odporność ogniowa konstrukcji stalowych

advertisement
BUDOWNICTWO
ODPORNOŚĆ OGNIOWA
KONSTRUKCJI STALOWYCH
Część 4
poz, GP, znaków: 18385
wnictwo
poz, GP, znaków: 18385 prof. dr hab. inż.
Mirosław Kosiorek
wnictwo
PARTNERZY TEMATU
Creative Methods
in Fire Protection
Szkoła Główna Służby
Pożarniczej
orność ogniowa konstrukcji
stalowych
ogniowa konstrukcji stalowych
4orność
4
W artykule omówiono podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych
Z
Builder
92
styczeń 2016
dr hab. inż. Mirosław Kosiorek
w kontekście
ognioochronnym, wpływ pola temperatury na odporność ogniową
a Główna
Pożarniczej
dr
hab. inż.Służby
Mirosław
Kosiorek
i metody
ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych.
a Główna Służby
Pożarniczej
tykule omówiono podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych w kontekście
ochronnym,
wpływ
pola temperatury
na odporność
ogniową
i metody
ochrony
tykule omówiono
podstawowe
zasady projektowania
konstrukcji
stalowych
w kontekście
wpożarowej konstrukcji
stalowych.
ochronnym,
wpływ
pola
temperatury
na
odporność
ogniową
i
metody
ochrony
e stali nie wykonuje się konstrukcyjnych przegród budowlanych.
W tabeli 1 podano wartości temperatury przekroju poprzecznego niewpożarowej konstrukcji
stalowych.
Dlatego też rozważania dotyczące odporności ogniowej można
izolowanych elementów stalowych w zależności od czasu nagrzewaZe stali nie wykonuje
się konstrukcyjnych przegród budowlanych. Dlatego
też rozważania
ograniczyć do elementów prętowych, jak słupy czy belki, i właścinia wg krzywej standardowej i wskaźnika przekroju Am /V. Jest on nazyzące
odporności
ogniowej
można
ograniczyć
do
elementów
prętowych,
jak
słupy
czywskaźnikiem
belki, masywności, ale jest to określenie mylące; im
Ze stali
nie wykonuje
się
konstrukcyjnych
przegród
budowlanych.
Dlatego
też
rozważania
wości użytkowej związanej z zapewnieniem w określonym czasie nośnowany często
ciwości
użytkowej
związanej
z z kryterium
zapewnieniem
w
nośności
z
ące
odporności
można
ograniczyć
dookreślonym
elementówczasie
prętowych,
jakkonstrukcji,
słupy wartość
czy czyli
belki,
ści ogniowej
konstrukcji, czyli
R.
większa
tego wskaźnika tym mniejsza „masywność” i szybszy
ium R. użytkowej związanej z zapewnieniem w określonym czasie nośności konstrukcji,
ciwości
czyli
z
wzrost temperatury.
um R.
Podstawowe zasady projektowania zabezpieczeń
Na ogół wskaźniki Am /V konstrukcji stalowych zawierają się w graniawowe zasady projektowania
zabezpieczeń
Długość prętów jest
wielokrotnie większa od wymiarów przekroju pocach 100-250 m-1 (w kratownicach sięgają 400 m-1). Nieizolowane konDługośćzasady
prętów
jest wielokrotnie
większa od
przekroju
poprzecznego.
Zależność
awowe
projektowania
zabezpieczeń
przecznego.
Zależność
standardowa
czaswymiarów
– temperatura,
według której
strukcje stalowe
w ciągu pierwszych 15 minut osiągają już stosunkordowa czas
–prowadzi
temperatura,
według
którejogniowej,
prowadzi
się jednorodne
badania
odporności
ogniowej,
określa
Długość
prętów
jest wielokrotnie
większa
od wymiarów
przekroju
Zależność
się badania
odporności
określa
pole
odwo
wysoką
temperaturę.
Tylko słabo
nieizolowane
elemen-wartość tego
on poprzecznego.
nazywany
często
wskaźnikiem
masywności,
ale jestobciążone
to określenie
mylące; im większa
wskaźnika
mniejsza
„masywność”
i szybszy wzrost
temperatury.
odne pole
termicznych
element.
Pomijając
wymianę
ciepła
końcach
elementu,
rdowa
czasoddziaływań
– działywań
temperatura,
według
której
prowadzi
się
badania
ogniowej,
określa
termicznych
na na
element.
Pomijając
wymianę
ciepłaodporności
na
koń- natym
ty
o wskaźniku
Am /V mniejszym
od 100
m-1 mogą zachować nośność
Na ogół wskaźniki Am/V konstrukcji stalowych zawierają się w granicach 100–250 m−1 (w
ma niewielki
wpływ
na
temperaturę
prętawpływ
w Pomijając
pewnej
odległości
brzegu,
można
pominąć
cach
elementu,
która ma na
niewielki
na temperaturę
pręta od
w pew15elementu,
min.
odne
pole oddziaływań
termicznych
element.
wymianę
ciepła
na w czasie
końcach
kratownicach sięgają 400 m-1). Nieizolowane konstrukcje stalowe w ciągu pierwszych 15 minut osiągają
odległości
od brzegu,
można
przewodzenie
ciepłaod
wzdłuż
odzenie
ciepła nej
wzdłuż
elementu.
W obliczeniach
temperatury
elementów
stalowych
przyjmuje
się Tylko słabo obciążone nieizolowane elementy o wskaźniku Am/V
ma niewielki
wpływ
na
temperaturę
prętapominąć
w pewnej
odległości
można
pominąć
już brzegu,
stosunkowo
wysoką
temperaturę.
−1
mniejszym
od 100 m
mogą zachować
nośność w czasie 15 min. -1
elementu.
W obliczeniach
temperatury
elementów
stalowych
przyjmuje
model ciepła
nieskończenie
długiego
pręta
poddanego
jednorodnym
oddziaływaniom
termicznym.
odzenie
wzdłuż elementu.
W
obliczeniach
temperatury
elementów
stalowych
Czasprzyjmuje
θs się
Am/V, m
sięzałożenia
więc model
nieskończenie
długiego pręta
poddanego
jednorodnym
mując
rozważania
się
do przekroju
poprzecznego
o długości
min. termicznym.
model podane
nieskończenie
długiego
pręta ogranicza
poddanego
jednorodnym
oddziaływaniom
Tabela 1. Temperatura s elementów20stalowych
wg zależności
standardowej
30 ogrzewanych
50
100
150
200
termicznym. ogranicza
Przyjmując podane
rozważania
tkowej.podane oddziaływaniom
mując
założenia rozważania
się dozałożenia
przekroju
poprzecznego o długości
0
20
20
20
20
20
20
20
ogranicza
się
do
przekroju
poprzecznego
o długości
jednostkowej.
Z
uwagi na dużą przewodność cieplną stali s = ca40W/(m·K) można
tkowej.
Z uwagi
na
dużą
przewodność
cieplną
stali
λ
=
ca40W/(m·K)
można
15
739
171
236
347
534
632
700
ybliżeniu
założyć,
temperatura
przekroju jest
jednorodna.
Wtedy
s
Z uwagi
na żedużą
przewodność
cieplną
stali
s [1]:= ca40W/(m·K) można
w przybliżeniu
założyć,przekroju
że temperatura
jest jednorodna.
Wtedy [1]:
30
842
375
493
648
bliżeniu założyć,
że temperatura
jest przekroju
jednorodna.
Wtedy [1]:
(1)
Tabela 1. Temperatura θs elementów stalowych ogrzewanych wg
(1)
zależności standardowej
(1)
lub
Zakładając jednorodne pole temperatury przekroju poprzecznego,
(2)
lub
lub
można ustalić temperaturę krytyczną, tzn. temperaturę, w której nastę(2)
(2)
puje wyczerpanie
nośności
(rys. 1).
