Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania

advertisement
Informacja
Rady Ministrów
dla Sejmu RP
o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
systemu ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z późn. zm.)
wraz z propozycjami zmian
1
1.
Wprowadzenie
–
zakres
przeglądu
funkcjonowania
systemu
emerytalnego
Celem ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych było zniwelowanie zagrożeń
wynikających z narastania długu publicznego spowodowanego koniecznością pokrywania
niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wyniku przekazywania części składki
emerytalnej do OFE. Funkcjonujące rozwiązania zostały zmodyfikowane tak, aby ograniczyć
tempo przyrostu państwowego długu publicznego przez zmniejszenie kosztów budżetowych
funkcjonowania części kapitałowej systemu emerytalnego i potrzeb pożyczkowych Skarbu
Państwa, przy założeniu jak najmniejszej ingerencji w istniejący wówczas model systemu
Powyższa
emerytalnego.
regulacja,
wprowadziła
zmiany
mające
na celu poprawę kondycji finansów publicznych i FUS, dotyczące:
 obniżenia poziomu części składki przekazywanej do OFE z obecnych 7,3% do 3,5%
(w latach następnych wysokość ta będzie stopniowo zwiększana z poziomu 2,3%
w 2011 r. i 2012 r. oraz 2,8% w 2013 r. docelowo do poziomu 3,5% w 2017 r.).
Obniżenie poziomu części składki przekazywanej do OFE zostało skorelowane
ze zwiększeniem zasilenia FUS, dokonywane w formie ewidencjonowania
na subkontach, które powstały przy kontach ubezpieczonych w FUS (docelowo 3,8%
w 2017 r.);
 objęcia środków ewidencjonowanych na subkontach nowymi zasadami waloryzacji
opartej na nominalnym wzroście PKB, z zastrzeżeniem braku zmian wartości środków
na subkoncie w przypadku wystąpienia ujemnego wskaźnika tej waloryzacji
i wprowadzenia zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na subkontach;
 nowego sposobu finansowania emerytur kapitałowych, które łącznie pochodzić będą
ze środków:
o zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – tzn. finansowanie
z tych środków,
o zewidencjonowanych na subkoncie – tzn. finansowanie z przychodów
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym dotacji z budżetu państwa.
Regulacje powyższej ustawy wprowadziły nową formę dobrowolnego oszczędzania
na starość – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE”. Celem rachunku
2
prowadzonego w ramach OFE przez Dobrowolne Fundusze Emerytalne albo w instytucjach
finansowych dotychczas prowadzących IKE jest uzupełnienie emerytury przysługującej
z obowiązkowego systemu emerytalnego.
Zmianie uległy również limity inwestycyjne OFE. Limit inwestycji m.in. w akcje
spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym będzie stopniowo podwyższany i ma
wynosić docelowo 90% aktywów funduszu. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 kwietnia
2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego
(Dz. U. Nr 90, poz. 516) limit został podniesiony z 40% do 42,5% w 2011 r. 45,0% w 2012 r.
i 47,5% w 2013 r. W 2014 r. limit ten wyniesie 50%, a następnie będzie
corocznie powiększany o 2 p.p. aż do osiągnięcia w 2034 r. docelowego poziomu (90%).
Równocześnie, mając na celu obniżenie kosztów funkcjonowania systemu otwartych
funduszy emerytalnych, z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące
zakazu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz OFE. Akwizycję zastąpił
korespondencyjny sposób zawierania umów członkowskich oparty o samodzielny wybór
ubezpieczonego dokonany na podstawie zunifikowanej i obiektywnej, aktualnej informacji
o otwartych funduszach emerytalnych, sporządzanej i publikowanej przez Komisję Nadzoru
Finansowego (KNF).
Problemy związane z przyrostem długu publicznego w związku z finansowaniem
przez budżet państwa kosztów okresu przejściowego, a także dbałość o ochronę interesu
ubezpieczonych – przyszłych i obecnych emerytów, wymagają stałego monitorowania.
Stąd na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398,
z późn. zm.) wprowadzony został mechanizm okresowych analiz zmian wprowadzonych
ustawą. Zgodnie z art. 32 ww. ustawy Rada Ministrów została zobowiązana do dokonywania
przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego i przedkładania Sejmowi informacji
o skutkach obowiązywania ww. ustawy wraz z propozycjami zmian, nie rzadziej,
niż co 3 lata. Pierwszego przeglądu systemu emerytalnego Rada Ministrów ma obowiązek
dokonać, nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Rozpoczynając przegląd: Wicepremier – Minister Finansów oraz Minister Pracy
i Polityki Społecznej przedstawili w dniu 26 czerwca 2013 r. dokument „Przegląd
funkcjonowania
systemu
Bezpieczeństwo
emerytalnego.
dzięki
zrównoważeniu.”
oraz rekomendacje zmian w systemie. W dokumencie podsumowano funkcjonowanie
otwartych funduszy emerytalnych, ich wpływ na sektor finansowy, gospodarkę, wzrost
3
gospodarczy, Giełdę Papierów Wartościowych, prywatyzację, dług publiczny i Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych oraz dokonano analizy dotyczącej efektywności inwestowania
środkami ubezpieczonych i polityki inwestycyjnej OFE oraz kosztów ich funkcjonowania.
Przygotowany przez ministrów dokument posłużył jako podstawa do szerokich debat
publicznych.
Istotą niniejszej „Informacji o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca
2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych wraz z propozycjami zmian” jest ocena i wpływ wprowadzonych ustawą zmian,
omówienie wyników dokonanego przez Radę Ministrów przeglądu oraz rekomendacja
Sejmowi RP propozycji zmian w filarze kapitałowym.
Należy podkreślić, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 637) Rada Ministrów dokona do końca 2016 r. przeglądu funkcjonowania
systemu emerytalnego po wejściu w życie ustawy, którą podniesiono i wyrównano wiek
emerytalny i przedłoży Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania. Przeglądy
wynikające z ww. ustawy będą dokonywane co cztery lata. Przeglądy te będą koncentrowały
się na funkcjonowaniu I filaru polskiego systemu emerytalnego.
Jednocześnie zgodnie z art. 61 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zobowiązany jest do sporządzania wieloletniej prognozy wpływów i wydatków funduszu
emerytalnego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognoza
ta stanowi podstawę gospodarki finansowej Funduszu Rezerwy Demograficznej i jest
sporządzana co 3 lata. W bieżącym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował
kolejną taką prognozę – „Prognozę wpływów i wydatków funduszu emerytalnego
do 2060 r.”. Prognoza dostępna jest na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pod
adresem:
http://www.zus.pl/bip/pliki/Prognoza_fundusz_emerytalny_2015_2060.pdf
i wraz z opinią niezależnego aktuariusza została przedstawiona Radzie Ministrów.
4
2.
Skutki obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
2.1.
Członkowie OFE
Na koniec 2012 r. do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) należało 15,9 mln
członków, w tym 7,6 mln kobiet i 8,3 mln mężczyzn.
Tabela 1. Liczba członków OFE (w tys.) na koniec 2012 r.
OFE
Liczba członków
Udział w rynku
ING
3 010
18,9%
Aviva
2 673
16,8%
PZU
2 223
13,9%
Amplico
1 270
8,0%
AXA
1 162
7,3%
Generali
1 006
6,3%
AEGON
947
5,9%
Nordea
888
5,6%
PKO BP Bankowy
658
4,1%
Pocztylion
596
3,7%
Allianz
554
3,5%
Pekao
343
2,2%
WARTA
312
2,0%
POLSAT*
301
1,9%
15 942
100,0%
Razem OFE
12 lutego 2013 r. – Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie funduszu emerytalnego Polsat
19 lipca 2013 r. aktywa członków OFE Polsat zostały przeniesione do PKO BP Bankowy
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
*
Udziały w rynku poszczególnych funduszy były istotnie zróżnicowane, co jest
w znacznej mierze konsekwencją podziału rynku, jaki dokonał się w początkowym okresie
funkcjonowania systemu, kiedy decydujący wpływ na liczbę pozyskanych klientów miała
efektywność sieci dystrybucji (akwizycji). W kolejnych latach zmniejszała się dominacja
największych funduszy, a procesowi temu sprzyjała aktywność akwizycyjna mniejszych
podmiotów, procesy konsolidacyjne wśród małych i średnich funduszy, zmiana zasad
losowania wykluczająca największe fundusze oraz wprowadzenie zakazu akwizycji.
Na koniec grudnia 2012 r. subkonta posiadało 12,66 mln osób, którym otworzono
rachunki w OFE, co oznacza, że liczba członków OFE, na których rachunki nie jest
przekazywana nowa składka przekracza 3,3 mln (20% ogółu).
5
2.2.
Wybór funduszu
W ostatnich latach do podpisania umowy z otwartym funduszem emerytalnym
zobligowanych było od 500 do 600 tys. osób rocznie. W przypadku osób, które nie podpisały
umowy z OFE w ustawowym terminie, uzyskanie członkostwa w funduszu następuje
w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS. Członek funduszu może również
w dowolnym terminie dokonać zmiany wybranego (czy też wylosowanego) funduszu, którego
jest członkiem i przenieść wszystkie środki do innego funduszu w ramach tzw. wypłaty
transferowej.
Obserwowany już od początku 2010 r. wzrost liczby osób biorących udział
w losowaniu wskazywał na zmianę polityki akwizycyjnej prowadzonej przez PTE. Obniżenie
wysokości maksymalnej opłaty od składki, a przede wszystkim wprowadzenie kwotowego
ograniczenia opłaty za zarządzanie wpłynęły na zmianę struktury wydatków PTE, w tym
na obniżanie kosztów ponoszonych w związku z pozyskiwaniem nowych członków
i ograniczenie wydatków na reklamę, co w konsekwencji ograniczyło skalę akwizycji.
Tabela 2. Liczba członków OFE uzyskujących członkostwo w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS
w latach 2009-2013.
data losowania
liczba wylosowanych
2009-01-30
62 913
2009-07-31
55 545
2010-01-29
73 636
2010-07-30
93 209
2011-01-31
211 782
2011-07-29
109 275
2012-01-31
177 097
2012-07-31
178 964
2013-01-31
216 923
2013-07-31
143 241
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z początkiem 2012 r. wprowadzono
zakaz prowadzenia działalności akwizycyjnej otwartych funduszy emerytalnych. W związku
z powyższym losowanie stało się najważniejszym trybem pozyskiwania członkostwa w OFE
dla osób wchodzących na rynek pracy i rozpoczynających aktywność zawodową podlegającą
ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
6
W pierwszym roku obowiązywania przepisów zakazujących prowadzenia działalności
akwizycyjnej niewiele ponad 20% ubezpieczonych skorzystało z możliwości samodzielnego
podjęcia decyzji o przystąpieniu do OFE.
2.3.
Transfery
Konsekwencją wprowadzonego zakazu czynnej akwizycji jest zdecydowane
zmniejszenie liczby osób, które podejmują decyzję o zmianie funduszu emerytalnego
i związany z tym spadek liczby osób zmieniających fundusz emerytalny. Przepisy przewidują,
że w ciągu roku mają miejsce cztery sesje transferowe, podczas których dokonywane
są zmiany funduszu. Przed wejściem w życie omawianych zmian ustawowych, liczba
transferów wyraźnie przekraczała 100 tys. osób w każdej sesji, osiągając nawet poziom ponad
160 tys. osób w 2010 r. i 2011 r. Po wprowadzeniu zakazu akwizycji obserwowany jest
drastyczny spadek liczby transferów do poziomu 1 869 osób, 1993 i 1675 osób w trakcie
trzech sesji transferowych w 2013 r. Zakładając brak istotnych zmian w otoczeniu prawnym,
należy się spodziewać utrzymania liczby transferów na tak niskim poziomie w najbliższych
latach.
Tabela 3. Liczba zmian funduszu od sierpnia 2009 r. do sierpnia 2012 r.
liczba osób uczestniczących
data sesji transferowej
w transferze
Sierpień 2009
154 817
Listopad 2009
140 734
Luty 2010
142 128
Maj 2010
148 616
Sierpień 2010
150 081
Listopad 2010
162 683
Luty 2011
161 169
Maj 2011
153 954
Sierpień 2011
127 796
Listopad 2011
130 707
Luty 2012
103 406
Maj 2012
12 455
Sierpień 2012
2 125
Listopad 2012
1 480
Luty 2013
1869
Maj 2013
1993
Sierpień 2013
1675
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
7
Ograniczenie, w wyniku zakazania akwizycji, liczby transferów oznacza obniżenie
wysokich kosztów akwizycji ponoszonych przez PTE finansowanych przez ogół członków
funduszy. W celu pozyskania jak największej liczby członków z innych OFE
wykorzystywano stosunkowo niski poziom wiedzy ubezpieczonych w zakresie systemu
otwartych funduszy emerytalnych i ogólnych zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.
Członkowie
funduszy
namowom
ulegali
akwizytorów
funduszy,
trudno
mówić
o dokonywaniu przez nich świadomych wyborów. Obecna skala transferów wskazuje na małe
realnie zainteresowanie członków OFE zmianą funduszu.
Wykres 1 Zmiany członkostwa na rynku OFE. Liczba nowych członków OFE samodzielnie podpisujących
umowę o członkostwo (bez losowania) i liczba osób podlegających losowaniu oraz zmieniających fundusz
w wyniku transferu w latach 2009 - 2013.
