Szkolenia zawodowe sposobem na podwyższenie umiejętności i

advertisement
Projekt „Inżynier mechanik – zawód z przyszłością”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
-Zestaw 11
dr M.Gzik-Szumiata
Pole magnetyczne. Wektor indukcji pola magnetycznego, siła Lorentza, ruch ładunków elektrycznych
w polu magnetycznym. Pole magnetyczne przewodników z prądem.
Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono dwa długie
przewodnik prostoliniowe, w których płynie prąd stały o
jednakowym natężeniu I1=I2=1A. Odległość między
przewodnikami wynosi 10 cm.
a) Narysuj linie pola magnetycznego wytworzonego
przez przewodniki w odległości 5 cm, 10 cm i 20 cm
od każdego przewodnika.
b) Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego w
punktach A, B i C.
C
10cm
A
10cm
B
5cm
Zadanie 2. Wartość indukcji pola magnetycznego
wytworzonego przez przewodnik z prądem można obliczyć
korzystając z następujących wzorów:
Narysuj i korzystając z podanych wzorów oblicz wartość
wektora indukcji pola magnetycznego w punkcie X
zaznaczonym na rysunkach.
Zadanie 3. Przez zwojnice o oporze 2 Ω przepływa prąd elektryczny. N wykresie zamieszczono
zależność indukcji pola magnetycznego od natężenia przepływającego przez nią prądu elektrycznego.
1.Przeanalizuj wykres. Czy wartość indukcji pola
magnetycznego wytwarzanego przez zwojnicę zależy
od napięcia przyłożonego do końców zwojnicy? Jeśli
tak, to w jaki sposób?
2.Gdy przez zwojnicę płynął prąd o natężeniu 2 A, to
strumień pola magnetycznego przenikającego przez
Projekt „Inżynier mechanik – zawód z przyszłością”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
wnętrze zwojnicy wynosił 7,5 µWb. Oblicz pole przekroju poprzecznego zwojnicy.
3.Do zastosowań praktycznych konieczne jest pole magnetyczne o indukcji 10-krotnie większej od
indukcji pola wytwarzanego przez rozważaną zwojnicę. Ze względu na ciepło wydzielane podczas
przepływu prądu w zwojnicy, nie można zwiększyć natężenia prądu elektrycznego. Podaj dwa
sposoby, których zastosowanie pozwoli zwiększyć wartość
wektora indukcji pola magnetycznego do żądanej wartości.
Zadanie 4. Do obszaru jednorodnego pola magnetycznego
przedstawionego na rysunku wpada elektron z prędkością v.
Siła Lorentza działająca na elektron w tym przypadku to
wektor:
a)

F1

b) F2

c) F3

d) F4
Zadanie 5. Proton porusza się po okręgu o promieniu r w jednorodnym polu magnetycznym o
indukcji B z prędkością v. Aby cząstka α mogła poruszać się po okręgu o tym samym promieni i z tą
samą prędkością co proton, to wartość indukcji jednorodnego pola magnetycznego powinna być
równa:
a) ¼ B
b) ½ B
c) 2B
d) 4B.
Zadanie 6. Napięcie przyspieszające elektrony w kineskopie telewizyjnym wynosi 25kV. Oblicz
promień okręgu, po którym poruszałby się elektron w kineskopie pod wpływem ziemskiego pola
magnetycznego o indukcji (składowa pozioma) 2·10-5 T.
Zadanie 7. Miedziany przewodnik o długości 10 cm i masie 2,8 g znajduje się w polu magnetycznym
o indukcji 0,01 T. Oblicz, jakie musiałoby być natężenie prądu w przewodniku, aby siła
elektrodynamiczna zrównoważyła jego ciężar? Jaki powinien być kierunek i zwrot wektora indukcji
pola magnetycznego i w którą stronę w przewodniku powinien płynąć prąd?
Download