Powerdesigner

advertisement
Powerdesigner
Przemyslaw Kordowski
Agenda
Co to jest Powerdesigner
 Możliwosci
 Prezentacja programu
 Praca zespołowa
 Wersje programu
 Podsumowanie

Co to jest Powerdesigner ?
Powerdesigner to narzędzie typu CASE
(Computer Aided System Engineering)
zawierające zestaw narzędzi do
modelowania.
 Przykład: Visio, Rational Rose.

Widok
Mozliwosci cz. 1
-
-
Wsparcie dla EJB 2.0.
Raporty w dowolnym języku.
Mapowanie obiektowo/relacyjne.
Definiowanie złożonych typów użytkownika, włączając w to klasy
Javy oraz procedury wbudowane dla Javy w bazie danych.
Rewersowanie kodu logiki biznesowej do diagramu klas dla Javy (w
tym: JavaBeans, EJB, pliki JAR) oraz PowerBuildera.
Obsługa języków: C++, C#, WSDL, IDL, Java CORBA, Visual Basic,
XML oraz wielu innych, które możemy zdefiniować przy użyciu
załączonego edytora.
Dołączania procedur wbudowanych do tabel (jeżeli dany system
bazodanowy obsługuje tego typu obiekty).
Mozliwosci cz. 2
-
Wsparcie dla kolumn wyliczeniowych w tabelach modelu.
Wsparcie dla obiektów sequence dla Oracle i Interbase.
Przeprowadzania rewersowania triggerów i procedur ze skryptów.
Porównywanie, łączenie i tworzenie własnych plików definicji baz
danych (XDB).
Integracja z popularnymi IDE dla Javy oraz wiodącymi serwerami
aplikacji z certyfikatami J2EE/EJB 2.0. (plug-in do eclipse)
Budowa skryptów dla baz danych oraz dla źródeł ODBC (Sybase
ASE, Sybase ASA, ORACLE, SQL server, interbase, informix,
MySQL, ADABAS, PostgreSQL, ACCESS 95-2000 , IBM DB2)
Przyklady
Pobranie struktury danych z bazy (np.
Mysql)
 Generowanie kodu (Java ,C#)
 Generowanie skryptu bazy danych
 Generowanie raportów (wersja html i rtf)

Praca zespolowa
Repozytorium
- scentralizowane, repozytorium klas, które może
być przechowywane w bazach danych: Sybase,
Microsoft, Informix, Oracle, IBM;
- możliwość zdefiniowania praw dostępu dla
użytkowników i grup;
- porównywanie i scalanie modeli służące do
wykrywania i zarządzania konfliktami;
- zarządzanie wersjami i konfiguracją;
Scalanie dokumentu
Rodzaje powerdesigner
PowerDesigner Developer
 PowerDesigner DataArchitect
 PowerDesigner Physical Architect
 PowerDesigner Object Architect
 PowerDesigner Business Process
Architekt
 PowerDesigner Viewer

Dodatki
Narzedzie nie jest bezplatne.
 Widomosci na temat narzedzie

 www.google.com
 www.sybase.com

Dziekuje
Download