1200000
1000000
383 000
451 600
605 508
800000
569 078
329 097
322 648
600000
242 993
155 465
160 152
101 581
121 575
119 466
166 845
321 057
356 061
92 848
57 690
2011
2012
I kw 2013
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1 869
241 325
403 482
435 277
534 260
537 759
419 697
472 440
400000
200000
573 616
216 923
liczba osób zmieniajacych OFE w danym roku (rynek wtórny)
liczba członków pozyskanych w ramach losowania
liczba członków pozyskanych z rynku pierwotnego (bez losowania)
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
2.4.
Przekazywanie składek do OFE
W 2010 r. (ostatnim roku, w którym przez 12 pełnych miesięcy stopa procentowa
składki przekazywanej do OFE wynosiła 7,3% podstawy wymiaru) Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przekazał do funduszy ponad 22 mld zł. Po ograniczeniu wysokości składki
do 2,3% podstawy wymiaru, w 2012 r. ZUS przekazał do otwartych funduszy emerytalnych
kwotę 8,018 mld zł.
8
Tabela 4. Składki i odsetki przekazane przez ZUS do OFE w latach 1999 – 2012 w relacji do PKB
OKRES
Suma składki i odsetki w
PKB w mld zł
Relacja sumy składek i
mld zł (ceny bieżące)
odsetek do PKB w %
razem rok 1999
2,286
665,7
0,34%
razem rok 2000
7,603
744,4
1,02%
razem rok 2001
8,707
779,6
1,12%
razem rok 2002
9,546
808,6
1,18%
razem rok 2003
10,274
843,2
1,22%
razem rok 2004
11,422
924,5
1,24%
razem rok 2005
14,022
983,3
1,43%
razem rok 2006
16,156
1 060,0
1,52%
razem rok 2007
17,719
1 176,7
1,51%
razem rok 2008
20,505
1 275,4
1,61%
razem rok 2009
21,043
1 344,4
1,57%
razem rok 2010
22,398
1 416,6
1,58%
Razem rok 2011
15,112
1 528,1
0,99%
Razem rok 2012
8,018
1 595,3
0,50%
OGÓŁEM
16,86% *
* Suma składek i odsetek przekazanych do OFE w latach 1999-2012 zdyskontowanym tempem wzrostu
nominalnego PKB na wartości 2012 r. wynosi 271,9 mld zł, co stanowi 16,86% PKB.
Źródło: Obliczenia MPiPS na podstawie danych ZUS, GUS i MF.
W związku ze wzrostem stopy procentowej składki przekazywanej do OFE do 2,8%,
w 2013 r. planuje się przekazanie do funduszy ponad 11 mld zł. Późniejszy wzrost stopy
składki kierowanej do OFE do poziomu 3,5% podstawy wymiaru składek od 2017 r.,
wynikający z harmonogramu zapisanego w ustawie z dnia 25 marca 2011 r., spowodowałby
dalszy wzrost kwot przekazywanych do funduszy w najbliższych latach do poziomu ok. 1%
PKB.
Tabela 5. Harmonogram zmian proporcji przekazywania składki w ramach II filara.
Rok
Część składki odprowadzanej do
Część składki odprowadzanej na subkonto w FUS
OFE w gotówce (w % podstawy
(w % podstawy wymiaru)
wymiaru)
2011
5,0
2,3
2012
5,0
2,3
2013
4,5
2,8
2014
4,2
3,1
2015
4,0
3,3
2016
4,0
3,3
od 2017
3,8
3,5
Źródło: ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z późn. zm.).
9
Tabela 6. Prognozowana wysokość refundacji z budżetu państwa.
Rok
Wysokość składki
przekazywanej do
OFE
Refundacja
w mld zł
PKB
w mld zł
2012
2,3%
8,181
1595,3
0,51%
2013
2,8%
10,887
1642,9
0,66%
2014
3,1%
11,604
1721,5
0,67%
2015
3,3%
13,272
1829,8
0,73%
2016
3,3%
14,243
1955,6
0,73%
Refundacja
w % PKB
2017
3,5%
16,094
2089,6
0,77%
Źródło: MPiPS, obliczenia własne na podstawie planów finansowych FUS.
2.5.
Aktywa OFE
Na koniec grudnia 2010 r. wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych
wyniosła ponad 221,25 mld zł. Na koniec grudnia 2011 r. wartość aktywów netto OFE
osiągnęła 224,72 mld zł, a na koniec grudnia 2012 r. 269,6 mld zł. Oznacza to,
że w 2011 r. wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosła o 3,47 mld zł,
tj. o 1,57 %, a w 2012 r. o prawie 44,9 mld zł, tj. o prawie 20%.
Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999 – 2012
oraz ich relacje do PKB prezentuje poniższa tabela.
Tabela 7. Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych w latach 1999 – 2012 w relacji do PKB.
Ostatni dzień roku
Wartość aktywów netto
OFE (w mld zł)
PKB (w mld zł)
1999
2,26
2000
9,92
2001
19,41
2002
31,56
2003
44,83
2004
62,63
2005
86,08
2006
116,56
2007
140,03
2008
138,26
2009
178,63
2010
221,25
2011
224,72
2012
269,59
Źródło: Obliczenia MPiPS na podstawie danych KNF i GUS.
665,7
744,4
779,6
808,6
843,2
924,5
983,3
1060,0
1176,7
1275,4
1344,4
1416,6
1528,1
1595,3
Relacja aktywów netto
OFE do PKB (w %)
0,34%
1,33%
2,49%
3,90%
5,32%
6,77%
8,75%
11,00%
11,90%
10,84%
13,29%
15,62%
14,71%
16,90%
W latach 2007-2012 wycofano z rachunków członków funduszy w OFE, z powodu
skorzystania przez nich z możliwości ustalenia prawa do emerytury w wieku niższym
10
niż ogólnie obowiązujący, i przekazano za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na dochody budżetu państwa kwotę 1,33 mld zł.
Tabela 8. Kwoty środków wycofanych z OFE i przekazanych na dochody budżetu państwa w latach 2007-2012.
Rok przekazania
Kwota zwrotu w zł
2007
1 971 297,15
2008
339 225 904,16
2009
226 031 951,76
2010
102 595 538,32
2011
449 694 645,48
2012
214228173,66
Suma
1 333 747 510,53
Źródło: ZUS.
2.6.
Subkonto
Na postawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych utworzono w ramach konta
ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych subkonta, na których ewidencjonuje
się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek na II filar pochodzących z
części składki nieprzekazywanej do OFE, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek
odsetkami za zwłokę. Przyjęta regulacja dotycząca subkonta w ZUS zapewnia dziedziczenie
środków gromadzonych w II filarze oraz wypłatę emerytur kapitałowych. Od składki
ewidencjonowanej na subkoncie nie są pobierane żadne opłaty.
Środki gromadzone na subkoncie w ZUS w ramach II filara są waloryzowane (rocznie
lub kwartalnie – dla tych, którzy nabyli uprawnienia emerytalne w trakcie roku) według
średniego nominalnego wzrostu PKB z ubiegłych 5 lat (z zastrzeżeniem nieujemności stopy
waloryzacji). Termin waloryzacji składek na subkoncie jest zbieżny z terminem waloryzacji
składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego.
Przywołana ustawa określiła również nowy sposób finansowania emerytur
kapitałowych, które łącznie pochodzić będą ze środków:
 zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – finansowane ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych,
 zewidencjonowanych na subkoncie – finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Emerytura kapitałowa pochodząca ze środków zewidencjonowanych na subkoncie jest
ustalana przez ZUS na zasadach analogicznych do wypłacanych ze środków zgromadzonych
w OFE.
11
W grudniu 2012 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonowało 12,66 mln
subkont, w tym 6,55 mln dla mężczyzn i 6,11 mln dla kobiet. Na subkontach zostało
zewidencjonowane 26 856,3 mln zł. Średnia kwota zgromadzona na subkoncie na koniec
grudnia 2012 r. wynosiła 2 120,64 zł. Średnia kwota zgromadzona na subkoncie mężczyzny
wyniosła 2 220,66 zł, a subkoncie kobiety 2 014,33 zł.
2.7.
Wypłaty z II filaru w razie śmierci
Możliwość wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu na rzecz osób
uposażonych w wypadku śmierci członka OFE, powoduje obniżenie wartości aktywów netto
otwartych funduszy emerytalnych i zmniejszenie możliwych do wypłaty kwot świadczeń
z środków przekazywanych do funduszy emerytalnych. W okresie od 2001 r. do 2011 r.
łącznie na rzecz spadkobierców oraz małżonków członków OFE, fundusze przekazały
z tytułu dziedziczenia 845 mln zł.
Tabela 9. Wypłaty na rzecz małżonków i spadkobierców członków OFE w latach 2001-2011.
Rok
2001
Wypłaty gotówkowe*
dokonane na rzecz spadkobierców
w związku ze śmiercią członka OFE
(w mln zł)
1,6*
2002
8,7
2003
16,0
2004
24,3
2005
38,7
2006
62,9
2007
91,4
2008
100,3
2009
115,1
2010
173,7
2011
205,2
* wypłaty o których mowa w art.132 ust. 4 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
W zakresie wypłat na rzecz osób uposażonych analogiczne zasady obowiązują
również w przypadku środków ewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 r. kwota wypłaconych jednorazowych
wypłat środków z subkonta z tytułu dziedziczenia wyniosła 2 965,2 tys. zł.
12
2.8.
Opłaty ponoszone przez członków OFE
Rodzaje i wysokości opłat pobieranych od członków OFE są ściśle uregulowane
ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.). Od początku działalności powszechne
towarzystwa emerytalne (PTE) mogły pobierać procentową opłatę od wpłacanych składek
i miesięczną opłatę za zarządzanie aktywami funduszu. W początkowym okresie
funkcjonowania OFE wysokość opłaty od składki nie była ograniczana ustawowo
i w skrajnym przypadku sięgała nawet 10%, a wysokość opłaty za zarządzanie była
ograniczona do 0,05% miesięcznie, czyli 0,6% rocznie.
Od 2004 r. zmieniono w znaczący sposób system opłat, wprowadzając górne
ograniczenie dla opłaty od składki (na początku 7%, docelowo 3,5%) oraz zmieniając sposób
naliczania opłaty za zarządzanie na regresywny (im wyższe aktywa, tym niższa procentowa
opłata, od 0,54% rocznie do 0,276%). Wprowadzono także nową formę opłaty – wycofanie
środków z rachunku premiowego, której wysokość uzależniona jest od miejsca funduszu
w rankingu stóp zwrotu (towarzystwo zarządzające funduszem o najwyższej stopie zwrotu
może otrzymać przychód z tego tytułu w wysokości 0,06% aktywów netto rocznie,
a towarzystwo uzyskujące najgorsze wyniki inwestycyjne nie otrzymuje z tego tytułu żadnego
przychodu).
Od 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz.
1048) obniżono do 3,5% opłatę od składki oraz wprowadzono maksymalne wysokości
wynagrodzeń za zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym. Wprowadzono więc górne
ograniczenie zarówno opłaty od składki, jak i górne kwotowe ograniczenie opłaty za
zarządzanie na poziomie 186 mln zł rocznie. Obecnie w przypadku dwóch funduszy
o aktywach przekraczających 45 mld zł mamy do czynienia z sytuacją, w której rosnącym
aktywom funduszy nie towarzyszy nominalny wzrost opłaty za zarządzanie.
Nominalną wysokość opłat pobranych przez PTE w latach 2000-2012 przedstawia
poniższa tabela. Łącznie w latach 1999 – 2012 tytułem opłat i wynagrodzeń pobrana została
kwota odpowiadająca 1,56% PKB.
13
Tabela 10. Opłaty pobrane od członków OFE w latach 1999-2012 (mln zł).
Relacja opłat do
Opłata za
Rachunek
Obciążenia
Rok
Opłata od składki
PKB (w%)
zarządzanie
premiowy
łącznie
0,03%
1999
207,8
2,3
210,1
701,1
35,0
736,1
2000
0,10%
727,4
83,4
810,8
2001
0,10%
624,5
150,7
775,2
2002
0,10%
633,1
227,8
860,9
2003
0,10%
698,6
282,7
7,3
988,6
2004
0,11%
818,6
381,0
25,2
1
224,8
2005
0,12%
960,2
491,1
33,5
1 484,8
2006
0,14%
1 056,5
586,6
42,4
1 685,5
2007
0,14%
1 225,7
585,7
40,1
1 851,5
2008
0,15%
1 304,4
639,7
35,1
1 979,2
2009
0,15%
806,3
893,7
61,4
1 761,4
2010
0,12%
553,5
981,2
61,8
1 596,5
2011
0,10%
289,8
1 032,4
110,0
1 432,2
2012
0,09%
Łącznie
1,55%
Źródło: Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Relacja opłat do PKB – Obliczenia
MPiPS na podstawie danych UKNF i GUS
Zmiany legislacyjne zmierzające do obniżenia stawek pobieranych opłat przyczyniły
się do obniżenia obciążeń istotnych z punktu widzenia członków OFE, w sumie
nie wpływając na obniżenie rentowności PTE (ograniczenie kosztów ponoszonych przez PTE
ze względu na zakaz akwizycji). Skalę obniżki opłat w latach 2000-2012 przedstawia
poniższa tabela.
