Regulamin Konkursu. Najpiekniejszy ogród i dom przyjazny

advertisement
Załącznik
do zarządzenia Nr 47/16
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD i DOM PRZYJAZNY ŚRODOWISKU W GMINIE CZECHOWICEDZIEDZICE”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu „ Najpiękniejszy ogród i dom przyjazny środowisku w gminie CzechowiceDziedzice” jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zwany dalej Organizatorem.
§2
Cel konkursu
Wspieranie ekologicznych wzorców, ochrona bioróżnorodności, zachęcenie mieszkańców Gminy
Czechowice-Dziedzice do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego środowiska.
§3
Uczestnicy
1.Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy CzechowiceDziedzice, którzy posiadają najpiękniejsze ogrody i domy przyjazne środowisku na terenie gminy
Czechowice-Dziedzice.
2.W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej i pracownicy Urzędu
Miejskiego.
§4
Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenia domu i ogrodu do konkursu dokonują uczestnicy konkursu.
2.Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej treści regulaminu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
a) karta znajduje się na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl w zakładce ogłoszenia lub
w siedzibie Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach.
b) wypełnioną i podpisaną kartę należy dostarczyć do tutejszego Urzędu w terminie do 20 lipca 2016r.
4. Oceny przedmiotu konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
5. Zgłoszenia będą oceniane będą przez Komisję Konkursową od 1 sierpnia do dnia 10 września
2016r. ( po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin w terenie).
§5
Kryteria oceny
1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na podstawie następujących kryteriów:
a/ ogólna estetyka zagospodarowania ogrodu od 0 – 5pkt
b/ bioróżnorodność od 0 -5 pkt,
c/ udział roślin miododajnych od 0-5 pkt,
d/ oryginalne i pomysłowe kompozycje roślinne od 0-5 pkt
e/ funkcjonalność ogrodu od 0-5pkt,
f/ ciekawe rozwiązania małej architektury
od 0-5pkt,
g/ ekologiczny sposób ogrzewania budynku od 0-5pkt,
h/ korzystanie ze źródeł energii odnawialnej od 0-5 pkt,
i/ ekologiczny sposób zagospodarowania odpadów zielonych od 0-5 pkt,
j/ sposób zagospodarowania wód deszczowych od 0-5 pkt,
§6
Nagrody
1.W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej
kwoty:
I miejsce - 2000zł
II miejsce - 1500zł
III miejsce -1000zł
2. Oceny dokonuje się wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych i skali punktowej, zgodnie z kartą
oceny, stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
3. Komisja może przyznać wyróżnienia.
4.Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
5. Nagrody podlegają opodatkowaniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania osób
fizycznych.
6. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 30 września 2016r.
Natomiast wręczenie nagród nastąpi w terminie do 10 października 2016r.
7.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl
w zakładce ogłoszenia.
§7
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik konkursu, podając swoje dane osobowe i składając zgłoszenie do konkursu wyraża zgodę
na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora konkursu, w celach związanych wyłącznie
z konkursem, jak również zgodę na fotografowanie i publikowanie zdjęć.
§8
Postanowienia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2.Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez poddania przyczyny oraz do nie
wyłaniania zwycięzcy.
3.Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wykluczone z konkursu.
4.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
Download