1 - Fizyka

advertisement
1.
2.
3.
Strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez kwadratową płytkę o boku 10cm, ustawioną
prostopadle do linii pola, wynosi 0,1Wb. Ile wynosi indukcja tego pola?
Uzwojenie pierwotne i wtórne transformatora zawierają odpowiednio 100 i 2000 zwojów. Po
doprowadzeniu do uzwojenia pierwotnego napięcia 24V w uzwojeniu wtórnym otrzymamy napięcie.
Ile wynosi jego wartość
Częstotliwość i napięcie skuteczne prądu, dla którego wykres zależności napięcia od czasu pokazano na
rysunku, wynoszą odpowiednio około
A.
B.
C.
D.
E.
50HZ, 14V
25HZ, 9,9V
50Hz, 9,9V
25Hz, 14V
25Hz, 28V
U[V]
14
4.
Zaznacz kierunek prądu indukcyjnego, oznacz bieguny magnetyczne zwojnicy i określ + i – dla
obwodu.
0,02
0,04
0,06 t[s]
S
A)
v
b)
S
v
Ramka składająca się z 500 zwojów obejmujących powierzchnię 400cm2 jest obracana w polu
magnetycznym o natężeniu 2*104A/m. Obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukcji wzbudzonej
w ramce po upływie 10-2s od początku ruchu, jeżeli w chwili t=0 wartość tej siły wynosiła zero a jej
amplituda 25V.
6. Ile obrotów wykonuje ramka w jednostce czasu w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,5T,
jeżeli amplituda wzbudzonego w ramce prądu wynosiła 10A, liczba zwojów w ramce 20, a
powierzchnia objęta przez ramkę 200cm2, a opór zwojów 10?
7. Indukcja pola magnetycznego wynosi 0,1T. Przez powierzchnię o polu 20cm2, ustawioną pod kątem 300
do linii pola, przechodzi strumień magnetyczny . Ile wynosi jego wartość?
8. W polu magnetycznym o indukcji 0,4T znajduje się ramka w kształcie kołowej pętli o promieniu 4cm.
Powierzchnia ramki jest prostopadła do linii pola magnetycznego. Jeżeli w czasie 3,14s indukcja pola
magnetycznego zmaleje jednostajnie do 0T, to w ramce pojawi się SEM indukcji. Ile wynosi jej wartość
9. Amplituda natężenia prądu równa się 9,8 A. Jaka jest wartość skuteczna natężenia?
10. Ramka o wymiarach 5  10 cm znajduje się w polu magnetycznym o indukcyjności 0,1 T. Znaleźć SEM
indukcji powstającą w ramce w czasie wyłączenia pola, jeśli czas trwania wyłączenia równa się 5 10-4s.
11. Znaleźć opór wtórnego uzwojenia transformatora o przekładni 10, jeżeli po włączeniu pierwotnego
uzwojenia transformatora do sieci o napięciu 120 V w uzwojeniu wtórnym płynie prąd o natężeniu 5 A.
Napięcie na uzwojeniu wtórnym równa się 6 V.
5.
12. Znaleźć SEM powstającą w przewodniku o długości 0,5 m. poruszającym się w jednorodnym polu
magnetycznym o indukcji 2 T. Szybkość poruszania się przewodnika równa się 10 m/s. Kierunek ruchu
jest prostopadły do linii sil pola.
13. Przewodnik o długości 15 cm znajduje się w polu magnetycznym o indukcji 2 T. Końce przewodnika
zamknięte są sprężystym przewodem znajdującym się na zewnątrz pola. Opór całego obwodu równa się
0,5 . Jaką moc musimy zużyć, aby poruszać przewodnik prostopadle do linii indukcji z szybkością 10
m/s?
14. Wartość chwilowa siły elektromotorycznej prądu sinusoidalnego dla fazy 30 0 równa się 120 V. Jaka jest
amplituda i skuteczna wartość SEM?
15. Zwarta zwojnica o średnicy 10 cm i ilości zwojów równej 200 znajduje się w polu magnetycznym,
którego indukcyjność zwiększa się od 2 T do 6 T w ciągu 0,1 s. Znaleźć wartość średnią SEM indukcji
w zwojnicy, jeżeli pola zwojów są prostopadle do linii sił pola.
16. Jaką pracę wykonuje jednorodne pole magnetyczne o indukcji 1,5 T przy przesunięciu przewodnika o
długości 0,2 m., przez który płynie prąd o natężeniu 10 A, o odcinek 0,25 m.? Kierunek przesunięcia
przewodnika jest prostopadły do kierunku pola i kierunku prądu. Przewodnik tworzy kąt 30 0 z
kierunkiem pola.
17. strumień indukcji magnetycznej przechodzący przez ramkę zmienia się w czasie tak jak pokazano na
rysunku. Ile wynoszą bezwzględne wartości sił elektromotorycznych w 7,15, 25 sekundzie?
Φ[Wb]
3
2
1
0
10
20
30
t[s]
18. Zwoje długiego solenoidu SA ciasno owinięte przewodem o średnicy 0,8mm. DO solenoidu dopływa
prąd o natężeniu 1A. W tych warunkach względna przenikalność magnetyczna rdzenia wynosi 1500.
Oblicz:
a) natężenie pola magnetycznego we wnętrzu solenoidu
b) wartość indukcji magnetycznej w rdzeniu
19. Oblicz wartość natężenia pola magnetycznego i indukcji magnetycznej w odległości 1m od bardzo
długiego i cienkiego przewodnika znajdującego się w powietrzu. Przez ten przewodnik przepływa prąd
o natężeniu 6,28A.
20. Elektron krąży wokół protonu po orbicie w kształcie okręgu o promieniu 2*10-10m z szybkością
1100km/s. jak wielkie natężenie pola magnetycznego powstało w środku orbity w związku z ruchem
elektronu?
21. Dwa długie , prostoliniowe przewodniki krzyżują się pod kątem prostym. Bezpośrednio się nie stykają,
ponieważ są izolowane. Płyną w nich prądy stałe o natężeniach 2A i 3A. Obliczyć wartości natężeń
pola magnetycznego w punktach odległych o 1m od każdego z przewodników i znajdujących się na
płaszczyźnie w której leżą przewodniki?
22. Zwojnica o 400 ciasno nawiniętych zwojach ma średnicę 20cm. Przez wnętrze zwojnicy, prostopadle
do jej zwojów, przechodzą linie pola magnetycznego, którego indukcja się zmienia. W czasie 0,1s
indukcja pola zwiększa się z 2T do 10T. Obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukcji zwojnicy.
23. Zwojnica o 100 zwojach ma średnicę otworu równą 2cm. We wnętrzu zwojnicy znajduje się żelazny
rdzeń o względnej przenikalności magnetycznej równej 2001. Wzdłuż osi zwojnicy skierowane jest
zewnętrzne jednorodne pole magnetyczne o natężeniu 10A/m. Jaka średnia siła elektromotoryczna
indukcji powstanie w zwojnicy, jeśli rdzeń szybko wyciągniemy w czasie 0,05s?
Download