Oddziaływania magnetyczne i pole magnetyczne Linie pola

advertisement
Oddziaływania magnetyczne i pole magnetyczne
Linie pola magnetycznego
Prądy źródłem pola magnetycznego
Strumień indukcji magnetycznej
Jednostką indukcji magnetycznej jest 1T (tesla),
a jednostką strumienia indukcji magnetycznej
jest 1 Wb (weber) równy:
1Wb =1T×m2 =1V×s
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego mówi, że
w przyrodzie nie istnieją ładunki magnetyczne
Prawo Biota - Savarta
Prawo Ampere’a
Pole magnetyczne
przewodników z prądem :
Przewodnik prostoliniowy
Przewodnik kołowy
Solenoid
Siły magnetyczne:
Siła Lorentza
Zadanie. W cyklotronie protony są rozpędzane do prędkości 3×106 m/s. Promień okręgu,
po którym porusza się proton, wynosi 0,4 m. Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego
w tym cyklotronie oraz okres obiegu protonu podczas przyśpieszania.
Siła Ampere’a (elektrodynamiczna)
Zadanie. Pręt metalowy o długości l i masie m jest zawieszony poziomo na dwóch
łańcuszkach w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji o wartości B skierowanym
pionowo. Gdy w pręcie płynie prąd stały, pręt odchyla się tak, że łańcuszki, na których
wisi, tworzą kąt α z pionem. Oblicz natężenie prądu I płynącego w pręcie.
Oddziaływanie dwóch przewodów prostoliniowych z prądem
Amper – jednostka natężenia prądu w układzie SI
1 A (amper) definiuje się jako natężenie prądu, który płynąc w dwóch przewodnikach
prostoliniowych o nieskończonej długości i zaniedbywalnie małym przekroju,
umieszczonych względem siebie w odleJgłości 1 metra w próżni, wytwarza siłę
oddziaływania między nimi równą 2×10-7N na każdy metr długości tych przewodników.
Strumień indukcji magnetycznej
Prawo Faradaya
Siła elektromotoryczna indukcji
Reguła Lenza
Indukowany prąd elektryczny płynie w takim kierunku aby przeciwdziałać wywołującej go
zmianie strumienia magnetycznego.
Siła elektromotoryczna indukcji :
- w poruszającym się przewodniku
- w obracającej się ramce
Siła elektromotoryczna samoindukcji
Indukowane pole elektryczne
Uogólnione prawo indukcji Faradaya
Indukowane pole elektryczne powstaje, skutkiem zmiennego
w czasie pola magnetycznego, niezależnie od tego czy
znajduje się w niej obwód utworzony z przewodów
elektrycznych, czy też nie.
Uogólnione prawo Ampere’a
Pole magnetyczne, wytwarzane jest przez
sumę prądu przewodnictwa i przesunięcia
Równania Maxwella
I. Prawo Faradaya
dla indukcji elektromagnetycznej
III. Prawo Gaussa
dla pola elektrycznego
II. Uogólnione prawo Ampere’a
IV. Prawo Gaussa
dla pola magnetycznego
Wytwarzanie fal elektromagnetycznych
⇒
Powstawanie fal elektromagnetycznych (EM) wynika zarówno z doświadczenia
jak i równań Maxwella
Prędkość fali EM
Elektromagnetyczna fala płaska
Przegląd widma fal EM
Poszczególne zakresy widma fal
EM ają charakter umowny i
wynikają albo ze sposobu
otrzymywania
(wytwarzania)
albo zastosowania
Promieniowanie EM podlega
zjawisku dyfrakcji i interferencji
co świadczy o jego falowym
charakterze
Download