Document

advertisement
Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.
SYLABUS PRZEDMIOTU
I.
Informacje ogólne
1.
Nazwa przedmiotu - Wstęp do filozofii
2.
Kod przedmiotu - FLDL-WDF
3.
Rodzaj przedmiotu (obowiązkowy, fakultatywny) - obowiązkowy
4.
Poziom studiów (np. pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia; jednolite studia
magisterskie) - I stopień
5.
Rok studiów (jeśli obowiązuje) - I
6.
Semestr (zimowy, letni) - zimowy1
7.
Rodzaj zajęć - wykład z ćwiczeniami (jeden moduł)
8.
Liczba godzin - 30h (ćwiczenia do wykładu pod tą samą nazwą)
9.
Liczba punktów ECTS - 5 (wykład i ćwiczenia)
10.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia - Prof. dr hab. Roman Kubicki (wykład): [email protected],
dr Radosław Kazibut (ćwiczenia): [email protected] , dr Mariusz
Szynkiewicz (ćwiczenia): [email protected]
11.
Język wykładowy - polski
12.
Program (programy) studiów, w którym realizowany jest przedmiot: Filozofia,
specjalności: Filozofia Ogólna, Etyka, Komunikacja Społeczna, Życie Publiczne
II. Informacje szczegółowe
C1
Studenci nabywają podstawowej wiedzy o głównych kierunkach i zagadnieniach refleksji
filozoficznej
C2
Zyskują wiedzę na temat znaczenia i związku filozoficznej refleksji z innymi obszarami
intelektualnej aktywności człowieka
C3
Nabierają umiejętności używania aparatu pojęciowego filozofii w ramach szeroko
rozumianego dyskursu humanistycznego
C4
Nabierają umiejętności posługiwania się pojęciami i podstawowymi ujęciami
paradygmatycznymi refleksji filozoficznej w współczesnych i tradycyjnych sporach
prowadzonych w filozofii
C5
Poznają znaczenie refleksji filozoficznej dla procesu kształtowania się kultury euro-atlantyckiej
C6
Rozwijają zdolność uzasadniania znaczenia filozoficznej refleksji w konstytuowaniu się w
kulturze wartości zarówno w aspekcie poznawczym i społecznym
1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować
wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza
wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w
kategorii wiedzy)
1
Sylabus może obowiązywać przez kolejne lata akademickie (aż do kolejnej aktualizacji przez Wykładowcę
(aktualizacja nie musi być dokonywana co roku).
1
Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.
Symbol
efektów
kształcenia*
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia
efektów kształcenia student potrafi:
Odniesienie do efektów
kszt. KRK dla kierunku/
specjalności studiów#
WDF_01
Wylicza podstawowe zagadnienia i kierunki refleksji filozoficznej
K_W01, K_W02,
K_U05, K_U09,
K_W14
WDF_02
Opisuje podstawowe zagadnienia i kierunki refleksji filozoficznej
K_W03, K_U09,
K_U17, K_U07,
K_W14
WDF_03
Kwalifikuje poglądy wybranych przedstawicieli refleksji filozoficznej w
kontekście podstawowych zagadnień i kierunków filozofii
K_W06, K_W07,
K_U19, K_U18, K_U17
WDF_04
Identyfikuje istotne różnice pomiędzy podstawowymi stanowiskami i
sporami filozoficznymi
K_W08, K_U02,
K_U08, K_K02, K_U18
WDF_05
Analizuje wskazane podstawowe koncepcje i zagadnienia dyskursu
K_W10, K_W15,
K_U03, K_U07, K_K06
filozoficznego
WDF_06
Uzasadnia założenia podstawowych koncepcji filozoficznych
K_W17, K_W18,
K_U10, K_U13,
K_U17, K_K03
WDF_07
Porównuje podstawowe kierunki refleksji filozoficznej
K_W09, K_U02,
K_U20, K_K08
WDF_08
Docenia znaczenie refleksji filozoficznej dla rozwoju kultury symbolicznej i
K_W14, K_W16,
K_U20, K_K08, K_K09
materialnej
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale:
5-10.
3. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia:
Opis treści kształcenia
Symbol
treści
kształcenia*
Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu#
TK_1
Wprowadzenie: filozofia – przedmiot, metoda, specyfika. Dyscypliny WDF_01, WDF_02,
filozoficzne: epistemologia, ontologia, metafizyka, etyka, estetyka, aksjologia,
antropologia filozoficzna
TK_2
Tradycyjne „paradygmaty” uprawiania filozofii: droga Demokryta – droga
Sokratesa, Filozof jako kapłan – Filozof jako błazen
WDF_01, WDF_02,
WDF_03, WDF_07
TK_3
Charakterystyka założeń głównych kierunków filozofii: racjonalizm –
irracjonalizm, racjonalizm – empiryzm, realizm – idealizm
WDF_02, WDF_03,
WDF_04, WDF_07,
WDF_08
TK_4
Epistemologia: główne zagadnienia i problemy – klasyczna koncepcja wiedzy i
jej krytyka, typy wiedzy, tropy sceptyczne, metafizyczna refleksja nad
poznawaniem (stanowisko realistyczne i jego krytyka – idealizm i jego krytyka)
WDF_03, WDF_05,
WDF_06, WDF_07
2
Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.
TK_5
Zagadnienie źródeł poznania: płaszczyzna psychologiczna, płaszczyzna
metodologiczna – charakterystyka, przedstawiciele
WDF_03, WDF_05,
WDF_06, WDF_07
TK_6
Zagadnienie granic poznania: ujęcie immamantne, ujęcie transcendentne,
stanowisko idealistyczne (przedstawiciele, postulaty, krytyka), stanowisko
realistyczne (przedstawiciele, postulaty, krytyka) – ujęcie historyczne
WDF_03, WDF_05,
WDF_06, WDF_07
TK_7
Zagadnienia przedmiotów idealnych: stanowiska, pojęcia, spór o uniwersalia
(ujęcie historyczne, implikacje współczesne)
WDF_03, WDF_04,
WDF_06
TK_8
Zagadnienie prawdy: podział koncepcji (epistemiczne – nieepistemiczne)
WDF_03, WDF_04,
WDF_06
TK_9
Metafizyka: dogmaty, metafizyka spekulacyjna, analityczna, przyrodnicza;
TK_10
Paradygmaty refleksji filozoficznej (ujęcie historyczne: ontologiczny,
mentalistyczny, lingwistyczny)
WDF_03, WDF_04,
implikacje metafizyczne: ontologiczne, epistemologiczne, przyrodoznawcze, WDF_07
religijne i etyczne
WDF_03, WDF_04,
WDF_07, WDF_08
* np. TK_01, TK_02, …
# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3
4. Zalecana literatura:
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii (różne wydania)
Diogens Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa, 1982
Filozofia. Podstawowe ptytania, (red.) E. Martens, H. Schnädelbach, Warszawa 1995
Kołakowski L. Obecność mitu (różne wydania)
Kołakowski L. Kapłan i błazen (Rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego
myślenia (różne wydania)
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1996-2001
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu):
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu *
Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć#
WDF_01
TK_1 , TK_2
WDF_02
TK_1 , TK_2, TK_3
WDF_03
WDF_04
TK_1 , TK_2, TK_3, TK_4
, TK_5, TK_6, TK_8 ,
TK_9, TK_10
TK_3 , TK_7, TK_8, TK_9
, TK_10
Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia&
F,P
F,P
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
F,P
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
F,P
3
Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.
WDF_05
WDF_06
WDF_07
WDF_08
TK_4 , TK_5, TK_6
TK_4 , TK_5, TK_6, TK_7
, TK_8
TK_2 , TK_3, TK_4, TK_5
, TK_6, TK_9 , TK_10
TK_3 , TK_10
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
Wykład, dyskusja, analiza
tekstu
F,P
F,P
F,P
F,P
* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4
# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4
& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)
Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów
kształcenia.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu):
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
studenta# Czytanie
Praca własna
przygotowanie prezentacji
literatury,
Praca własna studenta# Przygotowanie do zaliczenia:
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności *
60 h (30 w i 30 ćw.)
60 h
30 h
150 h
5
* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.
Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2)
opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5)
przygotowanie do egzaminu,…
#
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe
4. Kryteria oceniania
5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi
niedociągnięciami
3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi
błędami
2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
Formy (do wyboru):
4
Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.
Typ: formułujący, podsumowujący – ocena aktywności w dyskusjach prowadzonych w ramach zajęć,
test zaliczeniowy, zaliczenie ustne, praca semestralna
5
Download