Czas, jaki
upływa do osiągnięcia
tej temperaturę
Zakładając
jednorodne pole
temperatury
przekroju
poprzecznego,
można ustalić
krytyczną, tzn.
temperaturę,
w której
następujeogniową
wyczerpanie
nośności (rys. 1). Czas, jaki upływa do
temperatury,
określa
odporność
elementu.
osiągnięcia tej temperatury, określa odporność ogniową elementu.
gdzie:
θs – temperatura stali,
θg – temperatura spalin,
s – temperaturac –stali,
ciepło właściwe,
ρ stali,
– gęstość, kg/m3,
–stemperatura
spalin,
– temperatura
g
α – współczynnik
przejmowania ciepła, W/(m2·K),
– ciepło właściwe,
�
spalin,
g –ctemperatura
3obwód nagrzewany, m,
A
–
gęstość,
kg/m
�
c– –ciepło
właściwe,
m ,�
2
3
V – powierzchnia
przekroju
poprzecznego,
kg/m
,przejmowania
�

 –– gęstość,
współczynnik
ciepła,
W/(m2·K), m .
Iloraz
α/cϱ
jest
praktycznie
niezależny
od
rodzaju
stali. Można więc przy2
Am ––współczynnik
obwód nagrzewany,
m,

przejmowania
ciepła, W/(m ·K),
jąć,
że
temperatura
przekroju
poprzecznego
jest
funkcją
wskaźnika Am/V:
2
przekroju
AVm––powierzchnia
obwód nagrzewany,
m, poprzecznego, m .
θs = f (stali.
2Am /V ).Można więc przyjąć, że temperatura przekroju
α/cϱ
jest
praktycznie
niezależny
od
rodzaju
V – powierzchnia przekroju poprzecznego, m .
1. Zasada
ustalania
temperaturykrytycznej
krytycznej i odporności
i odporności ogniowej
Rys. 1.Rys.
Zasada
ustalania
temperatury
ogniowej
Postać funkcji f (Am /V ) ustala się doświadczalnie na podstawie badań
ecznego
funkcją
wskaźnika
Amod
/V:rodzaju
�
α/cϱ jestjest
praktycznie
niezależny
stali. Można więc przyjąć, że temperatura przekroju
elementów stalowych zabezpieczonych daną izolacją.
Z tabeli 2 wynika, że aby konstrukcje stalowe uzyskały odporność ogniową 15 minut lub większą,
cznego jest funkcją wskaźnika Am/V:� s = f(Am/V).
powinny być chronione przed dopływem strumienia ciepła. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest
Postać funkcji f(Am/V) ustala się doświadczalnie
elementów
s = f(Am/V). na podstawie badań
izolowanie
konstrukcji stalowych
przy użyciu materiałów o znacznie mniejszej przewodności cieplnej niż
pieczonych
daną izolacją.
Postać funkcji
f(Am/V) ustala się doświadczalnie na podstawie badań
elementów
stalowych
przewodność
cieplna stali
(rys. 2).
p – przewodność cieplna izolacji, W/(m·K),
ustalania
temperatury
krytycznej
i odporności
ogniowej
izolacji,
W/(m·K),
odporność
p – przewodność
Z Rys.
tabeli1. 2Zasada
wynika,
że aby
konstrukcje
stalowe
uzyskały
λp –cieplna
przewodność
cieplna
izolacji, W/(m·K),
cieplna
izolacji,
2
p – przewodność
V –pole
przekroju
poprzecznego
stali,W/(m·K),
mstali,
, 2 m2,
V
–
pole
przekroju
poprzecznego
ogniową
15
minut
lub
większą,
powinny
być
chronione
przed
dopływem
V
–
pole
przekroju
poprzecznego
stali, m2,
V
–
pole
przekroju
poprzecznego
stali,
m
,
Z tabeli 2 wynika, że aby konstrukcje stalowe uzyskały odporność
15 minut
lub większą,
Am ogniową
– długość
obwodu
nagrzewanego,
m. nagrzewanego,
A
–
długość
obwodu
nagrzewanego,
m.
m
strumienia
ciepła.
Najbardziej
rozpowszechnioną
metodą
jest
izolowanie
A
–
długość
obwodu
m.
powinny być chronione przed dopływem strumienia ciepła. NajbardziejArozpowszechnioną
metodą nagrzewanego,
jest
m.
m
m – długość obwodu
izolowanie konstrukcji
konstrukcji przy użyciu
użyciu materiałów
materiałów o o znacznie
znacznie mniejszej
mniejszej przewodności
niż
przewodnościcieplnej
Zależność
(3) jest wykorzystywana do określania grubości izolacji
Zależność
(3) jest (3)
wykorzystywana
określania
grubościgrubości
izolacjiizolacji
w funkcji
Am/V,
jeżeli
jest
przewodnośćcieplnej
cieplna stali
(rys. 2).
Zależność
jest
wykorzystywana
do określania
w funkcji
Am/V,znany
jeżeli
niż przewodność
cieplna stali (rys. 2).
w funkcji
Am /V,do
jeżeli
znany
jest przebieg
temperatury
w elemencie
Zależność
(3)wjest
wykorzystywana
do
określania
grubości
izolacji
w
funkcji
Astaloznanyzna
je
m/V, jeżeli
przebieg
temperatury
elemencie
stalowym
i
przebieg
temperatury
w
otoczeniu
zaizolowanego
elementu
przebieg
temperatury
w
elemencie
i przebieg
temperatury
w otoczeniu
zaizolowanego
ele
wym
i przebiegstalowym
temperatury
w otoczeniu
zaizolowanego
elementu oraz
przebieg
temperatury
w
elemencie
stalowym
i
przebieg
temperatury
w
otoczeniu
zaizolowanego
elemen
oraz właściwości
cieplne cieplne
izolacji
ogniochronnej.
oraz
właściwości
izolacji
ogniochronnej.
właściwości
cieplne
izolacji ogniochronnej.
orazGrubości
właściwości
cieplne
izolacji
ogniochronnej.
izolacji
są podawane
w izolacji
aprobatach
technicznych
ITB wtechnicznych
zależności
odw zawskaźnika
Am/V i
Grubości
są
podawane
w aprobatach
ITB
Grubości
izolacji
są
podawane
w
aprobatach
technicznych
ITB
w zależności
od wskaźnika
Grubości
izolacji
są
podawane
w
aprobatach
technicznych
ITB
w
zależności
od
wskaźnika
Am/V
temperatury
krytycznej
a,kr (tabela
2).
obliczania
wskaźnika
Am/V podano
w tabeli
leżności
od Zasady
wskaźnika
Am /V i temperatury
krytycznej
θA
(tabela
2). Zatemperatury
krytycznej

2). Zasady
obliczania
wskaźnika
podano
w3.tabeli
3.
a,kr (tabela
m/V
a,kr
temperatury
krytycznej

(tabela
2).
Zasady
obliczania
wskaźnika
A
/V
podano
w
tabeli
3.
a,kr
m
Temperaturę
krytyczną
oblicza
się ze wskaźnika
wzoru
sady
obliczania
Am /V [3]:
podano w tabeli 3.
Temperaturę
krytyczną
oblicza
ze [3]:
wzoru
Temperaturę
krytyczną
oblicza
się zesię
wzoru
[3]:
Temperaturę krytyczną oblicza się ze wzoru [3]:
(4)
płyta
(4)
(
W przekrojach
klas 1, 2,
3W przekrojach
i elementachklas
rozciąganych:
1, 2, 3 i elementach rozciąganych:
W (wg
przekrojach
Rys. 2. Współczynniki przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych
badańklas
ITB) klas 1, 2, 3 i elementach rozciąganych:
W izolacyjnych
przekrojach
Rys. 2. Współczynniki przewodności cieplnej materiałów
(wg 1, 2, 3 i elementach rozciąganych:
3
badań ITB) G – płyta
W – wełna140
skalna
o gęstości
gipsowo-kartonowa,
W gipsowo-kartonowa,
– wełna skalna o gęstości
kg/m
(5)
140 kg/m3
3
G – płyta gipsowo-kartonowa, W – wełna skalna o gęstości 140 kg/m
(5)
(
W obliczeniachW obliczeniach
uproszczonych
pomija siępomija
pojemność
cieplnącieplną
izolacji,
gdyż zarówno
uproszczonych
się pojemność
izolacji,
gdzie: masa, jak i
właściwe stali
są
wielokrotnie
większe
od
masy
i
ciepła
właściwego
izolacji.
