Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie

advertisement
Powstanie i funkcjonowanie państwa w Starożytnym Egipcie
1.Kształtowanie się państwa – czynniki
państwotwórcze
2.Ustrój państwa – monarchia despotyczna
3.Struktura społeczna
4.Religia i rola kapłanów
POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE
Warunki naturalne
Egipt leży w pn. – wsch. Afryce.
Pn. granica – Morze Śródziemne;
wsch. – Morze Czerwone;
pd. – pierwsza katarakta Nilu;
zach. Pustynia Libijska
Klimat suchy
Pod uprawę nadaje się tylko
obszar doliny Nilu
Duża ilość kamienia
( bazalty, piaskowce, wapienie);
złoto na Pustyni Arabskiej
i w Nubii;
srebro na Półwyspie Synaj
Brak rud żelaza,
miedzi, cyny, drewna
Okres Predynastyczny (około 3300-2925 p.n.e.)
Populacja w dolinie
Nilu zaczęła się
koncentrować w
dwóch głównych
ośrodkach: na
północy, w Delcie i
na południu w
Hierakonpolis. W
społeczeństwie
wyłoniła się funkcja
wodza, która z
czasem
przekształciła się w
króla. Ostatni król
Okresu
Predynastycznego,
Narmer, podbił
Dolny Egipt i po raz
pierwszy zjednoczył
kraj
PALETA NARMERA
Okres Wczesnodynastyczny (około 2925-2715 p.n.e.)
NEMES
UREUSZ
Zjednoczenie Górnego i Dolnego
Egiptu ok. 3100 r. p.n.e.
istnienie poboru podatków
symbolika władzy
BICZ
NECHACHA
LASKA
HEKA
PSZENT
Stare Państwo (około 2658-2150 p.n.e.)
•
panowanie Dżesera – pierwsza piramida
schodkowa
 budowa największych piramid
 Teksty Piramid
 Utrwalenie podziału państwa na nomy
 Rozwój religijnej doktryny heliopolitalnej (kult
Słońca)
 Uformowanie struktury państwa
 Powstanie centralnego aparatu państwa
Wraz z końcem VI dynastii władza królewska
osłabła. Dominującą rolę zaczęli odgrywać
możnowładcy z prowincji.
Piramida Dżesera
Piramidy w Gizie: Chefrena,Cheopsa i Mykerinosa
STRUKTURA SPOŁECZNA EGIPTU
a/ faraon - władca państwa i najwyższy kapłan
Per- aa – wielki dom
Ten-który-należy-do-pszczoły-i-trzciny
Król Górnego i Dolnego Egiptu
Król Południa i Król Północy.
Faraon to wcielenie Pana Niebios Horusa,
przedstawianego w postaci sokoła z rozpostartymi
skrzydłami, a później również synem boga Re.
Po śmierci faraona stawał się Ozyrysem.
b/ kapłani - ich obowiązkiem było odprawianie
kultu za co dostawali ziemie, nie musieli
również pracować.
c/ urzędnicy - mieli sprawować kontrolę
nad tym co się dzieje w państwie,
ściągać podatki od chłopów,
otrzymywali wynagrodzenie w formie ziemi.
d/ armia - za żołd walczyła i broniła
kraju przed najeźdzcami.
e/ chłopi - pracowali na polu, musieli
część plonów oddać faraonowi,
gdyż ziemię tylko od niego dzierżawili.
f/ niewolnicy - byli wykorzystywani do
najcięższych robót, między innymi w kopalni
Pierwszy Okres Przejściowy (około 2150-2100 p.n.e.)
• Po śmierci Pepi II,
nastąpiła epoka
nazwana przez
egiptologów
Pierwszym
Okresem
Przejściowym.
Królowie IX i X
dynastii swoją
stolicę ulokowali
w Herakleopolis.
W Tebach władzę
objęła lokalna
dynastia Intefów
(I,II,III)
średnie Państwo (około 2100-1750 p.n.e.)
