Instrukcja - Portal Zakupowy GAZ

advertisement
Instrukcja
Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy –
przegląd warunków pracy –
Załącznik nr 3 do Procedury monitorowania
bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
PH-HB-P04-I03
Warszawa, maj 2014
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Metryka dokumentu
Obszar biznesowy:
Pion BHP i PPOŻ.
Kategoria:
Instrukcja
Właściciel:
Paweł Mońka – Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ.
Forma i data zatwierdzenia:
Zarządzenie Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Pawła Mońki
z dnia 08.10.2013 r.
Data wejścia w życie:
08.10.2013 r.
Zakres obowiązywania:
Wszyscy pracownicy Spółki
Opiekun merytoryczny:
Katarzyna Kamola
Data ostatniego przeglądu:
29.05.2014 r
Wydanie:
1.2.
Akty powiązane:
PH-HB-P01, PH-HB-P05, PH-HB-P04
Historia zmian
Wydanie. Wersja
1.1.
1.2.
Wydanie 1 Wersja 2
Opis zmiany
Wprowadzenie nowego dokumentu

Zmiana w treści dokumentu nazw Służba BHP
na Pion BHP i PPOŻ.
PH-HB-P04-I03
Data wprowadzenia
zmiany
08.10.2013 r.
29.05.2014 r.
strona 2 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Spis treści
Definicje ......................................................................................................................................................... 4
Cel instrukcji .................................................................................................................................................. 4
Przedmiot....................................................................................................................................................... 4
Zakres stosowania ........................................................................................................................................ 4
Paragraf I ...................................................................................................................................................... 5
Paragraf II ………………………………………………………………………………………………………. 7
Paragraf III ……………………………………………………………………………………………………… 8
Przepisy końcowe ........................................................................................................................................ 8
Załączniki: .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
strona 3 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Definicje
Komisja BHP – powołana w spółce Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Cel instrukcji
Celem niniejszego opracowania jest zdefiniowanie i zapisanie wszystkich istotnych działań,
które składają się na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce poprzez
prowadzenie, w ramach obowiązków Komisji BHP, przeglądów warunków pracy celem
zidentyfikowania niezgodności oraz opracowania działań umożliwiających ich poprawę.
Przedmiot
Instrukcja jest częścią procesu głównego PH – HB - P04 Procedura monitorowania
bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. i obejmuje swoim zakresem tryb postępowania w zakresie planowania, realizacji oraz
dokumentowania przeglądu warunków pracy w Spółce. Oprócz czynności składowych,
procedura definiuje bezpośrednich udziałowców – wykonawców procesu (roli i/lub
stanowiska), wymagane dokumenty sterujące i wynikowe oraz systemy wspierające
realizacje konkretnych czynności.
Zakres stosowania
Niniejsza Instrukcja jest Załącznikiem nr 3 do Procedury monitorowania bezpieczeństwa
i higieny pracy i obowiązuje wszystkich pracowników Spółki
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
strona 4 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Paragraf I
Postanowienia ogólne
1. Częstotliwość oraz zakres przeglądu warunków pracy.
1.1 Przeglądu warunków pracy dokonuje Komisja BHP. Częstotliwość oraz zakres
przeglądu warunków pracy należy planować uwzględniając przede wszystkim:
1.2.
1.1.1.
ilość oraz ciężkość wypadków,
1.1.2.
zaistniałe zdarzenia potencjalnie wypadkowe,
1.1.3.
występujące zagrożenia,
1.1.4.
wyniki poprzednich przeglądów warunków pracy,
1.1.5.
wyniki kontroli prowadzonych przez państwowe jednostki nadzoru nad
warunkami pracy,
1.1.6.
zmiany przepisów prawnych w obszarze BHP itp.
Celem pozyskania informacji, o których mowa w pk1 1.1.1. – 1.1.6., należy
korzystać m.in. z wyników pochodzących z realizacji procedur systemowych, tj.:
1.2.1.
PH-HB-P01 Procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy,
1.2.2.
PH-HB-P05 Procedura monitorowania wymagań prawnych oraz innych
wymagań z obszaru bhp ,
1.2.3.
PH-HB-P04 Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Ustalenie terminu i powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu warunków
pracy.
2.1.
Termin przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej, Komisja BHP
ustala na kolejnych posiedzeniach. Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ na 2 tygodnie
przed terminem Przeglądu warunków pracy w Jednostce organizacyjnej,
przesyła powiadomienie drogą elektroniczną, do osób zainteresowanych,
w tym:
2.1.1.
Członka Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji,
2.1.2.
Dyrektora Zarządzającego,
2.1.3.
Kierownika Jednostki organizacyjnej,
2.1.4.
Członków Komisji BHP.
3. Przeprowadzenie Przeglądu warunków pracy. Sporządzenie i przekazanie Raportu
z przeglądu warunków pracy.
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
strona 5 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
3.1.
Przegląd warunków pracy prowadzony jest przez Komisję BHP, zgodnie
z zatwierdzonym Harmonogramem prac Komisji BHP oraz przyjętym planem
przeglądu warunków pracy. W przypadku konieczności zmiany terminu
decyzję taką należy uzasadnić i wyznaczyć możliwie najszybszy termin
przeglądu.
3.2.
