tutaj

advertisement
Konzentrationslager der
Waffen SS Lublin
Obóz koncentracyjny w Lublinie
POCZĄTEK
Obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany
potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji
Heinricha Himmlera. Wizytując Lublin w lipcu 1941
roku, powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie
lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania
obozu „dla 25-50 tys. więźniów, którzy byliby
wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i
policji”.
Obóz miał stanowić rezerwuar
darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy
imperium germańskiego na Wschodzie.
BARAKI OBOZU
WNĘTRZE BARAKU
MIESZKALNEGO
ZAMIERZENIA
Pierwotne zamierzenia dotyczące wielkości obozu
kilkakrotnie modyfikowano, każdorazowo
zwiększając jego rozmiary i planowaną liczbę
więźniów. Tzw. generalny plan budowy Majdanka,
zatwierdzony 23 marca 1942 roku, zakładał
urządzenie obozu dla 250 000 więźniów i jeńców.
Tym samym Majdanek miał się stać największym
obozem w okupowanej Europie. Jednak trudności
gospodarcze i niepowodzenia na froncie wschodnim
nie pozwoliły na pełną realizację tych planów.
WŁADZA
Obóz na Majdanku podlegał Inspektoratowi
Obozów Koncentracyjnych (Inspektion der
Konzentrationslager), a od marca 1942 Głównemu
Urzędowi Gospodarczo-Administracyjnemu (SSWirtschafts- und Verwaltungshauptamt). Obozem
zarządzał komendant, wspierany przez załogę, której
liczebność dochodziła do 1200 osób. Funkcję
komendanta sprawowali kolejno: Karl Koch, Max
Kögel, Hermann Florstedt, Martin Weiß i Arthur
Liebehenschel.
KOMENDANCI
KOMENDANCI
WIĘŹNIOWIE
Majdanek funkcjonował od października 1941 do
lipca 1944. Początkowo osadzano tu jedynie mężczyzn,
w tym od stycznia 1943 roku polskich więźniów
politycznych. Od października 1942 roku na jednym z
pól zaczął funkcjonować obóz dla kobiet. Chociaż
nigdy nie zrealizowano projektu utworzenia na
Majdanku obozu dziecięcego, więźniami tego obozu
były także dzieci żydowskie, białoruskie i polskie z
Zamojszczyzny. Na terenie KL Lublin od maja 1943
istniał również lazaret dla sowieckich inwalidów
wojennych.
PIEC KREMACYJNY
NAZWA
Budowany od jesieni
1941 roku obóz nosił
początkowo nazwę
Kriegsgefangenenlager der
Waffen SS Lublin, czyli
“obóz dla jeńców
wojennych”, zaś w lutym
1943 został
przemianowany na
Konzentrationslager der
Waffen SS Lublin - “obóz
koncentracyjny”.
BUDYNKI OBOZU
WIEŻE WARTOWNICZE
FUNKCJE OBOZU
Oficjalne funkcje obozu
jenieckiego i
koncentracyjnego nie
wyczerpywały zadań
wyznaczonych Majdankowi
przez władze niemieckie. KL
Lublin stanowił także
ogniwo realizacji
„Ostatecznego Rozwiązania
Kwestii Żydowskiej”. Był
również wykorzystywany
jako obóz karno-przejściowy
dla polskiej ludności
wiejskiej.
POŁOŻENIE
PLAN OBOZU
WARUNKI
Obóz składał się z trzech sektorów: segmentu SS,
kompleksu gospodarczego oraz części więźniarskiej
(Schutzhaftlager), którą tworzyło pięć tzw. pól z
drewnianymi barakami do zakwaterowania więźniów.
Prymitywne, niedbale sklecone, przez dłuższy okres
funkcjonowania obozu pozbawione podstawowych
urządzeń sanitarnych, z reguły przepełnione,
tragicznie rzutowały na warunki egzystencji więźniów,
zwiększając panującą w obozie śmiertelność. Sytuację
pogarszał brak wody, żywności, odzieży, lekarstw.
Wyraźna poprawa warunków bytowych nastąpiła
dopiero pod koniec istnienia KL Lublin.
ZAGŁADA ŻYDÓW
Od wiosny 1942 roku obóz koncentracyjny
Majdanek stał się ośrodkiem zagłady Żydów.
Początkowo masowe egzekucje więźniów dokonywano
w pobliskim lesie, zwanym krępickim, później w pobliżu
krematorium. W sierpniu 1942 roku została rozpoczęta
budowa komór gazowych, ukończona w październiku
1942 roku.
Największa egzekucja miała miejsce 3-go listopada
1943 roku (Akcja Erntefest), kiedy na Majdanku
rozstrzelano jednorazowo 18.400 Żydów.
KOMORA GAZOWA
WNĘTRZE KOMORY GAZOWEJ
STRUKTURA PAŃSTWOWA
WIĘŹNIÓW
STRUKTURA SPOŁECZNA
WIĘŹNIÓW
STRUKTURA PŁCIOWA WIĘŹNIÓW
STRUKTURA WIEKOWA WIĘŹNIÓW
LIKWIDACJA OBOZU
W kwietniu 1944 roku Niemcy rozpoczęli operację
likwidacji obozu i zacierania śladów swoich zbrodni.
Więźniów ewakuowano do innych obozów
koncentracyjnych. Zniszczono wówczas całą
dokumentację obozową, z tego powodu nie można
ustalić dokładnej liczby ofiar Majdanka. Szacuje się,
że przez obóz koncentracyjny Majdanek przeszło 300
tys.-360 tys. więźniów. Zginęło 230 tys. ludzi, w tym
ponad 103 tys. Żydów.
23 lipca 1944 roku obóz został wyzwolony przez
wojska sowieckie.
ZDJĘCIE LOTNICZE 1944r.
ŹRÓDŁO
INTERNET:
Wikipedia Wolna Encyklopedia
Państwowe Muzeum na Majdanku
Dia Pozytyw
IZRAEL - serwis poświęcony Izraelowi
POZYCJE KSIĄŻKOWE:
J. Marszałek „Majdanek” wyd. Interpress
H. Cieniuszek „Zbrodnie hitlerowskie w Polsce” wyd.
PWN
GRAFIKA
dzięki uprzejmości:
Państwowego Muzeum na Majdanku
Download