Sp. z o.o. w Dywitach
PGF Cefarm Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu
PGF Sp. z o.o. w Warszawie
PGF Cefarm Lublin Sp. z o.o. w Lublinie
PGF Cefarm Kraków Sp. z o.o. w Krakowie
PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie
PGF Sp. z o.o. w Katowicach
Polska Grupa Farmaceutyczna - Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMAPOINT Sp. z o.o. w Łodzi
Recepta.pl Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMALINK Sp. z o.o. w Łodzi
PGF URTICA Sp. z o.o. we Wrocławiu
Consensus Sp. z o.o. w Łodzi
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. w Dywitach
Bez Recepty Sp. z o.o. w Łodzi
DARUMA Sp. z o.o. w Łodzi
Zakupy
30 czerwca 2016r.
Należności
Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2015r.
Zobowiązania
Sprzedaż
Zakupy
31 grudnia 2015r.
Należności
Zobowiązania
223 355
12 390
166 249
12 761
238 070
8 081
127 126
10 758
792*
4 107
173
809
728*
3 757
729
2 072
312*
5 091
9
2 676
1168*
4 964
15
3 076
100
8 160
3 859
1 476
95
8 007
3 790
1 664
46
4 139
7
1 324
48
3 559
396
1 830
306*
5 033
3
10 382
840*
4 595
7
10 559
1447*
6 141
10
3 113
442*
6 074
12
3 780
79
7 213
14
4 530
79
6 934
31
4 895
68
5 399
16
2 279
62
4 743
16
1 836
128
6 440
5 973
1 242
118
6 569
5 436
1 311
139
6 239
4 961
5 039
57
5 521
4 895
4 659
1263*
6 068
1247*
30 710
915*
5 535
6
30 156
1050*
8 646
11
2 691
1241*
8 528
345
2 866
948*
10 398
52
2 888
2968*
9 076
38
2 926
44611*
29 564
47 695
9 628
70362*
31 887
74 251
16 988
64
8
85
8
-
-
-
-
522
6 027
154
996
278
7 885
574
1 142
5 101
13 086
658
4 001
9 064
10 758
972
4 628
7
626
4
101
-
805
5
123
194
3 096
82
878
759
4 711
51
627
-
251
-
48
8
54
61
61
21
131
4
28
21
130
4
33
49
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
PHARMENA S.A. w Łodzi
Pelion S.A. w Łodzi
ALE Sp. z o.o. w Łodzi
DOZ UK LIMITED w Londynie
CEPD N.V. w Amsterdamie
ePRUF S.A. w Łodzi
Business Support Solution S.A. w Łodzi
Pharma Partner Sp. z o.o. w Łodzi
Pharmauto Sp. z o.o. w Łodzi
Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. w Łodzi
Natura Sp. z o.o. w Łodzi
Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w
Brzezinach
Członkowie kluczowej kadry zarządzającej i nadzorującej
oraz bliscy członkowie rodziny:
- z tytułu zakupu środków trwałych od Spółki
- z tytułu zakupu/sprzedaży usług od Spółki
Razem
* w tym przychody z dywidend:
PGF Sp. z o.o. w Łomży
PGF Sp. z o.o. w Gdańsku
PGF - Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy
PGF Cefarm Sp. z o.o. w Dywitach
PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie
PGF Sp. z o.o. w Katowicach
Polska Grupa Farmaceutyczna - Łódź Sp. z o.o. w Łodzi
PHARMAPOINT Sp. z o.o. w Łodzi
*w tym należności z dywidend:
PGF Aptekarz Sp. z o.o. w Rzeszowie
218
1 516
41
1 421
179
1 418
-
1 095
448
6 424
64
20 667
2 173
6 324
8 907
2 104
-
1
188
-
217
294
189
-
4
-
-
-
9
-
6
-
3
-
-
-
-
-
26
-
10
-
167
-
24
-
168
1
406
-
1 817
1
357
-
2 081
1
96
-
358
-
115
-
240
-
-
40
-
657
219
51
-
750
52
3 597
12
809
743
2 833
675
1 631
10
277
13
277
-
-
-
-
-
86
-
86
-
104
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
281 394
162 011
232 110
121 882
331 007
155 295
228 972
111 977
12 742
777
19 818
712
258
1 108
286
820
1 405
407
1 245
901
1 006
1 211
832
2 884
6 933
11 775
1 245
1 245
Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
50
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
WYNAGRODZENIA OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANÓW
ZARZĄDZAJĄCYCH, KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO ORAZ
ORGANÓW NADZORUJĄCYCH
30/06/2016
1. Wynagrodzenia członków Zarządu i kluczowego personelu kierowniczego
a) krótkoterminowe świadczenia pracownicze
b) świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
16.
1 410
1 410
-
30/06/2015
1 431
1 431
-
Stanowisko Zarządu, co do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
Zarząd PGF S.A. nie publikował prognoz.
17.
Instrumenty finansowe
ZESTAWIENIE AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ STANOWIĄCYCH INSTRUMENTY
FINANSOWE
Pożyczki i należności
Należności handlowe
Pożyczki
Kaucje
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Należności z tyt. cash poolingu
Należności z tytułu dopłat do kapitału
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pochodny instrument finansowy - IRS
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Kredyty o zmiennej stopie procentowej
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Obligacje o zmiennej stopie procentowej
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Leasing finansowy
- długoterminowy
- krótkoterminowy
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
622 870
527 110
583 032
498 502
492
492
769
200
6 457
4 966
27 171
18 072
4 949
4 878
-
520
-
520
1 497 231
1 388 514
195 045
61 752
194 951
59 502
95
2 250
99 904
100 018
99 458
99 572
446
626
446
387
508
239
214
722
71 679
61 498
986 867
1 019 786
141 873
143 905
1 238
833
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań stanowiących instrumenty finansowe jest zasadniczo zbliżona do ich
wartości godziwej.
