Przykładowe zadania z fizyki: Jaka jest wartość indukcji pola

advertisement
Przykładowe zadania z fizyki:
1. Jaka jest wartość indukcji pola magnetycznego w odległości R=1m od prostoliniowego przewodu przez który
płynie prąd I=1A?
2. Jaki prąd jest potrzebny do zasilania elektromagnesu w kształcie walca o długości l=12cm wykonanego z
materiału o względnej przenikalności magnetycznej μ=1000, aby uzyskać pole magnetyczne o indukcji B=1T?
Na rdzeń nawinięto N=1000 zwojów drutu.
3. Jaka jest indukcyjność cewki zawierającej N=1000 zwojów przewodu nawiniętych na rdzeniu o długości l=10cm i
średnicy 1cm wykonanym z materiału o względnej przenikalności magnetycznej μ=1000?
4. Po jakim czasie prąd płynący przez elektromagnes o indukcyjności L=10mH i oporności R=100Ω osiągnie wartość
50% wartości końcowej?
5. Jaka jest energia iskry powstającej przy wyłączaniu elektromagnesu o indukcyjności 10mH w chwili, gdy płynie
prąd o wartości I=10A?
6. Do jakiego napięcia może naładować się kondensator on pojemności 0,1μF dołączony równolegle do cewki o
indukcyjności L=1mH przy wyłączaniu prądu o wartości I=1A?
7. Jaka jest prędkość elektronu, jeżeli porusza się po torze prostoliniowym w skrzyżowanych polach elektrycznym
o natężeniu E=100kV/m i magnetycznym o indukcji B=1T?
8. Jaką prędkość uzyska zjonizowany atom węgla o masie 12 j.m.a. w polu elektrycznym o różnicy potencjałów
U=100V? Jednostka masy atomowej jest równa 1,66∙10⁻³¹kg.
9. Jaki jest promień okręgu, po którym porusza się jon węgla o masie 12 j.m.a. o prędkości 1600km/s w polu
magnetycznym o indukcji 0,1T ?
10. Jaka jest krótkofalowa granica promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez lampę rentgenowską
zasilaną z napięcia U=50kV?
11. Przy jakim napięciu przestanie płynąć prąd w fotokomórce w którym katoda wykonana jest z materiału o
wartości pracy wyjścia W=1eV po oświetleniu jej światłem długości fali 310nm?
12. Jaka jest maksymalna długość promieniowania wykrywanego przez fotodiodę krzemowa o wartości przerwy
energetycznej Eg = 1,1eV?
13. Jaka jest wartość przerwy energetycznej materiału półprzewodnikowego z którego wykonano detektor
podczerwieni dla promieniowania o długości fali λ=2,5 μm ?
14. Jaka jest koncentracja nośników, jeżeli w halotronie umieszczonej w polu B=1T na elektrodach umieszczonych w
odległości d=1mm zmierzono napięcie 0.6V dla prądu I=10mA ?
15. Jaka jest oporność próbki półprzewodnika o długości l=1cm i przekroju poprzecznym S=1mm² o koncentracji
domieszek donorowych n=10²² m⁻³? Ruchliwość elektronów μₑ=1000cm²/V∙s
16. Jaka jest przewodność półprzewodnika samoistnego o koncentracji nośników nᵢ = 1,5∙10¹⁶ m⁻³? Ruchliwość
elektronów i dziur wynoszą odpowiednio μe =1000cm²/V∙s i μh=400cm²/V∙s.
17. Jaka jest długość dipola półfalowego stosowanego jako antena w radiostacji pracującej w paśmie 144MHz?
18. Jaka jest moc promieniowania powierzchni S=1m² o temperaturze wyższej o ΔT=30K od temperatury otoczenia
T₀=300K?
19. Jaki jest kolor świecenia wyładowania elektrycznego, jeżeli plazma w kanale wyładowania ma temperaturę
15000K?
20. Dla jakiej wartości rezystancji obciążenia tranzystora o współczynniku β=200, będzie on w stanie nasycenia, po
dołączeniu do napięcia zasilania U=12V (Rb = 10KΩ, UBE=0,7V)?
Download