Przywództwo lineażowe w Afryce - między imperatywem krwi

advertisement
Forum Politologiczne – Tom 7
INP UWM Olsztyn
2008
Ks. Jacek Jan Pawlik
PRZYWÓDZTWO LINEA¯OWE
W AFRYCE – MIÊDZY IMPERATYWEM
KRWI A WYMOGIEM TRADYCJI
LINEAGE AUTHORITY IN AFRICA
– BETWEEN THE RULE OF KINSHIP
AND THE REQUIREMENTS OF THE TRADITION
Najprostsze spo³eczeñstwa kszta³tuj¹ swoj¹ wewnêtrzn¹ strukturê na bazie pokrewieñstwa i terytorium. Te dwie wspó³graj¹ce
zasady, zarówno wiêzy krwi okreœlaj¹ce typ rodziny, jak równie¿
zajmowana przez dan¹ grupê spo³eczn¹ przestrzeñ, wyznaczaj¹ relacje, które maj¹ na celu zagwarantowanie spójnoœci grupy i solidarnoœci jej cz³onków. Przyjê³o siê uwa¿aæ za spo³eczeñstwa bezpañstwowe takie spo³ecznoœci, w których w³adza tkwi w uk³adach przedpolitycznych, jakimi s¹ pokrewieñstwo, religia i ekonomia. Niemniej
spo³eczeñstwa pañstwowe, choæ dysponuj¹ wyspecjalizowanym aparatem w³adzy, nie niszcz¹ uk³adów przedpolitycznych, ale wykorzystuj¹
je jako model formalny. W ten sposób, struktura pokrewieñstwa, nawet
fikcyjna lub zapomniana, mo¿e modelowaæ pañstwo tradycyjne1.
Stwierdzenie, ¿e spo³ecznoœci linea¿owe2 s¹ apolityczne, nie
uwzglêdnia szerokiej gamy mo¿liwych form w³adzy. Wewn¹trz gru1
G. Balandier, Anthropologie politique, Paris 2004, s. 39.
Spo³ecznoœci linea¿owe ograniczaj¹ siê do rozmiarów jednego lub kilku
linea¿y. Linea¿ nale¿y rozumieæ jako grupê pochodzeniow¹, z³o¿on¹ „z osób,
które wywodz¹cych siê od konkretnego i realnego przodka oraz po³¹czonych
2
54
Ks. Jacek Jan Pawlik
py sprawowana jest ona nie tylko jako rz¹dzenie zwi¹zane z wypracowaniem i przestrzeganiem regu³ maj¹cych na uwadze dobro wspólne, ale równie¿ jako polityka w szerokim sensie, przejawiaj¹ca siê
w metodach socjalizacji jednostek i przygotowania ich do ról i funkcji spo³ecznych, w obronie interesów grupy oraz w komunikowaniu
przekazów i symboli. Spo³ecznoœæ linea¿owa prowadzi równie¿ politykê na zewn¹trz, maj¹c¹ na celu zachowanie integralnoœci grupy
przed zagro¿eniami zewnêtrznymi oraz regulacjê relacji pomiêdzy
poszczególnymi linea¿ami wiêkszej spo³ecznoœci.
Jak s³usznie zauwa¿a Isaac Schapera, „w³adza, w swych aspektach formalnych, implikuje zawsze kierowanie i kontrolê spraw
publicznych przez jedn¹ lub wiêcej osób z urzêdu”3. St¹d wnioskuje
siê, ¿e ka¿de spo³eczeñstwo posiada w³asn¹ domenê polityczn¹, która jednak mo¿e bardzo siê ró¿niæ, jeœli chodzi o z³o¿onoœæ i intensywnoœæ jej przejawów. Aby przezwyciê¿yæ podzia³ na spo³eczeñstwa
bezpañstwowe i pañstwowe lub inaczej spo³eczeñstwa „trybalne”
i „polityczne”, Lucy Mair proponuje podzia³ w³adzy na trzy typy.
Wyró¿nia ona w³adzê minimaln¹, w³adzê rozproszon¹ i w³adzê pañstwow¹. W³adzê minimaln¹ definiuj¹ trzy kryteria: ograniczonoœæ
wspólnoty politycznej, znikoma liczba maj¹cych w³adzê i autorytet
oraz s³aboœæ w³adzy i autorytetu. Zbli¿ona do w³adzy minimalnej
jest w³adza rozproszona, która nale¿y do ca³oœci doros³ej ludnoœci
p³ci mêskiej, ale sprawami publicznymi zarz¹dzaj¹ pewne instytucje
(na przyk³ad, klasy wieku) i niektórzy odpowiedzialni (maj¹cy autorytet w zale¿noœci od okolicznoœci). W³adza pañstwowa jest najbardziej rozwiniêta i odznacza siê wyraŸnym zró¿nicowaniem kompetencji i wiêksz¹ centralizacj¹4.
poczuciem wspólnoty genealogicznej, podlegaj¹cej empirycznemu dowodowi”,
zob. S. Szynkiewicz, Linea¿, w: S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red.
Z. Staszczaka, Warszawa- Poznañ 1987, s. 210.
3 I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societies, London 1956,
s. 39 (cyt. za Balandier, Anthropologie politique, s.53).
