Wykład 3

advertisement
Wykład 7
Przestrzenie metryczne zwarte.
Definicja 82 (przestrzeni zwartej i zbioru zwartego)
Przestrzeń metryczną
X ,  
nazywamy zwartą, jeśli każdy ciąg elementów tej przestrzeni posiada podciąg
zbieżny (do punktu tej przestrzeni)
Zbiór A  X nazywamy zwartym, jeśli zbiór ten traktowany jako przestrzeń metryczna
 A,  
stanowi
przestrzeń zwartą.
Bardzo często można spotkać inną, równoważną powyższej, definicję przestrzeni metrycznej zwartej.
Podamy ją teraz bez wykazywania, że obie definicje są równoważne.
Definicja 83 (Borela-Lebesgue’a przestrzeni zwartej)
Przestrzeń metryczną
X ,  
nazywamy zwartą, jeśli każde otwarte pokrycie przestrzeni X
zawiera
podpokrycie skończone, tj. jeśli Gt : t  T  jest rodziną zbiorów otwartych taką, że X   Gt , to istnieje taki
tT
skończony układ wskaźników t1 , t2 , , tn  T , że X  Gt1  Gt2    Gtn .
Podamy teraz kilka ogólnych twierdzeń, które dotyczą przestrzeni metrycznych zwartych.
Twierdzenie 84
Każda przestrzeń metryczna zwarta jest zupełna.
Dowód
Niech
X ,  
będzie dowolną przestrzenią metryczną zwartą i
xn   X
dowolnym ciągiem spełniającym
warunek Cauchy’ego. Musimy wykazać, że jest on zbieżny. Ponieważ przestrzeń X jest zwarta, to istnieje
 
podciąg xnk ciągu xn  zbieżny. A zatem xn  jest ciągiem Cauchy’ego i posiada podciąg zbieżny. Na mocy
twierdzenia 21 ciąg xn  jest zatem zbieżny.

Twierdzenie 85 (Cantora)
W przestrzeni metrycznej zwartej zstępujący ciąg niepustych zbiorów domkniętych ma niepusty przekrój.
Dowód
Niech  X ,   będzie przestrzenią metryczną zwartą i Fn  dowolnym ciągiem zstępującym niepustych zbiorów
domkniętych. Dla każdej liczby naturalnej n niech xn będzie wybranym elementem zbioru Fn . Ponieważ
 
przestrzeń  X ,   jest zwarta, więc istnieje podciąg xnk ciągu xn  zbieżny do pewnego punktu x  X .
Ustalmy m  N . Dla k  m mamy xnk  Fnk  Fk  Fm , a ponieważ x  lim xnk , więc na mocy twierdzenia 38
k 
(a) x  Cl Fm  . Ponieważ zaś zbiór Fm jest domknięty, więc x  Fm . Pokazaliśmy zatem, że x  Fm dla
1

wszystkich m  N , tj. x   Fm . Zbiór
m 1

F
m

jest zatem niepusty.
m 1
Twierdzenie 86
Każda przestrzeń metryczna zwarta jest ograniczona.
Dowód
Niech  X ,   będzie dowolną przestrzenia metryczną zwartą. Rodzina K x,1 : x  X  zbiorów otwartych jest
pokryciem przestrzeni X , tj. X   K ( x,1) . A ponieważ przestrzeń  X ,   jest zwarta, to na mocy definicji
xX
Borela-Lebesgue’a (zob. definicja 83), istnieje skończone podpokrycie tego pokrycia, tj. istnieje skończony
układ punktów x1 , x2 , , xn  X taki, że
X
 K ( x ,1) .
i
i 1, 2,,n
Weźmy dowolne x, y  X . Wykorzystując powyższą zależność dostajemy x  K ( xi0 ,1) i y  K ( x j0 ,1) dla
pewnych i0 , j0  1,2, , n , skąd (uwzględniajac nierówność trójkata dla  )
 x, y    x, xi0   xi0 , x j0   x j0 , y  




 




  x, xi0  max  xi , x j : i, j  1,2,, n   x j0 , y  2  max  xi , x j : i, j  1,2,, n .
Z dowolności x, y  X mamy zatem



diam( X )  sup x, y  : x, y  X   2  max  xi , x j : i, j  1,2, , n   ,

przestrzeń X jest ograniczona.
Kolejne twierdzenia podają pewne cechy, które charakteryzują przestrzenie metryczne zwarte i ich
podzbiory.
Twierdzenie 87
Niech
X ,  
będzie dowolną przestrzenią metryczną, a
M ,  
jej podprzestrzenią. Jeżeli
M ,  
jest
przestrzenią zwartą, to M jest zbiorem domkniętym w X .
Dowód
Ponieważ przestrzeń M ,   jest zwarta, to na mocy twierdzenia 84 jest zupełna, a stąd na mocy twierdzenia 77
M jest zbiorem domkniętym w X .

