brojlery_szkolenie

advertisement
WYMAGANIA PRAWNE I
WETERYNARYJNE PRZY
UTRZYMYWANIU KURCZĄT
BROJLERÓW
LEK. WET.
MAŁGORZATA JUNIAK
PODSTAWY PRAWNE
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustawa z dn. 26 września 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014, poz. 1539 z późn. zm.)
Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1794)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w ktorym są one utrzymywane (
Dz. U. Nr 223, poz. 1784 )
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie
warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot
upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt
brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia( Dz. U. Nr 210, poz. 1620 )
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla
których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 56, poz.344 )
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych
serotypów salmonella w stadach brojlerów gatunku kura na lata 2014-2016” (Dz. U. 2015, poz.
2275)
Rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego WE 1069/2009 z dnia 21
października 2009 r.
Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. 2004, nr 33, poz. 287)
UTRZYMYWANIE BROJLERÓW JEST
DZIAŁALNOŚCIĄ NADZOROWANĄ I
WYMAGA ZGŁOSZENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Imię i nazwisko hodowcy
Numer stada jeżeli jest nadany
Lokalizacja (adres)
Ilość kurników
Gatunek drobiu
Typ utrzymania
Data rozpoczęcia działalności
Data zakończenia działalności / bezterminowo
Podpis
KONTROLE WETERYNARYJNE
• Kontrola spełnienia wymagań
• Kontrole dobrostanu
• Kontrola realizacji krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów salmonella
• Kontrole dokumentacji
OPIEKUN KURCZĄT
• Właściciel fermy
• Osoby, które odbyły szkolenia i posiadają
zaświadczenie o przebytym szkoleniu
• Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe
potwierdzone dokumentem (dyplom, świadectwo)
DOKUMENTACJA NA FERMIE
O D P O WI A D A Z A N I Ą WŁ A Ś C I C I E L
DOKUMENTACJA ODDZIELNA DLA
KAŻDEGO KURNIKA
• Liczba wprowadzonych kurcząt (i powiązany z tym dokument
zakupu piskląt)
• Informacja o powierzchni użytkowej pokrytej ściółką
• Liczba padłych kurcząt odnotowywana podczas każdej
kontroli wraz z podaniem przyczyny śmierci
• liczba kurcząt uśmierconych i przyczyny ich uśmiercenia
(UWAGA!!! – konieczne zastosowanie odpowiednich metod
uśmiercania)
• Liczba kurcząt pozostałych w stadzie po sprzedaży lub
uśmierceniu
• Dokumentacja ważenia, śmiertelności, kontroli obsady
• Nazwa mieszańca kurcząt brojlerów jeśli jest znana
• Dokumentacja leczenia
• Dokumentacja pobierania prób
DOKUMENTACJA LECZENIA
• Dane o stadzie: nr kurnika, wiek ptaków, ilość
(zgodna z rejestrem na dzień podania leku!!!), nr
stada lub WNI jeśli jest.
• Data podania leków
• Zawiera wyniki badań laboratoryjnych (wymazy,
posiewy, sekcja)
• Nazwę produktu leczniczego, seria i data, karencja
• Podpisana przez właściciela lub opiekuna drobiu
DOKUMENTACJA POBRANIA PRÓB
• liczba sztuk (zgodnie z książką fermową na dany
dzień)
• wiek,
• rodzaj próbek,
• data i godzina pobrania próbek,
• imię i nazwisko oraz adres osoby pobierającej
próbki,
• data i godzina wysłania próbek do laboratorium,
• nazwa i adres laboratorium,
• wyniki
DODATKOWA DOKUMENTACJA DLA
KURNIKÓW O OBSADZIE DO 39KG/M2
• wskaźnik śmiertelności dziennej
• skumulowany wskaźnik śmiertelności dziennej, będący sumą
wskaźników śmiertelności dziennej
• plan kurnika, w tym wymiary powierzchni użytkowej;
• opis systemu wentylacji oraz, jeżeli to konieczne, schładzania i
ogrzewania wraz z jego lokalizacją, plan wentylacji
zawierający docelowe parametry jakości powietrza, takie jak
prędkość przepływu powietrza i temperatura;
• informacje dotyczące:
• systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji,
• systemów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania w
przypadku awarii wyposażenia elektrycznego lub
mechanicznego niezbędnego dla zdrowia
i dobrostanu zwierząt;
• informacje o typie używanej podłogi i ściółki.
