P*ynno** p*ci biologicznej i performatywno** p*ci kulturowej

advertisement
Płynność płci biologicznej i
performatywność płci kulturowej
Renata Ziemińska
Uniwersytet Szczeciński
Sex/gender
• rozróżnienie na płeć biologiczną i kulturową,
pojawia się w latach 60-tych w seksuologii i
psychologii.
• jest potrzebne do opisania sytuacji osób
transpłciowych, u których płeć anatomiczna
nie pasowała do poczucia tożsamości płciowej
czyli do płci psychologicznej.
Słowo gender
• wzięte z gramatyki, gdzie służy do klasyfikacji
rzeczowników na rodzaje (masculine,
feminine, neuter).
• Słowo gender okazało się bardzo przydatne w
naukach społecznych, a nawet zaczęło
wypierać angielskie słowo sex jako jego
eufemizm.
Gender ważny dla feminizmu
• Dzięki rozrożnieniu sex/gender można było
twierdzić, że nawet jeśli rola reprodukcyjna
kobiet jest stała, to trzeba domagać się zmiany
ich poddańczego statusu społecznego (role
społeczne są efektem kultury, procesu
socjalizacji).
Butler i krytyka dystynkcji sex/gender
• dystynkcja ta ma ważną rolę polityczną, ale
jest teoretycznie podejrzana
• płeć biologiczna urastałaby do rangi czegoś, co
jest daną przeddyskursywną
• kwalifikacja płci biologicznej jest aktem
nadania znaczenia, ktoś decyduje, co jest
podstawą przypisania płci biologicznej:
anatomia, chromosomy czy hormony?
Dwa kanały badawcze na temat płci
• Nawet jeśli Butler nie docenia stabilności
tożsamości płciowych, to przypomina o
jedności pojęcia płci.
• Nauki biologiczne i społeczne straciły ze sobą
kontakt, stwarzając wrażenie, że mówią o dwu
różnych płciach.
• Okazuje się, że razem tworzą spójny obraz
tego, czym jest płeć.
Płeć chromosomalna
• W typowej sytuacji kobieta posiada dwa
chromosomy X (46XX), a mężczyzna jeden
chromosom X i jeden Y (46XY). Chromosom Y
jest mniejszy od chromosomu X, a niedawno
wykryto, że głównym elementem w tym
chromosomie jest gen SRY (sex-determiningregion Y), który odpowiada za uformowanie
się jąder.
Płeć chromosomalna c.d.
• Są osoby płci męskiej o kariotypie żeńskim
46XX, ponieważ gen SRY może się pojawić na
jednym z chromosomów X.
• Są też osoby o kariotypie męskim, które na
chromosomie Y nie mają genu SRY i rozwijają
się w kierunku żeńskim (Bancroft, 2011, s.49).
Płeć fenotypowa różna od
chromosomalnej
• Zdarzają się fenotypowe kobiety o męskim
kariotypie 46XY, u których z powodu
całkowitej niewrażliwości na androgeny nie
dochodzi do rozwoju jąder, a w konsekwencji
nie ma wystarczającej produkcji androgenów.
Chromosom Y i gen SRY wytwarzają u nich
pierwotne jądra, które ulegają atrofii. Osoba
taka nie ma jajników. Jest to przypadek Marii
Patino, hiszpańskiej biegaczki.
Zespół Turnera i Klinefeltera
• Jajników nie mają też kobiety z zespołem Turnera
o kariotypie 45XO. Brak drugiego chromosomu X
powoduje zanik początkowo rozwijających się
jajników i nie rozwijają się u nich piersi.
• Z kolei mężczyźni z zespołem Klinefeltera o
kariotypie 47XXY zwykle mają małe jądra i są
niepłodni, ponieważ podwójny chromosom X
hamuje u nich działanie androgenów (Bancroft,
2011, s. 49).