Tabela 11. Średnioroczne stawki opłat od składki i za zarządzanie w latach 2000-2012.
Średnia stawka opłaty za zarządzanie
aktywami
Średnia stawka opłaty od składki
Rok
2000
9,1%
2001
8,4%
2002
6,6%
2003
6,4%
2004
6,0%
2005
5,9%
2006
5,9%
2007
6,0%
2008
6,0%
2009
6,1%
2010
3,5%
2011
3,5%
2012
3,5%
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Pomimo
powodującego
znaczny
0,58%
0,60%
0,60%
0,60%
0,54%
0,51%
0,48%
0,44%
0,43%
0,41%
0,45%
0,43%
0,42%
spadek
kosztów
zakazu
akwizycji
żadne
z funkcjonujących na polskim rynku powszechnych towarzystw emerytalnych nie podjęło
decyzji o obniżeniu wysokości pobieranych opłat. Jedenaście z trzynastu obecnie
14
funkcjonujących na rynku OFE pobiera obecnie opłatę w wysokości 3,5% przekazywanej
składki, a więc na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Na tej podstawie można
wnioskować, że towarzystwa emerytalne nie konkurują ze sobą cenami oferowanej przez
siebie usługi. Obecnie, wysoka rentowność PTE i obniżone koszty działalności towarzystw
stwarzają wciąż duże pole do dalszych obniżek opłat.
2.9.
Polityka inwestycyjna OFE
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę kapitałowej części systemu
emerytalnego jest jego efektywność, mierzona m.in. zyskami wypracowanymi przez fundusze
emerytalne.
regularnie
Fundusze
wypracowywały
dodatnie
wyniki
finansowe,
przy czym w okresach największego nasilenia kryzysu na rynkach finansowych, tj. w latach
2008 i 2011, OFE odnotowały straty na poziomie odpowiednio: 20,5 mld zł i 11 mld zł.
Należy
zwrócić
uwagę
na
fluktuację
osiąganych
wyników
finansowych
OFE
w poszczególnych latach. Dla członków, którzy mają przed sobą długi, wieloletni horyzont
członkostwa w funduszu takie krótkookresowe zmiany mają stosunkowo ograniczone
znaczenie. Jednak dla członków, dla których perspektywa osiągnięcia wieku emerytalnego
jest bliska, duża zmienność wyników finansowych przekładająca się na znaczące wahania
wysokości zgromadzonego kapitału emerytalnego, może istotnie rzutować na wysokość
świadczenia.
Tabela 12. Wyniki finansowe OFE w latach 1999-2012.
Rok
Wynik finansowy roku bieżącego (w mld zł)
1999
0,1
2000
0,7
2001
1,4
2002
3,2
2003
4,0
2004
7,1
2005
10,3
2006
15,2
2007
7,0
2008
-20,5
2009
20,7
2010
21,1
2011
-11,0
2012
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11,1
15
Istotnym wskaźnikiem efektywności inwestycyjnej OFE jest także uzyskiwana stopa
zwrotu. W latach 2000-2012 stopy zwrotu uzyskiwane przez fundusze były zróżnicowane.
Było to ściśle powiązane z sytuacją na rynkach, na których OFE lokowały swoje aktywa,
czyli przede wszystkim na rynku instrumentów dłużnych i rynku kapitałowym. W ostatnich
latach stopy zwrotu funduszy podlegały dużym wahaniom i osiągały wartości od -17,9% do
22,7% w skali roku. W 2008 r., na który przypadł szczyt kryzysu na rynkach finansowych,
średnia stopa zwrotu osiągnęła wartość ujemną i spadła do -14,3%. W ciągu dwóch
następnych lat średnie stopy zwrotu osiągały wartości dodatnie, by w 2011 r. znów osiągnąć
wartość ujemną -4,6%.
Należy
zwrócić
uwagę,
że
różnice
pomiędzy
rocznymi
stopami
zwrotu
poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych maleją. O ile w pierwszych latach
funkcjonowania różnica rocznych stóp zwrotu pomiędzy najlepszym a najgorszym funduszem
przekraczała 20%, to w ostatnich latach wahają się w przedziale od 2,6% do 3,9%. Jest to
wynikiem działania mechanizmu średniej ważonej stopy zwrotu, który zachęca do „stadnego”
zachowania funduszy (herding), ujednolicenia polityk inwestycyjnych, a w konsekwencji
prowadzi do stopniowego zmniejszania się różnic w wynikach osiąganych przez fundusze.
Inwestycje OFE koncentrują się głównie na krajowych instrumentach dłużnych
i udziałowych. Najważniejszym składnikiem aktywów OFE pozostawały obligacje skarbowe,
jednak w ostatnich latach zauważalny jest spadek udziału tych instrumentów w portfelu.
Spadek ten nie oznacza jednak, że OFE pozbywają się obligacji skarbowych, gdyż ich
nominalna wartość w portfelu wzrasta. Na koniec grudnia 2012 r. udział krajowych akcji
w portfelu OFE wynosił 34,2%, natomiast udział krajowych instrumentów dłużnych
w portfelu OFE wyniósł 56,1%.
Inwestycje OFE w instrumenty udziałowe charakteryzowały się dużą zmiennością,
co było w głównej mierze związane ze zmiennością koniunktury na rynku kapitałowym. Jest
to szczególnie widoczne przez pryzmat udziału tego typu papierów wartościowych
w portfelach OFE. Należy podkreślić, że dokonana w 2011 r. zmiana w zakresie limitu
zaangażowania OFE w akcje notowane na rynku regulowanym nie wpłynęła w sposób
zauważalny na zaangażowanie OFE w tę kategorię lokat. Ich udział w portfelu inwestycyjnym
funduszy spadł w 2011 r. o 5,4 p.p. z niecałych 36,1% do poziomu 30,7%, a w pierwszym
kwartale 2012 r. wzrósł o 3,1 p.p. do 33,8%, by na koniec 2012 r. osiągnąć poziom 34,9%.
Udział tego rodzaju inwestycji oddala się od aktualnie obowiązujących limitów. Podczas, gdy
na początku 2011 r. limit wykorzystywany był przez OFE w 92%, rok później już tylko
16
w 76%. Bezpośrednio po wprowadzaniu zmian regulacyjnych, tj. w drugiej połowie 2011 r.,
wzrósł natomiast udział aktywów lokowanych przez OFE w depozytach bankowych
i bankowych papierach wartościowych (z 3% w marcu do 5,6% w grudniu 2011 r. i 8,1%
w grudniu 2012 r.) oraz krajowych instrumentów dłużnych (z 6,9% w marcu do 10,1%
w grudniu 2011 r. i 11,6% w grudniu 2012 r.).
Udział lokat zagranicznych spadł z 0,8% w marcu do 0,5% w grudniu 2011 r. i 0,8%
w grudniu 2012 r., natomiast udział papierów wartościowych Skarbu Państwa utrzymuje się
nieprzerwanie powyżej 50%.
Istotnym składnikiem portfela OFE są obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Na koniec grudnia 2012 r. ich wartość
w portfelach OFE wynosiła 17,8 mld zł (6,5% portfela), a w prezentowanym poniżej
zestawieniu została zaliczona do krajowych instrumentów dłużnych pozaskarbowych.
Tabela 13. Portfel inwestycyjny OFE w latach 2005 – 2012 (wartość portfela w mld zł, stan na koniec
poszczególnych lat).
Lokaty krajowe
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
54,6
72,4
83,9
101,6
110,4
116,1
119,7
121,7
63,5
62,3
60,1
73,5
61,7
52,4
52,9
44,8
0,5
0,5
2,4
3,3
9,4
15,6
22,9
31,5
0,6
0,4
1,8
2,4
5,2
7,0
10,1
11,6
2,8
2,3
3,5
2,6
3,8
8,1
12,6
22,1
3,3
1,9
2,5
1,9
2,1
3,6
5,6
8,1
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
17
26,9
39,5
48,3
29,8
54,1
80,2
69,8
93,8
31,3
34,0
34,6
21,6
30,2
36,2
30,9
34,5
Lokaty poza
granicami kraju
1,0
1,5
1,5
0,9
1,3
1,5
1,1
2,3
Udział (%)
Wartość
portfela
ogółem
Wartość
Udział (%)
Instrumenty
udziałowe
Wartość
Udział (%)
Depozyty i
bankowe papiery
wartościowe
Wartość
Udział (%)
Pozostałe
instrumenty
dłużne
Wartość
Udział (%)
Wartość
Rok
Instrumenty
Skarbu Państwa
1,2
1,3
1,0
0,6
0,7
0,7
0,5
0,8
85,9
116,2
139,6
138,2
179,0
221,5
226,2
271,4
<50
134
29
3 044,1
71,1
2,3%
50 - 100
70
35
5 067,0
332,9
6,6%
100 - 500
126
10
30 129,1
4 360,7
14,5%
500 - 1 000
37
30
25 947,2
4 697,2
18,1%
1 000 – 5 000
45
37
93 669,1
21 180,0
22,6%
5 000 – 10 000
11
10
73 906,6
9 423,1
12,7%
>=10 000
16
16
476 889,9
59 602,2
12,5%
Razem
439
265
708 652,9
99 667,2
14,1%
Źródło: obliczenia UKNF na podstawie dziennych sprawozdań finansowych OFE, GPW.
18
Udział OFE we free
float spółek GPW
Udział OFE w
kapitalizacji spółek
GPW
Zaangażowanie
OFE
(w mln zł)
Kapitalizacja
spółek na GPW
(w mln zł)
Liczba spółek w
portfelach OFE
Liczba notowanych spółek na
GPW
Kapitalizacja
spółki
(w mln zł)
Tabela 14. Zaangażowanie OFE w akcje wszystkich spółek notowanych na GPW w zależności od kapitalizacji
spółki na dzień 28.03.2013 roku.
5,59%
15,5%
32,2%
40,3%
51,2%
25,6%
23,2%
27,4%
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
2011-05-04
2009-08-05
2009-09-08
2009-08-13
2009-09-07
2010-02-10
2005-02-11
2004-12-17
2010-10-14
2010-01-22
2011-07-06
2010-01-08
2009-12-23
2009-06-25
2010-03-09
2010-04-26
2009-09-17
2010-10-08
2012-02-24
2004-11-09
2012-07-18
2013-01-24*
2013-02-13
2010-05-11**
2011-06-10
2005-05-09
2010-06-30
2011-03-22
2004-10-28
2005-01-25
2012-10-29
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
BANK ZACHODNI WBK S.A.
BANK BPH S.A.
ENEA S.A.
FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX S.A.
FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.
GPW S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
KOPEX S.A.
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A.
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
PKO BANK POLSKI S.A.
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
POLMOS BIAŁYSTOK S.A.
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
WSiP S.A.
ZELMER S.A.
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAK S.A.
Razem
297,6
1 245,4
189,1
167,4
67,2
1 020,3
16,0
118,2
1 208,1
406,0
4 835,8
2 060,0
54,2
528,0
1 119,7
262,0
167,5
3 982,6
2 515,2
7 600,8
3 087,5
856,3
214,8
1 349,3
3 169,1
303,7
3 984,7
1 282,1
230,7
169,0
681,5
43 189,7
Akcje nabyte przez
OFE (mln zł)
Wartość akcji
oferowanych przez
SP (mln zł)
Nazwa spółki
Data zawarcia
umowy sprzedaży
Tabela 15. Wartość akcji nabywanych przez OFE od Skarbu Państwa.
112,6
165,2
50,0
9,8
4,8
680,2
2,3
41,4
167,7
185,3
1 281,5
611,8
8,7
198,5
1 119,7
171,8
143,0
2 075,7
1 396,4
1 542,4
1 372,3
2 602,9
147,9
1 188,6
981,2
18,3
1 026,3
448,0
27,0
22,5
348,2
18 152,0
* OFE nabywały również akcje oferowane przez BGK (pula BGK: 4 387,5 mln zł)
**OFE nabywały również akcje oferowane przez Kappa S.A. (podmiot powiązany z SP) i Eureko B.V. (pula
Kappa SP i Eureko BV: 4 020,8 mln zł)
Źródło: UKNF na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa i raportów dziennych OFE.
19
2.10. Wartość środków na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych
Z danych UKNF wynika, że średnia wartość środków na rachunku w OFE wyniosła na
koniec ubiegłego roku 16 854 zł, w tym kapitał kobiety wyniósł średnio 15 848 zł,
a mężczyzny 17 769 zł.
Przeprowadzone
dla
przeciętnego
hipotetycznego
ubezpieczonego
symulacje
wysokości środków zgromadzonych w poszczególnych otwartych funduszach emerytalnych
wskazują, że wraz z długością okresu opłacania składek rośnie bezwzględna różnica
pomiędzy kwotą środków zgromadzonych w najlepszym i najgorszym funduszu
emerytalnym. Im więcej pieniędzy w funduszu emerytalnym, tym większe zatem znaczenie
kwoty opłat i wyników inwestycyjnych funduszu emerytalnego. Bezwzględną różnicę
pomiędzy wartością środków zgromadzonych w najlepszym i najgorszym funduszu,
w zależności od roku rozpoczęcia pracy, ilustruje poniższe zestawienie.