OBLICZANIE WSKAŹNIKA
ŚMIERTELNOŚCI DZIENNEJ
Liczba padłych ptaków/ liczba ptaków kurniku x 100
= wskaźnik śmiertelności dziennej
OBLICZANIE WSKAŹNIKA
ŚMIERTELNOŚCI DZIENNEJ
wiek ptaków/
data
Liczba ptaków w
kurniku na początku
dnia
Liczba ptaków
padłych i
zabitych w
danym dniu
Wskaźnik
śmiertelności
dziennej
Skumulowany
wskaźnik
śmiertelności
dziennej
1
A
B
(B/A) x 100=G
G
2
A‐B=C
D
(D/C) x 100=H
G+H
3
C‐D=E
F
(F/E) x 100=I
G+H+I
1
27000
58
0.2148
0. 2148
2
26942
39
0.1448
0. 3596
3
26903
44
0.1636
0. 5231
Przykład liczbowy
PRZECHOWYWANIE I AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJI
Wszelkie zmiany na kurniku odnotowywane:
• Zmiana ściółki po rzucie i dezynfekcja, data, czym
przeprowadzono dezynfekcje, kto za to
odpowiada.
• Zmiany temperatury (ogrzewanie/schładzanie):
data, pomiar, temp. zadana, kto za to odpowiada
• Wszelkie zmiany w wentylacji: np. pomiar
wilgotności, zwiększenie wydajności wentylatorów
itp.
• Dościelanie, sucha dezynfekcja w trakcie rzutu,
włączanie natrysków, kontrole systemów – TO
WSZYSTKO MUSI BYĆ ODNOTOWYWANE
WYMAGANIA WETERYNARYJNE
• wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych,
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
• wydzielone miejsce do składowania obornika,
• miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów
leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób
niepowołanych,
• odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia
w gospodarstwie,
• maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów
do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego,
• środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej
dezynfekcji;
• budynki, w których utrzymywane są zwierzęta zabezpieczone przed
dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie, w tym gryzoni,
dzikich ptaków, itp.
• budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, utrzymywane są w czystości;
• przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, znajdują
się tablice z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
WYMAGANIA
DOBROSTANOWE
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
• Co najmniej 2 x dziennie doglądane
• Natychmiast usuwane martwe ptaki i niezwłocznie przekazywane do zakładu
utylizacyjnego, dopuszcza się gromadzenie w warunkach chłodniczych, nie
stwarzających zagrożenia dla zdrowia i ludzi do momentu odbioru zwłok przez zakład
utylizacyjny jednak powinno się to odbywać bez nieuzasadnionej zwłoki.
• W przypadku zaobserwowania zmian stanu zdrowia, objawów choroby natychmiast
wezwany lekarz weterynarii
• czystość pomieszczeń oraz sprzętu, odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki pasz są
usuwane z pomieszczeń inwentarskich tak często, aby uniknąć wydzielania się
nieprzyjemnych woni, zanieczyszczenia paszy lub wody, oraz zabezpiecza się je przed
muchami i gryzoniami;
• w pomieszczeniu nie ma ostrych krawędzi ani innych wystających elementów, które
mogłyby powodować urazy u zwierząt;
• pomieszczenia wyposażone w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji są
połączone z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego oraz
systemem wentylacji awaryjnej;
• właściciel sprawdza co najmniej raz dziennie wyposażenie i sprzęt używane w
pomieszczeniach inwentarskich oraz czy wykryte usterki są niezwłocznie usuwane;
• czy warunki utrzymania zwierząt w przypadku systemu otwartego uwzględniają fakt, iż
zwierzętom gospodarskim utrzymywanym w takim systemie musi być zapewniona
ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
i zwierzętami drapieżnymi.
STAŁE MONITOROWANIE OBSADY
liczenie średniej masy ciała ptaków:
• Ważymy 1% ptaków w każdym kurniku w: 7
dniu życia, i każdego 7 dnia kończącego
kolejny tydzień chowu.
• Obliczanie obsady na zakończenie każdego
tygodnia chowu – kontrola obsady !!!
• Średnia masa kurcząt w danym kurniku x
ilość kurcząt w danym kurniku/Powierzchnia
użytkowa kurnika
NORMY UTRZYMANIA
• Temp. temperatura oraz względna wilgotność powietrza są
utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt,
temperaturę wewnątrz kurnika nie przekraczającą
temperatury na zewnątrz więcej niż o 3 °C, jeżeli temperatura
na zewnątrz kurnika mierzona w cieniu przekracza 30 °C,
• Wilgotność: średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz
kurnika w okresie 48 godzin nie przekraczająca 70 %, jeżeli
temperatura na zewnątrz kurnika jest niższa niż 10 °C;
• stężenie gazów utrzymane na poziomie: stężenie amoniaku
(NH3) nie przekraczającym 20 ppm, CO2 3000 ppm
• oświetlenie min. 20lx
• obsada >33kg/m2 chyba, że zgłosono PLW większą obsadę i
spełnione są dodatkowe warunki
• minimalizuje się poziom halasu.