51
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE UJMOWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT
01/01-30/06/2016
(niebadane)
01/01-30/06/2015
(niebadane)
14 751
383
23 697
652
12 742
19 818
1 427
2 386
199
300
Przychody ujęte w rachunku zysków i strat
Zysk netto z wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Przychody z tyt. dywidend
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności, dla których nie nastąpiła
utrata wartości
Przychody z tytułu odsetek od pożyczek i należności, dla których nastąpiła
utrata wartości
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych
Koszty ujęte w rachunku zysków i strat
Strata netto z wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych
Koszty odsetkowe od zobowiązań finansowych
Koszty z tyt. prowizji
Wynik z transakcji ujęty w rachunku zysków i strat
HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ
Poziom 1
Akcje notowane - akcje spółki Pharmena S.A.
Poziom 2
Pochodny instrument finansowy - IRS, w tym:
Zobowiązania
Poziom 3
-
541
8 925
7 271
-
1 404
7 179
6 594
342
677
5 826)
16 426
30/06/2016
(niebadane)
31/12/2015
-
-
-
(520)
-
(520)
-
520
-
-
Metody przyjęte przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych klas aktywów finansowych lub
zobowiązań finansowych.
Poziom 1
Na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej,
klasyfikowane do poziomu 1.
Poziom 2
Na dzień 30 czerwca 2016r. nie wystąpiły pochodne instrumenty finansowe wyceniane na podstawie danych
przekazywanych przez zewnętrzne instytucje finansowe.
Poziom 3
Na dzień 30 czerwca 2016r. oraz w okresie porównywalnym nie wystąpiły instrumenty finansowe wyceniane do
wartości godziwej, klasyfikowane do poziomu 3.
W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Spółce
instrumentów między poziomem 1 i 2.
nie miało miejsca przesunięcie
52
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
Spółka posiada politykę określającą zasady i zalecenia dotyczące organizacji systemu zarządzania ryzykiem.
Celem polityki jest wspieranie kadry zarządzającej w procesie zarządzania ryzykiem, w szczególności w bieżącej
identyfikacji potencjalnych zagrożeń, określania ich istotności oraz w zakresie planowania i prowadzenia działań
powodujących eliminacje zagrożeń lub zmniejszających negatywne konsekwencje ich wystąpienia.
Spółka nie posiada zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem
finansowym, na które w PGF S.A. składa się głównie ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko walutowe,
ryzyko stopy procentowej jest koordynowane z poziomu centrali Jednostki Dominującej Pelion S.A., gdzie
opracowywane są procedury wdrażane i stosowane w całej Grupie Kapitałowej.
Bieżące zarządzanie w zakresie ryzyk płynności, walutowego, kredytowego oraz stóp procentowych związanych
z posiadanymi i wykorzystywanymi instrumentami finansowymi, w tym przy wykorzystaniu instrumentów
pochodnych, jest prowadzone przez Zarząd Spółki we współpracy ze spółką zależną od Jednostki Dominującej.
RYZYKO KREDYTOWE
Informacja na temat ryzyka kredytowego
Głównymi aktywami finansowymi narażonymi na ryzyko kredytowe posiadanymi przez Spółkę są: pożyczki,
należności handlowe i pozostałe.
Kwoty prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy
aktualizujące, oszacowane przez Zarząd Spółki na podstawie oceny prawdopodobieństwa ściągalności, kondycji
finansowej dłużników z uwzględnieniem posiadanych zabezpieczeń.
Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym stanowi wartość bilansowa aktywów finansowych
nieuwzględniająca wartości zabezpieczeń.
Kredyt kupiecki udzielany jest kontrahentom zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznych procedurach
obowiązujących w Spółce.
Każdy z kontrahentów dokonujących zakupów z odroczonym terminem płatności ma ustalony limit handlowy
określający górną granicę całkowitych zobowiązań handlowych wobec Spółki. Poziom bieżącego zadłużenia
i wykorzystania limitu kupieckiego jest stale monitorowany na poziomie centralnym, przy wykorzystaniu
narzędzi systemowych pozwalających m.in. na automatyczne blokowanie sprzedaży z odroczonym terminem
płatności w momencie wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego. System uniemożliwia również sprzedaż z
odroczonym terminem płatności bez nadanego w systemie limitu. Zarządzanie limitem handlowym odbywa się
na poziomie centralnym w Spółkach PGF S.A. (limity aptek prywatnych) oraz w Pharmapoint Sp. z o.o. (limity
hurtowni farmaceutycznych).
Spółki te odpowiedzialne są między innymi za:
- ustalanie limitów kredytu kupieckiego w oparciu o Procedurę Limitu Kredytu Kupieckiego,
- codzienny monitoring należności na podstawie umów o monitoring i windykację należności zawartych
z poszczególnymi spółkami,
- prowadzenie działań windykacyjnych, w tym windykacji sądowych.
Koncentracja ryzyka kredytowego w Spółce oceniana jest jako niewielka, w związku z rozłożeniem ekspozycji
kredytowej na bardzo dużą liczbę odbiorców. Decyzje o zwiększeniu limitu poprzedzone są, zgodnie
z procedurą, oceną dotychczasowej współpracy, weryfikacją posiadanych zabezpieczeń kredytu kupieckiego,
53
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
a w przypadku kontrahentów ze znaczącymi saldami należności - analizą sprawozdań ekonomiczno –
finansowych.
Spółka współpracuje zarówno w ramach transakcji pieniężnych jak i kapitałowych z instytucjami finansowymi o
wysokiej wiarygodności i nie powodują przy tym znacznej koncentracji ryzyka kredytowego.
RYZYKO PŁYNNOŚCI
Zarządzanie ryzykiem utraty płynności
Ryzykiem utrzymania płynności zarządza Zarząd, współpracujący w tym zakresie, na podstawie podpisanej
umowy ze spółką zależną od Jednostki Dominującej.
W ramach zarządzania dokonywane są następujące czynności:
- opracowanie strategii w zakresie zapewnienia źródeł finansowania Spółki oraz polityki w zakresie
współpracy z bankami,
- bieżący monitoring wykorzystania wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania w Spółce, w tym
w szczególności w zakresie utrzymania koniecznych rezerw płynnościowych oraz efektywności
wykorzystania tych źródeł,
-
bieżący nadzór nad wszelkimi umowami w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania,
-
opracowywanie i wdrażanie nowych programów w zakresie finansowania Spółki.