W
przypadku,
gdy nieefekt
W
obliczeniach
uproszczonych
pomija
się
pojemność
cieplną
izolacji,
zarówno
masa,
jak i
gdyż zarówno masa, jak i ciepło właściwegdzie:
stali są
większe efektEoddziaływań
–gdyż
obliczeniowy
oddziaływań
w sytuacji
pożarowej wg EN
Efwielokrotnie
w sytuacji
pożarowej
wg
EN wg
1991-1-2,
f i,d
i,d – obliczeniowy
E
obliczeniowy
efekt
oddziaływań
w gdy
sytuacji
EN 1991-1-2,
f i,d –
ciepło
właściwe
są wielokrotnie
większe
odgdzie:
masy
i
ciepła
właściwego
izolacji.
W
przypadku,
nie pożarowej
dza się tych
uproszczeń,
związek
pomiędzy
temperaturą
stali
a
temperaturą
w
bezpośrednim
gdzie:
E
–
obliczeniowy
efekt
oddziaływań
w
sytuacji
wg EN
1991-1-2,
od masy
i ciepłastali
właściwego
izolacji. W przypadku,
gdy
nie
wprowadza
1991-1-2,
f i,d – nośność obliczeniowa elementu dla t = 0. pożarowej
Rf i,d,o
R
–
nośność
obliczeniowa
elementu
dla
t
=
0.
f
i,d,o
wprowadza
tych związek
uproszczeń,
związek
pomiędzy
temperaturą
stali Ra temperaturą
w bezpośrednim
iu elementu
wyraża
sięsięwzorem:
Rf i,d,o
– nośność obliczeniowa
elementu
dla t = 0.
się
tych uproszczeń,
pomiędzy
temperaturą
stali
a temperaturą
f i,d,o – nośność obliczeniowa elementu dla t = 0.
otoczeniu
elementu
wyrażaelementu
się wzorem:
w bezpośrednim
otoczeniu
wyraża się wzorem:
styczeń 2016
W elementach
skręcanych
i zginanych,
jeżeli postacią
zniszczenia
nie jest nie
utrata
giętno- g
W elementach
skręcanych
i zginanych,
postacią
zniszczenia
jeststateczności
utrata
stateczności
W elementach
skręcanych
i postacią
zginanych,
jeżeli postacią
zniszczenia
nie
W
elementach
skręcanych
i zginanych,
jeżelijeżeli
zniszczenia
nie jest
utrata
stateczności
giętn
skrętnej,skrętnej,
wartość

oblicza
się
ze
wzoru:
0
0 oblicza
ze wzoru: giętno-skrętnej, wartość µ0 oblicza się ze wzoru:
wartość
jest
stateczności
(3)
sięutrata
zesię
wzoru:
skrętnej, wartość
0 oblicza
(3)
(3)
Builder
93
(6)
gdzie:
(6)
a – temperatura
stali, ◦C,� stali, ° C,
θa –
temperatura
gdzie:
gdzie:
(
a – temperatura stali, ◦C,�
gdzie:

–
współczynnik
redukcyjny
charakteryzujący
się
stopień
wykorzystania
nośności
dla
t
=
0,
f
i
w otoczeniu
elementu,
◦C, ° C,
g – temperatura
gdzie:
charakteryzujący
się stopień
wykorzystania
nośności
θg – temperatura
w otoczeniu
elementu,
η f i redukcyjny
– współczynnik
redukcyjny się
charakteryzujący
stopień
wykorzystaf i – współczynnik
w otoczeniu
elementu,
◦C,
g – temperatura
gdzie:
f i –współczynnik
redukcyjny
charakteryzujący
stopień
wykorzystania
nośności
dla t dla
= 0,t =
dp – grubość izolacji, mm,
nia nośności dla t = 0,
M1 – współczynnik
częściowy
dla właściwości
materiału,
�
γM1 – współczynnik
częściowy
dla właściwości

częściowy
dla
właściwości
materiału,
�
M1 – współczynnik
fM1
–współczynnik
współczynnikczęściowy
częściowy
dlamateriału
właściwości
materiału,
� materiału,
�
�
dla
w
sytuacji
pożarowej
(M, f pożarowej
M,
i –
i = 1).
γ
–
współczynnik
częściowy
dla
materiału
w sytuacji
1).
M, f i – współczynnik
M, f i =
M, f i częściowy dla materiału w sytuacji pożarowej
dla materiału w sytuacji pożarowej (M,(f
M, f i – współczynnik(γ częściowy
i = 1).
ρp – gęstość izolacji, kg/m3,
=
1).
M, f i
ρa – gęstość stali, kg/m3,
cp – ciepło właściwe izolacji, J/(kg·K),
W przekrojach klasy 4, poza elementami rozciąganymi, temperatura kryca – ciepło właściwe stali, J/(kg·K),
tyczna nie może być wyższa niż 350°C.
– przewodność
izolacji, W/(m·K),
pcieplna
izolacji, cieplna
W/(m·K),
p – przewodność
V poprzecznego
– pole przekrojustali,
poprzecznego
stali, m2,
V – pole przekroju
m2,
Am – długość
obwodu m.
nagrzewanego, m.
Am – długość obwodu
nagrzewanego,
(3) jest wykorzystywana
do określania
grubości
izolacji
w funkcji
Am/V, jeżeli
ależność (3) jestZależność
wykorzystywana
do określania grubości
izolacji
w funkcji
Am/V,
jeżeli znany
jest znany jest
przebieg
temperatury
w
elemencie
stalowym
i
przebieg
temperatury
w
otoczeniu
zaizolowanego
g temperatury w elemencie stalowym i przebieg temperatury w otoczeniu zaizolowanego elementu elementu
właściwości
cieplne izolacji ogniochronnej.
aściwości oraz
cieplne
izolacji ogniochronnej.
Grubości
izolacji
podawanetechnicznych
w aprobatach ITB
technicznych
ITB w
Am/V i
rubości izolacji są podawane w są
aprobatach
w zależności
odzależności
wskaźnikaodAwskaźnika
m/V i
temperatury krytycznej a,kr (tabela 2). Zasady obliczania wskaźnika Am/V podano w tabeli 3.
tury krytycznej a,kr (tabela 2). Zasady obliczania wskaźnika Am/V podano w tabeli 3.
Temperaturę krytyczną oblicza się ze wzoru [3]:
emperaturę krytyczną oblicza się ze wzoru [3]:
(4)
(4)
W przekrojach klas 1, 2, 3 i elementach rozciąganych:
W przekrojach klas 1, 2, 3 i elementach rozciąganych:
gdzie: Ef i,d – obliczeniowy efekt oddziaływań w sytuacji pożarowej wg EN 1991-1-2,
obliczeniowa
elementu
dla t wg
= 0.EN 1991-1-2,
i,d,o – nośność
obliczeniowyRfefekt
oddziaływań
w sytuacji
pożarowej
Rf i,d,o – nośność obliczeniowa elementu dla t = 0.
(5)
(5)
f i,d –
W elementach skręcanych i zginanych, jeżeli postacią zniszczenia nie jest utrata stateczności giętnoskrętnej,
wartośći 
0 oblicza się ze wzoru:
W elementach skręcanych
zginanych,
jeżeli postacią zniszczenia nie jest utrata stateczności giętno-
, wartość 0 oblicza się ze wzoru:
REKLAMA
BUDOWNICTWO
styczeń 2016
94
Builder
Wartości temperatury krytycznej w zależności od wartości współczynnika µ0 podano w tabeli 4 wg [3].