JAK MA TO WYGLĄDAĆ W
PRAKTYCE?
KONTROLA NA 5+
NA KURNIKU
• Nie dławi nas przykry zapach, czujemy zapach naturalny, nie ma
przekroczeń norm gazów.
• Nie ma zbyt dużej wilgoci, nie czujemy tego fizycznie na skórze.
• Temperatura optymalna, brak szoku termicznego
• Kurnik oświetlony równomiernie, natężenie oświetlenia zgodnie z
normą
• Czyste i schludne pomieszczenia
• Idąc wzdłuż kurnika, nie napotykamy martwych ptaków (powinny
być zbierane co najmniej 2x dziennie)
• Ptaki nie wykazują widocznych oznak choroby, są „żywe”,
adekwatnie reagują na bodźce
• W karmnikach jest pasza a poidełka są sprawne
• Ściółka sucha, bez miejsc gdzie zbiera się woda bądź jest
odsłonięta podłoga
• Skóra na podeszwach bez zmian (niewielka ilość zmian na 100
obejrzanych ptaków)
DOKUMENTACJA
• Książki leczenia z ostatniego podania leków
• Dziennik fermowy uzupełniony: ilość ptaków oraz
sztuki padłe - stan na dzień kontroli
• Wskaźniki śmiertelności, ważenie ptaków, kontrola
obsady - z dane ostatniego tygodnia
• Dokumentacja dot. zwiększonej obsady uzupełniona: ostatnia dezynfekcja, pomiar temp.,
sprawdzenie sprawności urządzeń itp.
• Dokumenty zakupu, sprzedaży, utylizacyjne
STAN SKÓRY PODESZWY
WA Ż N Y W S K A Ź N I K D O B R O S T A N U
PROBLEM „ŁAPEK”
ZAPALENIE SKÓRY PODESZWY
pododermatitis - każdy stan zapalny spodów stóp
czyli podeszwy
Zaczyna się od zmian zapalnych skóry wywołanych
różnymi czynnikami, a następnie dochodzi do
zakażenia bakteryjnego.
Jest to na ogół choroba przewlekła
Zawsze jednak infekcja jest wtórna do uszkodzenia
(albo mikrouszkodzenia) skóry. Skóra stanowi barierę,
która chroni wnętrze organizmu przed czynnikami
zewnętrznymi, w tym także przed znajdującymi się w
środowisku patogenami. Na samej skórze oraz w
otoczeniu znajdują sie ogromne ilości bakterii.
Czynniki
zewnętrzne
Mikrouszkodzenia
BAKTERIE
Stan zapalny
Ropień
PIERWOTNIAKI
Czynniki
wewnętrzne
GRZYBY
PLW z terenu rzeźni
rzeźnia
DOBROSTAN
Producent żywca
kontrola
PLW z terenu
producenta żywca
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
MIKROUSZKODZENIA
ZEWNĘTRZNE:
• ŚCIÓŁKA: jakość, wilgotność, czystość, pH
• ŻYWIENIE: niedobór wit. A, biotyny, metioniny, zbyt dużo
łatwostrawnego białka, zbyt dużo nienasyconych
kwasów tłuszczowych.
• ZAGĘSZCZENIE – brak możliwości swobodnego
poruszania się – brak ruchu to słabe krążenie w nogach,
odciski
WEWNĘTRZNE:
• Choroby przewodu pokarmowego – biegunki
• Choroby nerek – kwas moczowy
• Ogólny zły stan zdrowia
Z DOŚWIADCZENIA HODOWCÓW
• najgorsze jest podłoże ze słomy, nie ciętej, tworzy się
zbita szczelna, słabo przepuszczalna warstwa na
wierzchu, pod spodem jest sucha słoma ale nie ma
możliwości mieszania się ściółki.
• najlepszym podłożem jest podłoże torfowe, jednak jest
dosyć drogie. Poza tym ze względu na intensywne
pylenie nie nadaje się do wzruszania w celu
spulchnienia,
• w miarę dobry efekt daje słoma pocięta na sieczkę,
• inną, dosyć skuteczna metodą jest stosowanie pelletu
słomianego jako podłoża. Hodowcy twierdzą, że efekt
jest bardzo dobry. Wadą jest możliwość
nierównomiernego pokrycia betonowego podłoża i
możliwość wychładzania piskląt w pierwszych dniach
odchowu.
https://www.youtube.com/watch?v=s
mLjyBOiBa8
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download