Starożytny Egipt Religia

advertisement
Spis treści
Wstęp
Położenie, geografia i warunki naturalne
Państwo i jego organizacja
Pismo
Religia
Zarys Dziejów
Piramidy
Symbole
Wstęp
Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, jak wyglądało życie starożytnych
Egipcjan?
…Egipt kojarzy się z Nilem i to bardzo dobrze. Można powiedzieć, że
starożytny Egipt zaistniał właśnie dzięki Nilowi.
Wspólnie przyjrzymy się całej historii Egiptu i wprowadzimy Cię w obszerny
świat zagadek uczonych tego okresu. Początki historii Egiptu jako państwa
nadal osnute są mgłą tajemnicy…
Wstęp
Starożytny Egipt, zwany przez swoich mieszkańców Czarną Ziemią, sięga
swą historią XXXII wieku p.n.e i zaniknął wraz z rozwojem cywilizacji
hellenistycznej, a następnie stał się częścią Imperium Rzymskiego. Przez
prawie 3200 lat historii w Dolinie Nilu wykształciła się jedna, obok
mezopotamskiej, z najstarszych i najważniejszych cywilizacji. Cechą
charakterystyczną Egiptu była jego względna izolacja od wpływów
zewnętrznych, niezmienność zasad i zwyczajów, odrębność religijna i
kulturowa. Powstanie cywilizacji egipskiej wiązało się z cyklicznymi
wylewami Nilu, które zapewniały warunki dla rozwoju rolnictwa.
Zagospodarowanie Doliny Nilu mogło odbyć się efektywnie
w warunkach istnienia władzy i państwa, co umożliwiało
budowę kanałów irygacyjnych i podtrzymanie upraw.
Położenie, geografia i warunki naturalne
Egipt leży w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem
Śródziemnym. Rozwinęła się tu jedna z najstarszych znanych
nam cywilizacji. W większości kraj pustynny, wyjątkiem jest dolina
rzeki Nil. Jej wylewy użyźniały glebę, a zatem pozwalały na rozwój
rolnictwa. Nil wylewał zawsze o tej samej porze roku, na przełomie
czerwca oraz lipca. Do Egiptu docierały wówczas wysokie fale związane
z porą deszczową w górnym biegu rzeki.
Rzeka ta stanowiła również wielkie zagrożenie, zmuszając
Egipcjan do wspólnych prac, które miały na celu zabezpieczenie
się przed bardzo groźnym żywiołem.
Państwo i jego organizacja
Pismo
Hieroglify były pismem starożytnych Egipcjan, znakami niezrozumiałymi
poza ich krajem, ale i dla większości jego ludności. Sztuka pisania
stanowiła tajemnicze, ekskluzywne narzędzie, jej znajomością mogli się
szczycić tylko nieliczni spośród mieszkańców Egiptu. Z upływem czasu,
w związku z przemianami kulturowymi, nastaniem ery chrześcijańskiej,
księgi zapisane hieroglifami stawały się jeszcze mniej zrozumiałe,
a wiele z nich uległo zniszczeniu. Zdarzało się, że wiadomości o
mądrości egipskich kapłanów, o tajemnicach wyrażonych świętymi,
niezrozumiałymi znakami przetrwały tylko w dziełach pisarzy greckich..
Pismo
Dzięki nim, a także za pośrednictwem Arabów i Żydów elementy kultury
starożytnych Egipcjan stały się znane przedstawicielom kolejnych epok.
Badacze zawsze dążyli do ich odczytania. Nie wszystkie jednak
zagadki związane z pismem egipskim zdołano rozwiązać. Np. nie jest
do końca jasne jak doszło do powstania tego pisma. Według niektórych
hieroglify stanowią lokalny wytwór mieszkańców Egiptu. Inni zaś
przypuszczają, że stanowiły one importowany element kultury i starają
się określić najbardziej prawdopodobne źródło pochodzenia tego pisma.
Religia
Religia starożytnego Egiptu wzbudzała emocje zarówno w starożytności
jak i w czasach nowożytnych. Dziś również nurtuje badaczy nie do
końca rozwiązany problem określenia charakteru religii dawnych
mieszkańców kraju nad Nilem.
Spory i dyskusje koncentrują się wokół określenia czy religia ta była
politeistyczna*, czy też przejawiała pewne tendencje do monoteizmu**.
Na pewno miała charakter synkretyczny, co polegało na łączeniu cech
różnych bóstw w jeden byt.
*Politeizm – wiara w istnienie wielu Bogów.
** Monoteizm – wiara w istnienie jedynego Boga.
Religia
Już od czasów starego państwa religia była opracowywana
i porządkowana przez teologów ze świętych okręgów Heliopolis,
Hermopolis i Memfis. Wszystkie bóstwa podlegały podstawowym
zasadom doktrycznym głoszącym pogląd o powstaniu i rozwoju świata
przez stopniowe wyłanianie różnych postaci bytu z jednego boskiego
prapierwiastka. Stąd wypływało przekonanie, że całość kosmosu
istnieje w bóstwie stwórcy. Kapłani też głosili tezę o przekształceniu się
jednych form bytu w drugie. Dlatego w starożytnym Egipcie istniały obok
siebie sprzeczne i nie wykluczające się nawzajem kosmologie
Heliopolitańska, Harmopolitańska i Memficka. Do najpopularniejszych
bóstw w egipskim panteonie należała Triada, Ozyrys, Izyda i Horus.