Minimalne grbości zabezpieczeń w mm dla θa,kr
Am/V, m-1
350°C
350°C
350°C
350°C
350°C
350°C
0-80
12
15
15
15
15
10
81-100
20
20
20
15
15
10
101-120
25
20
20
20
15
10
121-140
25
25
20
20
20
10
141-160
25
25
20
20
20
10
161-180
30
25
25
20
20
10
181-200
30
25
25
25
20
15
201-220
30
30
25
25
20
15
221-240
30
30
25
25
20
15
241-260
30
30
25
25
20
15
261-280
30
30
25
25
20
15
281-300
35
30
30
25
25
20
301-320
35
30
30
25
25
20
321-340
35
30
30
25
25
20
341-360
35
35
30
25
25
20
361-280
40
35
35
30
25
20
281-400
40
40
35
30
25
20
Tabela 2. Ilustracja sposobu określania grubości* izolacji w zależności
od współczynnika Am/V i temperatury krytycznej θa,kr
*Podane w tabeli grubości są prawdopodobne, lecz fikcyjne, i nie
można ich stosować w projektowaniu. W Aprobatach Technicznych
podaje się osobne tabele dotyczące przekrojów otwartych
i zamkniętych
µ0
θa,kr
µ0
θa,kr
µ0
θa,kr
0,22
711
0,42
612
0,62
549
0,24
698
0,44
605
0,64
543
0,26
685
0,46
598
0,66
537
0,28
674
0,48
591
0,68
531
0,30
664
0,50
585
0,70
526
0,32
654
0,52
578
0,72
520
0,34
645
0,54
572
0,74
514
0,36
636
0,56
566
0,76
508
0,38
628
0,58
560
0,78
502
0,40
620
0,60
554
0,80
496
Tabela 4. Wartości temperatury krytycznej θa,kr w zależności od
współczynnika µ0 wg [3]
Pola temperatury z uwzględnieniem
odprowadzania ciepła
W przypadku elementów częściowo obetonowanych lub przylegających np. do stropów na części obwodu następuje oddawanie ciepła.
Temperaturę konstrukcji
można obliczać
za pomocą
wzorówobetonowanych
jednowyW przypadku
elementów
częściowo
lub
miarowegoobwodu
przewodzenia
ciepła, oddawanie
przyjmując obwód
po- konstrukc
następuje
ciepła.nagrzewany
Temperaturę
mniejszonyjednowymiarowego
o szerokość styku elementu
konstrukcji ciepła,
stalowejprzyjmując
z innym ele- obwód nag
przewodzenia
mentem (rys.
4). Uproszczenie
to daje
zapas bezpieczeństwa
od 10 do
elementu
konstrukcji
stalowej
z innym elementem
(rys. 4). Upro
35%. Podczas
projektowania
nowych
budynków
nie
jest
celowe
stosodo 35%.
W przypadku10
elementów
częściowo Podczas
obetonowanychprojektowania
lub przylegających np.nowych
do stropów nabudynków
części
wanie
bardziej
skomplikowanego
aparatu
matematycznego
obliczaobwodu
następuje
oddawanie
ciepła. Temperaturę
konstrukcji
można obliczaćdo
zado
pomocą
wzorów grub
skomplikowanego
aparatu
matematycznego
obliczania
jednowymiarowego
przewodzenia
ciepła, przyjmując
obwód nagrzewany
pomniejszony
szerokość styku
nia grubości
izolacji. W przypadku
modernizacji,
przebudowy
lubozmiany
przebudowy
lub zmiany
sposobu
powstaje
c
elementu konstrukcji
stalowej z innym elementem
(rys. 4). Uproszczenie
toużytkowania
daje zapas bezpieczeństwa
od
sposobu
użytkowania
powstaje
często
szereg
problemów
związanych
10 do 35%. Podczas
projektowania zwiększenia
nowych budynków
nie jest izolacji
celowe stosowanie
bardziej
koniecznością
grubości
ogniochronnej
an
skomplikowanego
aparatuzwiększenia
matematycznego
do obliczania
grubości
izolacji. W przypadku
modernizacji,
z koniecznością
grubości
izolacji
ogniochronnej
a nawet
jej
Celowe
się może
wtedy
okazać
przeprowadzenie
dokładniejszej
przebudowy lub zmiany
sposobu
użytkowania
powstaje
często
szereg problemów związanych
z
usunięcia
i zastosowania
nowej.
Celowe
się
może
wtedy
okazać
przekoniecznością zwiększenia grubości izolacji ogniochronnej a nawet jej usunięcia i zastosowania nowej.
Celowe
się może wtedy
okazać przeprowadzenie
odporności ogniowej.
prowadzenie
dokładniejszej
oceny dokładniejszej
odpornościoceny
ogniowej.
Rys. 4. Przykład
elementu
częściowo
osłoniętego
przed
działaniem
Rys. 4. Przykład
elementu
częściowo
osłoniętego przed
działaniem
ognia ognia
W rzeczywistości następuje odprowadzenie ciepła do betonu, obniżające znacznie temperaturę
górnej półki
w porównaniu znastępuje
temperaturąRys.
dolnej4.
półki
i dolnej
części
środnika.
Niejednorodne
pole
W rzeczywistości
odprowadzenie
ciepła
do
betonu,
obniża- osłonięteg
Przykład
elementu
częściowo
temperatury implikuje niejednorodne właściwości mechaniczne przekroju. Następuje przesunięcie osi
jące
znacznie
temperaturę
górnej
półki
w porównaniu
z temperaturą
dolobojętnej i wzrost nośności w stosunku do obliczeń uproszczonych, w przypadku belek stropowych rzędu
10-35%.
Ocena i odporności
z uwzględnieniem
odprowadzania
ciepła wymaga
analizy do
nej półki
dolnej części
środnika.
Niejednorodne
pole
temperatury
im-ciepła
Wogniowej
rzeczywistości
następuje
odprowadzenie
dwuwymiarowego pola temperatury.
plikuje niejednorodne
właściwości
mechaniczne
przekroju. Następugórnej
półki
w porównaniu
z temperaturą
dolnej
Pola temperatury
w przekroju
konstrukcji
osłoniętych izolacjami
ogniochronnymi
opisaćpółki
można i dol
je przesunięcie
osi obojętnej
i wzrost nośności
w stosunku
do obliczeńmechaniczn
równaniem
temperatury
implikuje
niejednorodne
właściwości
rc
T ¶ æ ¶T ö ¶w æprzypadku
¶T ö
¶uproszczonych,
belek
stropowych
rzędu 10-35%.
Ocenauproszczon
nośności
w stosunku
do obliczeń
÷+ Q ,
= çl x obojętnej
÷+ ççl y i wzrost
(7)
t ¶x è ¶xogniowej
y÷
¶odporności
ø ¶y è ¶
z uwzględnieniem
odprowadzania ciepła wymaga
ø
10-35%. Ocena odporności ogniowej z uwzględnieniem
gdzie:
analizy dwuwymiarowego pola temperatury.
T
– temperatura,
dwuwymiarowego pola temperatury.
Pola
temperatury
w przekroju konstrukcji osłoniętych izolacjami ognioQ
– źródła
ciepła,�
Pola
temperatury
w przekroju konstrukcji osłoniętych i
x, 
–
anizotropowe
współczynniki
y
chronnymi
opisać
można
równaniemprzewodności cieplnej zależne od temperatury i
równaniem
współrzędnych przestrzennych,�
, c – gęstość i ciepło właściwe zależne od współrzędnych przestrzennych,
x, y
– prostokątny układ współrzędnych kartezjańskich,
t
– czas.
, (7)
x
y
Warunek początkowy zdefiniowany jest przez rozkład temperatury w rozpatrywanym obszarze w
czasie t = 0 danej jako znana funkcja x i y [2]:
T (x,y,0) = f (x,y) gdzie:
(8)
gdzie: dla t = 0.