Spółka utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające dla regulowania wymagalnych zobowiązań oraz
posiada dodatkowe możliwości finansowania dzięki przyznanym liniom kredytowym.
Ryzyko utraty płynności związane jest z regulowaniem wymagalnych zobowiązań PGF S.A.
W celu poprawy efektywności, zoptymalizowano proces zarządzania płynnością w Grupie Jednostki
Dominującej poprzez scentralizowanie funkcji zarządzających. Nadwyżki środków pieniężnych generowane w
podmiotach Grupy PGF są kompensowane z saldami kredytów zaciągniętych przez jednostki powiązane,
należące do Grupy Kapitałowej wyższego szczebla. Dokonywane jest to poprzez wdrożone w kilku bankach
systemy kompensacji sald tzw. cash pooling. Systemy te pozwalają na zarządzanie płynnością finansową w
ramach całej Grupy Kapitałowej Jednostki Dominującej wyższego szczebla.
Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując linie kredytowe stanowiące rezerwę płynności i pozwalające
zachować elastyczność w doborze źródeł finansowania. Wartość rezerwy zabezpieczającej płynność Spółki
(poziom gotówki na rachunkach bankowych oraz niewykorzystane linie kredytowe stanowiące zabezpieczenie
płynności) prezentuje poniższa tabela:
30/06/2016
(niebadane)
Poziom gotówki na rachunkach bankowych
Niewykorzystane linie kredytowe
Rezerwa zabezpieczająca płynność, razem
31/12/2015
4 155
3906
164 049
297 272
168 204
301 178
W prezentowanych okresach sprawozdawczych nie było przypadków niewywiązania się ze spłaty kapitału,
wypłaty odsetek czy innych warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki naruszenia
54
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
warunków umów kredytowych lub pożyczek, które skutkowałyby ryzykiem postawienia ich w stan
natychmiastowej wymagalności.
Celem PGF S.A. jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez
korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty, faktoring, leasing oraz program emisji
obligacji.
Tabele poniżej przedstawiają zobowiązania Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku
według daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.
Jako kwoty kapitału w poniższych tabelach zostały przyjęte kwoty zobowiązań wykazane w śródrocznym
skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku, 31 grudnia 2015 roku oraz
zmienne stopy procentowe dla każdego zobowiązania obowiązujące na dzień bilansowy.
30/06/2016
(niebadane)
Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek
Zobowiązania z tyt. obligacji
Leasing finansowy
Zobowiązania z tytułu cash poolingu
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego
wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
Razem
31/12/2015
Zobowiązania z tyt. kredytów
Zobowiązania z tyt. obligacji
Leasing finansowy
Zobowiązania z tyt. dywidend
Zobowiązania handlowe
Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego
wymagalnościowego
Zobowiązania z tyt. kaucji
Zobowiązania z tyt. pochodnych instrumentów
finansowych - IRS
Razem
Poniżej 3
miesięcy
Od 3 do 12
miesięcy
Od 1 roku
do 5 lat
Razem
1 382
3 932
197 098
202 412
1 080
3 746
114 916
119 742
63
191
432
686
71 679
-
-
71 679
945 389
41 478
-
986 867
112 493
30 636
-
143 129
1 196
42
-
1 238
1 133 282
80 025
312 446
1 525 753
Poniżej 3
miesięcy
Od 3 do 12
miesięcy
Od 1 roku
do 5 lat
Razem
437
3 473
60 872
64 782
634
2 382
101 915
104 931
59
176
528
763
61 498
-
-
61 498
930 342
89 444
-
1 019 786
117 862
29 024
791
42
-
833
138
-
-
138
1 111 761
124 541
163 315
1 399 617
-
146 886
RYZYKO RYNKOWE
Informacja na temat ryzyka stopy procentowej
Ryzyko stóp procentowych występuje głównie w związku z korzystaniem przez Spółkę z kredytów bankowych,
umów leasingowych i faktoringowych oraz programu emisji obligacji. Wymienione instrumenty finansowe
oparte są o zmienne stopy procentowe i narażają Spółkę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych związanych
ze zmianą stóp procentowych.
55
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
PGF S.A. korzysta z finansowania w walucie krajowej opartego na zmiennych stopach procentowych (kredyty
bankowe, leasing, faktoring i obligacje) WIBOR, stopy procentowe pozostają niezmienione w okresach
miesięcznych, 6-miesięcznych lub zmieniają się codziennie (w oparciu o stawkę WIBOR 1M, WIBOR 6M lub
O/N).
Średnia ważona (za wagi przyjęto wartości limitów) stopy procentowej w PGF S.A. związanej z tymi
instrumentami na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiła dla instrumentów krótkoterminowych 2,53% p.a. i dla
instrumentów długoterminowych 3,05% p.a. (na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiła dla instrumentów
krótkoterminowych 2,74% p.a. i dla instrumentów długoterminowych 3,10% p.a.).
Analiza wrażliwości
Poniżej została przedstawiona analiza wrażliwości pokazująca wpływ potencjalnie możliwej zmiany stóp
procentowych na wynik finansowy netto.
Zobowiązania odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej na dzień bilansowy wyniosły: 432 624 tys. zł.
Potencjalna możliwa zmiana stóp procentowych
+/- 0,5 p.p.
+/- 1,0 p.p.
+/-1,5 p.p.
Wpływ na wynik netto w okresie sprawozdawczym
-/+ 1 752 tys. zł
-/+ 3 504 tys. zł
-/+ 5 256 tys. zł
Należności odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej z tytułu udzielonych przez PGF S.A. pożyczek na
dzień bilansowy oraz na dzień 30 czerwca 2015r. nie występowały.
Poniżej została przedstawiona analogiczna analiza wrażliwości na koniec okresu porównywalnego tj. wg stanu
na 30 czerwca 2015r.:
Zobowiązania odsetkowe oparte na zmiennej stopie procentowej na dzień bilansowy wyniosły: 313 697 tys. zł.
Potencjalna możliwa zmiana stóp procentowych
+/- 0,5 p.p.
+/- 1,0 p.p.
+/-1,5 p.p.