Noworodki interpłciowe
• częściowa niewrażliwość na androgeny prowadzi
do genitaliów o mieszanym utkaniu albo
genitaliów i gonad obu płci naraz. Są to typowe
przypadki osób interpłciowych, które już w
momencie urodzenia nie dają się zakwalifikować
do żadnej z obu płci.
• Lekarze zwykle przeprowadzają wtedy
interwencję chirurgiczną, aby zewnętrznie
ujednoznacznić płeć noworodka i przypisać mu
jedną z płci przewidzianą przez prawo.
Częściowa niewrażliwość na androgeny
• Częściowa niewrażliwość na androgeny może być związana
z niedoborem enzymów przekształcających testosteron w
jego bardziej aktywne pochodne.
• Bancroft pisze o 35 przypadkach takich osób. „U pięciu z
nich określono płeć jako żeńską w chwili urodzenia, lecz
zmieniono ją na męską w ciągu pierwszych trzech lat życia.
Spośród pozostałych, w 28 przypadkach płeć określono jako
żeńską, a w dwu jako męską. Podczas ostatniego badania,
18 spośród osób, których płeć określono wyjściowo jako
żeńską, zmieniło płeć na męską” (Bancroft, 2011, s. 52).
• Najwięcej tych zmian nastąpiło w okresie dojrzewania i
wczesnej młodości, kiedy wzmocniły się alternatywne
procesy enzymatyczne.
Wrodzony przerost nadnerczy CAH
• Osoby o żeńskim kariotypie 46XX, u których
wystąpił przerost nadnerczy, a w jego
następstwie nadmiar androgenów w rozwoju
płodowym i w dzieciństwie (zespół CAH) mają
zmaskulinizowane zewnętrzne narządy
płciowe i niekiedy są wychowywane jako
chłopcy. „Kobiety z CAH dużo częściej, w
porównaniu z pozostałymi kobietami,
wykazują orientację homo- lub biseksualną”
(Pietras i Wronka, 2012, s.163).
Stopniowalność płci biologicznej
• W związku z tym, że proces nabywania płci
jest wieloetapowy, a na każdym etapie są
możliwe odstępstwa od typowego przebiegu,
finalny efekt tego procesu jest stopniowalny, a
niekiedy nie mieści się w typach idealnych
wypracowanych w kulturze. Na bazie tych
ustaleń można wymienić szereg warstw w
pojęciu płci.
Kilka wymiarów pojęcia płci
• płeć chromosomalna (chromosomy 46XX lub 46XY oraz
modyfikacje)
• płeć gonadalna (gruczoły płciowe jądra, jajniki lub ich brak)
• płeć hormonalna (poziom estrogenów i androgenów)
• płeć genitalna (wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe, niekiedy
utkanie mieszane)
• płeć fenotypowa (kształt ciała, owłosienie, piersi, głos)
• płeć w sensie prawnym, metrykalna (płeć podana przy urodzeniu
lub ustalona przed sądem)
• płeć wychowania (według której rodzice wychowują dziecko)
• tożsamość płciowa (przekonanie osoby o tym, jakiej jest płci)
Płeć mózgu
• W świetle tych uwag na temat osób interpłciowych,
można spojrzeć na osoby transpłciowe i
homoseksualne jako na przypadki płynności płci. Ich
„interpłciowość” nie jest widoczna w momencie
urodzenia. Najprawdopodobniej w późniejszej fazie
różnicowania płciowego, kiedy genitalia były już
uformowane, ich mózgi zostały częściowo
zmaskulinizowane lub sfeminizowane skutkiem
nietypowego poziomu androgenów.
• Formowanie narządów płciowych ma miejsce w
pierwszych dwu miesiącach, a formowanie mózgu w
drugiej połowie ciąży. Te dwa procesy są niezależne i
mogą być niezgodne.