Warunki T
brzegowe: – temperatura,
T
–
temperatura,
� znana temperatura na części �T brzegu obszaru w dowolnej chwili zdefiniowanej jako znana
Q
funkcja
zmiennych
x, y,–t;źródła ciepła,
Q
– źródła
ciepła,
� znany strumień
ciepła
na
�q brzegu obszaru
zdefiniowanego w postaci:
λ
– części
anizotropowe
współczynniki
przewodności cieplnej
x, λ
y
¶T λ x, λy – anizotropowe współczynniki przewodności cieplnej zależne od
Tabela 3. Wartości U dla typowych przypadków nagrzewania
x , y Î Tq ,
(temperatury
x , y, t ) = qprzestrzennych,
y, t )
l
(9)
n ( x , i współrzędnych
przestrzennych,
Grubości izolacji ogniochronnych przekrojów zamkniętych są zwykle większe niż w przypadku
¶n
ρ, c i ciepło
– gęstość
ciepłoodwłaściwe
zależne
od współrzędnych p
przekrojówGrubości
otwartych, gdyż
uwzględnia
się możliwość miejscowej
utraty
stateczności. są zwy- gdzie:ρ, c – gęstość
izolacji
ogniochronnych
przekrojów
zamkniętych
właściwe izależne
współrzędnych
przestrzennych,
ciepła
�prostokątny
q brzegu obszaru, układ współrzędnych kartezjańskich,
x, yna części–układ
kle większe niż w przypadku przekrojów otwartych, gdyż uwzględnia się qn – xstrumień
, y – prostokątny
współrzędnych kartezjańskich,
Tabela 4. Wartości temperatury krytycznej a,kr w zależności od współczynnika 0 wg [3] n – normalna do brzegu �q,�
– czas.
możliwość miejscowej utraty stateczności.
– czas. t przewodności
 – twspółczynnik
cieplnej,�
którym znanypoczątkowy
jest strumień ciepła,
�q – część brzegu obszaru, na
Warunek
zdefiniowany jest przez rozkład t
ρc
∂T ∂  ∂T  ∂  ∂T 
+Q
= λ
 + λ
∂t ∂x  ∂x  ∂y  ∂y 
czasie t = 0 danej jako znana funkcja x i y [2]:
T (x,y,0) = f (x,y) dla t = 0.
Q
– źródła ciepła,
λx, λy – anizotropowe współczynniki przewodności cieplnej zależne od temperatury i współrzędnych
przestrzennych,
ρ, c
– gęstość i ciepło właściwe zależne od współrzędnych przestrzennych,
x, y
– prostokątny
współrzędnych
kartezjańskich,
Warunek początkowy
zdefiniowany układ
jest przez
rozkład temperatury
w rozZabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
t
–
czas.
patrywanym obszarze w czasie t = 0 danej jako znana funkcja x i y [2]:
Konstrukcje stalowe zabezpiecza się przed wpływem ciepła wydzielaWarunek początkowy zdefiniowany jest przez rozkład
temperatury
rozpatrywanym obszarze w
nego podczas
pożaruwprzez:
T (x,y,0) = f (x,y) dla t = 0. (8)
czasie t = 0 danej jako znana funkcja x i y [2]:
• sytuowanie elementów nośnych poza obrysem budynku (rys. 7),
(x,y,0) = f (x,y) dla t = 0.
(8)(rys. 8),
WarunkiTbrzegowe:
• zabezpieczanie pojedynczych elementów
brzegowe:
• znana temperaturaWarunki
na części Γ
• osłony ogniochronne grup elementów (sufity podwieszone, ściany
T brzegu obszaru w dowolnej chwili zdefiniowanej jako
funkcja
zmiennychna
x, yczęści
, t;
itp.) (rys.
9). zdefiniowanej jako znana
� znana
znana
temperatura
ΓT brzegu obszaru wdziałowe
dowolnej
chwili
• znany strumień ciepła
na zmiennych
części Γq brzegu
funkcja
x, y, t;obszaru zdefiniowanego
w postaci: � znany strumień ciepła na części Γq brzegu obszaru zdefiniowanego w postaci:
λ
(9)
(9)
gdzie: gdzie:
qn ciepła
– strumień
ciepła
na części
Γq brzegu obszaru,
qn – strumień
na części
Γq brzegu
obszaru,
n – do
normalna
brzegu
Γ
,
n – normalna
brzegu Γdo
,
q
q
Rys. 6. Konstrukcja stalowa (1) poza obrysem budynku
λ – współczynnik
przewodności cieplnej,
λ – współczynnik
przewodności cieplnej,
Rys. 6. Konstrukcja stalowa (1) poza obrysem budynku
Γq – częśćΓbrzegu
obszaru,
na
którym
znany
jest
strumień
ciepła,
–
część
brzegu
obszaru,
na
którym
znany
jest
strumień
ciepła,
q
Pojedyncze
zabezpiecza się, nanosząc izolację na powierzchnię elementu (zabezpieczenia
konwekcyjny
warunek
brzegowy
dla przypadku
swobodnej
konwekcji
zdefiniowany
jest
welementy
konturowe
– rys. 8A) lub
obudowujączabezpiecza
element płytami (zabezpieczenia
skrzynkowe
– rys. na
• konwekcyjny warunek
brzegowy
dla przypadku
swobodnej
konwekcji
Pojedyncze
elementy
się, nanosząc
izolację
�
konwekcyjny
warunek
brzegowy
dla
przypadku
swobodnej
konwekcji
zdefiniowany
jest
w 8B). popostaci: zdefiniowany jest w postaci:
wierzchnię grupowe
elementu
(zabezpieczenia
konturowe – rys. 8A) lub obudowupostaci:
Zabezpieczenia
(rys.
9)
� konwekcyjny warunek brzegowy dla przypadku swobodnej
konwekcji zdefiniowany jest w
jąc element
płytami
(zabezpieczenia
skrzynkowe
– rys.
Mogą tu być
stosowane
sufity podwieszone
z prasowanych
płyt 8B).
z wełny mineralnej, wełny
∂T
(x,=
y, t ) α(Te − Ts )postaci:
, λ ∂T (x ,=
y, t ) α(Te − Ts ) ,
∂n
∂T
∂n
(10)
Zabezpieczenia grupowe (rys. 9)
szklanej, płyt gipsowo-kartonowych lub specjalnych płyt ogniochronnych. Rozwiązanie powinno
(10) i otworów rewizyjnych.
obejmować zabezpieczenie opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych
Słupy można zabezpieczać
wykonywaniu
betonowych,
murowanych lub lekkich ścian
Rys. 6. przy
Konstrukcja
stalowa ścian
(1) poza
obrysem budynku
(10)
warstwowych, przy czym odporność ogniowa słupów zależy od odporności ogniowej ściany i może być
Mogą tuwbyć
stosowane
sufity
podwieszone
z prasowanych
płyt z wełniesymetryczna
zależności
od
tego,
z
której
strony
działa
ogień
(rys.
9a).
Pojedyncze elementy zabezpiecza się, nanosząc izolację na powierzchnię elementu (zabezpieczenia
ny
mineralnej,
wełny
szklanej,
płyt płytami
gipsowo-kartonowych
lub specjalnych
konturowe
– rys. 8A)
lub obudowując
element
(zabezpieczenia skrzynkowe
– rys. 8B).
(10)
λ (x ,=
y, t ) α(Te − Ts ) ,
gdzie:
gdzie:
gdzie: ∂n
α – współczynnik
przejmowania
ciepła,
α – współczynnik
ciepła,przejmowania ciepła,
αprzejmowania
– współczynnik
gdzie:
Te – znana temperatura
otoczenia,
Te – znana
temperatura
otoczenia,
płyt ogniochronnych. Rozwiązanie powinno obejmować zabezpieczeT
–
znana
temperatura
e
α – współczynnik przejmowania otoczenia,
ciepła,
Zabezpieczenia grupowe (rys. 9)
Ts –natemperatura
na
brzegu
obszaru,
nie opraw
kratek
wentylacyjnych
i otworów
rewizyjnych.
