Informacja o przebiegu i wynikach kontroli Warmińsko

advertisement
Informacja o przebiegu i wynikach kontroli
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji
rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525),
w związku z § 5 Porozumienia Nr PS-V.5230.10.42.2015 zawartego w dniu 18 maja 2015 r.
pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Olsztyn w sprawie powierzenia
Gminie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zmienionego Porozumieniem Nr PSV.5230.10.42.2015 z dnia 28 października 2015 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzili w dniu 30
listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna kontrolę.
Przedmiotem kontroli była ocena realizacji powierzonych Gminie Olsztyn (realizowanych
przez Zakład Cmentarzy Komunalnych) zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych od dnia realizacji ww. zadań do dnia
30 listopada 2015 r.
Na podstawie zawartych porozumień Gmina Olsztyn zobowiązana była m.in.
do wykonywania bieżących prac remontowo – konserwacyjnych i porządkowo –
pielęgnacyjnych na cmentarzach i grobach wojennych znajdujących się na terenie Gminy.
Na terenie Olsztyna znajdują się następujące obiekty cmentarnictwa wojennego:
1. ul. Szarych Szeregów – cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego, armii radzieckiej
i lotników francuskich z II wojny światowej; kwatery żołnierzy niemieckich
i rosyjskich z I wojny światowej,
2. ul. Baczewskiego – cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego z II wojny światowej,
3. ul. Wojska Polskiego – cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej,
4. ul. Wojska Polskiego – cmentarz żołnierzy niemieckich z I i II wojny światowej.
Działalność Urzędu Miasta Olsztyna w kontrolowanym zakresie została oceniona
pozytywnie. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień
w kontrolowanym zakresie Wojewoda Warmińsko – Mazurski po zakończeniu postępowania
kontrolnego nie wydał zaleceń pokontrolnych.
Niniejsza informacja o przebiegu i wynikach kontroli została przygotowana na podstawie
wystąpienia pokontrolnego, znak: PS-V.431.16.2015 z dnia 25 stycznia 2016 r.
przechowywanego przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna w aktach sprawy znak:
KR.1710.9.2015.
Download