Tabela 16. Hipotetyczny stan konta w otwartym funduszu emerytalnym w zależności od momentu rozpoczęcia
pracy, stan na 28 czerwca 2013 r.
Moment rozpoczęcia
pracy
lipiec 1999
lipiec 2000
lipiec 2001
lipiec 2002
lipiec 2003
lipiec 2004
lipiec 2005
lipiec 2006
lipiec 2007
lipiec 2008
lipiec 2009
lipiec 2010
lipiec 2011
lipiec 2012
Stan konta w OFE
Średni
42 918,30 zł
38 681,31 zł
34 305,14 zł
30 017,14 zł
26 300,80 zł
22 877,16 zł
19 663,03 zł
16 797,26 zł
14 208,17 zł
11 382,66 zł
7 895,63 zł
4 699,56 zł
2 011,69 zł
982,98 zł
Minimalny
40 912,18 zł
37 003,89 zł
32 805,44 zł
28 785,92 zł
25 082,14 zł
21 825,43 zł
18 718,34 zł
15 949,25 zł
13 576,16 zł
10 902,16 zł
7 531,84 zł
4 532,39 zł
1 984,40 zł
977,34 zł
Maksymalny
43 924,85 zł
39 393,51 zł
35 076,78 zł
30 967,50 zł
27 214,59 zł
23 747,65 zł
20 445,51 zł
17 401,86 zł
14 639,61 zł
11 641,41 zł
8 090,05 zł
4 800,45 zł
2 039,66 zł
990,94 zł
Bezwzględna i względna różnica)
3 012,67 zł
6,9%
2 389,63 zł
6,1%
2 271,34 zł
6,5%
2 181,57 zł
7,0%
2 132,45 zł
7,8%
1 922,22 zł
8,1%
1 727,17 zł
8,4%
1 452,61 zł
8,3%
1 063,45 zł
7,3%
739,25 zł
6,4%
558,21 zł
6,9%
268,06 zł
5,6%
55,26 zł
2,7%
13,60 zł
1,4%
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wyniki symulacji wskazują, że dla większości osób środki na rachunku w ZUS byłyby
wyższe od średnich stanów rachunków w OFE. Więcej na kontach OFE miałyby osoby, które
przystąpiły do OFE w lipcu 1999 r. oraz w lipcu w latach 2008 – 2011. Gdyby nie podjęły
decyzji o podziale składki, kwota oszczędności zgromadzonych na ich emeryturę byłaby
niższa o od 0,34% do 3,53%. Natomiast wyższe środki na rachunku w ZUS miałyby osoby,
które rozpoczęły pracę w lipcu w latach 2000 – 2007 oraz osoby, które rozpoczęły pracę
w lipcu 2012 r. Gdyby te osoby nie podzieliły składki, kwota oszczędności zgromadzonych
20
na ich emeryturę byłaby wyższa o od 0.89% do 7,77%. Nie są to jednak znaczne różnice.
Wyniki tych symulacji obrazuje poniższa tabela.
Tabela 17. Różnica pomiędzy wartością środków zewidencjonowanych na koncie w ZUS lub zgromadzonych
średnio na rachunku w OFE przez osobę urodzoną w latach 1949 – 1968, która rozpoczęła pracę po dniu
1 stycznia 1999 r. i mogła podjąć decyzję o podziale składki, w zależności od roku rozpoczęcia pracy:
Moment rozpoczęcia
pracy
Stan konta w ZUS*
(składka 7,3%)
Średni stan konta* w OFE
(składka 7,3%)
42 475,91 zł
39 029,64 zł
lipiec 2000
35 547,77 zł
lipiec 2001
31 997,59 zł
lipiec 2002
28 411,76 zł
lipiec 2003
24 803,83 zł
lipiec 2004
21 195,22 zł
lipiec 2005
17 651,87 zł
lipiec 2006
14 247,69 zł
lipiec 2007
10 994,63 zł
lipiec 2008
7 802,12 zł
lipiec 2009
4 683,86 zł
lipiec 2010
1 978,23 zł
lipiec 2011
1 006,41 zł
lipiec 2012
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
lipiec 1999
42 918,30 zł
38 681,31 zł
34 305,14 zł
30 017,14 zł
26 300,80 zł
22 877,16 zł
19 663,03 zł
16 797,26 zł
14 208,17 zł
11 382,66 zł
7 895,63 zł
4 699,56 zł
2 011,69 zł
982,98 zł
Bezwzględna i względna różnica)
- 442,38 zł
348,33 zł
1 242,63 zł
1 980,45 zł
2 110,96 zł
1 926,66 zł
1 532,18 zł
854,61 zł
39,52 zł
-388,03 zł
-93,51 zł
-15,69 zł
-33,46 zł
23,43 zł
-1,04%
0,89%
3,50%
6,19%
7,43%
7,77%
7,23%
4,84%
0,28%
-3,53%
-1,20%
-0,34%
-1,69%
2,33%
*do kwietnia 2011 r. stopa składki do OFE - 7,3%, od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. - 2,3%, w 2013 r. - 2,8%.
Stan konta w ZUS uwzględnia waloryzację, która powinna być przeprowadzona 1 czerwca 2013 r.
Hipotetyczne porównanie działania mechanizmu waloryzacji konta i subkonta
prowadzonego
przez
ZUS,
z
uwzględnieniem
waloryzacji,
która
miała
miejsce
w czerwcu 2013 r., ze stanem rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, pozwala
stwierdzić, że dla większości osób, środki na subkoncie byłyby wyższe od średnich stanów
rachunków w OFE oraz na rachunku w ZUS.
21
Tabela 18. Porównanie konta i subkonta w ZUS ze stanem rachunku w otwartym funduszu emerytalnym
w zależności od momentu rozpoczęcia pracy.
Rok
rozpoczęcia
pracy
1 lipiec 1999
1 lipiec 2000
1 lipiec 2001
1 lipiec 2002
1 lipiec 2003
1 lipiec 2004
1 lipiec 2005
1 lipiec 2006
1 lipiec 2007
1 lipiec 2008
1 lipiec 2009
1 lipiec 2010
1 lipiec 2011
Wartość
opłaconych
składek na II filar
(tak jak do OFE)
Stan konta w
ZUS
Stan rachunku w
OFE
Stan subkonta*
w ZUS
27 768,78 zł
26 212,25 zł
24 488,53 zł
22 657,09 zł
20 771,10 zł
18 819,80 zł
16 778,42 zł
14 648,74 zł
12 401,02 zł
9 941,30 zł
7 246,31 zł
4 469,83 zł
1 956,54 zł
1 006,41 zł
42 475,91 zł
39 029,64 zł
35 547,77 zł
31 997,59 zł
28 411,76 zł
24 803,83 zł
21 195,22 zł
17 651,87 zł
14 247,69 zł
10 994,63 zł
7 802,12 zł
4 683,86 zł
1 978,23 zł
1 006,41 zł
42 918,30 zł
38 681,31 zł
34 305,14 zł
30 017,14 zł
26 300,80 zł
22 877,16 zł
19 663,03 zł
16 797,26 zł
14 208,17 zł
11 382,66 zł
7 895,63 zł
4 699,56 zł
2 011,69 zł
982,98 zł
44 290,92 zł
40 119,97 zł
36 109,99 zł
32 282,37 zł
28 643,47 zł
25 123,40 zł
21 658,78 zł
18 251,34 zł
14 893,98 zł
11 499,57 zł
8 061,40 zł
4 766,89 zł
1 985,60 zł
1 006,41 zł
Stan
konta w Stan konta
ZUS
w OFE
Stan konta
subkonto*
składki = 100%
1 lipiec 2012
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
153,0%
148,9%
145,2%
141,2%
136,8%
131,8%
126,3%
120,5%
114,9%
110,6%
107,7%
104,8%
101,1%
100,0%
154,6%
147,6%
140,1%
132,5%
126,6%
121,6%
117,2%
114,7%
114,6%
114,5%
109,0%
105,1%
102,8%
97,7%
159,5%
153,1%
147,5%
142,5%
137,9%
133,5%
129,1%
124,6%
120,1%
115,7%
111,2%
106,6%
101,5%
100,0%
* hipotetyczny przypadek, gdzie zamiast OFE od 1999 r. powstało subkonto w ZUS.
Zarówno w przypadku ZUS jak i subkonta uwzględniono czerwcową waloryzację, która została przeprowadzona
1 czerwca 2013 r. - dla składek wpłaconych do 31 stycznia 2012 r.
Do kwietnia 2011 r. stopa składki do OFE - 7,3%, od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. - 2,3%, w 2013 r. - 2,8%.
Hipotetyczne porównanie działania mechanizmu waloryzacji konta i subkonta
prowadzonego przez ZUS, z uwzględnieniem waloryzacji zarówno rocznej, jak i kwartalnej,
(tak jak w przypadku naliczania kapitału dla osoby przechodzącej na emeryturę) ze stanem
rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, pozwala stwierdzić, że środki na rachunku
w ZUS (przy obecnych zasadach waloryzacji) byłyby wyższe od średnich stanów rachunków
w OFE, subkonta, czy też na rachunku w ZUS, gdyby pozostawiono pierwotnie ustalone
zasady waloryzacji (tj. waloryzację kwartalną bez zasady ujemności tego konta w wyniku
przeprowadzonych waloryzacji).
22
Tabela 19. Porównanie konta i subkonta w ZUS ze stanem rachunku w otwartym funduszu emerytalnym
w zależności od momentu rozpoczęcia pracy według stanu na koniec czerwca 2013 r. (wariant uwzględniający
w przypadku ZUS waloryzacje roczną i kwartalną).
Rok
rozpoczęcia
pracy
Wartość opłaconych
składek na II filar (tak jak
do OFE)
Stan konta w
ZUS*
Stan rachunku
w OFE
Stan subkonta* w
ZUS
1 lipiec 1999
1 lipiec 2000
1 lipiec 2001
1 lipiec 2002
1 lipiec 2003
1 lipiec 2004
1 lipiec 2005
1 lipiec 2006
1 lipiec 2007
1 lipiec 2008
1 lipiec 2009
1 lipiec 2010
1 lipiec 2011
1 lipiec 2012
27 768,78 zł
26 212,25 zł
24 488,53 zł
22 657,09 zł
20 771,10 zł
18 819,80 zł
16 778,42 zł
14 648,74 zł
12 401,02 zł
9 941,30 zł
7 246,31 zł
4 469,83 zł
1 956,54 zł
1 006,41 zł
48 608,49 zł
44 659,06 zł
40 668,84 zł
36 600,33 zł
32 490,97 zł
28 356,28 zł
24 220,81 zł
20 160,13 zł
16 258,95 zł
12 530,94 zł
8 872,32 zł
5 298,80 zł
2 198,15 zł
1 077,59 zł
43 273,82 zł
39 945,38 zł
36 495,97 zł
32 893,12 zł
29 237,27 zł
25 596,58 zł
21 964,35 zł
18 384,15 zł
14 934,45 zł
11 614,31 zł
8 247,31 zł
4 917,52 zł
2 061,19 zł
1 033,17 zł
42 918,30 zł
38 681,31 zł
34 305,14 zł
30 017,14 zł
26 300,80 zł
22 877,16 zł
19 663,03 zł
16 797,26 zł
14 208,17 zł
11 382,66 zł
7 895,63 zł
4 699,56 zł
2 011,69 zł
982,98 zł
Stan konta w ZUS
(zasady waloryzacji przed
2004 r.)
45 060,06 zł
40 818,20 zł
36 741,81 zł
32 849,12 zł
29 146,59 zł
25 566,69 zł
22 043,17 zł
18 577,80 zł
15 163,37 zł
11 711,26 zł
8 214,63 zł
4 864,11 zł
2 035,55 zł
1 014,75 zł
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
* konta w ZUS zostały zwaloryzowane, tak jak w przypadku osoby przechodzącej na emeryturę w lipcu 2013 r., ostatnia
waloryzacja kwartalna za I kwartał 2013 r.
Tabela 20. Relacja stanu konta do wartości opłaconych składek na II filar (tak jak do OFE) w zależności
od rodzaju rachunku. (wariant uwzględniający w przypadku ZUS waloryzacje roczną i kwartalną).
Rok rozpoczęcia pracy
Stan konta w ZUS
Stan rachunku w
OFE
Stan subkonta* w
ZUS
Stan konta w ZUS
(zasady waloryzacji przed 2004 r.)
Wartość opłaconych składek na II filar (tak jak do OFE)=100%
1 lipiec 1999
1 lipiec 2000
1 lipiec 2001
1 lipiec 2002
1 lipiec 2003
1 lipiec 2004
1 lipiec 2005
1 lipiec 2006
1 lipiec 2007
1 lipiec 2008
1 lipiec 2009
1 lipiec 2010
1 lipiec 2011
175%
170%
166%
162%
156%
151%
144%
138%
131%
126%
122%
119%
112%
107%
1 lipiec 2012
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
156%
152%
149%
145%
141%
136%
131%
125%
120%
117%
114%
110%
105%
103%
155%
148%
140%
132%
127%
122%
117%
115%
115%
114%
109%
105%
103%
98%
162%
156%
150%
145%
140%
136%
131%
127%
122%
118%
113%
109%
104%
101%
* konta w ZUS zostały zwaloryzowane, tak jak w przypadku osoby przechodzącej na emeryturę w lipcu 2013 r.,
ostatnia waloryzacja kwartalna za I kwartał 2013 r.