4 L. Mair, Primitive Government, Harmondsworth 1962, s. 61–122.
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
55
Przywództwo linea¿owe, o którym mowa, nale¿y do pierwszego
typu w³adzy. Autor pragnie przedstawiæ tworzenie siê, sprawowanie
i umacnianie w³adzy w grupach linea¿owych. W spo³ecznoœciach
tych, mimo stosunkowo niewielkiej z³o¿onoœci struktury, daje siê
zaobserwowaæ dynamikê strategii politycznych, które reguluj¹ relacje dominacji i poddañstwa oraz nakreœlaj¹ strefy wp³ywów. W spo³eczeñstwach linea¿owych pozycje polityczne determinuje g³ównie
struktura genealogiczna, choæ w rzeczywistoœci mo¿na ni¹ manipulowaæ, by uprawomocniæ w³adzê. ¯ycie zaœ polityczne animuj¹ przymierza, fuzje i roz³amy oraz przekszta³canie struktur terytorialnych.
Pokrewieñstwo i hierarchia
Linea¿e zbudowane s¹ na ludziach, którzy, przynale¿¹c do tej
samej grupy pochodzeniowej, ³¹cz¹ siê unilateralnie wokó³ wspólnego, jedynego korzenia. Ze wzglêdu na sposób ³¹czenia rozró¿niamy
patrylinea¿e, kiedy pokrewieñstwo przechodzi na potomnych po ojcu
i matrylinea¿e, kiedy pokrewieñstwo liczy siê po matce. Trzeba wiêc
zdaæ sobie sprawê, ¿e z punktu widzenia jednostki, w zale¿noœci od
rodzaju pokrewieñstwa, inne znaczenie bêdzie mia³ ojciec i jego
krewni, inne zaœ matka i jej rodzina.
Ró¿nica miêdzy typami linea¿y polega nie tylko na wiêzach
krwi, jakie ³¹cz¹ cz³onków – po ojcu lub po matce, ale równie¿ na
formach rezydencji. W przypadku patrylinea¿y, cz³onkowie p³ci
mêskiej wraz z rodzinami zamieszkuj¹ na terytorium linea¿u,
w przypadku zaœ matrylinea¿y, choæ zasadniczo m¹¿ przeprowadza
siê do ¿ony, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wybiera na rezydencjê dla swej
rodziny dom swojej matki.
Rozmiar linea¿u mo¿e byæ bardzo zró¿nicowany, w zale¿noœci od
liczby generacji, jakie obejmuje (g³êbokoœæ genealogiczna) oraz od
liczby segmentów, które je tworz¹. U ludu Joruba, na przyk³ad,
niektóre linea¿e mog¹ obejmowaæ tylko 3 generacje, podczas gdy
56
Ks. Jacek Jan Pawlik
inne maj¹ g³êbokoœæ 10 pokoleñ. Najczêœciej jednak grupy linea¿owe
znaj¹ imiona przodków piêciu do siedmiu generacji wstecz. W zwi¹zku z tym, liczba ¿yj¹cych cz³onków patrylinea¿u mo¿e byæ równie¿
ró¿na. Na przyk³ad, w patrylinea¿ach Jorubów w Oshogbo mo¿e byæ
ona rzêdu 15 osób w najmniejszym, do ponad 500 osób w najwiêkszym z nich5.
Struktura linea¿u opiera siê na dwóch zasadach. Pierwsza
z nich, to oparta na wspólnym pochodzeniu zasada korporacyjnoœci,
która implikuje jednoœæ grupy, jej wy³¹cznoœæ, ci¹g³oœæ i hierarchiczn¹ strukturê. Druga z nich to zasada wewnêtrznej segmentacji,
zgodnie z któr¹ grupy linea¿owe podlegaj¹ sta³emu procesowi podzia³u i ³¹czenia. U wspomnianego ludu Joruba, segmenty zró¿nicowane s¹ w odniesieniu do agnacyjnego przodka i jego pozycji
w genealogii. Ka¿dy mê¿czyzna mo¿e staæ siê za³o¿ycielem segmentu, który z biegiem czasu ponownie mo¿e siê podzieliæ. Czynnik roz³amu mo¿e stanowiæ równie¿ pochodzenie do wspólnej antenatki6.
Segmenty linea¿owe mog¹ równie¿ siê ³¹czyæ, szczególnie w przypadku, kiedy zagra¿a im unicestwienie z powodu braku potomstwa.
Wewnêtrzne segmenty definiuje siê równie¿ w odniesieniu do
funkcji. W sferze ekonomicznej wspó³pracy poszczególne segmenty
linea¿u mog¹ odznaczaæ siê okreœlon¹ specjalizacj¹, na przyk³ad
umiejêtnoœci¹ kowalstwa, co powoduje zró¿nicowanie stopnia ich
wewnêtrznej autonomii. St¹d wewnêtrzne segmenty linea¿u mog¹
byæ postrzegane jako ró¿ne i przeciwstawne grupy, natomiast wyspecjalizowane segmenty ró¿nych linea¿y mog¹ jawiæ siê jako homogeniczna ca³oœæ.
U podstaw linea¿u nie stoj¹ relacje egalitarne. Obowi¹zuje natomiast zasada starszeñstwa. Przodek, w odniesieniu do potomstwa,
5 Zob. W.B. Schwab, Continuity and Change in the Yoruba Lineage System,
w: Black Africa. Its Peoples and Their Cultures Today, ed. by J. Middleton,
London 1970, s. 161 n.
6 Wyrazem tego jest wyraŸne odró¿nienie terminologiczne na okreœlenie
segmentu w odniesieniu do przodka mêskiego (isoko) oraz na okreœlenie podgrupy maj¹cej wspóln¹ antenatkê (origun), ibidem, s. 162.
