(piecz** Wykonawcy)

advertisement
Załącznik nr 1 do WZ/umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Postępowanie nr N/1/AZL/00027/15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa optymalizacji wdrażanych rozwiązań technologicznych w bazach danych Oracle u
zamawiającego. Optymalizacja dotyczy 2 baz danych. Bazy uruchomione są w technologii Oracle 11.2.0.x w oparciu o
klaster Oracle RAC. Dodatkowo bazy zabezpieczone są Oracle DataGuard (Standby Physical Standby). System operacyjny
serwerów baz danych to Linux (RedHat).
Zamawiający posiada aktywny support na następujące produkty Oracle:
 Oracle Database Enterprise Edition,
 Real Application Clusters,
 Partitionig,
 Advaced Security,
 Diagnostic Pack,
 Tuning Pack.
Do monitorowania baz danych Oracle Zamawiający wykorzystuje narzędzie DBPLUS Performance Monitor.
Zadaniem Wykonawcy są następujące prace analityczne:
 opis problemów technicznych, które występują w pliku alert.log bazy danych Oracle
 opis problemów technicznych związanych z konfiguracją systemu operacyjnego lub wynikających z architektury
przyjętego rozwiązania informatycznego
 opis zapytań powodujących problemy wydajnościowe w rozbiciu na CPU, I/O
 opis zapytań powodujących problemy wydajnościowe z powodu zmiany dostępu do danych
 opis zapytań powodujących problemy wydajnościowe z powodu złej rezerwacji buforów bazy danych – problemy typu
latch
 wskazanie trendów w utylizacji serwera bazy danych w rozbiciu na: CPU, czas wykonania, I/O
 ocena przyrostu bazy danych Oracle w rozbiciu na: baza danych, przestrzeń tabel, pliki danych
 wskazanie utylizacji przestrzeni tabel do sortowania
 wskazanie utylizacji przestrzeni tabel undo
 wskazanie wykorzystania I/O przez bazę danych Oracle
 wskazanie wydajności wykonania każdego zapytania nie będącego literałem – przed i po zmianie dowolnego elementu
infrastruktury na której działa baza danych Oracle
 wskazanie wydajności wykonania zapytań trwających dłużej niż 5 sekund będących literałem - przed i po zmianie
dowolnego elementu infrastruktury na której działa baza danych Oracle
 analiza kodu SQL przekazanego przez Zamawiającego celem jego optymalizacji przez Wykonawcę
Wdrażanie zmian i rekomendacje
Implementacja zmian możliwych do wdrożenia z poziomu baz danych Oracle będzie wykonywana na bieżąco po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego z gwarantowanymi czasami reakcji.
Rekomendacje dotyczące zmian w kodzie aplikacji będą szczegółowo opisane i przekazane Zamawiającemu celem
przekazania ich do dostawcy aplikacji.
Potwierdzeniem realizacji usługi będzie comiesięczny raport, w skład którego będą wchodzić następujące informacje:
 opis wdrożonych zmian wraz z zmierzonym efektem poprawy wydajności
 rekomendacje zmian dotyczących problemów technicznych zawiązanych z baza danych Oracle np.: zbyt duża liczba
sesji logujących z aplikacji
1
Załącznik nr 1 do WZ/umowy
Przedmiot zamówienia
Postępowanie nr N/1/AZL/00027/15












rekomendacje modyfikacji zapytań SQL, które powodują problemy wydajnościowe
wskazanie zapytań powodujących problemy wydajnościowe w rozbiciu na CPU, I/O
wskazanie zapytań powodujących problemy wydajnościowe z powodu zmiany dostępu do danych
wskazanie zapytań powodujących problemy wydajnościowe z powodu złej rezerwacji buforów bazy danych – problemy
z tworzeniem latch’y
rekomendacje modyfikacji ustawień parametrów baz danych Oracle
wskazanie bieżącej utylizacji serwera bazy danych przez bazę danych Oracle;
ocena przyrostu bazy danych Oracle w rozbiciu na: baza danych, przestrzeń tabel, pliki danych;
wskazanie utylizacji przestrzeni tabel do sortowania;
wskazanie utylizacji przestrzeni tabel undo;
wskazanie wykorzystania I/O przez bazę danych Oracle;
wskazanie utylizacji serwera bazy danych jaka zostanie uzyskana po wprowadzeniu rekomendacji;
rozpoznanie rodzaju problemu wydajnościowego wraz z jego opisaniem w rozbiciu na:
 problem systemu operacyjnego,
 problem aplikacyjny,