Wpływ na wynik netto w okresie sprawozdawczym
-/+ 1 270 tys. zł
-/+ 2 541 tys. zł
-/+ 3 811 tys. zł
Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej
W PGF S.A. na dzień 1 stycznia 2016r. obowiązywały dwie transakcje zabezpieczające ryzyko zmiany
przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych na łączną kwotę 100 mln zł. Wycena transakcji
ujmowana była w wyniku finansowym, ponieważ Spółka nie wdrożyła rachunkowości zabezpieczeń. Transakcje
zostały zawarte w oparciu o zmienną stopę referencyjną Banku skalkulowaną w oparciu o WIBOR 1M i stałą
stopę referencyjną Spółki. Łącznie transakcje zabezpieczały około 27,9% ekspozycji kredytowej Spółki.
Przez zawarcie transakcji strony zobowiązały się do dokonania wymiany płatności odsetkowych. Banki
przekazywały Spółce kwotę odsetek naliczonych według stopy referencyjnej banku, a Spółka przekazywała
bankom kwotę odsetek naliczonych według stopy referencyjnej Spółki.
W okresie pierwszego półrocza 2016 roku obie transakcje wygasły i na dzień 30 czerwca 2016 r. PGF S.A. nie
zabezpiecza ryzyka stopy procentowej.
Wpływ na rachunek zysków i strat i kapitały własne
Transakcje zabezpieczające wpływały na rachunek zysków i strat w momencie wyceny wartości godziwej
instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy poprzez ujęcie tej wyceny jako przychodu lub kosztu
finansowego. W okresie sprawozdawczym kwota 383 tys. zł stanowiąca różnicę między wyceną wartości
56
P G F
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
godziwej na koniec bieżącego i poprzedniego okresu sprawozdawczego została odniesiona w przychody
finansowe. W 2016 roku zostały rozliczone dwa okresy odsetkowe, w wyniku czego PGF S.A. uzyskała ujemne
przepływy pieniężne w wysokości 249 tys. zł, przy czym rozliczenie za ostatni okres odsetkowy wyniosło
(127) tys. zł.
Informacja na temat ryzyka walutowego
W zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, Zarząd współpracuje ze spółką zależną od Jednostki Dominującej.
Ryzyko walutowe w PGF S.A. jest związane głównie z dokonywaniem zakupów towarów handlowych, płatnych
w walutach obcych. Udział zakupów rozliczanych w walutach obcych do łącznej wartości dokonywanych
transakcji zakupu towarów handlowych w skali roku jest niewielki i wynosi jedynie ok. 0,37% przy czym 100% z
nich jest rozliczanych w euro. Przy tych zakupach Spółka korzysta z odroczonych terminów płatności (zwykle 30
- 120 dni) i w tym czasie jest narażona na ryzyko związane z osłabieniem się kursu złotego.
W zakresie zarządzania ryzykiem prowadzony jest bieżący monitoring rynku walutowego i podejmowane są
ewentualne decyzje o zakupie waluty potrzebnej do uregulowania płatności z przyszłą datą dostawy (transakcje
zakupu forward). Nie są zawierane inne złożone transakcje typu opcje walutowe i struktury opcyjne.
Informacja na temat ryzyka ceny związanego z instrumentami finansowymi
W PGF S.A. nie występuje ryzyko ceny związane z instrumentami finansowymi.
18.
Zarządzanie kapitałem
Celem zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie zdolności Spółki do kontynuacji działania przy równoczesnym
utrzymywaniu optymalnej struktury kapitałowej, pozwalającej na redukcję kosztów zaangażowanego kapitału.
Ponadto celem zarządzania kapitałem jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.
Jako kapitał PGF S.A. traktuje kapitał własny.
Przyjmuje się, że Spółka może wpływać na wzrost wysokości kapitału poprzez generowanie dodatniego wyniku
finansowego, w spółkach akcyjnych poprzez regulowanie wysokości wypłacanej akcjonariuszom dywidendy
oraz emisje nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych, a w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością przez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze ustanowienia nowych udziałów lub
podwyższenie wartości nominalnej istniejących.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym PGF S.A. nie dokonywała transakcji
podwyższających oraz obniżających wartość kapitału zakładowego.
W celu finansowania długofalowych inwestycji, które wpłyną na wyniki w dłuższej perspektywie, Spółka dąży do
wykorzystywania zarówno źródeł własnych, jak i środków pozyskiwanych z zewnątrz.
Spółka monitoruje stan kapitału, bazując na wskaźniku rentowności kapitału oraz wskaźniku pokrycia aktywów
trwałych kapitałem własnym.
57
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r. (w tys. zł)
P G F
19.
Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również
przeliczone na euro)
w tys. zł
okres 6 miesięcy okres 6 miesięcy
zakończony
zakończony
30 czerwca 2016 30 czerwca 2015
w tys. EUR
okres 6 miesięcy
okres 6 miesięcy
zakończony
zakończony
30 czerwca 2016
30 czerwca 2015
I.
Przychody ze sprzedaży
2 414 150
2 300 448
551 113
556 457
II.
Zysk na działalności operacyjnej
12 637
24 919
2 885
6 028
III.
Zysk brutto
19 932
40 647
4 550
9 832
IV.
Zysk netto
18 582
36 569
4 242
8 846
V.
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
(99 938)
(91 654)
(22 814)
(22 170)
VI.
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(1 379)
(20 975)
(315)
(5 074)
VII.
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
102 808
39 165
23 469
9 474
VIII.
Przepływy pieniężne netto, razem
1 491
(73 464)
340
(17 770)
IX.
Średnioważona liczba akcji
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
X.
Średnioważona rozwodniona liczba akcji
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
XI.
Zysk podstawowy netto na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
0,50
0,98
0,11
0,24
XII.
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
0,50
0,98
0,11
0,24
XIII.
Aktywa obrotowe
30/06/2016
1 149 264
31/12/2015
1 052 732
30/06/2016
259 691
31/12/2015
247 033
XIV.
Aktywa trwałe
781 821
781 846
176 663
183 467
XV.
Aktywa razem
1 931 085
1 834 578
436 354
430 501
XVI.
