Walory turystyczne Egiptu

advertisement
Walory turystyczne Egiptu
1. Cele lekcji
Cel ogólny: przedstawienie walorów turystycznych Egiptu.
a) Wiadomości
Uczeń:
 wie, gdzie leży Egipt,
 wie, w jakich strefach klimatycznych leży Egipt,
 zna walory przyrodnicze Egiptu,
 wymienia najsłynniejsze zabytki Egiptu,
 wymienia elementy sieci hydrograficznej.
b) Umiejętności
Uczeń potrafi:
 wskazać Egipt na mapie,
 scharakteryzować klimat Egiptu,
 scharakteryzować walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze Egiptu.
c) Postawy
Uczeń docenia wagę różnych źródeł wiedzy o środowisku przyrodniczym.
2. Metoda i forma pracy
Wykład, pogadanka, pokaz multimedialny.
3. Środki dydaktyczne
Pokaz multimedialny (można wykorzystać podane w bibliografii strony internetowe bądź prezentację
pt. „Walory turystyczne Egiptu”), mapa fizyczna świata.
4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Czynności organizacyjne, powitanie, sprawdzenie listy obecności.
Podanie i zapisanie na tablicy tematu lekcji, podanie celów lekcji.
Nauczyciel wprowadza w temat, przedstawiając informacje o położeniu Egiptu. Prosi jednego z
uczniów o pokazanie Egiptu na mapie fizycznej świata.
b) Faza realizacyjna
Nauczyciel prosi uczniów o dokładne oglądanie pokazu multimedialnego dotyczącego walorów
turystycznych Egiptu i uzupełnienie tabeli:
Miasto
Walory przyrodnicze
Walory pozaprzyrodnicze
c) Faza podsumowująca
Podsumowanie lekcji: nauczyciel prosi o odczytanie informacji zapisanych w tabeli. Uczniowie
rozmawiają na temat walorów turystycznych Egiptu.
5. Bibliografia
1. Mydel R., Groch J., Przeglądowy atlas świata – Afryka, Wydawnictwo Fogra, Kraków 1998.
2. Strony internetowe:
www.egipt.waw.pl
www.egipt.org.pl
www.egipt.republika.pl
3. Wideński M., Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i
technikum, Wydawnictwo Ortus, Olsztyn 2005.
6. Załączniki
a) Karta pracy ucznia
brak
b) Zadanie domowe
Jakie znaczenie gospodarcze ma Nil?
Praca dla chętnych: Przedstaw informacje na temat turystyki Egiptu. Możesz wykorzystać dowolną
formę, wykonać na przykład folder czy plakat.
7. Czas trwania lekcji
45 min
8. Uwagi do scenariusza
Temat można zrealizować podczas dwóch jednostek lekcyjnych: najpierw przeprowadzić lekcję o
walorach przyrodniczych, a następnie o walorach pozaprzyrodniczych.
Download