PRĄD ELEKTRYCZNY

advertisement
PRĄD ELEKTRYCZNY
Jest terminem używanym w elektrotechnice w dwóch odrębnych znaczeniach :
a) Jako zjawisko fizyczne wywołane występowaniem pola elektrycznego w środowisku –
Zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych przez badany przekrój
poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego,
b) Pewnej wielkości skalarnej – Prądem elektrycznym nazywamy stosunek elementarnego
ładunku elektrycznego ∆q przenoszonego przez cząstki naładowane w ciągu pewnego
elementarnego czasu ∆t przez dany przekrój poprzeczny środowiska, do tego czasu, czyli :
Umownym kierunkiem prądu jest kierunek wyznaczony przez ruch ładunków dodatnich (czyli
kierunek zgodny z kierunkiem pola elektrycznego). W obwodzie z prądem jest to kierunek
od plusa do minusa.
Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek prądu I do przekroju poprzecznego S
przewodnika.
Gęstość prądu oznaczamy przez J.
Rodzaje prądu elektrycznego
Prąd stały jest to prąd, którego wartość natężenia jest
stała w funkcji czasu. W obwodzie elektrony poruszają się
w sposób ciągły, w jednym kierunku.
Prąd zmienny jest to prąd, którego wartość natężenia jest
zmienna w funkcji czasu. Elektrony poruszają się na
przemian w jednym i drugim kierunku w przewodzie i we
wszystkich elementach składowych obwodu.
Prąd przemienny jest to prąd zmienny, którego kierunek
przepływu zmienia się w czasie.
Prąd okresowo zmienny jest to prąd zmienny, którego
zmiany powtarzają się w czasie.
Prąd okresowo przemienny jest to prąd przemienny,
którego zmiany powtarzają się w czasie.
Prąd sinusoidalny jest to prąd przemienny, którego
wartość i kierunek natężenia, zmieniają się jak funkcja
sinus (cosinus)
Bibliografia:
• http://ultra.ap.krakow.pl/~whudy/pliki/ElektrotechnikaW01.pdf
• http://www.fizykon.org/elektrycznosc/el_co_to_jest_prad_elektryczny
.htm
• „Elektrotechnika” - Stanisław Bolkowski
Download