Religia
Amon - początkowo był lokalnym bogiem Teb.
Przedstawiany był jako król o niebieskiej skórze
w koronie z dwoma wysokimi piórami . Od czasów
IX dynastii utożsamiony z Re, jako Amon-Re stał
się bogiem uniwersalnym, panem wszechrzeczy,
sprawcą niewidzialnego wiatru, urodzaju, płodności.
Był głównym bóstwem tebańskiej triady, w której
jego żoną była sępiogłowa bogini Mut, zaś synem
Chonsu, tebański bóg księżyca. W głównym
ośrodku jego kultu, na terenie starożytnych Teb,
Luksorze i Karnaku, zachowały się ruiny
monumentalnych świątyń poświęconych temu bogu.
Religia
Anubis -bóg zmarłych, przedstawiany był
najczęściej jako człowiek z głową szakala
lub psa, bądź jako pies lub szakal.
Był opiekunem cmentarzy i mumifikacji.
Uważany był za syna Ozyrysa i Neftydy.
Kapłani podczas mumifikacji nosili maski
Anubisa. Czczono go przede wszystkim w
Kynopolis, a Także w Memfis i Dendera.
Religia
Bes - bóg wesela, tańców i rodziny, opiekun
kobiet rodzących i dzieci, ukazywany był pod
postacią karła z koroną ze strusich piór na głowie
i lwią skórą przykrywającą ramiona. Jego funkcją
była ochrona człowieka przed działaniem złych
mocy, które odstraszać miał pokracznym
wyglądem i wysuniętym językiem. Dlatego często
wizerunek jego widnieje na amuletach. Był
najbardziej popularnym bóstwem domowym w
całym Egipcie.
Religia
Hathor - bogini Nieba. Z czasem stała się
bóstwem miłości, radości, uciech, muzyki i tańca,
a także opiekunką kobiet. Nosiła przydomki "Oka
Horusa", "Złotej Bogini", "Bogini Niebios", "Pani
Czerwonej Góry" i "Turkusowej Pani". Czczona
była od najdawniejszych czasów jako niebiańska
krowa, jej główna świątynia znajdowała się w
Denderze (Górny Egipt) z mieszczącą się w niej
wyrocznią, gdzie wróżono ze snów.
Przedstawiano ją początkowo pod postacią
krowy, później jako kobietę z głową krowy
i dyskiem słonecznym pomiędzy rogami.
Religia
Horus – Bóg Nieba oraz monarchii egipskiej
Panujący faraon utożsamiał się z nim i
przyjmował jego imię. Czczony pod postacią
sokoła lub człowieka z głową sokoła
zwieńczoną tarczą słoneczną oraz jako
dziecko z palcem w ustach. Horus jest
jednym z najstarszych i najbardziej
znaczących bóstw w religii starożytnego
Egiptu. Najważniejsza świątynia Horusa
znajduje się w Eftu.
Religia
Ozyrys – Bóg śmierci i odrodzonego
życia - Wielki Sędzia zmarłych.
Poślubił Izydę, był władcą ziemi,
podziemi i krainy umarłych. Symbolem
Ozyrysa była kolumna Dżed, symbol
trwałości i nieśmiertelności. Przedstawiano
go jako mumię, człowieka w koronie atef
na głowie, trzymającego w rękach insygnia
faraona: berło heka, symbolizujące władzę,
oraz bicz neheh, symbolizujący wieczność.
Twarz bóstwa pomalowano na zielono.
Największe sanktuarium Ozyrysa wznosiło się Abydos.
Religia
Izyda - bogini płodności, opiekunka rodzin, żona
i siostra Ozyrysa, matka Horusa, po zabójstwie
boskiego małżonka odnalazła szczątki i ożywiła je.
Jako boska karmicielka była matką wszystkich
władców Egiptu. Ukazywano ją jako kobietę
z hieroglifem jej imienia, przedstawiającym tron na
głowie. W sztuce z reguły występuje w ludzkiej
postaci, nie posiadając żadnego symbolu
zwierzęcego. Najważniejsze świątynie Izydy
wznosiły się w Koptos i na wyspie File, gdzie
najdłużej przetrwały resztki religii Egipskiej.
Religia
Maat -bogini praw porządku, harmonii
i sprawiedliwości w kosmosie
i społeczeństwie, małżonka Thota.
Przedstawiana była w ludzkiej postaci ze
strusim piórem na głowie, które czasami ją
symbolizowało. Była Harmonią Uniwersum,
niezbędnym warunkiem jego istnienia,
Prawdą i Sprawiedliwością, Duszą
Faraona. Klęski żywiołowe bądź katastrofy
takie jak powódź, głód czy pożar
tłumaczono jako zaburzenia w panowaniu
Maat.
Religia
Thot – Bóg Księżyca, patron mądrości.
