Prąd elektryczny

advertisement
Paweł Gartych kl. 4aE
Jest terminem używanym w elektrotechnice w dwóch odrębnych
znaczeniach :
a) Jako zjawisko fizyczne wywołane występowaniem pola
elektrycznego w środowisku – Zjawisko uporządkowanego ruchu
ładunków elektrycznych przez badany przekrój poprzeczny środowiska
pod działaniem pola elektrycznego,
b) Pewnej wielkości skalarnej – Prądem elektrycznym nazywamy
stosunek elementarnego ładunku elektrycznego ∆q przenoszonego
przez cząstki naładowane w ciągu pewnego elementarnego czasu ∆t
przez dany przekrój poprzeczny środowiska, do tego czasu, czyli :
Jego wartość nazywa się natężeniem prądu elektrycznego
Ładunki elektryczne, to zwykle cząstki, które potrafią wytwarzać pole
elektryczne. Prąd tworzyć mogą zarówno ładunki dodatnie jak i ujemne.
Umownym kierunkiem prądu jest kierunek wyznaczony przez ruch
ładunków dodatnich (czyli kierunek zgodny z kierunkiem pola
elektrycznego). W obwodzie z prądem jest to kierunek od plusa do
minusa.
- prąd stały,
- prąd zmienny,
- prąd przemienny,
- prąd okresowo zmienny,
- prąd okresowo przemienny,
- prąd sinusoidalnie zmienny (przemienny).
Prąd stały jest to prąd, którego wartość natężenia jest stała w funkcji czasu.
W obwodzie elektrony poruszają się w sposób ciągły, w jednym kierunku.
Do oznaczania prądu stałego stosujemy dużą literę alfabetu I.
Zaletą prądu stałego jest to, że w
przypadku zasilania takim prądem
wartość chwilowa dostarczanej mocy jest
stała, co ma duże znaczenie dla wszelkich
układów wzmacniania i przetwarzania
sygnałów. Większość
półprzewodnikowych układów
elektronicznych zasilana
jest prądem stałym (a przynajmniej
napięciem
Główną zaletą takiego rozwiązania
jest to, żestałym).
urządzenia zawierające
układy elektroniczne mogą być zasilane bezpośrednio z przenośnych
źródeł energii (baterii lub akumulatorów).
Prąd zmienny jest to prąd, którego wartość natężenia jest zmienna w
funkcji czasu. Elektrony poruszają się na przemian w jednym i drugim
kierunku w przewodzie i we wszystkich elementach składowych obwodu.
Prąd przemienny jest to prąd zmienny, którego kierunek przepływu
zmienia się w czasie.
Prąd okresowo zmienny jest to prąd zmienny, którego zmiany powtarzają
się w czasie.
Prąd okresowo przemienny jest to prąd przemienny, którego zmiany
powtarzają się w czasie.
Prąd sinusoidalny jest to prąd przemienny, którego wartość i kierunek
natężenia, zmieniają się jak funkcja sinus (cosinus)
Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek prądu I do przekroju
poprzecznego S przewodnika.
Gęstość prądu oznaczamy przez J.
• http://ultra.ap.krakow.pl/~whudy/pliki/ElektrotechnikaW01.pdf
• http://www.fizykon.org/elektrycznosc/el_co_to_jest_prad_elektryczny.htm
• „Elektrotechnika” - Stanisław Bolkowski
Dziękuję za uwagę.
Download