Twierdzenie 88
Jeżeli  X ,   jest przestrzenią metryczną zwartą, to każdy jej domknięty podzbiór M też stanowi przestrzeń
metryczną zwartą.
Dowód
Musimy pokazać, że przestrzeń metryczna M ,   jest zwarta, tj., że każdy ciąg punktów tej przestrzeni posiada
podciąg zbieżny (do punktu tej przestrzeni). Weźmy zatem dowolny ciąg
2
xn 
punktów przestrzeni M .
 
Ponieważ elemety tego ciągu są również elementami przestrzeni X , a ta jest zwarta, to istnieje podciąg xnk
ciagu xn  zbieżny do pewnego punktu x  X . Korzystając z twierdzenia 38 (a) x  Cl (M ) , a ponieważ zbiór
M jest domknięty, więc x  M .

Wykażemy teraz ważne w zastosowaniach twierdzenie charakteryzujące podzbiory zwarte przestrzeni


euklidesowej R k , e .
Twierdzenie 89


Podzbiór M przestrzeni euklidesowej R k , e jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór M jest domknięty i
ograniczony w R k .
Dowód
Załóżmy najpierw, że zbiór M  Rk jest zwarty. Domkniętość zbioru M wynika z twierdzenia 87, a
ograniczoność z twierdzenia 86.
Załóżmy z kolei, że zbiór M  Rk jest domknięty i ograniczony. Weźmy dowolny ciąg xn  punktów zbioru
M . Ponieważ M jest zbiorem ograniczonym, to na mocy twierdzenia Bolzano-Weierstrassa (zob. twierdzenie
  ciągu x 
22), istnieje podciąg xnk
n
zbieżny, tj. taki, że lim xnk  x , dla pewnego x  R . Korzystając z
k 
twierdzenia 38 (a) x  Cl (M ) , a ponieważ zbiór M jest domknięty, to x  M . Z dowolnego ciągu punktów
zbioru M wybralismy zatem podciąg zbieżny do punktu tego zbioru. Zbiór M jest więc zwarty.

Przykład 90 (przestrzeni zwartej i przestrzeni nie będącej przestrzenią zwartą)

(a) Na mocy powyższego twierdzenia dostajemy od razu, że np. przestrzeń metryczna 0,1, 
 jest przestrzenią
zwartą. Natomiast przestrzeń euklidesowa (R, |  |) nie jest zwarta, tj. nie z każdego ciągu punktów tej
przestrzeni można wybrać podciąg zbieżny. Istotnie, biorąc, np. ciąg n punktów tej przestrzeni i wybierając z
niego dowolny podciąg nk  widzimy, że lim nk    x , dla dowolnego x  R , tj. ciąg nk  nie jest zbieżny
k 
w R.
(b) Również przestrzeń dyskretna (R,  01 ) nie jest zwarta (np. ciąg
n
nie posiada żadnego podciągu
zbieżnego) choć jest ona domknięta (przestrzeń zawsze w sobie jest domknięta) i ograniczona
( diam 01 R  sup01 x, y  : x, y  R  1   ). Nie można zatem w ogólności sugerować się twierdzeniem 89,
tj. tym, że zwartość zbioru zawsze jest tym samym co jego domkniętość i ograniczoność.
Kolejne trzy twierdzenia łączą ze sobą pojęcia ciągłości i zwartości i są ważne w zastosowaniach.
Twierdzenie 91
Każda funkcja ciągła przekształcająca przestrzeń metryczną zwartą w przestrzeń metryczną jest jednostajnie
ciągła.
3
Dowód
Niech
X , 1 
będzie dowolną przestrzenią metryczną zwartą, Y ,  2  dowolną przestrzenią metryczną i
f : X  Y dowolną funkcją ciągłą. Zgodnie z definicją 57 ciągłości jednostajnej musimy pokazać, że
 