•
Ponowne zjednoczenie
(stolica Teby) przez
Mentuhotepa II
 Opanowanie złotonośnych
obszarów Nubii przez
Senusereta
 Szczyt potęgi Średniego
Państwa za Senusereta III
- widoczny wzrost zamożności
kupców
- wpływy egipskie w Syrii i
Palestynie
* Panowanie Amenemhata III –
zagospodarowanie Fajum
Fajum
Senuseret III
Muzeum w Nowym Jorku
Drugi Okres Przejściowy (około 1750-1550 p.n.e.)
•
•
•
•
Około roku 1750 p.n.e., pod
koniec XII dynastii wzrost potęgi
możnowładców drastycznie osłabił
autorytet króla.
Nubia odzyskała niepodległość.
Egipt podbili Hyksosi.
Nowi władcy założyli swoją stolicę
w Delcie, w Awaris (dzisiejsze Tell
el-Daba).
Mniej więcej w roku 1550 p.n.e.
tebańskiemu księciu Jahmesowi
udało się wypędzić najeźdźców z
Egiptu. Jahmes podniósł Egipt z
upadku i dał początek XVIII
dynastii - pierwszej dynastii
Nowego Państwa
Hyksoska figurka terakotowa
Nowe Państwo (około 1550 - 1075 p.n.e.)
* Zjednoczenie Egiptu przez władców Teb
* Panowanie Totmesa I
- podbój państwa Kusz (po IV
kataraktę)
- wyprawa do Syrii
- dotarcie do Eufratu
- wzrost znaczenia Memfis
* Rozkwit budownictwa grobowców
w Dolinie Królów
* Powstanie wielkiej świątyni królowej
Hatszepsut
 Pokonanie przez Totmesa III państwa Mitanni oraz
opanowanie Syrii, Palestyny, dotarcie do Eufratu –
szczyt potęgi państwa
 Próba wprowadzenia religii monoteistycznej (Aton)
przez Amenhotepa IV Echnatona
 Przywrócenie tradycyjnej religii przez Tutanchamona
 Panowanie Ramzesa II
- podział stref wpływów z Hetytami
w Syrii) ( bitwa pod Kadesz 1274 r. p.n.e)
- wzniesienie świątyni Abu Simbel
* najazdy „ludów morza” i Libijczyków
Bitwa pod Kadesz 1280 r. p.n.e.
świątynia królowej
Hatszepsut
ŚWIĄTYNIA ABU SIMBEL
Nefertiti, Neferetiti, Nefertete, Nefretete, Nofretete (1. połowa XIV w. p.n.e.), żona
króla egipskiego Echnatona
Kolosy Memnona – posągi faraona Amenhotepa III z XVIII dynastii wysokości 15,60 m (z postumentem 17,90
m). Waga każdego kolosa to około 800 ton. Postawiono je około 1370 p.n.e.
Trzeci Okres Przejściowy (około 1076-713 p.n.e.)
• Okres ramessydzki
zamyka panowanie
Ramzesa XI. Podzielony
na dwa królestwa,
osłabiony Egipt utracił
kontrolę nad Palestyną i
Nubią. Potęga Teb
upadła. Egipt zostal
rozdrobniony na małe
państewka. Kuszycki
władca Pije, który założył
XXV dynastię (kuszycką),
podporządkował sobie
Górny i Dolny Egipt.
Okres Późny (około 712-332 p.n.e.)
W Egipcie nastał okres
względnego rozwoju
gospodarczego i rozkwitu
sztuk pieknych. Pod
panowaniem Kuszytów
Egipt cieszył się
prawdziwym dobrobytem i
odzyskał status
mocarstwa, z którym
musiała się liczyć nawet
potężna Asyria. W
gospodarce nastąpił
okres wzmożonego
handlu z Fenicjanami i
Grekami, w sztuce zaś
epoka powrotu do
klasycznej tradycji Egiptu
z czasów Starego i
średniego Państwa.
Faraon Nektanebo
wybudował świątynie na
File i w Medinet Habu
oraz pylon w Karnaku.
Okres Grecko-Rzymski (332 p.n.e.-395 n.e.)