Ts – temperatura
obszaru,
Mogąoświetleniowych,
tu być stosowane sufity
podwieszone
z prasowanych
płyt z wełny
mineralnej, wełny
T
–
temperatura
na
brzegu
obszaru,
s
Tbrzegu
–
znana
temperatura
otoczenia,
e
szklanej, płyt gipsowo-kartonowych lub specjalnych płyt ogniochronnych. Rozwiązanie powinno
Tα –obszaru,
część
brzegu
obszaru,
na
której
jest zadany
konwekcyjny
waru- konwekcyjny
Słupy można
zabezpieczać
przy wykonywaniu
ścian ibetonowych,
muT
–
część
brzegu
obszaru,
na
której
jest
zadany
warunek
brzegowy,
Tα – część brzegu
na
której
jest
zadany
konwekcyjny
warunek
brzegowy,
α
T
–
temperatura
na
brzegu
obszaru,
obejmować
zabezpieczenie
opraw
oświetleniowych,
kratek
wentylacyjnych
otworów
rewizyjnych.
s
Słupy można
zabezpieczać
przywarstwowych,
wykonywaniu ścianprzy
betonowych,
murowanych
lubogniolekkich ścian
nek brzegowy,
rowanych
lub
lekkich
ścian
czym
odporność
� zdefiniowany
radiacyjny
warunek
jest
następująco:
Tα – część
brzegu
obszaru,jest
nanastępująco:
której brzegowy
jest zadanyzdefiniowany
konwekcyjny
warunek
brzegowy,
� radiacyjny
warunek
brzegowy
warstwowych,
przy
czym odporność ogniowa słupów zależy od odporności ogniowej ściany i może być
• radiacyjny warunek brzegowy zdefiniowany jest następująco:
wa
słupów zależy
od od
odporności
ogniowej
ściany
być niesymeniesymetryczna
w zależności
tego, z której strony
działa ogień
(rys. i może
9a).
�
radiacyjny
warunek
brzegowy
zdefiniowany
jest
następująco:




tryczna w zależności od tego, z której strony działa ogień (rys. 9a).

  1

 1 
 (T −4 − Ts−4 )

−
4
−
4
(
)
q
x
,
y
,
t
V
C
=
x , y ∈ Tr ,
k 0
(11)
 Tr R − Ts 
q r (x, y, t ) = Vk C 0 
1 x, y∈1Tr , −4 1 −4 R
(11)
1
1


(
)
(
)
q
x
,
y
,
t
V
C
−
T
T
=
−R
(11) x , y ∈ Tr ,
 k 0 1
 r−
s
(11)
 − 1  εr ε s − 1 
 ε r ε s − 1 
gdzie:  ε r ε s − 1 
gdzie:
Rys. 7. Zabezpieczenia pojedynczych elementów: A – konturowe, B – skrzynkowe; a) słup,
Vk – kątowy współczynnik promieniowania,
gdzie:
gdzie:
b) i d) podciąg, c) słup dwugałęziowy
Vk – kątowy współczynnik
promieniowania,
V k – kątowy
współczynnik
promieniowania,
C
–
stała
Stefana
–
Boltzman’a,
o
Vk – kątowy współczynnik promieniowania,
Co – stała Stefana
Boltzman’a,
Co – –C
stała
Stefanar– Boltzman’a,
– współczynnik
emisyjności spalin,
– Boltzman’a,
o – stałaεStefana
εr – współczynnik
emisyjności
spalin, emisyjności
εr – współczynnik
spalin,
ε
–
współczynnik
s
εemisyjności
–
współczynnik
emisyjności
spalin, powierzchni brzegu,
r
εs – współczynnik
emisyjności
powierzchni
brzegu, spalin,
T
–
bezwzględna
temperatura
r
εs – współczynnik
powierzchni
brzegu,
εemisyjności
–
współczynnik
emisyjności
powierzchni
brzegu,
s
Tr – bezwzględnaTtemperatura
spalin,
–
bezwzględna
temperatura
powierzchni
brzegu, Rys. 7. Zabezpieczenia pojedynczych elementów: A – konturowe, B – skrzynkowe; a) słup,
s
–
bezwzględna
temperatura
spalin,
Tr – bezwzględna T
temperatura
spalin,
r
Rys.i d)7.podciąg,
Zabezpieczenia
pojedynczych elementów: A – konturowe,
Ts – bezwzględnaΓtemperatura
powierzchni brzegu,
c) słup dwugałęziowy
brzegu
obszaru,
na którym
zadany jestBb)radiacyjny
r – część
T
temperatura
powierzchni
brzegu,
s – bezwzględna
Ts – bezwzględna
temperatura
powierzchni
brzegu,
– skrzynkowe;warunek
a) słup, b)brzegowy.
i d) podciąg, c) słup dwugałęziowy
Γr – część brzegu obszaru, na którym zadany jest radiacyjny waruBrzeg
obszaru
Γ
równy
jest
sumie
brzegów
Γ
,
Γ
,
Γ
,
Γ
.
T
q
α
r
Γ
–
część
brzegu
obszaru,
na
którym
zadany
jest
radiacyjny
warunek
brzegowy.
r
Γ r – część brzegu
obszaru, na którym zadany jest radiacyjny warunek brzegowy.
nek brzegowy.
Na rysunku
5 jest
wartości temperatury belki stropowej z ͘Ι 600 z izolacją o grubości 4 cm
Brzeg
Γ równy
sumie brzegów
obszaru
Γ równy
jestΓTsumie
ΓT, Γq, Γα,ΓΓTr,. Γq, Γα, Γr.
Brzeg obszaru Γ Brzeg
równy
jestobszaru
sumie
brzegów
, Γporównano
q, Γbrzegów
α, Γr.
ogrzewanego
według
krzywej
standardowej
z uwzględnieniem
(dwukierunkowy
Na
rysunku
5
porównano
wartości
temperatury
belkioz stropowej
z ͘Ι 600 z izolacją
o grubościprzepływ
4 cm ciepła) i bez
Na rysunku
5 porównano
wartości
temperatury
͘ Ι 600 4 cm
Na rysunku 5 porównano
wartości
temperatury
belki
stropowej
z ͘Ιbelki
600 zstropowej
izolacją
grubości
uwzględnienia
(model
jednowymiarowy)
odprowadzania
ciepła do stropu.
ogrzewanego
według
krzywej
standardowej
z uwzględnieniem
(dwukierunkowy
przepływ ciepła) i bez
z izolacją
o grubości
4
cm
ogrzewanego
według
krzywej
standardowej
ogrzewanego według krzywej standardowej z uwzględnieniem (dwukierunkowy przepływ ciepła) i bez
uwzględnienia
(model jednowymiarowy)
odprowadzania ciepła do stropu.
(dwukierunkowy
przepływ ciepła) i bez
uwzględnieniaz uwzględnieniem
(model jednowymiarowy)
odprowadzania
ciepła do stropu. uwzględnienia
Rys. 5.
)
95
(
I
di
= 600
(model jednowymiarowy) odprowadzania ciepła do stropu.
I
I
30 min
15 min
= 600
di
60 min
= 2
30 min
15 min
0
30 min
60 min
60 min
= 2
cm
120
min
120 min
200
400
600
120 min
800
1000
200
800
400
1000
60 min
60 min
180 min
200
200
200
400
600
800
60 min
400
240 min
400
600
60 min
0
[ o C]
T
800
1000
min
di =
6 cm
120
0
120
1200
min
T
[ o C]
180 min
200
1000
= 4
T
[ o C]
1200
T
cm
[ o C]
Zabezpieczenia
d
= 4 cmogniochronne dzieli się niekiedy na tradycyjne i specjalne.
Technologie tradycyjne to obetonowanie lub obmurowanie, a więc zabiegi stosowane zwykle na
placu
budowy przy wykonywaniu
innych robót.
W się
ramach
technologii
specjalnych nakłada
się farby
Zabezpieczenia
ogniochronne
dzieli
niekiedy
na tradycyjne
i specjalne.
