regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej publicznej szkoły

advertisement
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM BOHATERÓW
MONTE CASSINO W JASIONÓWCE
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz,
2156 , z 2016 r. poz. 35,poz. 64 z e zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004
r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.)
Uchwała Rady Gminy Jasionówka Nr XI/63/16 z dnia 28 stycznia 2016r.
Statut Zespołu – Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce
Rekrutacji uczniów do oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im.
Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce dokonuje się z zachowaniem
następujących zasad:
Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej:
o
o
o
o
o
z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu
o dane z biura ewidencji ludności,
na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów)
skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem
szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego
rozpoczynają dzieci:
urodzone w 2009r./ mogą powtarzać klasę pierwszą zgodnie
z deklaracją rodziców /
dzieci urodzone w 2010r. / zgodnie z deklaracją rodziców /
1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor
na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie
dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia
stosowny wniosek i się pod nim podpisuje. Zał. Nr 1,2
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkoły
podstawowej dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
4. Zasady naboru wynikają z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty
(Dz.U.2014,poz.7 Dz. U. z 2015r. poz, 2156 , z 2016 r. poz. 35,poz. 64
ze zm.).
5. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.
6. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się jednakową liczbę
uczniów przyjmując:
- w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się prośby
rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie,
7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I dokonuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej.
8. Kryteria rekrutacji na wolne miejsca w Szkole Podstawowej w Jasionówce
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
- kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie
Gminy Jasionówka – 4pkt.
.- Kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica pracującego,
prowadzącego gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub
uczącego się w systemie dziennym.- 3 pkt.
- Kandydat pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców pracujących,
prowadzących gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub
uczących się w systemie dziennym.- 2 pkt.
- rodzeństwo kandydata już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do
przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jasionówka – 2 pkt.
- przynajmniej jeden z rodziców kandydata pracuje na terenie Gminy
Jasionówka – 2 pkt.
9. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału
w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły.
Terminy:
Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej
na rok szkolny
2016/2017 odbywa się w terminie od 15.03.2016r.- do 20.04.2016r.
Ostateczna lista przyjętych uczniów będzie wywieszona na drzwiach szkoły od
dnia 05 maja 2016r.
Szczegółowy terminarz poniżej:
Część dla rodziców
Nazwa etapu
Przyjmowanie wniosków kandydatów przystępujących do
naboru
Ogłoszenie list przyjętych
Data od
2016-03-15
Data do
2016-04-20
2016-05-05
Wykaz załączników do Regulaminu:
Załącznik Nr 1 Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie
szkoły
Załącznik Nr 2 Zgłoszenie dziecka do klasy I z poza obwodu szkoły
Download