• W 332 roku p.n.e. Aleksander
Wielki triumfalnie wkroczył do
Egiptu. Ptolemeusz, generał
Aleksandra Wielkiego,
wkroczył na tron Egiptu jako
Ptolemeusz I Soter. W 48 roku
p.n.e. do Egiptu przybył Juliusz
Cezar, by dopomóc Kleopatrze
w odzyskaniu tronu. Później w
roku 32 p.n.e. w pościgu za
Markiem Antoniuszem w
Egipcie pojawił się Oktawian,
późniejszy cesarz August.
Oktawian rozgromił wojska
Marka Antoniusza w bitwie pod
Akcjum. Egipt stał się rzymską
prowincją.
Ptolemeusz I Soter
RELIGIA EGIPSKA - CECHY
1.Różne kulty związane z różnymi ośrodkami:
POLITEIZM
a)system heliopolitański – Heliopolis - kult
solarny(Atum bóg wschodzącego śłońca
Amon bóg zachodzącego słońca, Re – bóg
słońca, stwórca wszechświata, Ozyrys
bóg śmierci i inni)
b) System hemopolitański – Hermopolis –
cztery pary bogów( Nun i Naumet –
uosobienie oceanu; Huh i Hauhet –
uosobienie wody i ruchu; Kuk i Kauket –
uosobienie ciemności; Nat i Niau prasubstancja
c) System memficki – triada Bogów (Ptah –
bóg stwórca; Sechmet – bogini wojny;
Nefertum – bóg ziemi
d) Próba wprowadzenia monoteizmu przez
Echnatona – kult Atona
Inne bóstwa powszechne: Anubis – bóg
zmarłych, Horus – bóg nieba,Tot – bóg
księzyca
Ra
Atum
Ozyrys
Horus
RELIGIA EGIPSKA - CECHY
2. SYNKRETYZM – łączenie dwóch lub więcej
bóstw w jedną postać
3. Zoomorfizm – przedstawianie bogów w
postaci zwierząt lub ludzi z głowami
zwierząt, bądź ludzi ( antropomorfizm)
Ptah
Apis
Anubis
WIARA W ŻYCIE POZAGROBOWE
Nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie
szkodziłem poddanym, nie czyniłem
nieprawości w miejscu prawdy, nie
znałem zła, nie popełniałem grzechów.
Nigdy nie starałem się być pierwszym
ani też, by dzieła rąk poddanych moich
dawano mi wobec innych ludzi, nie
stałęm się przyczyną nędzy biedaków,
nie robiłem tego co jest wstrętne
bogom. Nie oczerniałem sługi wobec
przełożonego jego, nie stałem się
przyczyną głodu, nie stałem się
przyczyną płaczu, nie zabijałem sam
ani nie kazałem zabijać, nie
zadawałem cierpienia nikomu. Nie
pomniejszałem ofiar w świątyniach, nie
umniejszałem chlebów bożych, nie
zabierałem placków duszom zmarłych.
Nie oddawałem się rozpuście ani
samogwałtowi...
Ramzes II
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA
ŚWIĄTYNIA W LUKSORZE
ŚWIĄTYNIA HATSZEPSUT
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA
ŚWIĄTYNIA ABU SIMBEL
SZTUKA OKRESU NOWEGO PAŃSTWA
Ramzes II w Karnaku
OSIĄGNIĘCIA KULTURY EGIPTU - PISMO
Hieroglify ze świątyni w Kom Ombo
Pismo demotyczne fragment kamienia z
Rosetty, British Museum
OSIĄGNIĘCIA KULTURY EGIPTU
• matematyka: wprowadzenie systemu
dziesiętnego (bez zera), ułamki, rozwój
geometrii koniecznej do obliczania wymiarów
piramid; określenie liczby π (stosunek długości
okręgu do jego średnicy)
• astronomia: określanie terminów wylewu Nilu
oraz zaćmień; kalendarz słoneczny –
początkiem roku był dzień, w którym gwiazda
Syriusz pokazywała się rano na horyzoncie
razem ze Słońcem
• medycyna: badanie pulsu i bicia serca,
znajomość anatomii człowieka
Download