600
800
1200 oraz
T wykonuje
[ o C]
ogniochronne,
natryski 1000
i tynki ogniochronne
się zabezpieczenia z płyt ogniochronnych.
Technologie
tradycyjne
to obetonowanie lub obmurowanie, a więc zadi = 6
cm środki zabezpieczające dzieli się na:
Z uwagi na mechanizmy
działania
800
1200
T
[ o C]
� 1000
środki aktywizowane
termicznie,
biegi
stosowane
zwykle
na placu budowy przy wykonywaniu innych rocm
i = 6
� d środki
pasywne.
bót. Wśród
W ramach
technologii specjalnych
nakłada
się farby ogniochronne,
środków aktywizowanych
termicznie wyróżnia
się:
� powłoki
pęczniejące,
natryski
i tynki
ogniochronne
wykonuje
się zabezpieczenia z płyt
600
800
1000
1200oraz
T
[o
C]
� powłoki absorpcyjne.
120 min
i
120 min
0
30 min
1200
d i = 4 cm
120 min
0
600
60 min
600
30 min
400
30 min
0
200
1200
Rys. 8. Zabezpieczenia grupowe: a) ściany, b) sufit podwieszony
Rys. 8. Zabezpieczenia
grupowe: a) ściany, b) sufit podwieszony
di
0
cm
d i = 2 cm
= 600
15 min
180 min
180 min
180 min
240 min
240 min
240 min
240 min
400
ogniochronnych.
Powłoki pęczniejące
Z uwagi
na mechanizmy działania środki zabezpieczające dzieli się na:
Pod wpływem temperatury wytwarzają porowatą warstwę izolacyjną. Zwykle w procesie
pęcznienia
sięprzekroju
woda, która
pochłania
część energii cieplnej przy
odparowywaniu.
•
środkiwyzwala
aktywizowane
termicznie,
Rys. 5. Rozkład temperatury wzdłuż pionowej
osi
poprzecznego
belki
I600
W materiałach ogniochronnych aktywizowanych termicznie zachodzą procesy chemiczne związków
Rys. 5. Rozkład temperatury wzdłuż
pionowej 4osi cm
przekroju
środki
pasywne.
z temperatury
izolacją
po: poprzecznego
30pionowej
min ( osi•
60
minpoprzecznego
(organiczne, rozkładając
), 120
min
( temperatury,),tworzą związki
węgla
i),fosforu.
Substancje
się pod
wpływem
Rys.
5.
Rozkład
wzdłuż
przekroju
belki
I600
belki I600 z izolacją 4 cm po: 30 min (
),
węglowodorowe,
gazy aktywizowanych
oraz węgiel. W obecności
kwasu fosforowego
dodatkowo
Wśród
termicznie
wyróżnia
się: jest wyzwalana woda,
minpo:
(), 180
);
liniami
czerwonymi
z ),izolacją
30 min
min
min środków
( powstanie
120 min
( oznaczono
), wartości
pianki),
o własnościach
termoizolacyjnych
(rys. 9).
60 min (
120 min 180
( 4 cm
( ), ( 240 min
), ), ( 60umożliwiając
•
powłoki
pęczniejące,
Większość
środków
aktywizowanych
termicznie
zawiera
następujące
komponenty:
Rozkład
osi
przekroju
belki
I600czerwonymi oznaczono wartości
uzyskane
przy(poprzecznego
założeniu );modelu
jednowymiarowego
240 min (temperatury
liniami
czerwonymi
wartości
180);wzdłuż
min temperatury
( pionowej oznaczono
),
240
min
liniami
� generator kwasu fosforowego (np. fosforan amonu), który pod wpływem temperatury ulega
absorpcyjne.
uzyskane
założeniu
modelu
z temperatury
izolacją 4 cm
po: 30przymin
(
), 60jednowymiarowego
min (
), 120 min •( powłoki
), prowadzącemu do powstania kwasu fosforowego,
rozpadowi,
60 min
0
120
200
min
400
styczeń 2016
λ
x , y ∈ Tq ,
180 min
0
600
240 min
200
800
400
1000
1200
600
T
800
1000
1200
T
[ o C]
[ o C]
temperatury uzyskane przy założeniu modelu jednowymiarowego
substancje organiczne, rozkładające się z wytworzeniem zwęgliny,
Zabezpieczenia
180 min (
), 240 min ( ogniochronne
); liniami konstrukcji
czerwonymi stalowych
oznaczono �� wartości
środki spieniające – materiały ulegające dekompozycji pod wpływem ciepła, które tworzą
niepalne
gazy decydujące
o ekspansji pianki,
Konstrukcje
stalowe
zabezpiecza
się
przed
wpływem
ciepła
wydzielanego
podczas pożaru przez:
Zabezpieczenia
stalowych
temperatury
uzyskane przy ogniochronne
założeniu modelu konstrukcji
jednowymiarowego
� spoiwo (materiał akrylowy lub epoksydowy) wiążące pęczniejące pokrycie i utrzymujące gazy
Builder
�
∂T
(x, y, t ) = q n (x, y, t )
∂n
BUDOWNICTWO
Powłoki pęczniejące
się w dużym stopniu działaniem ogniochronnym tworzyw na bazie gipPod wpływem temperatury wytwarzają porowatą warstwę izolacyjną.
su (rys. 10); stabilizacja temperatury w okolicy 90°C jest spowodowana
Zwykle w procesie pęcznienia wyzwala się woda, która pochłania część
odparowaniem wody.
energii cieplnej przy odparowywaniu.
W materiałach ogniochronnych aktywizowanych termicznie zachodzą procesy chemiczne związków węgla i fosforu. Substancje organiczne, rozkładając się pod wpływem temperatury, tworzą związki węglowodorowe, gazy oraz węgiel. W obecności kwasu fosforowego dodatkowo
jest wyzwalana woda, umożliwiając powstanie pianki o własnościach termoizolacyjnych (rys. 9).
Większość środków aktywizowanych termicznie zawiera następujące komponenty:
• generator kwasu fosforowego (np. fosforan amonu), który pod wpływem temperatury ulega rozpadowi, prowadzącemu do powstania kwasu fosforowego,
• substancje organiczne, rozkładające się z wytworzeniem zwęgliny,
• środki spieniające – materiały ulegające dekompozycji pod wpływem
ciepła, które tworzą niepalne gazy decydujące o ekspansji pianki,
Rys. 10 Mechanizm działania ogniochronnego płyt gipsowo-kartonowych
Rys. 10. Mechanizm działania ogniochronnego płyt gipsowo• spoiwo (materiał akrylowy lub epoksydowy) wiążące pęczniejące pokartonowych
krycie i utrzymujące gazy wewnątrz porów.
Ogniochronne izolacje natryskowe
Są to zwykle izolacje z granulatu wełny mineralnej o gęstości 300–600 kg/m2. Przewod
izolacje
natryskowe
w temperaturzeOgniochronne
20°C tego typu izolacji
wynosi
ca 0,085 W/(m·K), a ciepło właściwe – 14 W
Sądziałania
to zwykle
izolacje
granulatu
mineralnej
o gęstości
Rys. 10 Mechanizm
ogniochronnego
płyt z gipsowo-kartonowych
Fabrycznie
przygotowaną
suchą
masę
miesza
się wełny
z wodą
lub ciekłym
spoiwem u wylot
2. Przewodność cieplna w temperaturze 20°C tego typu izo300-600
kg/m
specjalnego agregatu natryskowego (rys. 11).
Builder
96
styczeń 2016
Ogniochronne
izolacje
natryskowe
lacji
wynosi
ca 0,085 W/(m·K), a ciepło właściwe – 14 Wmin/(kg·K). FaSą to zwykle izolacje z granulatu wełny mineralnej o gęstości 300–600 kg/m2. Przewodność cieplna
brycznie
przygotowaną
suchącamasę
sięa ciepło
z wodą
lub ciekłym
spow temperaturze
20°C tego
typu izolacji wynosi
0,085miesza
W/(m·K),
właściwe
– 14 Wmin/(kg·K).