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
57
ma stosunek witalny jako Ÿród³o si³y i p³odnoœci. Si³a ta przechodzi
przez wszystkie ogniwa poœrednie, dlatego najstarszy z potomków
¿yj¹cych jest koniecznym przekaŸnikiem ¿ycia, poniewa¿ nie tylko
jest ojcem licznych dzieci, ale te¿ stanowi kana³, przez który sp³ywa
witalnoœæ przesz³ych generacji na ¿yj¹ce pokolenia linea¿u. St¹d
pochodzi jego niebezpieczna zdolnoϾ przeklinania, tzn. wykluczania
jednostek z linea¿u, odcinania od wspólnoty krwi tych, którzy nie
s¹ tego godni. Powoduje to, ¿e patriarcha oraz jego rówieœnicy
ciesz¹ siê niebywa³ym pos³uchem, którego Ÿród³em jest ich bliskoœæ
do przodków7 .
Patriarcha nie musi byæ koniecznie najstarszym cz³onkiem linea¿u. Kiedy desygnuje siê jego nastêpcê, wiek nie jest jedynym kryterium wyboru. Pod uwagê bierze siê równie¿ zdolnoœæ arbitra¿u
w sytuacjach konfliktowych, zdolnoœæ wywierania wp³ywu podczas
zgromadzeñ oraz reputacjê, jak¹ kandydat cieszy siê na zewn¹trz
linea¿u.
Decyzji w linea¿u nie podejmuje siê w sposób autorytarny. Zanim zostanie przyjête jakiekolwiek rozwi¹zanie, ma miejsce debata
publiczna (palabre)8 trwaj¹ca tak d³ugo, a¿ wszyscy pragn¹cy zabraæ
g³os to uczyni¹. Niemniej debata ta koñczy siê zwykle tym, ¿e decyzje odpowiadaj¹ woli niewielkiej grupy jednostek, a czasem tylko
jednej z nich. Osoby te przynajmniej przez pewien okres czasu s¹
zawsze te same. S¹ to ludzie wy¿szego rzêdu, o wy¿szej randze,
cz³onkowie rady starszych, wodzowie wybrani na konkretn¹ okolicznoœæ (na przyk³ad wojny) lub ustanowieni. Maj¹cy w³adzê interweniuj¹ w kwestiach konfliktów indywidualnych, które wymagaj¹ interwencji prawa i zwyczaju, rozs¹dzaj¹ antagonizmy koñcz¹ce siê
wendet¹ lub wojn¹.
7
Zob. J. Maquet, Pouvoir et Société en Afrique, Paris 1970, s. 50.
„Palabre” stanowi j¹dro polityki tradycyjnej regulowanej przynajmniej po
czêœci kolektywnie. W debacie publicznej przekazuje siê i selekcjonuje informacje, ocenia korzyœci i priorytety, zestawia ¿¹dania stron, wydaje siê s¹dy dotycz¹cych regulacji grupy i podejmowane s¹ decyzji, por. C. Rivière, Les liturgie
politique, Paris, 1988, s. 116.
8
Ks. Jacek Jan Pawlik
58
Jak wspomniano, patriarcha mo¿e uciec siê do sankcji zwi¹zanych z banicj¹, co implikuje sferê sacrum, gdy¿ terytorium linea¿u
jest uœwiêcone obecnoœci¹ przodków. Z jednej strony wypêdzenie
oznacza pozbawienie prawa przynale¿enia do wspólnoty przodków,
utratê ich ochrony przed si³ami z³a oraz niemo¿liwoœæ reinkarnacji.
Z drugiej strony, w sferze œwieckiej, wypêdzenie oznacza pozbawienie wszelkich praw ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych, jakie
wynikaj¹ z przynale¿noœci do linea¿u. Niemniej sankcje tego typu s¹
tak powa¿ne, ¿e wódz wzbrania siê przed ich podejmowaniem. Kara
ta nak³adana jest zwykle za najciê¿sze wykroczenia, takie jak kazirodztwo lub morderstwo. Za mniejsze wykroczenia kar¹ mo¿e byæ
utrata przywileju u¿ywania ziemi, na³o¿enie grzywny lub specjalnych obowi¹zków, odmowa pomocy w p³atnoœciach ma³¿eñskich lub
inne œrodki karne w zale¿noœci od powagi wystêpku. Oskar¿ony, ze
swej strony, czuje siê zmuszony do podporz¹dkowania siê decyzji
pod wp³ywem przekonañ religijnych, poczucia obowi¹zku moralnego, a przede wszystkim pod groŸb¹ powszechnego potêpienia9.
Terytorium
Grupa pochodzeniowa i korporacyjna, jaka stanowi linea¿, jest
œciœle zwi¹zana z zajmowanym terytorium do tego stopnia, ¿e wiele
ludów Afryki u¿ywa tych samych terminów na okreœlenie danej
grupy spo³ecznej: rodziny, linea¿u, klanu oraz zamieszka³ego przez
ni¹ miejsca: domu, osiedla, dystryktu. Na przyk³ad, u ludu Basari
z Pó³nocnego Togo najmniejsz¹ jednostk¹ spo³eczn¹ jest rodzina
dwupokoleniowa mono- lub poliginiczna zamieszkuj¹ca wspólne podwórko (dicindi). Mieszkañcy jednego podwórka stanowi¹ podstawow¹ jednostkê produkcyjn¹, której zarz¹dc¹ jest ojciec rodziny dysponuj¹cy rezerwami ¿ywnoœci, przeznaczaj¹cy czêœæ dochodów na zakup dóbr trwa³ych i na cele rytualne.
9
Por. J. Maquet, op. cit., s. 53 n.