23
2.11.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
2.11.1. Podstawowe informacje o IKZE
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadziła zmiany do ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, umożliwiające założenie,
obok funkcjonującego już IKE, dodatkowego indywidualnego IKZE.
Regulacje dotyczące IKZE w dużej mierze oparte są na rozwiązaniach przyjętych
w funkcjonujących już IKE. Zasadnicze różnice występują w rozwiązaniach dotyczących
limitu wpłat oraz opodatkowania. W IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą
na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat
na to konto. Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według skali podatkowej
podlega wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków
zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków osobie uprawnionej, po śmierci
oszczędzającego. Jest to inne rozwiązanie niż przyjęte przy IKE, gdzie na to konto wpłacane
są środki już po opodatkowaniu, a wypłata zarówno dla oszczędzających jak i uprawnionych
jest zwolniona z podatku dochodowego.
W przeciwieństwie do limitu wpłat na IKE, który jest ustalany kwotowo na dany rok
i taki sam dla wszystkich oszczędzających, limit wpłat na IKZE jest zależny od wysokości
kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej
dla oszczędzającego za rok poprzedni. Stąd wysokość limitu wpłat nie jest jednakowa
dla wszystkich oszczędzających na IKZE.
Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia
może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody
z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Na IKZE może gromadzić oszczędności
wyłącznie jeden oszczędzający. Również w przypadku IKZE nie ma możliwości prowadzenia
wspólnego konta np. dla małżonków. IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się
już IKE i czy jest się uczestnikiem PPE.
Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia
rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe1, tj. 30-krotności
Ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).
1
24
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni, która w 2011 r.
wyniosła 100 770 zł. Tak więc przy 4% limicie, maksymalna wpłata na IKZE nie mogła
przekroczyć w 2012 r. kwoty 4 030,80 zł.
Tabela 21. Maksymalny limit wpłat na IKZE w latach 2012 – 2013.
Rok
2012
2013
Kwota limitu
4030,80
4 231,20
Pewne odstępstwo od tej zasady przewidziano dla osób osiągających niskie dochody,
których podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne jest niska, a które chciałyby
dokonywać większych wpłat na IKZE. Osobom tym, w przypadku, gdy kwota odpowiadająca
równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej
dla nich za rok poprzedni nie przekracza 4% równowartości 12-krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę, umożliwiono dokonanie w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE
do wysokości 4% równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
w poprzednim roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania z odliczenia podatkowego jest
posiadanie tylko jednego IKZE.
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może być prowadzone przez
zawarcie umowy z:
1) funduszem inwestycyjnym;
2) podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających
na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie
rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego;
3) zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym;
4) bankiem o prowadzenie rachunku bankowego;
5) dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez powszechne towarzystwo
emerytalne.
Przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE możliwe jest tylko do innej instytucji
prowadzącej IKZE, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE. Ustawa
nie przewiduje możliwości dokonania wypłaty transferowej na IKE lub do PPE. Wypłaty
transferowe
środków
zgromadzonych
przez
oszczędzającego
między
instytucjami
prowadzącymi IKZE, a także wypłaty transferowe dokonane na IKZE osoby uprawnionej
na wypadek śmierci oszczędzającego, są zwolnione z opodatkowania. Ponadto w 2012 r.
istniała możliwość przeniesienia środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE
25
do IKZE. Przeniesienie to stanowi wpłatę środków na IKZE, która podlega odliczeniu
od podatku dochodowego. Nadwyżka tej wpłaty ponad limit wpłat przypadający w danym
roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych latach, z tym, że w okresie odliczeń
od dochodu środków przeniesionych z IKE na IKZE, oszczędzającemu nie przysługuje prawo
do wpłat na IKZE.
Z konta IKZE nie można wycofać części zgromadzonych środków, tak jak z konta
IKE. Z IKZE możliwy jest zwrot wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie. Zwrot
środków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wg skali
podatkowej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz
pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych;
2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności
od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach
następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w ramach IKZE był
krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być
pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były
wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, wg skali podatkowej. W przypadku wypłaty jednorazowej
oszczędzający wykaże kwotę wypłaty z IKZE – na podstawie informacji otrzymanej
z instytucji dokonującej wypłaty – w zeznaniu składanym za rok, w którym tę wypłatę
otrzymał. Natomiast przy wypłacie w ratach, podatek będzie pobierany w formie zaliczek
przez płatnika (instytucję wypłacającą).
Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną
do środków zgromadzonych na IKZE, w przypadku jego śmierci. W takim przypadku,
wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata
środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na rzecz osoby uprawnionej
podlega opodatkowaniu PIT, wg skali podatkowej.
2.11.2. Liczba oraz wartość aktywów IKZE
Na dzień 31grudnia 2012 r. IKZE prowadziło: 7 zakładów ubezpieczeń, 12 funduszy
inwestycyjnych, 4 podmioty prowadzące działalność maklerską, Spółdzielcza Grupa
Bankowa oraz 9 dobrowolnych funduszy emerytalnych zarządzanych przez powszechne
26
towarzystwo emerytalne. Instytucje finansowe prowadziły 496 821 IKZE. Łączna wartość
zgromadzonych aktywów na tych kontach wyniosła 52,8 mln zł.
Tabela 22. Liczba oraz wartość aktywów IKZE wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
w tym prowadzone przez:
podmioty
towarzystwa
Ogółem
zakłady
prowadzące
funduszy
banki
ubezpieczeń
działalność
inwestycyjnych
maklerską
liczba IKZE
(w szt.)
363 399
5 202
559
19
496 821
wartość aktywów
IKZE
(w tys. zł)
36 393
7 973
1 673
40
52 882
dobrowolne
fundusze
emerytalne
zarządzane PTE
127 642
6 803
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
W pierwszym roku funkcjonowania IKZE zostało otwartych 504 072 konta, z czego
ok. 7,2 tys. IKZE zostało zamkniętych w wyniku podejmowanych przez oszczędzających
decyzji o odstąpieniu od umowy o prowadzenie IKZE przed dokonaniem pierwszej wpłaty na
konto. Po uwzględnieniu odstąpienia od umowy o prowadzenie IKZE, zrealizowanych wypłat
oraz dokonanych zwrotów z IKZE, na dzień 31 grudnia 2012 r. funkcjonowało 496 821
IKZE. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na IKZE przyjęto 31,9 mln zł pochodzących z 2 320 IKE.
Najwięcej IKZE założono w zakładach ubezpieczeń oraz w dobrowolnych funduszach
emerytalnych, jednak na większość kont w tych instytucjach oszczędzający nie dokonywali
wpłat.
Na ogólną liczbę 496 821 funkcjonujących na koniec grudnia 2012 r. IKZE, jedynie
na 32 837 kont dokonano chociaż jednej wpłaty (ok. 6,6% IKZE było kontami aktywnymi).
Podobnie rozkładał się udział IKZE zasilanych wpłatami w zakładach ubezpieczeń (5,69%)
i w dobrowolnych funduszach emerytalnych (5,7%). Natomiast inaczej przedstawiał się ten
wskaźnik w podmiotach prowadzących działalność maklerską (87,6%), w Spółdzielczej
Grupie Bankowej (84,2%) oraz w funduszach inwestycyjnych (83,6%). Przeciętna wpłata
oszczędzającego na IKZE wyniosła: 0,6 tys. zł w zakładach ubezpieczeń, 1,7 tys. zł
w funduszach inwestycyjnych, w podmiotach prowadzących działalność maklerską 3,3 tys. zł,
w Spółdzielczej Grupie Bankowej 2,5 tys. zł a w dobrowolnych funduszach emerytalnych
0,7 tys. zł (średnia wpłata dla rynku IKZE wyniosła 0,8 tys. zł).
W 2012 r. zanotowano niewiele transferów pomiędzy instytucjami prowadzącymi
IKZE. W tym okresie było 11 przyjętych wypłat transferowych, o łącznej wartości 29 tys. zł,
a dokonanych wypłat transferowych było 17, o łącznej wartości 166 tys. zł.
27
2.11.3. Struktura wiekowa oszczędzających na IKZE
W 2012 r. 50,7% wszystkich IKZE należało do kobiet a 49,3% do mężczyzn. Biorąc
pod uwagę liczbę osób posiadających IKZE według płci i wieku, zarówno w grupie wiekowej
do 30 lat jak i ponad 60 lat, dominują mężczyźni. W grupie osób najmłodszych mężczyźni
byli posiadaczami 57,4 tys. IKZE, tj. o prawie 15,8 tys. (tj. o 38%) kont więcej niż kobiety.
W grupie najstarszej mężczyźni mieli 4,2 tys. IKZE, tj. ponad dwukrotnie więcej niż kobiety.
Natomiast w kategoriach wiekowych od 41 lat do 60 lat więcej IKZE posiadają kobiety.
W grupie wiekowej od 41 lat do 50 lat kobiety miały 74,8 tys. IKZE, tj. o jedną czwartą
więcej niż mężczyźni, a w grupie wiekowej od 51 lat do 60 lat kobiety miały 66,4 tys. IKZE,
tj. o prawie jedną piątą kont więcej niż mężczyźni. Natomiast w grupie wiekowej od 31 lat do
40 lat udział w IKZE dla obu płci kształtował się na poziomie ok. 50% z lekką przewagą
mężczyzn. W 2012 r. ponad 27% IKZE było prowadzone zarówno dla grupy osób w wieku od
31 lat do 40 lat oraz dla grupy osób w wieku od 41 lat do 50 lat. W tym samym czasie 24,5%
wszystkich oszczędzających w IKZE stanowiła zarówno grupa osób w wieku od 51 lat do 60
lat. 19,9 % oszczędzających w IKZE stanowiły osoby w wieku do 30 lat. Resztę, tj. 1,3 %
IKZE było założone przez osoby powyżej 60. roku życia.
Tabela 23. Liczba IKZE wg wieku i płci.
2012 r.
ogółem
liczba oszczędzających w IKZE w tys.
w tym
do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
ponad 60 lat
mężczyźni
kobiety
497
252
245
41,6
67,4
74,8
66,4
1,7
57,4
67,8
59,7
55,5
3,7
w tys.
99,0
135,2
134,5
121,9
5,4
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
28
2.11.4. Wypłaty i zwroty z IKZE
W 2012 r. instytucje finansowe prowadzące IKZE zrealizowały 17 wypłat w formie
jednorazowej, na łączną kwotę 2 tys. zł. w tym 15 wypłat o łącznej wartości 1 tys. zł
zrealizowały zakłady ubezpieczeń i po 1 wypłacie fundusze inwestycyjne oraz dobrowolne
fundusze emerytalne.
Tabela 24. Liczba i wartość wypłat z IKZE wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
w tym prowadzone przez:
liczba wypłat
z IKZE (w szt.)
wartość wypłat
z IKZE (w tys. zł)
zakłady
ubezpieczeń
towarzystwa
funduszy
inwestycyjnych
podmioty
prowadzące
działalność
maklerską
banki
dobrowolne
fundusze
emerytalne
zarządzane
przez PTE
17
15
1
0
0
1
2
1
1
0
0
0
IKZE
ogółem
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Dyspozycje zwrotu środków z IKZE zostały głównie zrealizowane przez zakłady
ubezpieczeń (98% wszystkich zwrotów), najwyższe przeciętne
kwoty wypłacono
rezygnującym z IKZE w funduszach inwestycyjnych, gdzie przeciętny zwrot wyniósł
12,3 tys. zł (dla porównania: ogółem przeciętny zwrot to kwota nieco ponad 1 tys. zł).
Tabela 25. Liczba i wartość zwrotów z IKZE wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
w tym prowadzone przez:
IKZE
liczba zwrotów z
IKZE (w szt.)
wartość zwrotów
z IKZE (w tys. zł)
podmioty
prowadzące
działalność
maklerską
banki
dobrowolne
fundusze
emerytalne
zarządzane
przez PTE
ogółem
zakłady
ubezpieczeń
towarzystwa
funduszy
inwestycyjnych
5 043
4 969
35
0
0
39
5 287
4 703
429
0
0
155
Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
29
3.
Debaty publiczne
Po prezentacji przez: Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Finansów i Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w dniu 26 czerwca 2013 r. dokumentu „Przegląd funkcjonowania
systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu.” rozpoczęły się ponad
dwumiesięczne, szerokie debaty nad dokumentem.
3.1.
Debaty emerytalne
W ramach przeglądu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyły się cztery
debaty emerytalne (w dniach 4 lipca, 18 lipca, 22 lipca i 24 lipca br.), w trakcie których
przedstawiciele różnych środowisk mieli możliwość podzielenia się poglądami, co do
prezentowanych przez autorów przeglądu propozycji zmian systemu emerytalnego.
W toku otwartej dyskusji przeprowadzonej w duchu możliwie szerokiego dialogu
społecznego, obejmującej swoim zasięgiem reprezentantów m.in. powszechnych towarzystw
emerytalnych, Ministra Finansów, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, twórców reformy
emerytalnej z 1999 r., środowisk naukowych i eksperckich, organizacji pracodawców
i związków związkowców, Giełdy Papierów Wartościowych, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, zarysowane zostały stanowiska poszczególnych interesariuszy. Pełny zapis
stenograficzny debat jest dostępny na stronach internetowych MPiPS.