problem bazy danych.
Oczekiwane korzyści
Zamawiający oczekuje, że efektem świadczenia usługi będzie funkcjonowanie systemów baz danych na
założonym poziomie wydajności (oczekujemy realizacji w terminie do 2 m-cy od dnia podpisania umowy). Poziom
wydajności baz danych Oracle będzie określony przez maksymalne obciążenie serwera bazy danych Oracle do 70%.
Dodatkowo, wynikiem dostarczenia usługi poprawy wydajności ma być:
 satysfakcjonujący dla użytkownika końcowego czas wykonania zadań aplikacji
 zagwarantowanie akceptowalnej wydajności bazy danych Oracle bez potrzeby wymiany lub rozbudowy serwera bazy
danych i systemu dyskowego w czasie trwania usługi
 minimalizacja czasu niedostępności bazy danych Oracle z powodów wydajnościowych po stronie bazy danych Oracle
 wnioski na poprawę jakości kodu aplikacji systemu
 poprawa stabilności działania systemu
 rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych z bazą danych Oracle, polegające między innymi na
udzielaniu wsparcia technicznego w zakresie administracji bazami danych Oracle.
Zobowiązania Wykonawcy
 sporządzanie comiesięcznych raportów związanych z wykonywaną usługą
 świadczenie telefonicznego wsparcia technicznego w zakresie administrowania bazą danych Oracle
 realizacja ciągłego monitoringu systemu
 w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje system monitoringu baz danych, którym chce się posługiwać w trakcie
realizacji usługi, a system ten nie będzie w posiadaniu Zamawiającego, zobowiązany jest on do dostarczenia
licencji na ten system i przeszkolenie personelu Zamawiającego (3 administratorów) z użytkowania tego systemu
Sposób realizacji usługi
Usługa realizowana będzie w sposób zdalny poprzez połączenie VPN Zamawiającego.
Czas reakcji – oznacza podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterki i oznaczać będzie kontakt telefoniczny w celu
ustalenia zakresu usterki, jej charakteru, zagrożeń biznesowych, jak i pozostałych informacji niezbędnych do podjęcia
działań naprawczych, zalogowanie się i rozpoczęcie działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych problemów.
Czas reakcji definiuje się w następujący sposób:
 w przypadku zgłoszenia z prośbą o wsparcie w czasie Godzin Roboczych jest to reakcja niezwłoczna max. 1
godzina, umożliwiająca sukcesywne rozwiązywanie problemów uprzednio zgłoszonych
2
Załącznik nr 1 do WZ/umowy
Przedmiot zamówienia
Postępowanie nr N/1/AZL/00027/15
 w przypadku zgłoszenia dokonanego poza Godzinami Roboczymi czas reakcji – max. 2 godziny
Działania zmierzające do usunięcia usterek związanych z optymalizacja baz danych będą podejmowane w następującym
trybie:
1. usterki o charakterze krytycznym, to znaczy takie, które uniemożliwiają prowadzenie działalności operacyjnej firmy –
czas reakcji max. 2 godziny, czas usunięcia max. 1 dzień roboczy. Usterki tego typu mogą być również zgłaszane
poza Godzinami Roboczymi
2. usterki o charakterze ważnym, to znaczy takie, które znacząco obniżają wydajność Oprogramowania lub
ograniczające jego funkcjonalność – czas reakcji max. 4 godziny, czas usunięcia max. 2 dni robocze
3. pozostałe usterki – czas reakcji max. 1 dzień roboczy, czas usunięcia max. 5 dni roboczych
3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards