Pytania testowe

advertisement
Test z chemii dla szkoły ponadgimnazjalnej
dział – Budowa atomu, układ okresowy i wiązania chemiczne.
opracowała Ewa Stanisławska Lepko, nauczycielka Zespołu Szkół
Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie
Pytania testowe
1. Wymień elementarne cząstki materii obdarzone ładunkiem dodatnim.
2. Dla 6429Cu podaj wartość liczby A i liczby Z.
3. Dla atomu krzemu podaj wartość liczby masowej i atomowej (zaznacz je
odpowiednio przy symbolu pierwiastka).
4. Dla 3517 Cl podaj liczbę protonów, neutronów, elektronów.
5. Podaj liczbę nukleonów w atomie magnezu.
6. Dla atomu cyny podaj liczbę protonów, neutronów, elektronów. Podaj
ładunek jądra tego atomu.
7. Dla jonu Mg 2+ podaj liczbę protonów, neutronów, elektronów.
8. Przedstaw zapis izotopów glinu o liczbach masowych 25 i 27 (przy symbolu
każdego z nich zaznacz wartości liczb A i Z)
9. Jądro izotopu pewnego pierwiastka składa się z 12 protonów i 13
neutronów. Podaj symbol tego pierwiastka i zaznacz przy nim wartości
liczby A i Z.
10.Jaką literą zaznaczamy czwartą z kolei powłokę elektronową w atomie
pierwiastka? Podaj maksymalną liczbę elektronów na tej powłoce.
11.Podaj konfigurację elektronową dla atomu magnezu.
12.Podaj nazwy: trzeciej grupy głównej i siódmej grupy pobocznej układu
okresowego.
13.Porównaj za pomocą znaku nierówności ( <, >) wielkości atomów
poszczególnych pierwiastków, w parach.
K
Na,
Cl Br,
Mg S
14.W co przekształci się podany atom lub jony, jeśli od każdego z nich odejmie
się 2 elektrony
Ca,
Be2+, S215.Podaj konfigurację elektronową dla jonu Cl-.
16.Atomy pierwiastków należących do grupy III A mają jednakową liczbę:
a/ protonów,
b/ neutronów,
c/ elektronów,
d/ elektronów walencyjnych.
17.Zdolność do tworzenia anionów wykazują pierwiastki:
a/ elektroujemne,
b/ elektrododatnie,
c/ grup głównych,
d/ o małej liczbie atomowej.
18.Podaj, gdzie występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
a/ Cl2
b/ CaCl2
c/ H2
d/ H2O
19.Pewna substancja ma budowę krystaliczną, nie przewodzi prądu
elektrycznego, natomiast w roztworze wodnym przewodzi. Sądzisz, że:
a/ substancja jest metalem,
b/ w cząsteczce substancji występuje wiązanie polarne,
c/ w cząsteczce substancji występuje wiązanie kowalencyjne,
d/ substancja ma budowę jonową.
20. Elektroujemność w grupach:
a/ maleje ze wzrostem masy atomowej,
b/ nie zmienia się,
c/ rośnie ze wzrostem masy atomowej,
d/ początkowo maleje, potem rośnie.
21.Najsilniejsze wiązanie jonowe występuje w cząsteczce:
a/ MgCl2
b/ LiF,
c/ KCl,
d/ KBr.
Karta do odpowiedzi
Nr
pyt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Odpowiedź
Uzyskane
punkty
cząstki materii .......................................
liczba A .............., liczba Z .........
... Si
protonów.........., neutronów..............., elektronów............
nukleonów.....................
protonów ................., neutronów.................................,
elektronów..............., ładunek jądra..............................
protonów................. ,
neutronów.............,elektronów................
.....Al, .......Al.
symbol Mg, ..........................................
symbol powłoki ............., liczba elektronów..................
.........................................................................
trzecia grupa główna..............................., siódma grupa
poboczna ....................................
K...........Na,
Cl.............Br,
Mg..............S
Ca - 2e → ..........................
Be2+ - 2e → .........................
S2- - 2e → .........................
Cl- .........................................
SUMA PUNKTÓW
Karta odpowiedzi
Nr
pyt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Odpowiedź
cząstki materii – protony
liczba A 64, liczba Z 29
28
14Si
protonów 17, neutronów 18, elektronów 17
nukleonów 24
protonów 50, neutronów 68, elektronów 50, ładunek jądra +50
protonów 12, neutronów 12, elektronów 10
25
27
13Al,
13Al
25
12Mg
symbol powłoki N, liczba elektronów 32
24
2 8
2
12Mg , K L M
trzecia grupa główna borowce, siódma grupa poboczna
manganowce
K > Na,
Cl < Br, Mg > S
Ca - 2e → Ca 2+
Be2+ - 2e → Be 4+
S2- - 2e → S
Cl- , K 2L8 M8
d
a
d
d
a
b
Uzyskane
punkty
Download