3.2.
Zgłoszone uwagi i opinie.
Opinie i uwagi zgłosiły związki zawodowe (OPZZ, Forum Związków Zawodowych),
organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcy RP),
przedstawiciele rynku finansowego: Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza
Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Giełda Papierów
Wartościowych, Związek Banków Polskich oraz Koalicja na rzecz rynku kapitałowego: Izba
Domów Maklerskich,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
Związek Maklerów
i Doradców, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, a także Komitet Obywatelski do Spraw Bezpieczeństwa
Emerytalnego.
Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków
Zawodowych
pozytywnie
oceniło
rekomendacje dotyczące bezpiecznego zredukowania budżetowych kosztów funkcjonowania
OFE i ograniczenia w długim okresie udziału OFE w kapitalizacji giełdy. Poparło zmianę
30
zasad wyboru OFE (wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa) i sposobu wynagradzania
PTE. Według OPZZ konieczne jest uzupełnienie dokumentu o rekomendacje dotyczące
odpowiedzialności OFE oraz uprawnień ubezpieczonych ze względu na przedmiotowe
traktowanie członków OFE.
Pozytywnie zostały ocenione: wypłaty całości emerytury z ZUS, likwidacja części
tzw. nieakcyjnej, która powinna być uzupełnieniem wprowadzenia dobrowolności udziału
w części kapitałowej systemu emerytalnego (OPZZ zgłaszało od lat taki postulat). Okres na
podjęcie decyzji przez ubezpieczonego powinien być znacznie dłuższy i wynosić
6-12 miesięcy. Zdaniem OPZZ kontrowersyjna jest propozycja zastosowania suwaka
bezpieczeństwa, ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia środków w wyniku złej
koniunktury
i
braku
możliwości
nadrobienia
strat.
Dodatkowo
OPZZ
postuluje
oskładkowanie umów zlecenia, ograniczenie opłat PTE, wprowadzenie do rad nadzorczych
PTE przedstawicieli ubezpieczonych oraz proponuje ulgi w III filarze systemu emerytalnego.
OPZZ podtrzymuje zgłoszoną wcześniej deklarację aktywnego udziału w realizacji wniosku
w zakresie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych,
szczególnie pracowniczych programów emerytalnych.
Forum Związków Zawodowych opowiada się za daniem obywatelom możliwości
wyboru odprowadzania składek do ZUS lub do OFE (decyzja w zakresie nowych składek).
Zdaniem FZZ reforma OFE jest niezbędna, konieczna jest zmiana opłat za zarządzanie
i uzależnienie ich od osiąganych wyników inwestycyjnych, gdyż OFE powinny konkurować
stopą zwrotu. FZZ postuluje sprofilowanie ryzyka i podział oszczędzających w OFE na dwie
grupy. Członkowie OFE powinni mieć możliwość podjęcia decyzji, w jakim momencie ma
nastąpić przeniesienie środków i przez jaki okres czasu chcą by ich składki były inwestowane
bardziej lub mniej ryzykownie. FZZ proponuje przekształcenie PTE w TFI.
Zdaniem FZZ najważniejsze jest bezpieczeństwo systemu emerytalnego i ochrona
ubezpieczonych, ale o poziomie tego bezpieczeństwa powinien każdy obywatel decydować
indywidualnie. FZZ proponuje wprowadzenie zachęt do korzystania z produktów
III filarowych, np. podwyższenie limitu gromadzonych środków, przy zryczałtowanym
podatku 5-8% kwot wypłacanych z konta.
Opinia Konfederacji Lewiatan została podzielona na dwie części: ocenę Przeglądu
jako Oceny Skutków Regulacji ex-post oraz ocenę właściwą „Przeglądu…”, diagnozę i ocenę
zawartych rekomendacji. W ocenie Konfederacji dokument koncentruje się wyłącznie na
funkcjonowaniu OFE, nie wspomina o IKE i IKZE, brak jest propozycji zmian w III filarze
systemu emerytalnego. Przegląd nie zajmuje się również problemami I filara systemu
31
emerytalnego jak również nie omawia dyskutowanych od dawna propozycji zmian
w regulacjach OFE podnoszących ich efektywność. Na nowo powinien zostać określony
sposób oceny efektów działania OFE, poprzez wprowadzenie benchmarku zewnętrznego,
musi zostać również podniesiony limit dla inwestycji zagranicznych w związku z wyrokiem
Trybunału Sprawiedliwości UE z grudnia 2011 r.
Według Konfederacji Lewiatan, w Przeglądzie opracowanym przez Ministerstwo
Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeszacowuje się negatywny wpływ
OFE na finanse publiczne, niedoszacowując pozytywnego wpływu OFE na gospodarkę,
wzrost gospodarczy, rynek kapitałowy. Konfederacja Lewiatan podkreśla, że żadne
z zamieszczonych w opinii stanowisk (NBP, GPW, KNF) nie rekomenduje marginalizacji
II filaru systemu emerytalnego ani jego likwidacji, wręcz przeciwnie wskazują na niezbędne
kierunki reform w systemie emerytalnym. Według Konfederacji Lewiatan, żadna
z rekomendacji zawartych w „Przeglądzie…” nie jest możliwa do zaakceptowania, ponieważ
wszystkie propozycje zwiększają ryzyko nadmiernego zadłużenia państwa w przyszłości
i grożą skutkami przeciwnymi do tytułu Przeglądu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”.
Przeglądowi przyświeca jeden cel – zmniejszenie długu publicznego związanego
z transferami części składki (cel fiskalny MF). W każdym z proponowanych wariantów wynik
będzie taki sam; zamiast dywersyfikacji ryzyka, ryzyko dla przyszłych emerytów zostanie
zwiększone, a w konsekwencji wysokość przyszłych świadczeń może być niższa a nie wyższa
jak sugeruje raport. Konfederacja Lewiatan postuluje nieprzyjmowanie raportu w takim
kształcie przez Radę Ministrów i przeprowadzenie powtórnego rzetelnego obiektywnego
całościowego przeglądu systemu emerytalnego uwzględniającego postulaty i stanowiska
uczestników debaty. Materiał zawiera: stanowisko Konfederacji Lewiatan do raportu, ocenę
proponowanych rozwiązań, ocenę prawną poszczególnych wariantów oraz opracowanie
Instytutu Allerhanda „Konstytucyjnoprawna ocena rekomendacji dotyczących II filara
systemu emerytalnego zawartych w rządowym przeglądzie funkcjonowania systemu
emerytalnego z dnia 26 czerwca 2013 r.”.
Według Business Centre Club, każdy z wariantów rekomendowanych w Przeglądzie
prowadzi do wygaszenia filaru kapitałowego i likwidacji OFE. Stanowisko BCC wskazuje na
ryzyka, które pomija Przegląd (ryzyko pogłębienia ekspozycji polskiego długu publicznego
na zaburzenia na rynkach zagranicznych, dopłat do minimalnych emerytur, niedorozwoju
dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych). Wg BCC raport podtrzymuje mit o równoważeniu
się systemu emerytalnego w długim horyzoncie czasu. BCC wskazuje, że rozmiar deficytu
jest na ogół celem a nie wynikiem polskiej polityki fiskalnej.
32
Według BCC przejęcie przez Skarb Państwa nagromadzonych w II filarze środków ma
pomóc w wyjściu z procedury nadmiernego deficytu bez politycznie bardziej kosztownych
reform finansów publicznych. Resorty pracy i finansów powinny dokonać rzetelnego
przeglądu całości systemu emerytalnego, a nie wyłącznie OFE.
Pracodawcy RP dostrzegają problem zbyt wysokich opłat pobieranych przez PTE oraz
braku modelu wspierającego konkurencję. Wprowadzając w 2011 r. zmiany związane
z funkcjonowaniem II filara systemu kapitałowego, rząd zapowiedział modyfikację sposobu
wynagradzania PTE, która doprowadziłaby do zwiększenia efektywności OFE, przy
równoczesnym obniżeniu wysokości pobieranych opłat. Obietnica ta nie została jak dotąd
spełniona, co powoduje że kolejni członkowie OFE osiągają potencjalnie niższe stopy zwrotu
i będą pobierali w przyszłości niższe świadczenia. Oceniają sugestię o pasywnym zarządzaniu
OFE jako niebezpieczną, gdyż w przypadku zastosowania takiej strategii przez podmioty
posiadające znaczący udział w rynku, jego funkcjonowanie mogłoby zostać zaburzone.
W opinii Pracodawców RP najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby przekazanie nieakcyjnej
części OFE do ZUS z możliwością powierzenia jej zarządzania instytucjom trzecim. Biorąc
pod uwagę m.in. ryzyko tzw. złej daty oraz korzyści wynikające z budowy
zdywersyfikowanego portfela, zasadne byłoby pozwolenie OFE na nabywanie komercyjnych
papierów dłużnych, co chroniłoby środki członków OFE przed spadkami na rynku akcji.
Koalicja na rzecz rynku kapitałowego: Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych, Związek Maklerów i Doradców, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów
Kapitałowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych apeluje o wypracowanie takich
rozwiązań dotyczących OFE, które nie będą oznaczać destabilizacji polskiego rynku
kapitałowego oraz osłabienia możliwości finansowania polskich przedsiębiorstw przez
krajowy kapitał. Koalicja stoi na stanowisku, że OFE są kluczowym akcjonariuszem
w setkach prywatnych firm, filarem sukcesu polskiego rynku kapitałowego oraz polskiej
gospodarki, a przejęcie przez ZUS akcji stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynku
kapitałowego. Rekomenduje:
 ostateczne rozwiązania powinny mieć charakter systemowy i kompleksowy, a nie
tylko odnosić się do II filara,
 odrzucenie formuły dobrowolności uczestnictwa w OFE, gdyż możliwość praktycznie
dowolnego zdefiniowania zasad dobrowolności prowadzić może do transferu
praktycznie wszystkich środków z OFE do ZUS,
 pozostawienie w portfelach inwestycyjnych OFE instrumentów odpowiadających
w swej strukturze dzisiejszym obligacjom Skarbu Państwa.
33
Wg instytucji rynku kapitałowego (opinia Izby Domów Maklerskich) ograniczenie roli
OFE zmniejszy firmom dostęp do kapitału i zwiększy w skali makro ryzyko finansowania
firm. W portfelu muszą pozostać instrumenty dłużne odpowiadające strukturze obligacjom
Skarbu Państwa. Istnieje konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań stymulujących
rozwój III filaru.
Natomiast według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wprowadzenie
dobrowolności w filarze kapitałowym oznacza demontaż jednego z fundamentów
zreformowanego w 1999 r. sytemu emerytalnego. System nie wymaga rewolucji a jedynie
niezbędnej ewolucji, przez rozsądną korektę efektywności OFE, ustawowego określenia zasad
wypłat emerytur i wprowadzenia mechanizmów usprawniających funkcjonowanie systemu.
Zaproponowane zmiany w każdym wariancie będą miały negatywny wpływ na rynek.
Według IZFiA, próba pozbycia OFE części aktywów o charakterze obligacyjnym zrodzi
szereg problemów zarówno dla ZUS jak i OFE. ZUS potrzebując środków na bieżące wypłaty
emerytur, zmuszony będzie do szybkiego upłynniania obligacji, co w ich przypadku jest
niezwykle trudne i nieopłacalne oraz ryzykowne dla gospodarki. Sprzedaż dużej liczby
obligacji przed terminem ich wykupu wiązać się będzie niewątpliwie z ich przeceną,
z opłakanym skutkiem dla krajowego budżetu. Stworzenie klasycznych akcyjnych funduszy
to utrata płynności jednorodzajowych aktywów zgromadzonych w portfelach OFE i wzrost
ryzyka inwestycyjnego dla oszczędzających, którzy w przypadku profilu akcyjnego, bez
możliwości zbalansowania ryzyka bezpieczniejszymi papierami dłużnymi narażeni będą na
wyższe straty, w związku z brakiem stabilności na rynku akcji. W ocenie IZFiA propozycja
dotycząca sposobu wypłat polegająca na przesuwaniu środków zgromadzonych w OFE do
ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie będzie spełniać wymogu
zapewnienia bezpieczeństwa systemu emerytalnego i ochrony interesu ubezpieczonych.
Rekomendacje Przeglądu zmierzają w kierunku likwidacji II filaru systemu emerytalnego,
przeniesienia środków do ZUS z zamiarem spożytkowania ich na bieżące emerytury,
co oznacza demontaż reformy emerytalnej z 1999 r. Przegląd poświęcony głównie analizie
II filaru miał na celu wyszukanie argumentów wskazujących na konieczność likwidacji OFE
dla doraźnych potrzeb finansowych. Niezbędnym jest dokonanie pełnego przeglądu całości
systemu
emerytalnego
oraz
przedstawienie
harmonogramu
systemowych
działań,
uwzględniając zgłoszone w debatach uwagi. Dodatkowo, nie poświęca się miejsca
dobrowolnemu oszczędzaniu na emeryturę w ramach produktów III filaru systemu
emerytalnego. W opinii IZFiA obecne rozwiązania zastosowane przy IKZE stanowią bardzo
słaby bodziec do korzystania z tej formy oszczędzania, co więcej ulga ta jest zbyt
34
skomplikowana. Pożądana jest modyfikacja obecnych form zachęt podatkowych dla
oszczędzających w ramach IKZE, m.in. poprzez zwolnienie wypłat środków z IKZE
z podatku dochodowego w ogóle. IZFiA przekazała założenia i propozycje zmian
wraz z uzasadnieniem do:
 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z ustawą
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego – w zakresie IKZE,
 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych,
oraz uwagi o charakterze szczegółowym do ustaw regulujących długoterminowe oszczędzanie
obywateli.
