Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Efekty

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-unii-europejs/program-operacyjny-kap/zakonczone-projekty/ramowe-wytyczne-w-zakr/2
396,Efekty-projektu.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 20:07
Efekty projektu
Kluczowymi efektami projektu "Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach" są:
●
●
●
●
●
●
●
Publikacja "Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych –
ramowe wytyczne”
Publikacja "Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach - dobre praktyki"
Wizualizacja komputerowa
Lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy
15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich
przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności
200 charakterystyk zawodów
Ramowe wytyczne…
Sztandarowym efektem projektu, jest – opracowana przez specjalistów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego, na podstawie przeprowadzonych w zakładach pracy ekspertyz – publikacja: „Projektowanie obiektów,
pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – ramowe wytyczne”.
Chcemy, aby „Ramowe wytyczne” miały charakter praktycznego, łatwego w korzystaniu, ergonomicznie zaprojektowanego
oraz bogato ilustrowanego poradnika. W pierwszej części zamieściliśmy algorytm korzystania z tego dokumentu.
Źródło: "Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o
specyficznych potrzebach - ramowe wytyczne", Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
2014 r.
Publikacja do pobrania
●
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach - ramowe wytyczne", Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014 r.
Do publikacji załączono płytę CD zawierającą:
●
●
●
●
charakterystyki 200 zawodów, przeznaczone dla pracodawców, pośredników pracy (doradców zawodowych), lekarzy
medycyny pracy, służb kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna), pracowników ds. bhp, a
także samych niepełnosprawnych pracowników, wizualizacje komputerowe dotyczące przystosowania stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach,
komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb
osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych,
wizualizację komputerową, pokazującą najważniejsze problemy, z jakimi stykają się osoby z różnymi rodzajami
niepełnosprawności na stanowiskach pracy oraz w przestrzeni publicznej oraz jak projektować pomieszczenia tak, aby były
one dostępne dla wszystkich,
listę kontrolną do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
"Dobre praktyki"
„Dobre praktyki” zostały opracowane w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów,
pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Są one
uzupełnieniem publikacji „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne”, stanowiącej kompendium wiedzy obejmujące zarówno
ogólne wymagania dotyczące środowiska pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, które są zawarte w przepisach,
jak i opracowane przez autorów dodatkowe wytyczne oraz zalecenia dotyczące przystosowania tego środowiska do
specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, a wynikające z ergonomicznej oceny.
Publikacja ta ma służyć jako praktyczne źródło informacji dla pracodawców, inspektorów pracy, inspektorów sanitarnych,
doradców zawodowych, inspektorów BHP, lekarzy medycyny pracy, architektów oraz osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Wszystkie opisy dobrych praktyk zawierają informację o problemie, którego dane rozwiązanie dotyczy, zrealizowanym
rozwiązaniu i efektach jego wdrożenia. Należy jednocześnie podkreślić, że przedstawione przykłady dobrych praktyk mogą
mieć wpływ na poprawę warunków panujących w środowisku pracy nie tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, lecz
także ogółu pracowników.
●
Publikacja "Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach - dobre praktyki", Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014 r.
Wizualizacja komputerowa
W trakcie realizacji projektu „Ramowe wytyczne…”, specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego przeprowadzili 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk
pracy w aspekcie ich przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności.
Na podstawie wizyt w przedsiębiorstwach opracowano wizualizacje komputerowe (do każdej ekspertyzy przygotowano
oddzielną wizualizację) przedstawiające: stan budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy PRZED dostosowaniem do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, trudności w dotarciu na stanowisko pracy oraz w wykonywaniu pracy wynikające z
niedostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz DZIAŁANIA
NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności.
Dane z wizualizacji zebraliśmy w jednym pliku, który pokazuje najważniejsze problemy, z jakimi stykają się osoby z różnymi
rodzajami niepełnosprawności na stanowiskach pracy oraz w przestrzeni publicznej. Wizualizacja pokazuje, jak projektować
pomieszczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich. Pamiętajmy, że warto dostosować przedsiębiorstwo do potrzeb
osób niepełnosprawnych - zyskują i pracownicy i klienci i firma.
●
Wizualizacja
Lista kontrolna do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności
Do przeprowadzenia ekspertyz w przedsiębiorstwach specjaliści Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego
Instytutu Badawczego opracowali listę kontrolną do oceny ergonomicznej stanowiska pracy osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Lista kontrolna umożliwia wieloaspektową ocenę ergonomiczną stanowiska pracy, która będzie uwzględniała specyficzne
potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. Lista kontrolna obejmuje następujące zagadnienia:
1. ocenę przystosowania architektonicznego obiektów i pomieszczeń pracy,
2. ocenę materialnego środowiska pracy (akustyka, oświetlenie, bezpieczeństwo maszyn itp.),
3. ocenę stanowiska pracy w aspekcie wymagań psychofizycznych,
4. ocenę dopasowania przestrzennego stanowiska pracy do wymiarów antropometrycznych pracownika.