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
59
Zespó³ s¹siaduj¹cych dicindi zamieszkuje segment linea¿u (linea¿ mniejszy), maj¹cy wspólnego przodka w obrêbie trzech lub czterech pokoleñ. Na okreœlenie takiego segmentu lud Basari u¿ywa
terminu kunaakoou, który w pierwszym rzêdzie oznacza przedsionek, chatê przejœciow¹ z dwoma otworami, która s³u¿y za wejœcie do
zagrody. Kunaakoou jako grupa krewniacza ma charakter œciœle
korporacyjny. Jego cz³onkowie pomagaj¹ sobie wzajemnie w najciê¿szych pracach polowych, takich jak przygotowanie pól pod uprawy.
Prace te odbywaj¹ siê najpierw u najstarszego cz³onka grupy,
a potem zgodnie z hierarchi¹ starszeñstwa. Wiêzi pokrewieñstwa
³¹cz¹ce przedstawicieli tego samego segmentu linea¿u podkreœla fakt,
¿e tradycyjnie mo¿na spo¿ywaæ posi³ek tylko u jednego z cz³onków
tej grupy. G³owa linea¿u mniejszego, nazywana po prostu starszym
(ukpil), posiada du¿e prerogatywy rytualne. Przede wszystkim jest on
odpowiedzialny za relacje ze zmar³ymi cz³onkami grupy, a w wypadku narodzin i œmierci podejmuje inicjatywê konsultacji kap³ana-wró¿bity, która odbywa siê w przedsionku.
Trzeci poziom organizacji spo³ecznej u ludu Basari to linea¿
(linea¿ wiêkszy), który podobnie ³¹czy wiêzi pokrewieñstwa z miejscem zamieszkania. Jego nazwa pochodzi od imienia za³o¿yciela,
specyfiki miejsca lub nazwy bóstwa opiekuñczego. To linea¿ wiêkszy
jest w³aœciwym w³aœcicielem ziemi, a dany segment tylko u¿ytkownikiem. Najstarszy z cz³onków linea¿u jest oficja³em kultu na intencjê przodków ca³ego linea¿u10.
Dla porównania, u ludu Joruba, ziemia jako g³ówne bogactwo
ekonomiczne jest w posiadaniu linea¿u równie¿ na zasadach korporacyjnych. Cz³onkostwo w linea¿u daje rolnikowi prawo do uprawiania przydzielonej mu czêœci ziemi linea¿u. Podstawowa jednostka
produkcji i konsumpcji sk³ada siê jedynie z dwóch generacji: mê¿czyzny i jego synów. Niemniej prawo do uprawiania okreœlonej por10 Zob. J. J. Pawlik, Zaradziæ nieszczêœciu. Rytua³y kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006, s.40 n.
Ks. Jacek Jan Pawlik
60
cji ziemi uprawnej otrzymuje segment obejmuj¹cy trzy generacje.
A wiêc przydzia³ ziemi poszczególnym rodzinom nuklearnym odbywa siê pod kontrol¹ g³owy segmentu. Jednoczeœnie, prawo do dysponowania ziemi¹ linea¿u oraz do owoców rosn¹cych na niej drzew
jest w posiadaniu linea¿u jako ca³oœci, reprezentowanego przez najstarszy jego segment. Innymi s³owy, prawa, obowi¹zki i przywileje
nadane jakiemukolwiek segmentowi s¹ podporz¹dkowane prawom
linea¿u, których stró¿em i egzekutorem jest jego najstarszy cz³on11.
Kontrola nad w³asnoœci¹ ziemi oraz jej u¿ytkowaniem wp³ywa
na stosunki w³adzy w ramach poszczególnych grup spo³ecznych.
W³asnoœæ ziemi spoczywa albo w rêkach najstarszego segmentu linea¿u, sprawuj¹cego przywództwo nad ca³ym linea¿em na zasadzie
starszeñstwa, albo w rêkach zespo³u linea¿y tworz¹cych klan (ród)12
(na przyk³ad u ludu Konkomba)13. Do wodza takiej wiêkszej grupy
nale¿y odpowiedzialnoœæ za sanktuaria danego terytorium14. Prawo
zaœ, jakie ceduje siê poszczególnym segmentom lub linea¿om mniejszym do u¿ytkowania ziemi, nie oznacza prawa do dysponowania
tym, co na tej ziemi roœnie, szczególnie chodzi o owoce dzikich drzew,
takich jak palmowiec, drzewo mas³owe czy wielibrza. Jedynie p³ody
11
W.B. Schwab, op. cit., s.162.
Grupa pochodzeniowa mieszcz¹ca siê pomiêdzy zintegrowanym i osobiœcie traktowanym linea¿em a ustrukturowan¹ formaln¹ fratri¹. W jêzyku polskim ród jest nieœcis³¹ kategori¹ pojêciow¹. W jêzykach zachodnich u¿ywanym
w takich przypadkach terminem jest s³owo „clan”, zob. S. Szynkiewicz, Ród, w:
S³ownik etnologiczny…, s. 219 n. Na przyjêcie terminu „klan” zamiast „ród”
wskazuje stwierdzenie Ewy Nowickiej „Wówczas gdy pokrewieñstwo okreœla siê
tylko w jednej linii, mêskiej albo ¿eñskiej, powstaje struktura linea¿owa, wtedy
zaœ, gdy przy jego ustalaniu brane s¹ pod uwagê obie linie, powstaje struktura
rodowa”. E. Nowicka, Œwiat cz³owieka – œwiat kultury, Warszawa 2003, s. 371.