Giełda Papierów Wartościowych wskazuje na pozytywną rolę OFE na rynku
kapitałowym, uważa, że bez zmian dotychczasowych zasad działania może dojść do istotnego
pogorszenia atrakcyjności publicznego rynku kapitałowego. Wskazując na najistotniejszy
z punktu widzenia rynku giełdowego parametr świadczący o jego atrakcyjności tj. płynność
obrotu, uważa, że OFE w polskich spółkach giełdowych osiągnęły stosunkowo wysoki
poziom zaangażowania i w niektórych przypadkach przekroczyły już poziom, który można
uznać za optymalny, co wpływa na malejącą płynność całego rynku. Giełda rekomenduje
pierwszy wariant zmian zaproponowany w Przeglądzie tj. likwidację części obligacyjnej
OFE. Ponadto m.in.: zmianę limitów inwestycyjnych oraz zmiany w polityce lokacyjnej
również przez zwiększenie limitów inwestycji zagranicznych, zmianę w zakresie
wynagradzania i premiowania PTE, ustalenie benchmarku zewnętrznego, uzależnienie
wynagrodzeń PTE od wyników. Proponuje szereg zmian w zakresie III filara.
Związek Banków Polskich uznał za uzasadnione debaty mające na celu poszukiwanie
źródeł obniżania kosztów systemu emerytalnego lub optymalizacji jego wyników z punktu
widzenia wysokości wypłacanych w przyszłości emerytur. Podkreślił, że specyfika tego
obszaru wymaga zachowania niezbędnej równowagi pomiędzy roczną perspektywą wpływów
i wydatków budżetowych a długoterminowym interesem społeczeństwa i gospodarki.
Związek uznał za w znacznej mierze uzasadnioną negatywną ocenę różnych aspektów
działalności OFE, jak np. mało efektywną alokację środków przez OFE, konieczne
zwiększenie podaży skarbowych papierów wartościowych i wynikające z tego zwiększenie
deficytu finansów publicznych, wysokie opłaty, mały udział w obrocie na rynku
regulowanym czy też znikomy poziom konkurencji pomiędzy poszczególnymi funduszami.
Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że radykalizm wyrażanych poglądów przez
35
niektóre instytucje rządowe może mieć negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa
socjalnego Polaków. Zdaniem Związku, celem wszystkich uczestników debaty powinno być
osiągnięcie rozsądnego kompromisu i przekazanie polskiej opinii publicznej oraz polskim
i zagranicznym uczestnikom rynku finansowego wyraźnego sygnału, że wypracowane
rozwiązania lepiej odpowiadają na obecne wyzwania oraz modyfikują dotychczasowy system
w kierunku optymalizacji jego efektów dla gospodarki oraz stabilności systemu emerytalnego.
Za niepokojące Związek uznał zredukowanie debaty wyłącznie do kwestii funkcjonowania
OFE oraz ich wpływu na wysokość deficytu budżetowego. Tematem dyskusji powinna być
przyszłość systemu emerytalnego oraz wszystkich jego elementów, w tym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Koniecznym jest dokonanie ponownego przeglądu maksymalnych
dopuszczalnych limitów inwestycyjnych OFE w kierunku zachęcania ich do udziału
w długoterminowych przedsięwzięciach gospodarczych (np. naturalny partner w realizacji
Programu „Inwestycje Polskie”). Cennym wnioskiem z rządowego raportu jest stwierdzenie,
że należy podjąć działania zwiększające motywację Polaków do samodzielnego oszczędzania
na przyszłą emeryturę. W tym kontekście Związek proponuje przeprowadzenie analiz na
temat przyczyn porażki rynkowej IKE i IKZE, gdyż doświadczenia te powinny stanowić
punkt wyjścia do tworzenia rozwiązań prawnych zachęcających do długoterminowego
oszczędzania.
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych postuluje nieprzyjmowanie Przeglądu,
powołanie zespołu ekspertów, który wypracuje kompromisowe rozwiązanie zmian
w systemie emerytalnym, odpowiadające na bieżące potrzeby sektora finansów publicznych
oraz interesy obecnych i przyszłych emerytów oraz wprowadzenie przepisów, które
jednoznacznie określą, że środki zgromadzone w OFE są własnością członków funduszy
emerytalnych. Punktem wyjścia do prac zespołu powinny być rekomendacje Europejskiego
Kongresu Finansowego. Wg IGTE treść Przeglądu podporządkowana jest jednoznacznej tezie
o potrzebie marginalizacji OFE. Raport również nie zawiera propozycji zmian w III filarze
systemu emerytalnego. Opracowanie IGTE zawiera stanowisko IGTE do Przeglądu, materiał
P. Lewandowskiego „Dobrowolność uczestnictwa w OFE – analiza potencjalnych skutków
oraz
rekomendacje
EKF
dotyczące
reformy
systemu
emerytalnego.
Zgodnie
z rekomendacjami EKF:
 celem reformy powinno być zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych
państwa,
 należy podjąć działania zmierzające do zaliczenia OFE do sektora finansów
publicznych co najmniej w części obligacyjnej portfela funduszy emerytalnych
36
(wyodrębnienie subfunduszu obligacji skarbowych z aktywów OFE, przekazanie
własności aktywów tego subfunduszu z OFE do ZUS oraz pozostawienie w gestii
OFE/PTE zarządzania tymi aktywami) przy proporcjonalnie dzielonej składce
przekazywanej z ZUS do OFE,
 należy podjąć rozmowy na temat traktowania OFE w Europejskim Systemie
Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA2010,
 należy wprowadzić rozwiązania podnoszące konkurencyjność i efektywność OFE
(ustalenie zewnętrznego benchmarku, uzależnienie opłaty za zarządzanie od
rentowności).
IGTE przekazało dodatkowo, w dniu 30 sierpnia br. pismo nawiązujące do Stanowiska Izby
Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w sprawie Przeglądu. W piśmie tym IGTE
wskazuje, że należy wypracować rozwiązanie, które łagodząc skutki istnienia OFE dla
statystyki finansów publicznych w okresie przejściowym – pozwoli zachować korzyści, jakie
filar kapitałowy przynosi dla długotrwałej stabilności systemu emerytalnego, bezpieczeństwa
ubezpieczonych oraz dla wzrostu gospodarczego Polski. IGTE proponuje:

wyodrębnienie subfunduszu obligacji skarbowych w aktywach OFE, których
zarządzanie pozostałoby w gestii PTE,

obowiązkowe stworzenie przez każde OFE funduszu bezpiecznego, inwestującego
prawie wyłącznie w instrumenty dłużne, do którego trafiałaby stopniowo środki
ubezpieczonych, w określonym wieku przed emeryturą,

umożliwienie OFE inwestowania w instrumenty służące finansowaniu infrastruktury
oraz na rynku niepublicznym,

wprowadzenie systemu opłat powiązanych z osiąganymi wynikami i adekwatnych do
prowadzonej przez PTE aktywności i bezpieczeństwa systemu oraz nowoczesnych
regulacji w zakresie działalności inwestycyjnej umożliwiających finansowanie
rozwoju realnej gospodarki,

dokonanie przeglądu kosztów systemowych (gwarancja, koszty funkcjonowania
ZUS, KDPW).
Zdaniem Komitetu Obywatelskiego do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego, ocena
Przeglądu koncentruje się na krytyce jego części diagnostycznej i stawia zarzut
fundamentalnych błędów w ocenie faktów, stronniczych przemilczeń i zafałszowań oraz
stawia tezę o niekonstytucyjności zaproponowanych rozwiązań. Komitet rekomenduje:
37
 zmniejszenie dopłat z budżetu do repartycyjnego pierwszego filaru, KRUS oraz systemu
budżetowego przez różnego rodzaju reformy: szybsze zrównanie i podwyższenie wieku
emerytalnego i ograniczenie przywilejów emerytalnych,
 zwiększenie elastyczności systemu emerytalnego przez danie możliwości wyboru
ubezpieczonym przechodzenia między filarami I oraz II w obie strony, ale przy
zachowaniu równowagi w całkowitych przepływach zobowiązań,
 pozostawienie środków gromadzonych przez ubezpieczonych w drugim filarze nie tylko
do osiągnięcia wieku emerytalnego, lecz także po jego przekroczeniu. Oznacza to,
że niezbędne jest zrealizowanie pierwotnego celu reformy i opracowanie systemu
dożywotnich świadczeń emerytalnych wypłacanych z kapitałowego filaru,
 podjęcie prac nad zmianą mechanizmu waloryzacji składek w pierwszym filarze
emerytalnym, gdyż obecne reguły waloryzacji mają krótkookresowy horyzont i mogą
odrywać przyszłe świadczenia z ZUS od ekonomicznych możliwości ich finansowania
z wpływów składkowych. Postulat ten dotyczy również zrównania zasad waloryzacji
zobowiązań państwa na kontach podstawowych i subkontach ZUS, gdyż zróżnicowany
sposób ich waloryzacji nie ma żadnego uzasadnienia,
 usunięcie
głównych
dysfunkcji
systemu
OFE
przez
wdrożenie
rozwiązań
zaproponowanych w raporcie zespołu min. Boniego z 2010 r., czyli m.in. zewnętrznego
benchmarku, silniejszego powiązania przychodów PTE ze wzrostem wartości jednostki
uczestnictwa,
wielofunduszowości
oraz
mechanizmu
płynnego
przechodzenia
wraz z wiekiem do docelowego funduszu kapitałowego o minimalnym poziomie ryzyka,
 utrzymanie zapisów ustawy z 2011 roku dotyczących stopniowego powrotu składki
emerytalnej do OFE do poziomu 3,5% w 2017 r.
Zdaniem Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Przegląd funkcjonowania systemu
emerytalnego został poświęcony głównie analizie działania II filara, w szczególności sytuacji
OFE, a nie całości systemu emerytalnego w Polsce. Wszystkie trzy zaproponowane warianty
zmian znacząco ograniczają role II filara w polskim systemie emerytalnym, a w dłuższym
okresie prowadzą do jego faktycznej likwidacji. W przeglądzie nieoszacowany został
pozytywny wpływ OFE na rynek kapitałowy i polską gospodarkę przy jednoczesnym
przeszacowaniu negatywnego wpływu na finanse publiczne. Przegląd nie zawiera głębszej
oceny wpływu proponowanych rozwiązań na wysokość przyszłych świadczeń.
Z niezrozumiałych przyczyn przedstawiono tylko jedną propozycję wypłat emerytur
z II filara, która w fazie de kumulacji powraca do jednofilarowego i repartycyjnego systemu
38
opartego wyłącznie o ZUS. Korekty w systemie emerytalnym powinny dotyczyć głównie
zmian efektywnościowych OFE, tak by fundusze były jeszcze bardziej korzystne i tańsze dla
ubezpieczonych.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dość pozytywnie ocenił wariant
umożliwiający wprowadzenie dobrowolności udziału w części kapitałowej systemu
emerytalnego. Jednak proponowany wybór przez ubezpieczonego jest ograniczony, gdyż
przewiduje „ruch w jedną stronę”, bez możliwości rezygnacji/wystąpienia z ZUS.
Zaproponowany 3-miesięczny termin wyboru jest zbyt krótki. Związek wyraził poparcie dla
ograniczenia opłat pobieranych przez PTE.
3.3.
Podsumowanie debaty publicznej.
Przez okres ponad 2 miesięcy wszystkie zainteresowane strony mogły zarówno
wypowiedzieć się w ramach czterech zorganizowanych w MPiPS debatach jak i przedstawić
swoje uwagi i opinie w formie pisemnej. Podsumowując przedstawione w ramach debat
stanowiska reprezentantów związków zawodowych, pracodawców i przedstawicieli rynku
finansowego należy stwierdzić, że przegląd został uznany za niepełny i wymagający
przepracowania ze względu na fakt, że dotyczy wyłącznie II filara systemu kapitałowego, nie
wspominając o problemach części repartycyjnej systemu i nie rekomendując żadnego
rozwiązania w zakresie wprowadzenia zachęt do oszczędzania w ramach dobrowolnego
III filara. Jednak w zasadzie wszyscy wypowiadający uznali za zasadne poszukiwanie źródeł
optymalizacji kosztów systemu emerytalnego i zapewnienie bezpieczeństwa obecnym
i przyszłym świadczeniobiorcom. Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców,
rynku kapitałowego pozytywnie odnieśli się do poniżej przedstawionych rekomendacji:
1) przekazanie części nieakcyjnej OFE (OPZZ, Pracodawcy RP, Giełda Papierów
Wartościowych);
2) wypłata emerytur ze środków zgromadzonych w OFE przez ZUS (OPZZ);
3) umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru czy chcą przekazywać składki do OFE
(OPZZ, FZZ, Polski Związek Emerytów i Rencistów);
4) zwiększenie efektywności OFE (OPZZ, FZZ, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
GPW, Związek Banków Polskich, IGTE, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Komitet
Obywatelski do spraw Bezpieczeństwa Emerytalnego);
5) stymulacja III filaru (OPZZ, FZZ, IZFiA, GPW, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP).
