pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu

advertisement
URZĄD MIASTA i GMINY POŁANIEC
Dofinansowanie do sterylizacji/kastracji psów
Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Połańcu
Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2016
gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji/kastracji psów.
Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom
gminy Połaniec - właścicielom psów (samców i samic), którzy dopełnili obowiązku
zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest
złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu wniosku o dofinansowanie (link do pobrania
wniosku pod artykułem) oraz przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.
Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel psa powinien zgłosić się do
lekarza weterynarii, który podpisał z gminą umowę na przeprowadzanie zabiegów i umówić
się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lek. wet. Piotr Markiewicz,
prowadzący gabinet weterynaryjny „Chiron” w Połańcu, Pl. Uniwersału
Połanieckiego 17.
Koszt przeprowadzenia zabiegu wynosi:
- w przypadku psa o wadze do 10 kg – 200 zł brutto,
- w przypadku psa o wadze powyżej 10 kg – 290 zł brutto.
Właściciel psa zobowiązany jest do zapłacenia 50% w/w kosztu lekarzowi weterynarii
po przeprowadzonym zabiegu, pozostałe 50% ponosić będzie gmina.
Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa. W przypadku
wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia
innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel psa.
Ilość zabiegów sterylizacji lub kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona wielkością środków
zapewnionych na ten cel w budżecie gminy. W 2016r. przeznaczono na ten cel kwotę 5 000 zł.
Urząd Miasta i Gminy
28-230 Połaniec
ul.Ruszczańska 27
tel. +48 (15) 86-50-305
fax +48 (15) 86-50-328
NIP MiG 866-15-80-228
www.polaniec.pl
[email protected]
Download