Id¹c po tej linii, grup¹ spo³eczn¹ zwieraj¹c¹ linea¿e by³by klan.
13 Zob. J.J. Pawlik, Paroisse traditionnelle Konkomba, w: Espace et lieux
sacrés, Bassar 1993, s. 37–46.
14 W wielu spo³eczeñstwach Afryki Zachodniej odró¿nia siê funkcjê wodza
oraz „pana” (kap³ana) ziemi, który sprawuje pieczê nad sanktuariami ziemi
i wody. Niemniej bardzo czêsto w³adza tego ostatniego jest kontestowana ze
wzglêdów politycznych.
12
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
61
ziemi, jakie zosta³y wyprodukowane przez poszczególne rodziny,
nale¿¹ do nich, ojciec dysponuje plonami pól zbo¿owych uprawianych wspólnie, synowie zaœ mog¹ dodatkowo uprawiaæ pola pochrzynu lub bawe³ny (na przyk³ad u ludów Pó³nocnego Togo) na w³asne
konto.
Ka¿da rodzina posiada swoje byd³o, którego liczba powiêksza siê
z up³ywem lat. Niemniej, na przyk³ad u ludu Basari, istnieje równie¿ stado, które jest wspóln¹ w³asnoœci¹ danego segmentu linea¿u.
Stado to jest dziedzictwem po zmar³ych cz³onkach segmentu, a wiêc
praktycznie stanowi stado ca³ej wspólnoty. Patriarcha jest prawnym
zarz¹dc¹ tego stadu. Byd³o to mo¿e pozostaæ przeznaczone na sp³atê
d³ugu jednego z cz³onków lub na uiszczenie p³atnoœci ma³¿eñskich,
albo te¿ jest zabijane z okazji prac wspólnotowych lub podczas obrzêdów zakoñczenia ¿a³oby15. Dysponowanie stadem wspólnotowym
jest przywilejem g³owy segmentu i ma wp³yw na rozmiar jego w³adzy i presti¿ w spo³eczeñstwie.
Gwarancja przodków
Kult przodków stanowi¹cy rozszerzenie podstawowych relacji
miêdzyludzkich jest cech¹ charakterystyczn¹ spo³eczeñstw linea¿owych. Jest on przed³u¿eniem wiêzi pokrewieñstwa. Miejsce jednostki w grupie okreœla zasada starszeñstwa, a wiêc autorytet i powa¿anie danej osoby rosn¹ wraz z wiekiem oraz z liczb¹ potomstwa.
Staroœæ staje siê synonimem m¹droœci, poniewa¿ przy braku dokumentów pisanych jedynym Ÿród³em wiedzy jest pamiêæ ludzka. Mówi
siê, ¿e jeœli m³ody cz³owiek pragnie osi¹gn¹æ w ¿yciu sukces, powinien czêsto prosiæ o radê starszych. Kiedy zaœ udaje siê do nich,
wyra¿a nale¿ny szacunek i z wdziêcznoœci wrêcza upominek. Relacje
tego typu miêdzy m³odszymi i starszymi utrzymuj¹ siê równie¿ po
15
J.J. Pawlik, Zaradziæ nieszczêœciu…, s. 40.
62
Ks. Jacek Jan Pawlik
œmierci starca, bowiem œmieræ nie oznacza koñca, tylko zmianê formy istnienia.
Aby zrozumieæ rolê przodków w ¿yciu linea¿u, nale¿y zwróciæ
uwagê na idea³y, jakie przyœwiecaj¹ ka¿dej grupie spo³ecznej w Afryce.
Na pierwszym miejscu jest to przekazywanie i rozwój ¿ycia, a wiêc
zdolnoœæ wydawania na œwiat potomstwa lub p³odzenia dzieci. Liczne potomstwo oznacza wiêcej r¹k do pracy, a wiêc zwiêkszenie
mo¿liwoœci produkcyjnych poszczególnych rodzin. Niemniej, zgodnie
z zasad¹ powrotu, to przodkowie markuj¹ narodziny ka¿dego dziecka, naznaczaj¹ go swym piêtnem, które to stanowi konstytutywny
element jego osobowoœci. Dlatego przodkowie staj¹ siê nieodzownymi gwarantami kontynuacji grupy spo³ecznej.
Zmarli, którzy przez poprawnie przeprowadzone obrzêdy pogrzebowe osi¹gnêli status przodka, staj¹ siê skuteczniejszymi ni¿ za
¿ycia opiekunami ¿yj¹cych cz³onków rodziny. Wierzy siê w ich obecnoœæ w pobli¿u domostw, w których mieszkali za ¿ycia. Mog¹ s³u¿yæ
porad¹, gwarantuj¹ urodzaj, p³odnoœæ i pomyœlnoœæ, broni¹ przed
niewidzialnymi wrogami. Za przyczyn¹ przodków mo¿na poznaæ
ukryte przyczyny chorób i œmierci, a tak¿e przewidzieæ, co wydarzy
siê w przysz³oœci. Ofiary sk³adane przodkom maj¹ na celu nie tylko
wyra¿enie wdziêcznoœci za wyœwiadczone przys³ugi, ale równie¿ s³u¿¹ do podtrzymania i umocnienia ich niewidzialnego ¿ycia. Zaniedbanie ofiar ze strony krewnych oznacza groŸbê nieszczêœæ, bowiem
ura¿eni przodkowie mog¹ po prostu odmówiæ opieki, a wtedy nic ju¿
nie chroni rodziny przed czyhaj¹cym na ka¿dym kroku niebezpieczeñstwem.