Lista może być wykorzystywana po zakończeniu realizacji projektu jako narzędzie umożliwiające określenie przez
pracodawcę stopnia przystosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika z określoną niepełnosprawnością.
●
Lista kontrolna
Komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny
ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy
W projekcie Ramowe wytyczne… powstało komputerowe narzędzie do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i
dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, na podstawie danych antropometrycznych.
Narzędzie komputerowe opracowano w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w
oparciu m.in. o wybrane normy: PN-EN 547 (Bezpieczeństwo maszyn - Wymiary ciała ludzkiego), PN-EN 1005
(Bezpieczeństwo maszyn - Możliwości fizyczne człowieka).
Narzędzie to, w postaci programu komputerowego, daje możliwość m.in: wyznaczenia przestrzeni pracy rąk i widzenia,
wyznaczenia limitów zakresów kątowych dla pozycji roboczej, personalizację (dostosowanie wybranych parametrów, takich
jak np. długość kończyn do konkretnych osób), wizualizację wyników z wykorzystaniem trójwymiarowej grafiki komputerowej,
eksportowanie wyników do pliku zapisywanego w formacie rozpoznawanym przez popularne programy typu CAD
(wykorzystywane przy projektowaniu stanowisk pracy).
Poniżej prezentujemy narzędzie w wersji do pobrania i instalacji oraz film instruktażowy do obsługi programu.
●
●
program komputerowy
film instruktażowy
15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów,
pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich przystosowania dla
osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności
W trakcie realizacji projektu, specjaliści z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
przeprowadzili 15 ekspertyz dotyczących ergonomicznej oceny obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy w aspekcie ich
przystosowania dla osób o specyficznych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. W ekspertyzach uwzględniono
zarówno stanowiska pracy umysłowej, jak i stanowiska pracy fizycznej.
Ekspertyzy przeprowadzono według scenariusza uwzględniającego następujące aspekty:
●
●
●
●
●
●
przystosowanie architektoniczne obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
ergonomia stanowiska pracy w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności,
organizacja pracy w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
hałas i sygnalizacja dźwiękowa oraz oświetlenie i sygnalizacja wizualna w odniesieniu do różnych rodzajów
niepełnosprawności,
ocena bezpieczeństwa podczas pracy z maszyną w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
warunki mikroklimatu w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W ramach ekspertyz oceniono łącznie 69 różnych rzeczywistych stanowisk pracy w 15 przedsiębiorstwach w całym kraju.
Ekspertyzy przeprowadzano z udziałem ekspertów z dziedziny ergonomii, psychologii, medycyny pracy, akustyki, oświetlenia,
bezpieczeństwa maszyn, technik rzeczywistości wirtualnej, prawa pracy, BHP oraz z udziałem architekta. Jako konsultanci
wystąpiły osoby niepełnosprawne, doradcy zawodowi itp..
Na podstawie wizyt w przedsiębiorstwach opracowano wizualizacje komputerowe (do każdej ekspertyzy przygotowano
oddzielną wizualizację) przedstawiające: stan budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy PRZED dostosowaniem do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, trudności w dotarciu na stanowisko pracy oraz w wykonywaniu pracy wynikające z
niedostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oraz DZIAŁANIA
NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA w celu dostosowania budynków, pomieszczeń i stanowisk pracy do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami z uwzględnieniem różnych niepełnosprawności.
●
Wizualizacje
200 charakterystyk zawodów
W ramach projektu CIOP-PIB opracował 200 charakterystyk zawodów – stanowiących aktualizację i rozwinięcie
charakterystyk zawodów wg obowiązującej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, publikowanych na stronach internetowych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Charakterystyki zawierają informacje ogólne o zawodzie, wymagania pracy w
zawodzie, informacje na temat możliwości zatrudnienia w zawodzie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także
informacje na temat przystosowania środowiska (warunków) pracy do potrzeb i możliwości tych osób.
Wprowadzono następujące kryteria wyboru zawodów:
●
●
●
●
możliwość wykonywania danego zawodu przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności,
możliwość awansu społecznego dla osób niepełnosprawnych, dzięki wykonywaniu przez nie zawodu wymagającego
wyższych kwalifikacji,
nierekomendowanie zawodów, które nie cieszą się uznaniem społecznym i są odbierane jako dyskryminujące,
rekomendowanie zawodów, które nie wymagają wysokich kwalifikacji i mogłyby być wykonywane przez osoby z
niepełnosprawnością intelektualną.
Charakterystyki zawodów dostarczą pracodawcom, pośrednikom pracy (doradcom zawodowym), lekarzom medycyny pracy,
służbom kontrolnym, pracownikom ds. bhp, a także samym osobom niepełnosprawnym wiedzę odnośnie do aktualnych
wymagań pracy w danym zawodzie, a także możliwości zatrudnienia w tym zawodzie osób z określonym rodzajem
niepełnosprawności po dokonaniu niezbędnego dostosowania warunków i środowiska pracy do potrzeb tych osób.
●
Charakterystyki zawodów
Data publikacji 05.08.2014
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Wydział Realizacji Programów
Autor: Damian Sadza
Statystyka strony: 3528 wizyt
Download