Zaliczano go do bogów-stwórców i uważano
za wynalazcę egipskiego pisma –
hieroglifów, kalendarza a także muzyki,
rysunków, geometrii, arytmetyki. W związku
z tym był przede wszystkim opiekunem
i patronem pisarzy oraz ludzi nauki i sztuki.
Przy wykorzystaniu magicznych zaklęć Thot
miał być nawet stwórcą bogów i ludzi,
uczestniczył w przywróceniu do życia. W
okresie predynastycznym czczony na
terenie Delty.
Religia
Re - był słonecznym bóstwem podróżującym
barką słoneczną. Teologowie z Heliopolis,
głównego ośrodka jego kultu, uważali go za
stwórcę bogów i ludzi. Od czasów IV dynastii
Re stał się bóstwem uniwersalnym i opiekunem
dynastii. Faraonowie tytułowali się
synami Re. W okresie późniejszym Re
identyfikowano z wieloma bóstwami, takimi
jak Horus czy Chnum, a przede wszystkim
z tebańskim Amonem. Największą świątynią
Re był wzniesiony w okresie Starego
Państwa kompleks w Abu-Gurab.
Religia
Rola kapłanów - drugą warstwą uprzywilejowaną po wojownikach –
byli kapłani, którzy w pewnych okresach dziejów Egiptu zyskiwali wielkie
znaczenie w państwie. Niektórzy faraonowie ulegali im całkowicie, tak że
w rzeczywistości rządy w kraju przechodziły wówczas w ręce warstwy
kapłańskiej.
Stanowisko swoje zawdzięczali wiedzy, którą górowali nad resztą
mieszkańców, oraz czci, jaką ich otaczano widząc w nich pośredników
pomiędzy bogami a ludźmi. Duże znaczenie miała ich umiejętność
leczenia różnych chorób, co wśród Egipcjan budziło niezwykły podziw i
szacunek.
Religia
Wygląd świątyń- świątynie egipskie to drugie po piramidach
charakterystyczne dla starożytnego kraju nad Nilem. Egipcjanie
uważali, że plan pierwotnych świątyń nakreślił sam bóg Thot.
Początkowo były to jedynie niewielkie budowle. Z czasem zaczęto
wznosić coraz bardziej okazałe kompleksy; aż za panowania XVIII
dynastii wykształcił się schemat budowli, który obowiązywał potem
do końca istnienia cywilizacji faraonów.
Zarys Dziejów
Egipcjanie od początku utrzymywali ożywione kontakty z cywilizacjami
Azji Przedniej (Azja Mniejsza, Iran, Mezopotamia, Płw. Arabski). Dzięki
temu obserwujemy wyraźną różnicę w rozwoju między Egiptem Górnym
a Dolnym, z korzyścią dla Egiptu Dolnego.
Wykopaliska w delcie Nilu świadczą o istnieniu imponującego
budownictwa już u schyłku IV tys. przed Chr. - wzorowanego na
budownictwie południowej Mezopotamii. Prawdopodobnie pod wpływem
Sumerów powstało pismo egipskie, przejęto też znajomość brązu.
Zarys Dziejów
Dzieje Egiptu dzielimy na trzydzieści dynastii, oraz cztery epoki:
Stare, Średnie i Nowe Państwo oraz epokę Późną.
Szczególne miejsce w dziejach Egiptu zajmuje Stare Państwo, obejmujące
mniej więcej lata 2700-2200przed Chr. Na ten okres przypadają
najważniejsze osiągnięcia Egipcjan w zakresie stworzenia koncepcji
państwa, zorganizowania administracji i uformowania struktury społecznej.
Wprowadzono wówczas kalendarz słoneczny, wykształciła się religia,
osiągnięto wysoki poziom w zakresie kultury (wynalazek pisma, rozwój
literatury) i sztuki.
Zarys Dziejów
Największy triumf Egipt przeżył w okresie Nowego Państwa (ok.15501070 przed Chr.). Wówczas to władcy XVII dynastii pochodzącej z Teb,
najświetniejszej w historii Egiptu, podjęli serie wypraw i podbojów
skierowanych na północny wschód (na tereny Palestyny i Syrii)
docierając aż do Eufratu. Podboje tebańskiej dynastii sprawiły, że aż do
XIII w. przed Chr. Syria pozostawała w sferze egipskiej penetracji
politycznej i wojskowej. Egipt stał się głównym mocarstwem ówczesnego
świata.
Piramidy
Piramidy – budowle w kształcie ostrosłupa prawidłowego o podstawie
czworokątnej lub do niego podobnym, służące najczęściej jako grobowce albo
podbudowy dla świątyń. Najbardziej znane kompleksy piramid znajdują się w
Egipcie. Piramidy w Gizie to trzy największe piramidy zbudowane w Egipcie.
Wszystkie mają kształt ostrosłupa o podstawie kwadratu.
Największa z nich, Cheopsa ok. 2560 p.n.e. ma podstawę o boku 227,0 m
i wysokość 147,0 m
piramida Mykerinosa
ma tylko 62,0 m
wysokości.
piramida Chefrena, tzw. Wielki Kefren,
jest wysoka na 138,0 m
Symbole
Download