St¹d, religijna rola wodza linea¿u ma bardzo istotne znaczenie.
Do niego nale¿y nie tylko sk³adanie ofiar dla przodków linea¿u, ale
równie¿ decydowanie o okolicznoœciach, które wymagaj¹ takich ofiar.
Jego ³¹cznoœæ ze œwiatem niewidzialnym, ze wzglêdu na zwykle
zaawansowany wiek, jest niepodwa¿alna. „Waloryzacja starca pochodzi z tego, ¿e jest on ju¿ potencjalnym przodkiem, prawie przodkiem tu, na ziemi, w œcis³ym zwi¹zku z przodkami z tamtego œwiata,
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
63
na których spotkanie jest w trakcie przygotowañ”16. To uprzywilejowane miejsce w hierarchii spo³ecznej umacnia jego w³adzê i dodaje
presti¿u.
Indywidualne osi¹gniêcia wodza przyczyniaj¹ siê czêsto do zwiêkszenia jego presti¿u. Wódz, który zas³yn¹³ jako wojownik lub myœliwy, przez swoje wyczyny przyswoi³ sobie si³ê, któr¹ materializuj¹
obiekty sakralne przechowywane w jego domu. I tak, na przyk³ad,
u ludu Basari, zabójca lub myœliwy, który zabi³ drapie¿ne zwierzê,
takie jak lew, s³oñ, pantera, bawó³ itp., powinien poddaæ siê obrzêdom ochraniaj¹cym przed zemst¹ uwolnionego elementu duchowego
tych istot. W wyniku tych obrzêdów instaluje w swoim domu obiekty
sakralne: jabun i çfam, uosabiaj¹cych si³ê chroni¹c¹ od zemsty17.
Inne obiekty mog¹ stanowiæ amulety, dziedziczone lub nabyte, które
zapewniaj¹ pomyœlnoœæ i wzbudzaj¹ szacunek.
Przymierze matrymonialne
W celu uwiecznienia grupy spo³ecznej potrzebny jest wk³ad
z zewn¹trz linea¿u. Zdecydowana wiêkszoœæ spo³eczeñstw afrykañskich praktykuje zasadê egzogamii wewn¹trzlinea¿owej. A wiêc,
partnerzy do ma³¿eñstwa poszukiwani s¹ na zewn¹trz, wœród obcych, co powoduje tworzenie siê zwi¹zków miêdzy linea¿ami na bazie
powinowactwa. Ma³¿eñstwo jest kontraktem ³¹cz¹cym dwa segmenty dwóch ró¿nych linea¿y, a nie wynikiem decyzji m³odych ludzi,
którzy pragn¹ siê pobraæ. Zawarcie ma³¿eñstwa jest wydarzeniem
spo³ecznym, dotycz¹cym dwóch grup spo³ecznych.
U Konkomba, na przyk³ad, zadbanie o partnerów ma³¿eñstwa
dla swych dzieci jest spraw¹ rodziców. Poszukuje siê ich w rodzinach sprzymierzonych lub spowinowaconych oraz wœród przyjació³.
16
s. 332.
17
L.-V. Thomas, Les chairs de la mort. Corps, mort, Afrique, Paris 2000,
Zob. J.J. Pawlik, Zaradziæ nieszczêœciu…, s. 186–189.
Ks. Jacek Jan Pawlik
64
„Ojciec m³odego mê¿czyzny lub sam zainteresowany udaje siê
z propozycj¹ do rodziców dziewczyny. Ci jednak nie udzielaj¹ natychmiast odpowiedzi, ale najpierw zasiêgaj¹ opinii ca³ej wspólnoty,
która bierze pod uwagê temperament, pracowitoœæ i uczciwoœæ ewentualnego ziêcia oraz jego rodziny, zanim nie zaakceptuje jego kandydatury”18. W ten sposób tworzy siê nowa rodzina: jednostka kooperacji ekonomicznej, jednostka prokreacji, jednostka socjalizacji,
w której wychowywane s¹ dzieci tak, aby sta³y siê pe³nowartoœciowymi cz³onkami spo³ecznoœci. Od ciesz¹cych siê licznym potomstwem rodzin zale¿y fizyczne prze¿ycie i kontynuacja kulturowa
linea¿u.
Trwa³oœæ ma³¿eñstwa, jako przymierza miêdzy dwiema rodzinami, gwarantuje zwyczaj uiszczania p³atnoœci ma³¿eñskich. P³atnoœci
te s¹ przede wszystkim symbolem zwi¹zku miêdzy rodzinami. Ich
rola polega na nawi¹zaniu uk³adu zobowi¹zañ miêdzy partnerami
i umocnieniu wiêzi miêdzy dwoma rodzinami. „U Konkomba p³atnoœci ma³¿eñskie nie s¹ wyp³acane jednorazowo, ale realizuje siê
je latami. Co roku przez kilka dni narzeczony wraz ze swymi krewnymi pracuje darmowo na polach teœcia. Poza tym po ¿niwach, rodzina narzeczonego przekazuje na rzecz rodziny narzeczonej kilka miar prosa, których iloœæ roœnie wraz z dojrzewaniem
dziewczyny”19.
P³atnoœci ma³¿eñskie spe³niaj¹ rolê dowodu zawarcia zwi¹zku.
Chodzi tu o prawdziw¹ pieczêæ rytualn¹ i symboliczn¹ miêdzy ma³¿onkami i rodzinami. Symbolizuj¹ one przymierze rodzin, wymianê
dóbr, daninê przeznaczon¹ dla przodków linea¿u, który „traci” jednego ze swych cz³onków, poniewa¿ ¿ona zamieszka u swego mê¿a.
