formularz 01

advertisement
Ф-01/ІК-45/11/21
Przewodniczący Komisji ds. udzielenia uprawnień
inwalida wojennego Dyrektorowi Departamentu
Polityki Socjalnej Łuckiej Rady Miejskiej
________________________
Od (dane osoby fizycznej)
Nazwisko
Іmię
Imię ojca
Аdres
Legitymacja emeryta
Telefon
WNIOSEK
Proszę nadać mi uprawnienia inwalida wojennego, uczestnika działań bojowych, ofiar
prześladowań nazistowskich (potrzebne podkreślić), zgodnie do pkt. 9 art 7, pkt.11 art. 9 ustawy
Ukrainy o uprawnieniach inwalidów wojennych, gwarancji ich opieki społecznej i ustawy
Ukrainy o ofiarach prześladowań nazistowskich.
Załączniki:
1. Karta ewakuacyjna;
2. Zaśdiadczenie z Komendy Wojskowej lub kopia karty wojskowej z informacją
o bezpośrednim uczestnictwie w działaniach bojowych w okresie Drugiej Wojny
Światowej i Wojny z imperialistyczną Japonią w latach 1941-1945;
3. Kopia zaświadczenia uczestnika działań bojowych;
4. Orzeczeie Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością o ustaleniu grupy
inwalidzkiej z powodu ogólnej choroby;
5. Archiwne dokumenty, zaświadczenia :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Zgodnie do Ustawy Ukrainy o ochronie danych osobowych zgadzam się na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Departament Polityki Socjalnej Łuckiej Rady
Miejskiej tylko i wyłącznie w sprawie nadania odpowiedniego uprawnienia.
______________
____________________
Data
Podpis
Wniosek i dokumenty na ________ kartkach przyjęto dnia «___»_________ 20____r. i wniesiono do rejestru pod nr ___.
Dodatkowo dla rozpatrywania wniosku potrzebno dodać do dnia «___»_________ 20___r.
Wymienione niżej dokumenty ______________________________________________________
__________________________ «Zapoznał się»___________________________
(nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)
(podpis wnioskodawcy, pełnomocnika)
Linia obcięcia
Wniosek i dokumenty na ________ kartkach przyjęto dnia «___»_________ 20____r. i wniesiono do rejestru pod nr ___.
Dodatkowo dla rozpatrywania wniosku potrzebno dodać do dnia «___»_________ 20___r.
Wymienione niżej dokumenty ______________________________________________________
__________________________ «Zapoznał się»___________________________
(nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej)
(podpis wnioskodawcy, pełnomocnika)
Download