(*)
xn  X zn  X

lim 1 xn , zn   0  lim  2  f xn , f zn   0 .
n
n
Weźmy dwa dowolne ciągi xn , zn   X i załóżmy, że lim 1 xn , z n   0 . Wybierzmy dowolny rosnący ciąg
n 
nk 
   i   f x , f z . Ponieważ
x  ciągu x  zbieżny do pewnego x  X .
liczb naturalnych, tym samym wybierając dowolne podciągi xnk , znk
przestrzeń metryczna  X , 1  jest zwarta, to istnieje podciąg
Korzystając z nierówności

nkl
2
nk
nk
nk
0
 
  
która zachodzi dla wszystkich l  N , widzimy, że ciąg z  też jest zbieżny do punktu
funkcja f jest ciągła, to lim f x   f x   lim f z  . Wykorzystując teraz nierówność
  f x , f z     f x , f x     f x , f z  ,
1 z nkl , x0  1 z nkl , xnkl  1 xnkl , x0 ,
x0 . Ponieważ zaś
nkl
nkl
l 
2
0
nkl
nkl
l 
nkl
2
która zachodzi dla wszystkich l  N dostajemy
nkl
0
l
  f x , f z 
2
nkl
nkl
nkl
l
      ciągu   f x , f z  można z niego wyjąć
Widzimy więc, że biorąc dowolny podciąg  2 f xnk , f znk
podciąg
0
      0 .
lim  2 f xnk , f z nk
n
2
2
n
n
zbieżny do zera, a to na mocy twierdzenia 17 (f) oznacza, że sam ciąg
2  f xn , f zn  też jest zbieżny do zera i pokazuje tym samym, że warunek (*) zachodzi. Funkcja
zatem ciągła jednostajnie.
f jest

Twierdzenie 91
Obraz ciągły przestrzeni zwartej jest przestrzenią zwartą.
Dowód
Niech  X , 1  będzie dowolną przestrzenią metryczną zwartą, a Y ,  2  dowolną przestrzenią metryczną i niech
f : X  Y będzie dowolną funkcją ciągłą. Musimy wykazać, że f  X  jest zbiorem zwartym. Weźmy dowolny
ciąg
yn   f  X  .
X , 1 
Znajdziemy wówczas ciąg xn   X taki, że yn  f xn  , n  N . A ponieważ przestrzeń
  ciągu x  zbieżny do punktu x  X . Biorąc teraz pod uwagę
 lim f x   f x   f  X  , co pokazuje, że ciąg y  posiada podciąg
jest zwarta, to istnieje podciąg xnk
ciągłość funkcji f dostajemy lim y nk
k 
y  zbieżny do punktu zbioru
nk
k 
n
nk
n
f  X  , tym samym uzasadniając jego zwartość.

Twierdzenie 92 (Weierstrassa)
Każda funkcja ciągła f o wartościach rzeczywistych określona na przestrzeni zwartej X jest ograniczona i
osiąga swoje kresy, tj. istnieją punkty x' , x" X takie, że
4
f x'  inf  f x  : x  X  i f x"  sup f x  : x  X  .
Dowód
X ,  
Niech
będzie dowolną przestrzenią metryczną zwartą, a f : X  R dowolną funkcją ciągłą (w
przestrzeni R rozważamy metrykę euklidesową). Ponieważ f jest funkcją ciągłą, to korzystając z twierdzenia
91 f  X  jest zbiorem zwartym i na mocy twierdzenia 86 ograniczonym. A zatem inf  f x  : x  X  R i
sup f x  : x  X  R , tj. inf  f x  : x  X   y1 i sup f x  : x  X   y2 dla pewnych y1 , y2  R .
Z definicji kresu dolnego inf , dla każdego n  N istnieje punkt xn  X taki, że
y1  f xn   y1 
(*)
A zatem istnieje ciąg
przestrzeń
X ,  
xn 
1
.
n
punktów przestrzeni X , którego elementy spełniają warunek (*), a ponieważ
  zbieżny do pewnego punktu
jest zwarta, to z ciągu tego możemy wybrać podciąg xnk
x' X .
 
Dostajemy teraz z jednej strony, wykorzystując ciągłość funkcji f , że lim f xnk  f x' , a z drugiej,
k 
 
wykorzystujac (*) i twierdzenie o trzech ciągach dostajemy, że lim f xnk  y1 . Z jednoznaczności granicy w
k 

przestrzeni metrycznej R, 
 mamy zatem, że f x'  y
1
 inf  f x  : x  X , dla pewnego x' X .
Podobnie pokazujemy, że f x"  sup f x  : x  X  , dla pewnego x" X .