Rekompensuj¹ one równie¿ si³ê robocz¹ m³odej dziewczyny, która
nie bêdzie ju¿ pracowaæ dla swojej rodziny. P³atnoœci ma³¿eñskie
pozwalaj¹ równie¿ rodzinie narzeczonego na pokazanie zamo¿noœci,
18
J.J. Pawlik, Kontrakt, œlub, wesele – praktyka ma³¿eñska we wspó³czesnym Togo, „Nurt SVD” 2006, nr 2 (40), s. 90 n.
19 Ibidem, s. 92.
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
65
co przyczynia siê do pomno¿enia jej presti¿u w spo³eczeñstwie. Poza
tym p³atnoœci ma³¿eñskie s¹ czynnikiem utrudniaj¹cym bagatelizowanie zwi¹zku i jego pochopne rozwi¹zanie.
Znaczenie p³atnoœci ma³¿eñskich w Afryce jest ogromne. Linea¿,
który „daje” innemu linea¿owi potencjaln¹ p³odnoœæ jednej ze swoich
córek, pragnie w ten sposób zrekompensowaæ tê stratê. To nie zwi¹zek miêdzy ma³¿onkami lub rodzinami decyduje o jego zawarciu,
ale scedowanie praw linea¿u do swego potomka, transfer, który
odbywa siê tylko w zamian za przekazanie ca³oœci p³atnoœci ma³¿eñskich. Dzieci zrodzone ze zwi¹zku tylko wtedy uznane s¹ za
prawowitych potomków linea¿u, kiedy zostanie zakoñczone sp³acanie p³atnoœci.
Odpowiedzialnoœæ dope³nienia p³atnoœci ma³¿eñskich spoczywa
nie tylko na osobie mê¿a, który sam nie jest w stanie im zadoœæuczyniæ, ale w rzeczywistoœci na ca³ym linea¿u. Przede wszystkim bêdzie
to oznacza³o mobilizacjê m³odych mê¿czyzn linea¿u, którzy bêd¹
uprawiaæ pole przysz³ego teœcia jednego z jego cz³onków. Nastêpnie
mog¹ byæ to sztuki byd³a wybrane ze stada linea¿u (jak u ludu
Basari) w celu dope³nienia p³atnoœci. Nie jest wiêc wyobra¿alne, aby
dany cz³onek linea¿u zawar³ prawomocnie ma³¿eñstwo na w³asn¹
rêkê, bez zgody g³owy linea¿u. Ten zaœ, zgadzaj¹c siê na wybór
kandydatki, bierze pod uwagê jej cechy indywidualne jako przysz³ej
matki, a jednoczeœnie relacje powinowactwa, które przyczyni¹ siê do
umocnienia pozycji i bezpieczeñstwa linea¿u.
Zarówno w rodzinach patrylinearnych, jak i matrylinearnych
w³adza sprawowana jest przez mê¿czyzn. W pierwszych z nich, oczywiste jest, ¿e ojciec sprawuje w³adzê nad swoimi dzieæmi, którzy
bêd¹ pomagaæ ojcu i wyœwiadczaæ mu przeró¿ne przys³ugi. Córki,
poprzez ma³¿eñstwo, przysporz¹ ojcu potencjalnych œrodków presji,
bêd¹cych atutem w próbie si³ wewn¹trz i na zewn¹trz linea¿u.
W spo³eczeñstwach matrylinarnych m¹¿ sprawuje w³adzê nad swoimi ¿onami, ale nie nad swymi dzieæmi, które podlegaj¹ autorytetowi brata ¿ony.
Ks. Jacek Jan Pawlik
66
W spo³eczeñstwach patrylinearnch materialne bogactwo przyczynia siê zasadniczo do potêgi linea¿u, poniewa¿ zawarcie dodatkowych zwi¹zków ma³¿eñskich jest kwesti¹ zdolnoœci uiszczenia p³atnoœci ma³¿eñskich. W spo³eczeñstwach matrylinearnych sprawa
natomiast nie jest a¿ tak prosta. Pokrewieñstwo wywodzi siê po
matce, a wiêc to córki siostry stanowi¹ o sile linea¿u. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹, jaka rysuje siê przed mê¿czyzn¹, aby pomno¿yæ liczebnie
swój linea¿, jest wziêcie za ¿onê niewolnicy, która przez fakt zakupu
zostaje w³¹czona do rodziny nabywcy. Niemniej status cz³onków linea¿u pochodz¹cych z kobiet wolnych i niewolnic jest bardzo ró¿ny.
Dzieci z niewolnic, jeœli nawet zostan¹ wyzwolone, nie ciesz¹ siê
pe³nymi prawami w linea¿u20.
W koncepcji ma³¿eñstwa zwyczajowego przewa¿a relacja ojciec
– matka nad relacj¹ m¹¿ – ¿ona. Oczywiste jest, ¿e p³odnoœæ jest
bardzo wa¿na dla rodziny afrykañskiej. „Intymn¹ kompetencj¹ spo³eczeñstwa zwyczajowego nie jest gromadzenie bogactwa, ale zapewnienie ci¹g³oœci generacji. Szczêœcie jednostkowe polega na znalezieniu ¿ony, na posiadaniu dzieci i na mo¿liwoœci ich wy¿ywienia”21.
W zwi¹zku z tym kobieta jawi siê jako ta, która rodzi dzieci. Szanuje siê j¹ w zale¿noœci od liczby dzieci, które urodzi³a.