Zobowiązania krótkoterminowe
1 218 695
1 237 172
275 380
290 314
XVII.
Zobowiązania długoterminowe
308 519
177 111
69 714
41 561
403 871
420 295
91 260
98 626
37 200 000
37 200 000
37 200 000
37 200 000
XVIII. Kapitał własny
XIX.
Liczba akcji
58
P G F
Sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Polska Grupa Farmaceutyczna
za I półrocze 2016 r.
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
1.
Charakterystyka Grupy
Grupa PGF działa na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków i jest jednym z największych krajowych dystrybutorów
farmaceutycznych w Polsce. Prowadzi sprzedaż hurtową farmaceutyków do aptek i innych hurtowni (tzw. przedhurt), jak
również do sklepów medycznych i innych podmiotów zajmujących się detalicznym obrotem farmaceutykami. Spółki Grupy
świadczą usługi 24 godziny na dobę, sprzedając ponad 1,0 mln opakowań leków dziennie. Bogaty pakiet dostępnych
produktów stanowi źródło
przewagi konkurencyjnej Grupy i jest gwarantem pełnej dostępności wszystkich
zarejestrowanych w kraju leków.
Jednostka dominująca - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, dla której spółka Pelion S.A.
jest jednostką dominującą wyższego szczebla.
PGF S.A to niezależny dystrybutor hurtowy, niekonkurujący z dostawcami oraz klientami, wspierający rozwój aptek
prywatnych i małych sieci.
PGF S.A., jako centrum decyzyjne, odpowiada za kontakty z producentami i zaopatrzenie spółek lokalnych. Bezpośrednia
dystrybucja farmaceutyków do aptek realizowana jest poprzez 13 spółek zależnych. Ich rozmieszenie na terenie całego kraju
pozwala utrzymać silną pozycję na wszystkich rynkach lokalnych. Grupa PGF posiada zoptymalizowaną ogólnopolską sieć
sprzedaży. W stałej ofercie handlowej znajduje się ponad trzydzieści tysięcy pozycji asortymentowych, obejmujących w
przeważającej części produkty lecznicze, a także sprzęt medyczny, zioła i kosmetyki. Sprzedaż produktów leczniczych
stanowi dominującą część przychodów (ponad 90%). Grupa dysponuje nowoczesną bazą logistyczną a produkty dostarcza
na czas w skali całego kraju. PGF S.A. magazynuje i transportuje leki do aptek w warunkach zgodnych z wytycznymi Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej. Grupa niezmiennie pracuje nad jakością procesu dystrybucji, dzięki czemu sprawnie reaguje na
zmiany w prawie farmaceutycznym
1.1. Organizacja Grupy Kapitałowej PGF
Na dzień 30 czerwca 2016r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. posiadała bezpośrednio udziały i akcje w 16 spółkach
zależnych konsolidowanych metodą pełną.
Szczegółowy wykaz jednostek Grupy Kapitałowej wg stanu na 30.06.2016 r. w formie schematu organizacyjnego zawarty
jest w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
1.2. Sprzedaż i dystrybucja
W I półroczu 2016 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 2.651.526 tys. zł. W strukturze obrotów
dominowały przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych. Sprzedaż produktów i usług stanowiła 3,6% przychodów ze
sprzedaży i składały się na nią głównie usługi marketingowe, usługi logistyczne, w tym dotyczące sprzedaży bezpośredniej
towarów.
Grupa prowadziła sprzedaż towarów przede wszystkim na rynek krajowy.
Oferta handlowa Grupy PGF skierowana była do odbiorców hurtowych i detalicznych, w tym do spółek Grupy Pelion. Ponad
80% przychodów ze sprzedaży towarów stanowi sprzedaż do aptek.
Szczegółowe dane dotyczące struktury sprzedaży obrazują poniższe tabele
1
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
W ofercie handlowej Grupy w okresie sprawozdawczym znajdowało się ponad trzydzieści tysięcy pozycji
asortymentowych. W przeważającej części były to leki, obejmujące wszystkie grupy farmakologiczne. Poza lekami
oferowany był sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, zioła oraz kosmetyki.
Tabela 1 - Struktura sprzedaży towarów i materiałów wg grup asortymentowych w I półroczu 2016 r.
I półrocze 2016
( tys. zł )
(%)
2.388.503
93,4
Kosmetyki i środki higieny
70.822
2,8
Preparaty ziołowe i pozostałe
97.412
3,8
2.556.737
100,0
Asortyment
Leki
Razem
W kategorii produktów farmaceutycznych ze względu na brak jednolitej miary, którą można by konsekwentnie zastosować
dla wszystkich leków, nie ma możliwości podania sprzedaży w ujęciu ilościowym. Nie występują poszczególne leki, których
udział w całości sprzedaży jest istotny.
2.
Analiza wyniku finansowego, sytuacji majątkowej i finansowej
Grupa Kapitałowa PGF sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w zakresie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 r. w zakresie rachunku zysków i strat
obejmuje zsumowane przychody i koszty spółek objętych konsolidacją z odpowiednimi pozycjami rachunku zysków i strat
Jednostki Dominującej przy uwzględnieniu wyłączeń i korekt konsolidacyjnych. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporządzone na dzień 30.06.2016 r. stanowi sumę wielkości bilansowych spółek objętych konsolidacją z
odpowiednimi pozycjami bilansu Jednostki Dominującej, przy uwzględnieniu wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
Jednostki Dominującej oraz wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją
przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez spółki Grupy PGF.
2.1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
W I półroczu 2016 r. Grupa PGF zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2.651.526 tj. o 4,1% większe niż w
analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost sprzedaży do aptek spoza Grupy Pelion na poziomie +7%
r/r.
Spółka zrealizowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 160.297 tys. zł tj. o 4,0% niższy niż w I półroczu 2015. 96,4%
przychodów ze sprzedaży stanowiła sprzedaż towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży usług to głównie usługi
handlowo- marketingowe i logistyczne.
2
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
Rentowność zysku ze sprzedaży wyniosła 6,0% i była niższa o 0,6 p.p. w stosunku do I półrocza 2015.
