PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

advertisement
PYTANIA EGZAMINACYJNE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
KLASA II – cz.1
Zagadnienia katechizmowe:
a) Dziesięć Przykazań Bo żych
b) Pięć przy kazań kościelnych
c) Dwa przykazania miłości,
d) Pięć warunkó w sakramentu pokuty,
e) Siedem sakramentów,
f) Siedem grzechów głównych,
g) Siedem daró w Ducha Świętego,
h) Sześć prawd wiary,
i) Tajemn ice Różańca św.,
j) Skład Apostolski,
k) Cztery cnoty główne,
l) Najważniejsze mod lit wy,
m) Grzechy cudze,
n) Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu,
o) Grzechy wo łające o po mstę do nieba.
1. Co to jest Pismo ś w. i Tradycja?
Pis mo święte jest to zbiór ksiąg Starego i No wego Testamentu napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które
Kościół przechowuje i podaje do wierzenia jako Bo że Objawien ie.
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w Piś mie św., przekazywanych
przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Ob jawienia.
2. Co to znaczy wierzyć w znaczeniu religijnym?
Wierzyć Panu Bogu, to znaczy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół Święty.
3. Ki m jest Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi, czy li wszystkich rzeczy wid zialnych i
niewidzialnych. To Pan, Król, Sęd zia, ale także dobry i miłosierny Ojciec. Bóg jest jeden w trzech Osobach: Ojciec,
Syn i Duch Święty (Tró jca Przenajś więtsza).
4. Co oznacza i mię B oga „Jahwe”?
Słowo Jahwe o znacza Jestem, który Jestem.
5. Wymień kilka przymi otów Bog a
Pan Bóg jest :
- wieczny-zawsze był, jest i będzie,
- ws zechmocny -wszystko mo że czynić, co jest dobre i wewnętrzn ie niesprzeczne,
- niezmienny -zawsze jest ten sam,
- najmądrzejszy — ws zystko co robi jest mądre i dobre,
- święty — złego nie chce, grzechem się brzydzi,
- najsprawiedliwszy — za dobre wynagradza i za złe karze,
- najmiłosierniejszy — pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
6. Co to jest objawienie B oże?
Za pomocą ro zu mu naturalnego człowiek mo że w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak
inny porządek po znania, do którego czło wiek n ie mo że dojść o własnych siłach; jest to porządek Objawienia Bo żego
(Por. Sobór Watykański I: DS 3015). Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela
człowiekowi. Czyni to, objawiając swoją tajemn icę, swój zamysł życzliwości, który odwieczn ie przygotował w
Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Ob jawia w pełn i swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego
Pana Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego.
7. Ki m jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. Czło wiek
dzięki duszy ma ro zu m i d latego myśli, t worzy oraz ma wo lną wo lę, d zięki której mo że wyb ierać międ zy dobrem a
złem.
8. Dlaczego czł owiek jest najdoskonalszym stworzeniem na ziemi?
Ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.
9. Jaki jest plan Bog a wobec człowieka?
Pan Bóg stworzy ł człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służy ł Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.
10. Co nazywamy grzechem pierworodnym?
To grzech pierws zych rodziców, który d zied ziczy my od swoich rodziców
11. Co to znaczy, że Pismo ś w. jest natchni one?
Pis mo święte jest natchnione ponieważ p ierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, a drugo rzędnym
— lud zie przez Ducha Świętego natchnieni.
12. Co daje czł owiekowi czytanie i rozważanie Pisma ś w.?
Pogłębia nasz kontakt z Bogiem i daje kon kretne wskazania do życia. Pis mo święte jest listem Boga do człowieka.
13. Z ilu ksiąg składa się Pismo ś w.?
Pis mo Święte składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu. Razem 73 księgi.
14. Co nazywamy grzechem śmiertelnym?
Grzech ciężki czyli ś miertelny polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub Kościelne w rzeczy
ważnej. Świado mie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowoln ie, z własnej wo li.
15. Dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka?
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po ś mierci karę wieczną. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski
uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.
16. Co jest źródłem grzechu?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie.
17. Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów, przy zwyczajenie się do zła.
18. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem?
Ponieważ Jezus Chrystus jest Synem Bo ży m, który stał się człowiekiem dla naszego zbawien ia. Przez swoją śmierć i
zmartwychwstanie zbawił nasze dusze, stał się d la nas drogą do nieba.
19. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa?
Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką — Najświętsza Maryja Pana; Opiekunem — św. Jó zef.
20. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan, w który m sprawiedliwi, którzy albo nie g rzeszy li, albo za grzechy swoje w zupełności odpokutowali,
oglądają Boga, w który m anio łowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.
21. Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary dla grzeszn ikó w, którzy w ciężkich grzechach bez pokuty odeszli z tego świata.
22. Co to jest czyściec?
Stan, w który m sprawiedliwi, zan im wejdą do nieba, oczyszczają się z grzechów powszednich, albo ponoszą karę za te
grzechy, których na ziemi jeszcze całkowicie nie odpokutowali.
23. Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym a rani ącym?
Człowiek popełnia grzech ciężki (ś miertelny), gdy świadomie i dobrowoln ie, w ważnej sprawie przekracza przy kazan ie
Boże lub kościelne.
Grzech lekki (raniący) polega na ty m, że czło wiek przekracza przy kazanie Bo że lub kościelne w rzeczy mn iej ważnej
albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełn ie świado mie lub niezupełnie dobrowoln ie.
24. Ki m jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bo ży m, który stał się człowiekiem d la naszego zbawien ia. Pan Jezus narodził się w
Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzy mskiego Augusta i kró la żydowskiego Heroda.
25. Co oznacza w chrześcijaństwie ryba?
Po grecku ryba to ICHTYS. Pierwsze litery słów greckiej formu ły „Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel” tworzą po
grecku ten właśnie wyraz.
26. Wymień najważniejsze cuda Pana Jezusa?
- przemienienie wody w wino w Kan ie Galilejskiej
- ro zmnożen ie chleba
- uzdro wien ie paralityka
- wskrzeszenie Łazarza
- Zmartwychwstanie
- uciszenie burzy na mo rzu
27. Co to jest przypowieść i wymień najważniejsze przypowieści Pana Jezusa?
Przypowieść jest to opowiadanie oparte na sytuacji życio wej, mające na celu u kazanie jakiejś głębszej prawdy relig ijnej
i mo ralnej.
- o synu marnotrawny m,
- o miłosiernym Samarytaninie,
- o Dobry m Pasterzu,
- o robotnikach w winnicy,
- o talentach,
- o pszenicy i kąkolu.
28. Co to jest Kościół katolicki i w jakim celu został założony?
Kościół katolicki jest to:
a) zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawien ia przez wyznawanie tej samej wiary
i przyjmo wanie tych samych sakramentów świętych,
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia — uczyć o Bogu i być znakiem Boga,
c) Ciało M istyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni
połączeni z Nim życiem Boży m (łaska uświęcająca), wzajemnie odpowiedzialni za sieb ie,
d) owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa, budowanie Królestwa Bożego na ziemi i
prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności
29. Kto zał ożył Kościół?
Kościół zało żył Pan Jezus.
30. Dlaczego Kościół, do którego należysz, nazywamy rzymsko-katolickim?
Kościół jest rzy mski ponieważ Biskup Rzy mu jest Głową Kościoła (Papież).
Kościół jest katolicki, ponieważ jest on powszechny – jest przeznaczony dla wszystkich ludzi bez wyjątku.
31. Jakie są zadania Kościoła?
Kościół z woli Chrystusa ma być znakiem i narzędziem pojednania międ zy ludźmi i Bogiem oraz sakramentem, czyli
znakiem jedności ludzi z Bog iem i międ zy sobą.
32. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie b iskupów z całego świata pod przewodnictwem Pap ieża w celu o mó wien ia
najważniejszych spraw całego Kościoła.
33. Co to jest diecezja?
Diecezja jest to część Kościoła, która rządzi Biskup Ordynariusz. Diecezja d zieli się na dekanaty, a dekanaty na parafie.
Kilka diecezji tworzy met ropolię, a kilka metropolii tworzy pro wincję kościelną.
34. Co to znaczy hierarchia Kościoła?
 Biskup Rzy mu
 kardynałowie (tytuł jedynie honorowy - nie dający żadnej wład zy ju rysdykcyjnej)
 patriarchowie i metropolici
 arcybiskupi
 biskupi
 przełożen i wyżsi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskieg o na prawie papieskim
(równ ież laickich)
 dziekani
 proboszczowie
 wikariusze parafialni
 diakoni
 lud Bo ży
35. Ki m jest papież?
Niewidzialną Głową Kościoła jest Pan Jezus, natomiast wid zialną Gło wą Kościoła jest następca św. Piotra, Biskup
Rzy mu, Papież.
36. Jak nazywa się biskup diecezji gliwickiej?
Biskup ordynariusz diecezji g liwickiej nazy wa się ks. Biskup Jan Wieczorek, biskupem po mocniczy m jest natomiast ks.
Biskup Gerard Kusz.
37. Jak nazywa się ksiądz proboszcz twojej parafii?
Ksiądz proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach nazy wa się ks. Bernard Mroncz
Download