Mózgi homoseksualnych mężczyzn
• U osób homoseksualnych struktury mózgowe,
zwłaszcza wzrokowe i kierujące zachowaniami
seksualnymi są typowe dla płci przeciwnej (Bancroft,
2011, s. 265). Podstawą tych badań było wcześniejsze
porównywanie mózgów kobiet i mężczyzn (Ingaihalikar
et al. 2014). Lepiej zbadane są mózgi homoseksualnych
mężczyzn, u których odkryto powiększone spoidło
wielkie i spoidło przednie między półkulami, co jest
typowe dla kobiet (Pietras i Wronka, 2012, s.154).
Wykazano również podobny profil poznawczy (np.
lepsze wyniki w zadaniach wymagających precyzyjnych
ruchów rąk a gorsze w orientacji przestrzennej).
Mózgi homoseksualnych mężczyzn
• Różnice anatomiczne odkryto także w
podwzgórzu, które jest tą częścią mózgu, która
reguluje zachowania reprodukcyjne. Niektóre
jądra podwzgórza są większe u mężczyzn niż u
kobiet. W jednym z badań INAH3 było 2,8 razy
większe, a INAH2 dwa razy większe (Swaab i
Garcia-Falgueras, 2009, s. 6). Stwierdzono też
mniejszy rozmiar (choć zbliżoną liczbę neuronów)
jądra podwzgórza INAH3 u mężczyzn
homoseksualnych niż u heteroseksualnych
(Pietras i Wronka, 2012, s. 160; Kimura, 2006, s.
138).
Bancroft przeciwko terapii osób
homoseksualnych
• Świadczy to o biologicznym podłożu
homoseksualności. Z tego względu Bancroft
(2011, s. 273) opowiada się przeciwko terapii
osób homoseksualnych; jego zdaniem
nieliczne przypadki skuteczności takiej terapii
prawdopodobnie dotyczyły osób
biseksualnych.
Mózgi osób transpłciowych
• Jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to niektóre
części podwzgórza (jądro łożyskowe prążka
krańcowego, BNST) okazały się mniejsze u
osób transpłciowych typu mężczyzna/kobieta
niż u mężczyzn z grupy kontrolnej,
przypominając rozmiarami tę okolicę u kobiet,
co też świadczy o biologicznym podłożu
transpłciowości (Kimura, 2006, s. 139).
Kilka procent populacji poza binarnym
podziałem
• Bancroft (2011, s. 280) cytuje badania z 1994
roku na próbie 3432 kobiet i mężczyzn w wieku
18-59 lat. 4,9% mężczyzn i 4,1% kobiet doniosło o
partnerach tej samej płci już w wieku 18 lat, a
2,7% mężczyzn i 1,3% kobiet stwierdziło, że miało
takich partnerów w minionym roku. 2,5%
mężczyzn i 0,9% kobiet zaliczyło się do orientacji
homoseksualnej, a odpowiednio 0,8% i 0,5% do
orientacji biseksualnej. Wśród tej grupy jest część
osób interpłciowych i transpłciowych (niektóre są
heteroseksualne).
Osoby LGBTQ ujawniają, czym jest płeć
• Badania nad sytuacją osób LGBTQ są okazją do
lepszego zrozumienia, czym jest płeć w ogóle.
Doświadczają one społecznego
„konstruowania” własnej tożsamości i jej
zmienności, dzięki temu dają szansę
wszystkim, aby zrozumieli, czym jest płeć.
Biologiczne podłoże płynności płci
• Przytoczone informacje upoważniają do wniosku,
że biologiczny proces różnicowania płciowego i
dymorfizm płciowy który jest jego efektem są
płynne, tzn. istnieją różnorodne postacie płci
mieszanej i niejednoznacznej.
• Jednakże powstałe w ten sposób struktury
biologiczne mają na tyle trwały charakter, że
uporczywie opierają się społecznym naciskom i
próbom dostosowania do dominujących norm
kulturowych,pomimo wysokich kosztów
społecznych takiej postawy.