Wskaźnik zysku ze sprzedaży = zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 130.049 tys. zł. Wskaźnik ww. kosztów ukształtował się na poziomie 4,9% i był
niższy o 0,1 p.p. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Wskaźnik kosztów =( koszty sprzedaży + koszty ogólnego zarządu ) / przychody ze sprzedaży
W okresie sprawozdawczym Grupa uzyskała ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które
pomniejszyło wynik operacyjny o 1.154 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim odpisy aktualizujące
wartość należności w kwocie 2.493 tys. zł.
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 29.094 tys. zł, a wskaźnik rentowności operacyjnej 1,1% ( w I półroczu 2015 r 1,6%).
Grupa uzyskała wynik EBITDA na poziomie 31.630 tys. zł tj. o 10.642 tys. zł mniejszy niż w I półroczu 2015 r.
Rentowność EBITDA wynosiła 1,2% tj. o 0,5 pkt. proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W prezentowanym okresie Grupa PGF zrealizowała następujące wielkości przychodów i kosztów finansowych:
Tabela 2 : Przychody i koszty finansowe w Grupie PGF w I półroczu 2015 i 2016 ( tys. zł)
I półrocze
2015
I półrocze
2016
Przychody finansowe
5.137
1.977
Koszty finansowe
7.459
8.119
Strata z inwestycji
(1)
-
(2.323)
(6.142)
Saldo przychodów i kosztów finansowych z
uwzględnieniem straty z inwestycji
Główne pozycje przychodów finansowych to uzyskane odsetki od należności oraz wycena pochodnych instrumentów
finansowych. Główne pozycje kosztów finansowych to odsetki od kredytów, obligacji i faktoringu.
W analizowanym okresie Grupa PGF osiągnęła zysk brutto w wysokości 22.952 tys. zł oraz zysk netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego 17.826 tys. zł. Rentowność netto w I półroczu 2016 r wyniosła 0,7% i była niższa w
stosunku do okresu porównywalnego roku o 0,5 p.p.
Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości rachunku zysków i strat.
Tabela 3 - Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej PGF za I półrocze 2016r. i I
półrocze 2015r.
Wielkość
Przychody ze sprzedaży
I półrocze
2015
I półrocze
2016
Zmiana
1H 2016
/1H 2015
2Q 2015
2Q 2016
Zmiana 2Q
2016 /2Q
2015
2 545 912
2 651 526
4,1%
1 188 603
1 263 630
6,3%
Zysk ze sprzedaży
166 981
160 297
-4,0%
78 665
73 820
-6,2%
Koszty sprzedaży
106 817
108 241
1,3%
53 012
52 693
-0,6%
21 164
21 808
3,0%
9 471
10 369
9,5%
127 981
130 049
1,6%
62 483
63 062
0,9%
Koszty ogólnego zarządu
Razem koszty sprzedaży i koszty
ogólnego zarządu
3
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
Saldo pozostałych przychodów i
kosztów operacyjnych
EBITDA
756
42 272
(1 154)
31 630
-25,2%
441
17 891
(62)
11 974
-33,1%
EBIT
39 756
29 094
-26,8%
16 623
10 696
-35,7%
Saldo przychodów i kosztów
finansowych ( z uwzględnieniem zysku
z inwestycji)
(2 323)
(6 142)
164,4%
(2 261)
(2 779)
22,9%
Zysk brutto
37 433
22 952
-38,7%
14 362
7 917
-44,9%
7 346
4 668
-36,5%
3 045
1 650
-45,8%
29 703
17 826
-40,0%
10 943
6 064
-44,6%
6,6%
4,2%
6,0%
4,1%
-0,6 p.p
-0,1 p.p
6,6%
4,5%
5,8%
4,2%
-0,8 p.p
-0,3 p.p
0,8%
0 p.p
0,8%
0,8%
0,0 p.p
4,9%
1,2%
1,1%
0,9%
0,7%
-0,1 p.p
-0,5 p.p
-0,5 p.p
-0,6 p.p
-0,5 p.p
5,3%
1,5%
1,4%
1,2%
0,9%
5,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
-0,3 p.p
-0,6 p.p
-0,6 p.p
-0,6 p.p
-0,4 p.p
Podatek dochodowy
Wynik netto (przypadający
akcjonariuszom podmiotu
dominującego)
rentowność zysku ze sprzedaży
wskaźnik kosztów sprzedaży
wskaźnik kosztów ogólnego zarządu
0,8%
wskaźnik kosztów sprzedaży
i ogólnego zarządu
5,0%
rentowność EBITDA
1,7%
rentowność EBIT
1,6%
rentowność brutto
1,5%
rentowność netto
1,2%
rentowność EBIT = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży
rentowność brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży
rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży
2.2 Analiza sytuacji majątkowej i finansowej
Na dzień 30.06.2016 r. struktura poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania kształtowała się
następująco:
Tabela 4 - Struktura majątku Grupy Kapitałowej PGF i źródeł jego finansowania na dzień 30.06.2015 r., 31.12.2015 r. i
30.06.2016 r.
Stan na dzień
30.06.2015
Stan na
dzień
31.12.2015
Stan na dzień
30.06.2016
33,4%
66,6%
31,8%
34,3%
0,3%
0,2%
100,0%
14,4%
34,3%
65,7%
35,1%
29,4%
0,6%
0,6%
100,0%
15,0%
31,3%
68,7%
33,0%
35,1%
0,5%
0,1%
100,0%
12,8%
12,4%
73,1%
0,1%
100,0%
11,0%
73,9%
0,1%
100,0%
17,2%
69,9%
0,1%
100,0%
Wielkość
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- środki pieniężne ich ekwiwalenty
- pozostałe aktywa krótkoterminowe
AKTYWA RAZEM
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Udziały niekontrolujące
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM
4
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
Struktura majątku na 30.06.2016r. nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do stanu na 30.06.2015. Udział aktywów
obrotowych w sumie bilansowej wynosił 68,7% i wskazuje zdecydowaną ich przewagę nad wartością aktywów trwałych,
które wynosiły 567.647 tys. zł i stanowiły 31,3% aktywów ogółem ( na dzień 31.12.2015 - 34,3%). Głównym składnikiem
aktywów obrotowych na dzień 30.06.2016 r. były należności krótkoterminowe (35,1% aktywów ogółem) oraz zapasy (33,0%
aktywów ogółem) .