39
4.
Propozycje zmian
Po przeprowadzeniu przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego Rada Ministrów
przedkłada Sejmowi RP propozycje następujących zmian w porządku prawnym:
1. Przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części
uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS.
2. Określenie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i sposobu
przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS.
3. Ustalenie nowej wysokości składki przekazywanej do OFE.
4. Umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru czy chcą w dalszym ciągu
przekazywać nową składkę do otwartych funduszy emerytalnych (w odniesieniu
do przyszłych składek).
5. Likwidacja minimalnej stopy zwrotu i urynkowienie zasad inwestowania.
6. Rewizja systemu opłat i wynagrodzeń funduszy emerytalnych.
7. Stymulacja III filaru – zmiany w IKZE.
40
Ad. 1. Przeniesienie wyrażonych obligacyjnymi zobowiązaniami Skarbu Państwa części
uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS. Powyższe działanie sprowadza
się do zmiany charakteru gwarancji wypłaty przyrzeczonych przez Państwo kwot z papieru
wartościowego na bezpośrednie zobowiązanie wypłaty przyszłych emerytur na podstawie
kwot zewidencjonowanych na subkontach ubezpieczonych, co pozwala na oszczędności
wynikające z wyeliminowania pośredników.
Działanie:
a) przekazanie aktywów w łącznej kwocie stanowiącej 51,5% aktywów każdego OFE,
b) zapisanie
wynikających
z
przekazanych
aktywów
uprawnień
emerytalnych
ubezpieczonych na subkoncie prowadzonym przez ZUS i umorzenie obligacji
skarbowych przekazanych do ZUS.
Oczekiwane efekty:
a) zmniejszenie relacji długu do PKB,
b) oszczędności wynikające z niższych kosztów obsługi długu,
c) likwidacja mechanizmu „jałowego” zaciągania przez sektor publiczny długu w celu
przekazania otwartym funduszom emerytalnym środków, za które następnie fundusze
nabywają ten sam dług,
d) stworzenie instrumentów służących faktycznemu wspieraniu przez otwarte fundusze
emerytalne realnej gospodarki (przez zakaz inwestycji w dług SP),
e) pozostawienie w rękach PTE (prywatnych zarządzających) środków zaangażowanych
w chwili obecnej w realną gospodarkę,
f) obniżenie długu podniesie wiarygodność na rynkach i może mieć pozytywny wpływ
na rating.
41
Ad. 2. Określenie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE i sposobu
przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE do ZUS.
Działanie:
a) uruchomienie „suwaka bezpieczeństwa” – przekazywanie zgromadzonego w OFE
kapitału na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowanie na prowadzonym w ZUS
subkoncie, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
b) wymierzanie emerytury przez ZUS na podstawie środków zewidencjonowanych
na koncie ubezpieczonego (I filar) i subkoncie (II filar).
Oczekiwane efekty:
a) uniknięcie ryzyka złej daty – stopniowe przenoszenie na subkonto w ZUS zmniejsza
negatywne konsekwencje zawirowań rynkowych dla wysokości emerytur.
Uwagi:
a) środki przeniesione na subkonto będą podlegały obecnym zasadom waloryzacji
wskaźnikiem równym średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto
za ostatnich pięć lat. Kapitał zewidencjonowany na subkoncie podlega dziedziczeniu
i podziałowi w przypadku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony wartości środków zgromadzonych w OFE
w ostatnim okresie oszczędzania na emeryturę proponuje się, by otwarty fundusz
emerytalny zobligowany był do stopniowego umorzenia zgromadzonych na rachunku
członka jednostek rozrachunkowych, w przypadku gdy otrzyma od ZUS informację
o
ukończeniu
przez
danego
ubezpieczonego
wieku
o
10
lat
niższego
zamknięciu
rachunku
od obowiązujacego dla tej osoby, wieku emerytalnego,
b) emerytura
(również
częściowa)
jest
wymierzana
ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym.
42
po
Ad. 3. Ustalenie nowej wysokości składki przekazywanej do OFE. Składka przekazywana
do OFE zostanie ustalona w wysokości 2,92% co odpowiada 40% limitowi inwestycji
otwartych funduszy emerytalnych w akcje przy pierwotnej wysokości składki przekazywanej
do
otwartych
funduszy
emerytalnych.
Jednocześnie
obniżenie
poziomu
składki
przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych umożliwia takie zmiany w sposobie
funkcjonowania funduszy, aby ich członkowie odnosili korzyści, jakie w długim okresie
mogą generować rynki akcji i równocześnie byli dodatkowo (po uwzględnieniu suwaka
bezpieczeństwa) zabezpieczeni przed ryzykiem istotnej utraty wartości kapitału emerytalnego
w okresie bezpośrednio poprzedzającym osiągnięcie przez nich wieku emerytalnego.
Oczekiwane efekty:
a) zachowanie stymulującego dla gospodarki napływu środków przy jednoczesnym
urealnieniu wysokości składki,
b) ustalenie składki do OFE w wysokości 2,92% zapewnia napływ środków do realnej
gospodarki (poziom 2,92% odpowiada limitowi inwestycji w akcje, ustalonemu wraz
z wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 r.).
43
Ad. 4. Umożliwienie ubezpieczonym dokonania wyboru, czy chcą w dalszym ciągu
przekazywać nową składkę do otwartych funduszy emerytalnych (w odniesieniu
do przyszłych składek). W związku z tym, że ok. 70% wszystkich członków otwartych
funduszy emerytalnych nie miało możliwości podjęcia decyzji o swoim uczestnictwie
w kapitałowej części systemu emerytalnego, należy wprowadzić mechanizm dobrowolności
przekazywania nowych składek do otwartych funduszy emerytalnych. Dobrowolność
uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym dotyczyć będzie również osób
rozpoczynających aktywność zawodową.
Działanie:
a) stworzenie możliwości podjęcia przez ubezpieczonych decyzji o przekazywaniu
składki do OFE przez złożenie oświadczenia w ZUS,
b) likwidacja mechanizmu losowania.
Oczekiwane efekty:
a) realizacja postulatu dobrowolności bez negatywnego wpływu na krajowy rynek
kapitałowy,
b) oszczędności wynikające z niższych kosztów finansowania ubytku składki w FUS
i obsługi długu publicznego.
44
Ad.5. Likwidacja minimalnej stopy zwrotu i urynkowienie zasad inwestowania.
Obecny system oceny efektywności inwestycji OFE opiera się przede wszystkim na średniej
ważonej stopie zwrotu (benchmark wewnętrzny) i ustalonej na jej podstawie minimalnej
wymaganej stopie zwrotu. Taki wewnętrzny benchmark dla OFE nie sprzyja podejmowaniu
przez PTE, zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi długookresowych działań,
które mogą podnieść efektywność inwestowania w postaci wyższej stopy zwrotu, gdyż wiążą
się one ze wzrostem ryzyka konieczności pokrycia niedoboru w krótkim okresie czasu.
W efekcie system inwestowania OFE charakteryzuje się ujednolicaniem portfeli (herding).
Likwidacji minimalnej stopie zwrotu towarzyszyć będzie zmiana obecnych limitów
inwestycyjnych.
Działanie:
a) likwidacja minimalnej stopy zwrotu,
b) likwidacja Funduszu Gwarancyjnego,
c) zmiana limitów inwestycyjnych w poszczególne kategorie lokat,
d) rozszerzenie katalogu instrumentów finansowych mogących być przedmiotem lokat
OFE,
e) podwyższenie limitów inwestowania za granicą, w związku z realizacją wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-271/09.
Oczekiwane efekty:
a) wyeliminowanie wady obecnego systemu, polegającej na dysproporcji między karami
(koniecznością dopłaty do minimalnej stopy zwrotu) i nagrodami (rachunek
premiowy) za efekty polityki inwestycyjnej,
b) podniesienie efektywności OFE przez konkurencyjność w zakresie inwestowania
i uzyskiwania wyższych stóp zwrotu,
c) zapewnienie większej przejrzystości wyników inwestycyjnych OFE,
d) pozostawienie swobody w kształtowaniu długookresowej polityki inwestycyjnej przez
OFE,
e) wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia
2011 r. w sprawie C-271/09.
45
Ad. 6. Rewizja systemu opłat i wynagrodzeń funduszy emerytalnych. Po wprowadzeniu
zakazu akwizycji wzrosła rentowność zarządzających OFE powszechnych towarzystw
emerytalnych – spadły ich koszty, ale nie ceny oferowanej przez nie usługi. Ponieważ w OFE
pozostają aktywa wszystkich ubezpieczonych (nie ma możliwości rezygnacji z ich usług)
konieczna jest regulacja opłat i wynagrodzeń funduszy.
Działanie:
a) obniżenie o połowę opłaty na rzecz ZUS za transfer składki do OFE,
b) obniżenie o połowę maksymalnej wysokości opłaty od składki do poziomu 1,75 p.p.
Oczekiwane efekty:
a) wzrost wartości przyszłych emerytur,
b) stymulacja przez właściwe opłaty zarządzających OFE do maksymalizacji stopy
zwrotu netto.
46
Ad. 7. Stymulacja III filaru – zmiany w IKZE. Mając na uwadze bardzo słabe efekty
wprowadzonych rozwiązań konieczne jest dokonanie zmian w regulacjach dotyczących
IKZE,
mających
na
celu
zwiększenie
motywacji
osób
aktywnych
zawodowo
do dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze.
Działanie:
1) przyjęcie rozwiązań podatkowych realnie motywujących do oszczędzania na IKZE –
tj. wprowadzenie opodatkowania wypłat z IKZE oraz wypłat na rzecz osób
uprawnionych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w miejsce obecnie
obowiązującego opodatkowania wypłaty z IKZE wg skali PIT;
2) wprowadzenie limitu kwotowego wpłat na IKZE, jednakowego dla wszystkich,
w wysokości podobnej do obecnie obowiązującego maksymalnego rocznego limitu
wpłat na konto IKZE, tj. ok. 4000 zł;
3) rozszerzenie oferty produktowej podmiotów prowadzących działalność maklerską
o możliwość inwestowania na koncie IKZE we wszystkie oferowane przez Skarb
Państwa obligacje detaliczne.
Oczekiwane efekty:
1) zwiększenie motywacji osób aktywnych zawodowo do dobrowolnego oszczędzania,
z myślą o uzupełnieniu obowiązkowej emerytury. Obecna konstrukcja ulgi w istocie
nie stanowi bodźca, który zmotywuje aktywnych zawodowo do oszczędzania, z uwagi
na to, że ulga polega na odpisie od podstawy opodatkowania i stanowi niewielką
bieżącą korzyść jedynie w roku jej realizacji. Natomiast w ostatecznym rozliczeniu,
po zakończeniu procesu oszczędzania podatek będzie pobrany i to nie wiadomo
w jakiej wysokości, gdyż nie są znane przyszłe stawki podatkowe obowiązujące
w okresie realizacji wypłaty;
2) wzrost
zainteresowania
oszczędzania
przez
wprowadzenie
jednakowego
dla wszystkich limitu kwotowego. Skomplikowany obecnie sposób ustalania limitu
wpłat na IKZE jest jedną z przyczyn niskiego zainteresowania oszczędzaniem na tym
koncie. Niektórych potencjalnych oszczędzających te uregulowania zniechęcają
(konieczność obliczenia podstawy wymiaru i ewentualne dokonywanie jej korekty),
a niektórym, w przypadku braku ustalonej za rok poprzedni podstawy wymiaru
składek
na
ubezpieczenia
emerytalne,
uniemożliwiają
dokonywanie
wpłat.
Uproszczenie reguł związanych z ustalaniem wysokości wpłaty na IKZE powinno
również przyczynić się do upowszechnienia oszczędzania na tym koncie;
47
3) stabilny wzrost liczby prowadzonych kont IKZE przez umożliwienie dokonywania
inwestycji we wszystkie oferowane przez Skarb Państwa obligacje detaliczne.
Na przykładzie kont IKE można było zaobserwować, że spośród instytucji
finansowych oferujących IKE, jedynie podmioty prowadzące działalność maklerską
(na IKE prowadzonych przez te podmioty oszczędzający w większości inwestują
w obligacje SP) nawet w okresie kryzysu finansowego, nie zanotowały spadku liczby
prowadzonych kont a liczba IKE prowadzonych te instytucje, choć niewielka, stale
rośnie;
4) rozszerzenie oferty produktowej podmiotów prowadzących działalność maklerską
o możliwość inwestowania na koncie IKZE we wszystkie oferowane przez Skarb
Państwa obligacje detaliczne ma w założeniu służyć stworzeniu benchmarku
kosztowego.
potencjalnych
Jednym
z
najważniejszych
oszczędzających
powodów
dodatkowymi,
braku
zainteresowania
dobrowolnymi
oszczędnościami
emerytalnymi jest cena oferowanych usług. W tej sytuacji obowiązkiem państwa jest
promowanie i popularyzacja tanich rozwiązań, co powinno sprzyjać spadkowi cen
usług finansowych i bardziej zrównoważonej dystrybucji korzyści podatkowych
pomiędzy oferującymi usługę i oszczędzającymi.
48
Download