Wynikiem przeprowadzonego Przeglądu warunków pracy w Jednostce
organizacyjnej jest sporządzenie raportu z posiedzenia prac Komisji BHP,
w którym Komisja BHP formułuje zalecenia z przeglądu w sposób wskazujący
na Komórkę organizacyjną, w której zidentyfikowano niezgodności, zakres oraz
termin realizacji zaleceń. Raport powinien zostać przygotowany ostatniego
dnia przebiegu przeglądu warunków pracy. Raport wraz z zaleceniami
zatwierdza w terminie 1 dnia roboczego po zakończeniu przeglądu warunków
pracy, Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ.
3.3.
Zatwierdzony Raport z posiedzenia prac Komisji ds. BHP wraz z zaleceniami,
Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ. przekazuje drogą elektroniczną osobom
zainteresowanym, w tym:
3.3.1.
Członkowi Zarządu ds. Technicznych i Eksploatacji,
3.3.2.
Dyrektorowi Zarządzającemu,
3.3.3.
Kierownikowi Jednostki organizacyjnej,
3.3.4.
Członkom Komisji BHP.
3.4.
W przypadku, gdy kontrolowany nie zgadza się z treścią Raportu może złożyć
odwołanie w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania w/w
protokołu do Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Odwołanie należy przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mailowy Dyrektora Pionu BHP i PPOŻ. Odwołanie
powinno być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu. Po
rozpoznaniu odwołania Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ podtrzymuje zalecenia
zawarte w Raporcie bądź wstrzymuje zalecenia i nakazuje przeprowadzenie
ponownego przeglądu uwzględniając kwestie sporne.
3.5.
Raport z posiedzenia prac Komisji BHP, w formacie pdf, zostaje umieszczony na
dysku sieciowym Służby BHP.
4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w Raporcie z posiedzenia prac Komisji BHP.
4.1.
Za realizację zaleceń zawartych w raporcie z posiedzenia Komisji BHP
odpowiada osoba wskazana przez Kierownika Jednostki organizacyjnej,
Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba
ta jest zobowiązana do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz przesłanie,
drogą elektroniczną, do Kierownika Jednostki organizacyjnej oraz Pracownika
Pionu BHP i PPOŻ. w danej Jednostce, informacji o realizacji zaleceń we
wskazanym terminie. W przypadku braku takiej informacji zalecenia uznaje się
jako niezrealizowane, a ten fakt umieszcza się w sprawozdaniu rocznym
sporządzanym na potrzeby przeglądu zarzadzania
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
strona 6 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
4.2.
W przypadku, gdy istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji
zaleceń, osoba odpowiedzialna za wykonanie zaleceń/działań, występuje do
pracownika Służby BHP o prolongatę terminu wraz z podaniem przyczyn, dla
których nie ma możliwości wykonania zadania we wskazanym terminie.
4.3.
Pracownik Pionu BHP i PPOZ., w uzgodnieniu z Dyrektorem Pionu BHP i PPOŻ,
może przedłużyć termin wykonania zalecenia zgodnie z wnioskiem, o którym
mowa w pkt 4.2, zamieszczając informację o tym fakcie w Raporcie z
posiedzenia Komisji BHP.
Paragraf II
Uczestnicy – rola biznesowa
Rola biznesowa i/lub stanowisko
funkcyjne
Wykaz czynności
Członek Zarządu Spółki
- zatwierdza Harmonogram prac Komisji BHP
Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ
- sporządza i przekazuje Harmonogram prac
Komisji BHP
- sporządza i przekazuje Plan przeglądu
warunków pracy w Jednostce organizacyjnej,
- zatwierdza Raport z posiedzenia Komisji BHP
wraz z zaleceniami
- wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację
zaleceń zawartych w Raporcie z posiedzenia
Komisji BHP.
- przeprowadza przegląd warunków pracy,
- sporządza Raport z posiedzenia Komisji BHP
wraz z zaleceniami
osoba - odpowiada za realizacje zaleceń zawartych
w Raporcie z posiedzenia Komisji BHP,
- przekazuje informację o realizacji zaleceń
Kierownikowi Jednostki organizacyjnej oraz
Pracownikowi Służby BHP.
Kierownik Jednostki organizacyjnej
Komisja BHP
Kierownik
komórki
organizacyjnej/
odpowiedzialna za wykonanie zaleceń
Paragraf III
Nadzór nad dokumentami
Lp.
Nazwa dokumentu
Umiejscowienie
Forma
przechowyw
ania
1
Raport z posiedzenia
Komisji BHP
Przewodniczący
Komisji BHP
papierowa
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
Okres
przechowywania
5 lata
Postępowanie z
dokumentem po
okresie
przechowywania
archiwizacja
strona 7 z 8
Instrukcja Monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy – przegląd warunków pracy – Załącznik nr 3 do Procedury
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Przepisy końcowe
1. Stosowanie niniejszej Instrukcji jest nadzorowane przez Pion BHP i PPOŻ.
2. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych są zobligowani do stosowania Instrukcji
w swoich obszarach i pełnią nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej
Instrukcji.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Instrukcji należy wprowadzać na zasadach opisanych
w Instrukcji tworzenia, zatwierdzania, aktualizowania i zarzadzania Regulacjami
wewnętrznymi w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
4. Jednostką odpowiedzialną za treść niniejszej Instrukcji i jej zmiany jest Służba BHP.
5. Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty zatwierdzenia.
Załączniki
Nie dotyczy
Wydanie 1 Wersja 2
PH-HB-P04-I03
strona 8 z 8
Download