Na dzień 30.06.2016r. stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wynosił 635.971 tys. zł i był o
157.921 tys zl wyższy niż na dzień 31.12.2015 i o 56.736 tys. zł wyższy w porównaniu do stanu na 30.06.2015 r. Wskaźnik
rotacji tych należności wyniósł 44 dni, wzrósł o 8 dni w porównaniu do końca grudnia 2015 r. i był o 3 dni dłuższy w
porównaniu do końca czerwca 2015 r.
Zapasy stanowiły 33,0% majątku Grupy, a wskaźnik rotacji zapasów na dzień bilansowy wyniósł 41 dni i zmniejszył się o 2
dni w porównaniu do stanu na 31.12.2015 roku (w porównaniu do stanu na 30.06.2015 r wskaźnik ten wzrósł o 3 dni).
Grupa uzyskała rotację kapitału obrotowego na dzień 30.06.2016 r. na poziomie 10 dni t.j. o 2 dni dłuższą niż na koniec I
półrocza 2015.
Tabela 5: Rotacja kapitału obrotowego Grupy PGF – stan na dzień 30.06.2015 r., 31.12.2015 r. i 30.06.2016 r.
Rotacja w dniach
30.06.2015 31.12.2015 30.06.2016
Rotacja zapasów
38
43
41
Rotacja należności
41
36
44
Rotacja zobowiązań
71
80
75
Rotacja kapitału obrotowego
8
-1
10
Wskaźnik rotacji zapasów= stan zapasów na koniec okresu / przychody ze sprzedaży ogółem *ilość dni
Wskaźnik rotacji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych = stan należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych na koniec okresu / przychody ze sprzedaży ogółem* ilość dni
Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań = stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałych zobowiązań na koniec okresu / przychody ze sprzedaży ogółem * ilość dni
3. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Na dzień 30.06.2016 r., zadłużenie netto wyniosło 307.512 tys. zł i wzrosło o 152.361 tys. zł w stosunku do stanu na koniec
ubiegłego roku głównie na skutek zwiększenia kapitału obrotowego (wzrost o 151.602 tys. zł). Na wzrost kapitału
obrotowego największy wpływ miało zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych .
Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązanie z tytułu factoringu odwrotnego wyniosły 141.872 tys. zł i były niższe o 2.033 tys.
zł. niż na dzień 31.12.2015.
Zobowiązania długoterminowe to przede wszystkim zobowiązania finansowe, których udział w sumie bilansowej na
30.06.2016 wyniósł 16,3% ( odpowiednio 12,1% na 30.06.2015).
5
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
Grupa PGF szczególną wagę przywiązuje do utrzymywania odpowiednich rezerw pozwalających na płynne regulowanie
zobowiązań. Stosowana polityka w zakresie zdywersyfikowania źródeł finansowania powoduje, że Grupa korzysta z
kredytów w rachunku bieżącym, kredytów bankowych, emisji obligacji, faktoringu w kilku instytucjach finansowych.
W I półroczu 2016 roku nie wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia w zdolności spółek Grupy PGF do wywiązania się ze
zobowiązań a także nie przewiduje się trudności w spłacie zobowiązań Grupy PGF również w II połowie 2016 r.
W Grupie na bieżąco analizowany jest portfel należności handlowych, szczególna uwaga przywiązywana jest do utrzymania
dobrej jakości portfela należności od aptek prywatnych. Na 30.06.2016 r. stan należności od aptek prywatnych wynosił
364,9 mln zł (w tym przeterminowane 36,9 mln zł). Na koniec analogicznego okresu 2015 r. wartość należności aptecznych
wynosiła 340,6 mln zł, w tym 11,7%, tj. 40,0 mln zł stanowiły należności wymagalne.
Tabela 6- Zobowiązania finansowe Grupy Kapitałowej PGF na stan na dzień 30.06.2015 r., 31.12.2015 r. i 30.06.2016 r.
31.12.2015
(tys. zł)
% kapitałów i
zobowiązań
razem
długoterminowe
204 989
krótkoterminowe
Razem
finansowe
zobowiązania
Środki pieniężne
ekwiwalenty
i
30.06.2016
(tys. zł)
% kapitałów i
zobowiązań
razem
(tys. zł)
% kapitałów i
zobowiązań
razem
12,1%
161 262
9,7%
296 028
16,3%
87 647
5,2%
4 391
0,3%
20 298
1,1%
292 636
17,3%
165 653
10,0%
316 326
17,4%
4 698
0,3%
10 502
0,6%
8 814
0,5%
287 938
17,0%
155 151
9,4%
307 512
16,9%
30.06.2015
Zobowiązanie finansowe
ich
Zadłużenie netto
Wskaźniki płynności kształtowały się następująco:
Tabela 7 - Wskaźniki płynności Grupy PGF – stan na dzień 30.06.2015 r.,31.12.2015 r. i 30.06.2016 r.
WSKAŹNIK
30.06.2015
31.12.2015
30.06.2016
Płynność bieżąca
0,9
0,9
1,0
Płynność szybka
0,5
0,4
0,5
płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
płynność szybka = (aktywa obrotowe - zapasy ) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności za pierwsze półrocze 2016 wskazują na utrzymanie ich poziomu, a nawet lekką poprawę w relacji do
poziomu zrealizowanego na koniec roku 2015 ( zarówno wskaźnik płynności bieżącej jak i szybki uległy poprawie o 0,1).
Grupa PGF w I półroczu 2016 r. wygenerowała:
ujemne przepływy z działalności operacyjnej 116.599 tys. zł
dodatnie przepływy z działalność inwestycyjnej 4.227 tys. zł
dodatnie przepływy z działalności finansowej 110.684 tys. zł
Ujemne przepływy pieniężne netto wyniosły 1.688 tys. zł.
6
P G F
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
4. Istotne transakcje zawarte przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na
innych warunkach niż rynkowe
W okresie objętym raportem Spółka PGF S.A. oraz jednostki od niej zależne nie zawierały transakcji
z podmiotami powiązanymi, na warunkach innych niż rynkowe.
5. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego
zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych emitenta
Na dzień 30.06.2016 r. łączna wartość postępowań w zakresie wierzytelności oraz zobowiązań toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego stroną są spółki Grupy
PGF nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
6. Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz wyemitowanych dłużnych instrumentach
finansowych na dzień 30.06.2016 r. oraz terminach ich wymagalności
W bieżącym okresie sprawozdawczym Jednostka dominująca oraz Spółki Grupy nie podpisały umów kredytowych jak i
aneksów do umów kredytowych, natomiast wpłynęły do spółki następujące aneksy umów:
w dniu 17 marca 2016 r. wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28
października 2011 r. na kwotę 90 mln zł, zawarty z Bankiem Pekao S.A. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku
bieżącym została zwiększona z 75 mln zł do 90 mln zł oraz zostały zmienione zapisy o zabezpieczeniach. Umowa
kredytowa obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku,
w dniu 18 marca 2016 r. wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7
sierpnia 2012 r. na kwotę 130 mln zł, zawarty z Bankiem PKO BP S.A. Na mocy Aneksu kwota kredytu pozostała bez
zmian, zmieniony został zapis o zabezpieczeniach. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 31 stycznia 2018 roku,
w dniu 19 czerwca 2016 r. został podpisany aneks do umowy factoringu odwrotnego z dnia 28 października 2011 r.,
zawarty pomiędzy spółką PGF S.A. a Bank Millenium S.A. Na mocy Aneksu została przedłużona umowa do 31 lipca
2016 r. Na mocy kolejnego aneksu umowa została przedłużona do dnia 30 sierpnia 2016 r. Obecnie finalizowane są
prace nad wydłużeniem okresu obowiązywania umowy o kolejne 12 miesięcy.
7. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co
najmniej kolejnego półrocza
Czynniki zewnętrzne wpływające na osiągane przez Grupę wyniki to:
przewidywany wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce. Na rok 2016 przewiduje się wzrost rynku hurtowej
dystrybucji do aptek o ok. 2-4%. Dynamika wspomnianego rynku w I półroczu 2016 r. w porównaniu z I półroczem
2015 wyniosła +5,6%*.
*Źródło: na podstawie danych IMS Health.
polityka państwa w zakresie rynku farmaceutycznego – zmiany regulacji w zakresie listy leków refundowanych, zmiany
w zakresie cen i marż urzędowych mogą wpłynąć na wyniki uzyskiwane przez spółki Grupy
zmiany demograficzne w Polsce – obserwowane od kilku lat zjawisko „starzenia się społeczeństwa” powoduje wzrost
popytu na farmaceutyki,
7
Grupa Kapitałowa PGF
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
P G F
wzrost świadomości w zakresie zdrowia, profilaktyki, „moda” na zdrowy tryb życia powodują wzrost segmentu OTC,
który charakteryzuje się uzyskaniem wyższej marży niż segment leków na receptę,
kondycja finansowa odbiorców - aptek
ryzyko konkurencji - konkurencję dla Grupy PGF w skali ogólnopolskiej stanowią grupy kapitałowe zajmujące się
dystrybucją farmaceutyków na terenie całego kraju. Konkurencję na rynkach lokalnych stanowią mniejsze hurtownie,
których udział w rynku krajowym nie jest znaczący,
rozwój sprzedaży w systemie tzw. bezpośredniej dystrybucji, gdzie hurtownie świadczą jedynie usługę logistyczną na
rzecz
producenta,
otrzymują
prowizje,
ale
nie
sprzedają
towarów
we
własnym
imieniu.
PGF S.A. i spółki od niej zależne świadczą tego typu usługi i są przygotowane na ich rozwój na terenie całego kraju,
zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych - poziom stóp procentowych wpływa na wysokość kosztów związanych
z obsługą zadłużenia,
zmieniające się przepisy prawa oraz różne jego interpretacje ( w szczególności przepisy Prawa Farmaceutycznego,
Ustawy Refundacyjnej, prawa pracy)
Kierunki rozwoju
Grupa PGF prowadzi spójną, długofalową strategię rozwoju, opartą na dostosowaniu oferty do oczekiwań partnerów oraz
sprawnej i kompleksowej obsłudze aptek.
Celem PGF jest aktywna sprzedaż i współpraca ze wszystkimi aptekami w Polsce, partnerskie wspieranie aptek rodzinnych i
lokalnych sieci oraz oferowanie najlepszego serwisu dla klientów sieciowych. Grupa dąży do zwiększania udziału w sektorze
aptek 1-4 poprzez ofertę nowych i atrakcyjnych narzędzi. W ramach realizacji strategii PGF rozwija partnerską współpracę
z dostawcami farmaceutyków.
Celem Grupy jest osiągnięcie pozycji lidera dystrybucji farmaceutycznej w Polsce przy równoczesnym zachowaniu zdrowego
portfela należności w zakresie zaopatrzenia aptek. Grupa nieustannie doskonali procedury działania i wdraża innowacyjne
narzędzia usprawniające dystrybucję leków. Wspomaga aptekarzy w ich misji i służbie dla pacjentów, dostawcom zapewnia
bezpieczeństwo współpracy, a akcjonariuszom satysfakcję z inwestycji.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
Zarząd PGF S.A. oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej PGF wraz z danymi porównywalnymi wykazanymi w tym sprawozdaniu, sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Grupy PGF oraz wyniki finansowe. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Zarząd PGF S.A. oświadcza, że PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
przeglądu tych sprawozdań finansowych spełniają warunki do wydania bezstronnych i niezależnych raportów z przeglądów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
8
Grupa Kapitatowa PGF
Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
P G F
za okres 1 stycznia - 30 czerwca 2016r.
Podpisy Cztonkow Zarzqdu Polskiej
rupy Farmaceutycznej S.A.
24.08.2016 r.
Ignacy Pzystalski
p.O. Prezesa Zarzqdu
24.08.2016 r.
Annas~~
Wiceprezes Zarzqdu
24.08.2016 r
Wiceprezes Zarzqdu
24.08.2016 r.
Wiceprezes Zarzqdu
9
Download