Polityka na poziomie zawieranych ma³¿eñstw ma na celu rozwój
i bezpieczeñstwo linea¿u. Kiedy zaœ jej szanse rozwoju wydaj¹ siê
minimalne, podejmuje siê starania, aby doprowadziæ do fuzji linea¿y, co przypieczêtowuje wspólne odprawienie odpowiednich rytua³ów. Bezdzietnoœæ jest najwiêkszym zagro¿eniem dla ka¿dej rodziny linea¿u. Brak potomków zamyka drogê do ¿ycia po œmierci, bowiem nie bêdzie potomnych, którzy by sprawowali konieczne ku
temu ofiary.
20
Por. M. Dacher, Cent ans au village. Chronique familiale gouin (Burkina
Faso), Paris 2005, s. 67-88.
21 P. Erny, Enfant et son milieu en Afrique noire, Paris 1972, s. 191.
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
67
* * *
Choæ nie instytucjonalne, przywództwo linea¿owe odgrywa wa¿n¹, dynamiczn¹ rolê w ¿yciu grupy krewniaczej. Obejmuje ono domenê zarówno polityczn¹, jak i ekonomiczn¹, spo³eczn¹ i religijn¹.
W relacjach politycznych istotne miejsce zajmuj¹ mechanizmy pokrewieñstwa, które na poziomie wewnêtrznym prowadz¹ do formacji grup na bazie pochodzenia unilinearnego, zaœ na poziomie zewnêtrznym tworz¹ sieæ powinowactwa pochodz¹c¹ z wymiany matrymonialnej. Dzia³ania polityczne na poziomie linea¿owym s¹ z
natury „segmentacyjne”, poniewa¿ wyra¿aj¹ siê przez wspó³zawodnictwo grup i osób. W przeciwieñstwie, dzia³ania administracyjne,
zwi¹zane z autorytetem, s¹ z natury hierarchiczne, poniewa¿ organizuj¹ zarz¹dzenie sprawami publicznymi na bazie starszeñstwa.
W istocie rzeczy, polityka i zarz¹dzanie, które wchodz¹ w zakres
przywództwa linea¿owego, maj¹ na celu podporz¹dkowanie normom
kulturowym p³ciowoœci, która nie tylko podlega socjalizacji od najm³odszych lat, ale równie¿ wyra¿a siê za pomoc¹ symboli i kodów
zwi¹zanych z p³odnoœci¹, zdrowiem i si³¹. Ten symboliczny wyraz
si³y cz³owieka konkretyzuje siê w sprawowaniu w³adzy, która jest
uprawomocniona przez wiêzy krwi, starszeñstwo, prawo do dóbr
materialnych i symbole presti¿u.
BIBLIOGRAFIA
Balandier G., Anthropologie politique, Paris 2004.
Dacher M., Cent ans au village. Chronique familiale gouin (Burkina Faso),
Paris 2005.
Erny P., Enfant et son milieu en Afrique noire, Paris 1972.
Mair L., Primitive Government, Harmondsworth 1962.
Maquet J., Pouvoir et Société en Afrique, Paris 1970.
Nowicka E., Œwiat cz³owieka – œwiat kultury, Warszawa 2003.
Pawlik J. J., Paroisse traditionnelle Konkomba, w: Espace et lieux sacrés,
Bassar 1993.
68
Ks. Jacek Jan Pawlik
Pawlik J. J., Kontrakt, œlub, wesele – praktyka ma³¿eñska we wspó³czesnym
Togo, „Nurt SVD” 2006, nr 2 (40).
Pawlik J. J., Zaradziæ nieszczêœciu. Rytua³y kryzysowe u ludu Basari z Togo,
Olsztyn 2006.
Rivière C., Les liturgie politique, Paris, 1988.
Schapera I., Government and Politics in Tribal Societies, London 1956.
Schwab W.B., Continuity and Change in the Yoruba Lineage System,
w: Black Africa. Its Peoples and Their Cultures Today, ed. by J. Middleton, London 1970.
Szymkiewicz S., Linea¿, w: S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red.
Z. Staszczaka, Warszawa- Poznañ 1987.
Szymkiewicz S., Ród, w: S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red.
Z. Staszczaka, Warszawa- Poznañ 1987.
Thomas L.-V., Les chairs de la mort. Corps, mort, Afrique, Paris 2000.
LINEAGE AUTHORITY IN AFRICA
– BETWEEN THE RULE OF KINSHIP
AND THE REQUIREMENTS OF THE TRADITION
SUMMARY
In most simple societies it is possible to find different forms of
the political power. Apart from the usual exercise of the power as
government of the common matters, inside these groups the politics
concerns the socialization of the youths preparing them to their
social functions, the confrontation and adaptation of the interests of
the group and the communication of the symbols. Outside the groups the politics of the lineage authority defends the integrity of the
group and regulates the relationship between different lineages of
the neighborhood. The lineage authority bases on the kinship and
the territory. The author presents the dynamic structure of the
lineage and different factors having influence on the power of lineage authority. First, it is the kinship and the age hierarchy which
cause the continuous change in lineages through the process of
Przywództwo linea¿owe w Afryce...
69
segmentation and fusion. Then, it is the territory which constitutes
another important element of authority because its property remains in hands of the head of the whole lineage. Next, the author
exposes the role of the ancestors as warrants of the political order
and in the end he shows that the marriage as a contract between
two segments or lineages can be an important means of political
influence. The lineage authority disposes of sufficient political instruments to wield power without any coercive means.
Download