Regulacja dostawy ciepła

advertisement
Regulacja dostawy ciepła
• Centralna regulacja:
– Jakościowa – zmiana temperatur wody,
– Ilościowa – temperatura wody zasilająca
grzejnik jest stała, zmienny strumień
masy nośnika ciepła i temperatury wody
powrotnej,
– Jakościowo – ilościowa (mieszana)
Regulacja temperatury
Wykres regulacyjny (regulacji jakościowej) obrazuje
zmienność temperatur wody obiegowej c.o. (zasilania tz i
powrotu tp) w zależności od chwilowej temperatury
zewnętrznej.
Moc cieplna instalacji c.o. powinna się zmieniać wraz ze
zmianami obciążenia cieplnego budynku/pomieszczeń,
zależnego od temperatury zewnętrznej.
Straty statyczne: Q = A ∙ U ∙ (ti - te)
Dostawa ciepła: Q = m ∙ cp ∙ (tz - tp)
Równania do wykresu reg.
• Współczynnik obciążenia cieplnego (względne
zapotrzebowanie na ciepło):
=
−
−
– wymagana temperatura wewnątrz pomieszczenia, ºC
– chwilowa temperatura zewnętrzna, ºC
– obliczeniowa temperatura zewnętrzna, ºC
• Średnia temperatura (przy aktualnej
temperaturze powietrza zewnętrznego):
=
+
2
−
– temperatura zasilania czynnika grzejnego, °C
– temperatura powrotu czynnika grzejnego, °C
• Średnia temperatura wody instalacyjnej c.o.
ś
=
– współczynnik charakterystyki grzejnika
+
1
1+
Źródło ciepła w pomieszczeniu
grzejnik radiatorowy
grzejniki płytowe, żeliwne
grzejniki płytowe, stalowy
grzejniki z rur stalowych
grzejniki typu S 130 (członowe żeliwne)
konwektory
ogrzewanie podłogowe
nagrzewnica wentylacyjna
∙
Współczynnik korygujący
m
0,30
0,25
0,25
0,20
0,33
0,40
0,10
0,00
• Temperatura zasilania wody instalacyjnej c.o.
przy dowolnej temperaturze zewnętrznej:
1
1
=
+
1
∙
=
ś
+
2
1
+ ∙
2
−
=1+
∙(
1
+ ∙
2
−
∙(
)
−
)
t °C
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Obszar wyłączania
systemu ogrzewania
na cele ogrzewania
tzew °C
-22-21-20-19-18-17-16-15 -14-13-12-11-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t °C
Wykres regulacyjny dla źródła
dwufunkcyjnego
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
Obszar wymaganej
temperatury czynnika
grzewczego na
potrzeby układu
przygotowania c.w.u.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
tzew °C
-22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t oC
Kondensacja dla instalacji 90/70°C
kotłownia olejowa
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Obszar kondensacji
tzew oC
0
-22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t oC
Kondensacja dla instalacji 90/70°C
kotłownia gazowa
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
Obszar kondensacji
10
5
0
tzew oC
-22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
t oC
Kondensacja dla instalacji 60/40°C
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
Obszar kondensacji
10
5
0
tzew oC
-22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
WEZEŁ CIEPŁOWNICZY
Zespół urządzeń służący do:
(1) przekazywania ciepła;
(2) przetwarzania temperatury i
ciśnienia czynnika grzewczego;
(3) pomiaru
i
regulacji
tych
parametrów oraz strumienia
czynnika grzewczego;
(4) rejestracji mierzonych wielkości;
(5) zabezpieczenia instalacji przed
niedopuszczalnym
wzrostem
ciśnienia i temperatury;
(6) wymuszenia krążenia czynnika
grzewczego w instalacji
KOTŁOWNIA
• Zespół urządzeń, w których
dzięki spalaniu paliw lub
przy użyciu elektryczności,
wytwarzany jest czynnik
grzewczy o wymaganej
temperaturze i ciśnieniu,
znajdujących
się
w
odrębnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej
jego części;
KOTŁOWNIA
• W skład zespołu wchodzą
także
urządzenia
do
pomiaru
i
regulacji
parametrów
czynnika
grzewczego i ewentualnej
ich
rejestracji
oraz
urządzenia zabezpieczające
proces spalania paliwa i
wytwarzania
czynnika
grzewczego
Inne urządzenia:
•
•
grzejniki
urządzenia zabezpieczające (urządzenia, które zabezpieczają instalacje
c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i ciśnienia lub
tylko ciśnienia)
– naczynie wzbiorcze systemu otwartego
– naczynie wzbiorcze przeponowe
– urządzenie stabilizujące (utrzymuje ciśnienie w instalacji w określonym zakresie)
•
•
•
urządzenia kontrolno-pomiarowe (wskazujące lub rejestrujące
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji)
urządzenia alarmowe (sygnalizujące w sposób optyczny lub akustyczny
osiągniecie parametrów granicznych)
odpowietrzenie (zespół urządzeń, armatury i rurociągów
przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza i
nierozpuszczonych gazów z całej instalacji c.o. lub jej części)
Download