Fabrycznie przygotowaną
suchą
masę miesza
się z wodą
lub ciekłym
spoiwem (rys.
u wylotu
iwem u wylotu
końcówki
specjalnego
agregatu
natryskowego
11). końcówki
specjalnego agregatu natryskowego (rys. 11).
Rys. 9. Farba pęczniejąca po badaniu (ITB)
Rys. 9. Farba pęczniejąca po badaniu (ITB)
Proces pęcznienia rozpoczyna się w temperaturze 200–250°C. Zestawy farb do zabezpieczeń ogniochronnych składają się zwykle z trzech
Proces pęcznienia rozpoczyna się w temperaturze 200–250°C. Zestawy farb do zabezpieczeń
warstw. Warstwa podkładowa grubości 40–100 µm, nakładana na stal
ogniochronnych składają się zwykle z trzech warstw. Warstwa podkładowa grubości 40–100 µm,
oczyszczoną metodą piaskowania do wymaganego stopnia czystości
nakładana na stal oczyszczoną metodą piaskowania do wymaganego stopniaRys.
czystości
pełni funkcję
11. Nakładanie
natrysku na konstrukcję stalową
pełni funkcję antykorozyjną i przygotowuje przyczepne podłoże pod poantykorozyjną i przygotowuje przyczepne podłoże pod powłokę pęczniejącą. Ogniochronna warstwa
włokę pęczniejącą. Ogniochronna warstwa pęczniejąca może być różnej
pęczniejąca może być różnej grubości, zależnie od wskaźnika masywności zabezpieczanego przekroju,
grubości, zależnie od wskaźnika masywności zabezpieczanego przekroTynki ogniochronne
wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali. W zastosowaniach praktycznych
ju, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej
Są to wyprawy zawierające jako wypełniacz lekkie kruszywo (np. perspotyka się grubości 300–4000 µm. Grube powłoki nakłada się warstwami. Nakładanie zestawu
stali. W zastosowaniach praktycznych spotyka się grubości 300-4000 µm.
lit) lub granulat z wełny mineralnej nanoszone agregatem tynkarskim. Na
ogniochronnego kończy ułożenie warstwy nawierzchniowej grubości 40–120 µm, której zadaniem jest
Grube powłoki nakłada się warstwami. Nakładanie zestawu ogniochronogół przy większych wysokościach belek stosuje się siatkowanie. Gęochrona powłoki przed oddziaływaniem środowiska oraz wykończenie dekoracyjne powłoki.
nego kończy ułożenie warstwy nawierzchniowej grubości 40-120 µm,
stość takich tynków wynosi 600-1000 kg/m3, a ich współczynnik przewoPowłoki nanosi się ręcznie (wałkiem lub pędzlem) albo natryskowo. Najczęściej producenci farb
której zadaniem jest ochrona powłoki przed oddziaływaniem środowiska
dzenia ciepła, w zależności od gęstości, w granicach 0,09-0,20 W/(m·K).
dopuszczają obydwa sposoby malowania.
oraz wykończenie dekoracyjne powłoki.
Powłoki nanosi się ręcznie (wałkiem lub pędzlem) albo natryskowo.
Zabezpieczenia płytowe
Mechanizm działania powłok absorpcyjnych
Najczęściej producenci farb dopuszczają obydwa sposoby malowania.
Stosuje się różnego rodzaju wyroby, od płyt z wełny mineralnej o gęMechanizm działania tego rodzaju powłok wiąże się z pochłanianiem energii cieplnej w
wyniku
stości 150 kg/m3, poprzez płyty gipsowo-kartonowe zbrojone rozproszochłodzenia ablacyjnego, polegającego na topnieniu materiału powłoki lub sublimacji, czyli przejściu
Mechanizm
absorpcyjnych
nym włóknem szklanym o gęstości 800 kg/m3, po specjalne płyty silimateriału
z fazy stałej działania
bezpośredniopowłok
w stan gazowy.
Jest to więc zmniejszenie strumienia
energii cieplnej
Mechanizm działania tego rodzaju powłok wiąże się z pochłaniakatowo-cementowe o zróżnicowanej gęstości (450-900 kg/m3) i współdopływającej
do powierzchni stali w wyniku pochłaniania jej części potrzebnej
na przemiany fazowe.
niem energii cieplnej w wyniku chłodzenia ablacyjnego, polegająceczynniku przewodzenia ciepła 0,08-0,20 W/(m·K).
Uważa
się, że powłoki te powstały w związku z chłodzeniem powierzchni
szybkich statków
go
na
topnieniu
materiału
powłoki
lub
sublimacji,
czyli
przejściu
mateW niektórych
technologiach płyty są klejone lub klejone i mocowane
powietrznych, ale mechanizm ten charakteryzuje się w dużym stopniu działaniem
ogniochronnym
riału
z fazy
stałej
bezpośrednio
w stan
gazowy.
Jest
to
więc
zmniejszemechanicznie.
W innych
tworzyw na bazie gipsu (rys. 10); stabilizacja temperatury w okolicy 90°C jest spowodowanawyłącznie mocowane mechanicznie.
nie strumienia
energii cieplnej dopływającej do powierzchni stali w wyPłyty gipsowo-kartonowe mocuje się do konstrukcji stalowej za pomoodparowaniem
wody.
niku pochłaniania jej części potrzebnej na przemiany fazowe. Uwacą profili zimnogiętych. Obecnie produkuje się specjalne płyty gipsowe,
ża się, że powłoki te powstały w związku z chłodzeniem powierzchktóre można mocować w sposób pokazany na rys. 7, bez konieczności
ni szybkich statków powietrznych, ale mechanizm ten charakteryzuje
stosowania konstrukcji pośrednich.
REKLAMA
GAMA
PRODUKTÓW
HEMPACORE
NIEZAWODNA BIERNA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
• Ochrona przeciwogniowa podczas
pożaru celulozowego do 120 minut
Rys. 12. Zabezpieczenia ogniochronne z płyt G-K
Przy wykonywaniu zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. W
przypadku wypełniania słupów z profili zamkniętych betonem należy w ściankach, u podstawy i przy głowicy słupa, wykonać otwory
o powierzchni co najmniej po 3 cm2. Rozstaw otworów nie powinien
być większy niż 5 m. Otwory te powinny przebiegać także przez izolację zewnętrzną.
2. W
przypadku zastosowania ogniochronnych farb pęczniejących instalacje i przewody wentylacyjne powinny przebiegać w odległości
co najmniej 1,5 cm od profilu.
3. Przewody instalacyjne należy podwieszać w taki sposób, aby nie
spoczywały na izolacji ogniochronnej.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych należy zamocować do konstrukcji łączniki, uchwyty itp. służące
np. do montażu instalacji lub sufitów podwieszonych (w szczególności dotyczy to elementów mocowanych metodą spawania).
Literatura
Kosiorek M., Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Rozdział 9. Budownictwo ogólne. Tom 2,
Fizyka Budowli, Arkady 2005.
Laskowska Z., Stan graniczny nośności stalowych belek stropowych w warunkach pożaru.
Rozprawa doktorska, ITB, Warszawa 2004.
PN-EN 1933-1-2, EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
Abstract The article discusses the basic principles for the design of steel structures in fire conditions, the impact of the field of temperature on
the fire resistance and methods of fire protection of steel structures.
Key words: Steel structures, general rules, fields of temperature, fire resistance, methods of fire protection.
• Wysoka efektywność
• Możliwość uzyskania wysokich
grubości już przy jednej warstwie
• Doskonała trwałość
• Dostępność produktów
rozcieńczalnikowych i
wodorozcieńczalnych
• Dostępność szybkoschnącej wersji
• Zgodność z EN 13881-8 oraz BS 471
• Certyfikaty CE oraz CERTIFIRE
Firma Hempel dostarcza najwyższej
klasy farby antykorozyjne dostosowane
do potrzeb klientów oraz zapewnia
profesjonalne doradztwo techniczne.
www.hempel.pl
Download