POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2017 r.

advertisement
POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2017 r.
Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał
On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Jan 3,16-17
MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA
1. Módlmy się, aby do całego Kościoła, w wymiarze bardzo osobistym przyszło Boże objawienie czym naprawdę jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. By każdy
wierzący człowiek przyjrzał się własnemu życiu i wyszedł z niewoli, by w naszych sercach
wzrósł poziom wdzięczności i uwielbienia dla Jezusa.
Tak, Ty uchroniłeś mnie od śmierci, me oczy od łez, nogi od potknięcia. Nadal będę żył przy
mym Panu i poruszał się pośród żyjących. Ps. 116,8-9
Chwalcie Pana, wszystkie narody, uwielbiajcie Go, wszystkie plemiona, ponieważ darzy nas
ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa! Alleluja! Ps. 117
2. Módlmy się, aby każdy kto poznał Jezusa miał swoje codzienne spotkanie z Nim w miejscu
„ukrycia”. By ta bliskość i przyjaźń ze Zbawicielem i Duchem Świętym ożywiała nas
i inspirowała do prawdziwego życia pełnego miłości, mądrości i mocy do czynienia cudów.
Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. Oz. 6,3
3. Prośmy Boga, by Jego miłość przeniknęła Kościół.
Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was
ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć
będziecie miłością. Jan 13,34-35
4. Módlmy się o wzrost liczby znaków i cudów, o namaszczenie burzące warownie w życiu
ludzi, o przełom i zwycięstwo dla Kościoła.
Przed nimi przeszedł ich Król, a PAN był na ich czele. Mich. 2,13
5. Wołajmy o pokolenie młodych wierzących w Polsce, aby wrastali w dojrzałości:
 wstawiajmy się za młodymi liderami z Polski, którzy spotkają się w maju w Kaliszu,
 prośmy o odwagę do ewangelizacji w szkołach, na uczelniach, na ulicach,
 prośmy o młodych „rewolucjonistów” w mediach społecznościowych, którzy przejmą je
na chwałę dla BOGA.
Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat – ich dzieci! Ps. 90,16
6. Módlmy się o konferencję CZAS ŻNIWA, która odbędzie się 6 i 7 maja w Kaliszu. Błogosławmy tych, którzy będą usługiwać: Heidi Baker, Che Ahn i Jerzego Rycharskiego. Prośmy
naszego Ojca w niebie, aby spotkał się z nami, aby Jego obecność odmieniła nasze życie, by
wzrósł nam apetyt na rzeczy nadprzyrodzone i niemożliwe.
7. W niedzielę 23 kwietnia, planowany jest w Warszawie „Marsz Życia dla Izraela”. Marsz
odbędzie się w przeddzień obchodzonego w Izraelu „Jom ha-Szoa” (Dzień Pamięci o Zagładzie) i ma być wyrazem naszej solidarności w narodem żydowskim oraz sprzeciwem
wobec wszelkich formom współczesnego antysemityzmu. Módlmy się o Bożą ochronę dla
organizatorów, o wypełnienie Bożego planu na to wydarzenie oraz względy u ludzi.
MODLITWA O POLSKĘ
1. Wstawiajmy się do Boga za Panią Premier i Rząd, za Prezydenta, aby ich zarządzanie Polską
wniosło pokój, stabilność gospodarczą i ochronę.
2. Prośmy Boga, aby uchronił Polskę przed gospodarczymi problemami.
3. Módlmy się, aby zbawieni zostali przywódcy w partiach rządzących i opozycyjnych. Prośmy
Boga, aby wysłał ludzi z przesłaniem Ewangelii do naszych elit politycznych.
4. Prośmy Boga, aby wstrząsnął sferą kultury w naszym kraju, przemienił ją i użył jej dla swej
chwały.
5. Módlmy się, aby media przejęli Boży ludzie, aby zmienił się styl, treść i forma komunikowania, aby do głosu doszli namaszczeni przez Boga prezenterzy i dziennikarze.
6. Prośmy, aby Boże zmiany dosięgły każdej sfery społecznej.
7. Módlmy się o wsparcie finansowe dla Polski z Unii Europejskiej.
8. Módlmy się, aby nie doszło do zamieszek, wojny, ani jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz.
Dziękujmy Bogu za ochronę i prośmy, aby wciąż nas osłaniał.
9. Dziękujmy Bogu za Donalda Tuska i módlmy się o mądrość dla niego. Prośmy też Boga, aby
ludzie nawróceni przejmowali kluczowe miejsca w UE.
Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, Aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Ps. 90,12
MODLITWA O UKRAINĘ, BLISKI WSCHÓD I IZRAEL
1. Błogosławmy Ukrainę i prośmy Boga, aby zesłał swoją pomoc dla tego kraju.
Podnoszę wzrok w stronę gór. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi PAN, Stwórca nieba
i ziemi. Ps. 121,1-2
2. Módlmy się, aby plany terrorystów z ISIS (Daesz) nie ziściły się, aby nie było kolejnych ofiar
w ludziach. Ogłaszajmy zamieszanie w ich szeregach. Prośmy Boga, aby wielu liderów tej
terrorystycznej organizacji stało się chrześcijanami.
3. Prośmy Boga:
 aby Izrael podczas kolacji Paschalnej rozpoznał w Panu Jezusie swojego Baranka
Paschalnego,
 aby dokonywały się cuda i znaki w Izraelu, następowały manifestacje Bożej mocy,
 aby Żydzi doświadczyli wielkiego żniwa i stali się potężnymi ewangelistami,
 aby młode pokolenie nawróconych Żydów i Arabów stanęło w jedności w Izraelu,
 aby Bóg uniemożliwił transfer broni dla terrorystów w Libanie (Hezbollah),
 aby Bóg zatrzymał wszelkie planowane ataki terrorystyczne przed i w trakcie Święta
Paschy.
A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę
tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Rzym. 11,25–26
Download