Skonstruujemy na koniec tego rozdziału ciekawy przykład podzbioru przestrzeni metrycznej 0,1, 
 (a tak
naprawdę konstrukcje tą łatwo można przenieść na dowolny przedział w R ) będącego z jednej strony
zbiorem bardzo licznym (gdyż zbiór będzie nieprzeliczalny), z drugiej strony zbiorem bardzo małym (gdyż
zbiór będzie miary Lebesgue’a zero) i w końcu na punkty tego zbioru można się „natknąć” prawie wszędzie w


przedziale 0,1 (gdyż zbiór będzie gęsty w przestrzeni 0,1,  ).
Przykład 93 (zbioru nieprzeliczalnego, miary Lebesgue’a zero i gęstego)
Ponieważ podanie zbioru wymaga użycia pojęcia zbioru Cantora C , który sam w sobie jest zbiorem
posiadającym wiele ciekawych własności, dlatego też zaczniemy od jego konstrukcji.
Rozważmy przedział domknięty 0,1 . Usuńmy z niego 20  1 środkowy przedział otwarty o długości
1
, tj.
31
1 2
 1
2 
przedział postaci K11   1 , 1  . Z pozostałego zbioru postaci F1  F11  F21 , gdzie F11  0, 1  i F21   1 ,1 ,
3
3
3


3 


usuńmy 21 środkowe przedziały otwarte o długości
1
1 2
7 8
postaci K12   2 , 2  i K 22   2 , 2  . Z pozostałego
2
3
3 3 
3 3 
 1
2 3
6 7
8 9
zbioru postaci F2  F12  F22  F32  F42 , gdzie F21  0, 2  , F22   2 , 2  , F32   2 , 2  , F42   2 , 2  ,
3 3 
3 3 
3 3 
 3 
usuńmy
22
środkowe przedziały otwarte o długości
5
1
33
postaci
1 2
K13   3 , 3  ,
3 3 
7 8
K 23   3 , 3  ,
3 3 
 19 20 
 25 26 
K33   3 , 3  i K 43   3 , 3  . Proces kontynuujemy, otrzymując odpowiedni ciąg zbiorów Fn  . Zbiór
3 3 
3 3 

Cantora C określamy teraz jako część wspólną wszystkich zbiorów Fn , tj. C   Fn . Łatwo zauważyć, że
n 1
ponieważ końce przedziałów wchodzące w skład zbiorów Fn , przy wszystkich n  N , należą już do zbioru
Cantora C , to zbiór Cantora C jest nieskończony. Pokażemy więcej, a mianowicie, że jest on zbiorem
nieprzeliczalnym. Przypuśćmy przeciwnie, tj. że elementy zbioru Cantora C można ustawić w ciąg c1 , c2 , c3 , 
Jest jasne, że c1  F11 lub c1  F21 . Niech S1 będzie tym ze zbiorów F11 , F21 , do którego c1 nie należy. Jest jasne
dalej, że c2  F12 lub c2  F22 lub c2  F32 lub c3  F42 . Niech S 2 będzie tym ze zbiorów F12 , F22 , F32 , F42 ,
zawartym w zbiorze S1 , do którego c 2 nie należy. Postępując tak dalej otrzymamy zstępujący ciąg niepustych
przedziałów domkniętych S n  takich, że cn  Sn dla n  N . Oczywiście na mocy twierdzenia Cantora (zob.

twierdzenie 85) zbiór
S

n
jest niepusty i ponadto widać, że
S
n
 C . Jest to jednak niemożliwe, gdyż to by
n 1
n 1
oznaczało, że istnieje element zbioru Cantora cn0 , który jest we wszystkich zbiorach S n , a przecież cn  Sn przy
n  N . Zauważmy dalej, że zbiór Cantora C jako iloczyn przeliczalnej ilości zbiorów domkniętych Fn jest
mierzalny w sensie Lebesgue’a i ponadto jego miara (tutaj oznaczana symbolem 1 ) jest zero. Istotnie
1 C   1 0,1 \ K11  K12  K 22  K13  K 23  K33  K 43    1 
1 1 1 1 1 1 1
       
31 32 32 33 33 33 33

1 21 2 2
1  21 2 2
1 1
 1  1  2  3    1  1  1  2    1 
 11  0 .
3 3 3
3 1 2
3 3
3

3
Rozważmy teraz podzbiór C  Q  [0,1] przestrzeni metrycznej
0,1,   .
Po pierwsze jest to zbiór
nieprzeliczalny, gdyż już sam zbiór Cantora, tj. zbiór C jest zbiorem nieprzeliczalnym. Po drugie jest to zbiór
miary Lebesgue’a zero, gdyż oba zbiory C i Q  0,1 są miary Lebesgue’a zero. I w końcu jest to zbiór gęsty w
przestrzeni 0,1 , gdyż już sam zbiór liczb wymiernych z przedziału 0,1 , tj. zbiór Q  0,1 jest gęsty w 0,1 .
6
Download