Judith Butler o przypisywaniu płci
• Może wydaje nam się, że wiemy, jakiej budowy
anatomicznej jest dana osoba (a czasem właśnie nie wiemy
i na pewno nie doceniamy, jaką różnorodność można
dojrzeć w budowie anatomicznej), bądź też zdobywamy tę
wiedzę, oceniając ubrania, jakie ktoś ma na sobie, albo
sposób, w jaki je nosi. Wiedza ta uchodzi za naturalną, choć
oparta jest na szeregu wniosków kulturowych, których
część może być najzupełniej błędna. Tak naprawdę, jeśli
zmienimy przykład z drag na transseksualność, wówczas
ubrania, przykrywające i wyrażające ciało, nic już nam o
stabilnej anatomii nie powiedzą. W tym przypadku ciało
może być jeszcze przed operacją, znajdować się w trakcie
przemian albo być już po operacji; nawet samo ‘ujrzenie’
ciała może nam tu w niczym nie pomóc (Butler 2008, s. 28).
Performatywnośc płci
• Zdaniem Judith Butler płeć kulturowa nie jest
ekspresywna lecz performatywna, nie jest
wyrazem istniejącej tożsamości, lecz konstruktem
tworzonym przez akty mowy i codzienne praktyki.
Doktor dokonuje aktu performatywnego, kiedy
nazywa noworodka „córką”. „Rzeczywistość
kulturowej płci tworzona jest dzięki jej stale
podtrzymywanej społecznej inscenizacji” (Butler,
2008, s. 254). Jej wyraźne rysy są efektem
stylizacji ciała, powtarzania gestów, ruchów,
rytuałów, prezentowania się w typowy sposób.
Płeć jako rytuał
• Płeć stale odgrywana, podtrzymywana i
powtarzana jest oswojona i wytwarza iluzję
naturalności. Płeć przypomina akty nadawania
stopni naukowych czy chrzest, ale nie jest
aktem performatywnym jednorazowym, lecz
ciągiem aktów. „Nie jest pojedynczym aktem,
lecz powtórzeniem oraz rytuałem” (Butler,
2008, s. 19).
Dwa kanały badawcze na temat płci
• Społeczne konstruowanie płci jest
interpretacją płynnej płci biologicznej.
Społeczne teorie, np. teoria performatywności
płci, są dopełnieniem najnowszych danych
biologicznych na temat płynności płci.
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier.
Bradley, H. (2008). Płeć. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Grabowska, A. (2014). Mózg kobiecy, mózg męski, czyli dlaczego jesteśmy różni. Panorama Polskiej Akademii
Nauk, 1 (13), 2-4.
Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of
Sexuality. New York: Basic
Books.
Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T., Elliott, M., Ruparel, K.,
Hakonarson, H., Gur, Ra., Gur, Ru. i Verma R. (2014). Sex differences in the structural connectome of the human
brain. PNAS, 111 ( 2), 823-828. Pozyskano z: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1316909110, [dostęp:
5.09.2014].
Kimura, D. (2006). Płeć i poznanie. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Mikkola, M. (2011). Feminist Perspectives on Sex and Gender. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pozyskano
z: www.plato.stanford.edu/entries/feminizm-gender/, [dostęp: 8.05.2014].
Patino, M., (2005). Personal Account. A woman tried and tested. Lancet, vol. 366, 538.
Pietras, T., Wronka, E. (2012). Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty orientacji homoseksualnej. W: G.
Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski (red.), Wprowadzenie do psychologii LGB (s. 153-175). Wrocław: Wydawnictwo
Continuo.
Renzetti, C., Curran, D., (2008). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Swaab, D., Garcia-Falgueras, A. (2009). Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity. W:
Functional Neurology. Pozyskano z: www.shb-info.org/sexbrain.html. [dostęp: 5.09. 2014].
Ziemińska, R. (2014). Marginesy seksualności i potrzeba nowej etyki. Studia Socjologiczne, 3 (214), 297-303.
Download