6. wymagania dotyczące normalizacji i unifikacji

advertisement
WSTĘPNE
ZAŁOŻENIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE
NA CIĄGNIK SIODŁOWY OPANCERZONY
WARSZAWA, 2010 r.
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
SPIS TREŚCI
TYTUŁ OPRACOWANIA.....................................................................................3
PODSTAWA OPRACOWANIA ...........................................................................3
CEL OPRACOWANIA I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA ................................3
ZESTAW URZĄDZENIA .....................................................................................4
WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA ........4
Wymagania dotyczące kompatybilności i zamienności .......................................4
Wymagania dotyczące ochrony radioelektronicznej ............................................5
Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie
czynników środowiskowych.................................................................................5
5.4. Wymagania niezawodnościowe ..........................................................................6
5.5. Wymagania dotyczące ergonomii i estetyki technicznej ......................................8
5.6. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy .......9
5.7. Wymagania dotyczące podatności transportowej ............................................. 10
5.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ............................................................ 10
5.9. Wymagania dotyczące skrytości maskowania .................................................. 12
5.10. Wymagania dotyczące technologiczności ......................................................... 12
5.11. Wymagania konstrukcyjne ................................................................................ 12
5.12. Wymagania techniczne dla silnika .................................................................... 15
5.13. Wymagania techniczne dla układu napędowego .............................................. 15
5.14. Wymagania techniczne dla kół jezdnych ........................................................... 16
5.15. Wymagania techniczne dla zawieszenia osi/kół jezdnych ................................. 16
5.16. Wymagania techniczne dla ramy pojazdu ......................................................... 17
5.17. Wymagania techniczne dla układu hamulcowego ............................................. 17
5.18. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego ............................................ 17
5.19. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej ............................................. 17
5.20. Wymagania techniczne na opancerzoną kabinę ............................................... 18
5.21. Wymagania na wyciągarkę ............................................................................... 19
5.22. Wymagania na wyposażenie obowiązkowe, dodatkowe i specjalne ................. 20
5.23. Wymagania dotyczące pakietu logistycznego ................................................... 20
5.24. Wymagania w zakresie zestawu części zapasowych ........................................ 20
5.25. Wymagania w zakresie szkolenia technicznego ............................................... 21
5.26. Wymagania dotyczące gwarancji ...................................................................... 21
6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORMALIZACJI I UNIFIKACJI ........................... 23
7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ ........................... 24
8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW I WYROBÓW
KOMPLETUJĄCYCH ........................................................................................ 24
9.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI, PAKOWANIA I ZNAKOWANIA
(CECHOWANIA) ............................................................................................... 25
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ...................... 25
11. BADANIA I ODBIÓR URZĄDZENIA ................................................................. 34
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 2 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
1.
TYTUŁ OPRACOWANIA
Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne na Ciągnik Siodłowy Opancerzony.
2.
PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 101/MON z dnia 3 kwietnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia procedury pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego oraz procedury pozyskania nowego uzbrojenia i sprzętu
wojskowego (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 76 z późn. zm.).
2.2.
Wymagania Taktyczno-Techniczne na „Ciągnik Siodłowy Opancerzony”
zatwierdzone przez Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 01.06.2010 r.
3.
CEL OPRACOWANIA I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Wstępne Założenia Taktyczno-Techniczne opracowano w celu pozyskania
„Ciągnika Siodłowego Opancerzonego (CSO)”.
CSO będzie przeznaczony do tworzenia zespołów pojazdów z naczepami
o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zestawu co najmniej 120 t, w celu
realizowania przez pododdziały zadań związanych z transportem czołgów i ciężkiego
sprzętu gąsienicowego, zarówno w czasie działań bojowych, jak i w czasie pokoju,
w trudnych warunkach terenowych, na różnych wysokościach, w dzień i w nocy.
CSO powinien spełniać wymogi określone dla pojazdów specjalnych Sił
Zbrojnych RP i być przystosowany do ruchu po drogach publicznych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w:
3.1. Ustawie z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
3.2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
3.3. Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.10.2007 r. w sprawie
warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów
używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku
z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział
w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby
Więziennej oraz straży pożarnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1454).
3.4. Rozporządzeniu Ministrów: Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9.06.2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 974).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 3 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
3.5. Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29.03.2005 r. w sprawie
rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON
Nr 84, poz. 723).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy wszystkich podpunktów.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
4.
ZESTAW URZĄDZENIA
W skład CSO powinny wchodzić:
4.1. Podwozie, składające się z układów:
a) nośnego (ramy, zawieszenia, osi jezdnych i kół);
b) hamulcowego;
c) kierowniczego.
4.2. Układ napędowy, składający się z:
a) silnika;
b) układu przeniesienia napędu.
4.3. Opancerzona kabina załogowa.
4.4. Instalacja elektryczna.
4.5. System ogrzewania i klimatyzacji.
4.6. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna.
4.7. Zestawy obsługowo-naprawcze.
5.
WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA
Użyte w WZTT sformułowania „powinien” należy rozumieć jako wymaganie
obligatoryjne, natomiast sformułowanie „pożądane” należy rozumieć jako wymaganie
opcjonalne, premiowane za posiadaną funkcjonalność.
5.1. Wymagania dotyczące kompatybilności i zamienności
5.1.1. CSO powinien być dostosowany do eksploatacji z użyciem paliw, olejów,
smarów i płynów specjalnych spełniających Normy Obronne (NO)
stosowanych w SZ RP.
5.1.2. W CSO powinny być stosowane, oleje, smary i ciecze robocze
wielosezonowe. W wyrobie powinno stosować się możliwie najmniejszą liczbę
rodzajów tych mediów.
5.1.3. Wszystkie układy i punkty smarne powinny być fabrycznie napełnione.
5.1.4. CSO powinien posiadać zapas płynów eksploatacyjnych:
a) olej silnikowy w kanistrze (pojemniku) – 10 litrów,
b) płyn do układu chłodzenia w kanistrze (pojemniku) – 10 litrów.
5.1.5. CSO powinien być opracowany przy maksymalnym wykorzystaniu
asortymentu znormalizowanych zespołów i podzespołów.
5.1.6. CSO powinien zawierać w maksymalnym stopniu zespoły, podzespoły części
i elementy wyposażenia, które zostały już wprowadzone na wyposażenie Sił
Zbrojnych RP jako zespoły, podzespoły, części i elementy wyposażenia
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 4 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
w ukompletowaniu innych wyrobów, lub sprawdzone w wyniku badań
kwalifikacyjnych w innych wyrobach.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.1.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.2. Wymagania dotyczące ochrony radioelektronicznej
5.2.1. Systemy i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia oraz CSO jako całość
powinny spełniać wymagania normy NO-06-A200:2008 w zakresie zakłóceń
radioelektrycznych.
5.2.2. W czasie użytkowania CSO wszystkie jego urządzenia i zespoły powinny
zapewniać możliwość pracy niezależnie od zakłóceń, zgodnie z normą
obronną NO-06-A104:2005 (tablica 3). Wymóg ten dotyczy głównie urządzeń
elektronicznych czułych na krótkotrwałe zakłócenia w zasilaniu.
5.2.3. Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez CSO nie powinny
przekraczać poziomu określonego w PN-EN-55012:2008.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.2.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.3. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie
czynników środowiskowych
5.3.1. CSO powinien zawierać podzespoły i wyposażenie, które zgodnie
z wymaganiami normy NO-06-A101:2005 i NO-06-A103:2005 klasyfikuje się
jako urządzenia grupy N.14-O-II-A, to znaczy:
N.14 urządzenia, przeznaczone do pracy na otwartym powietrzu, w tym
przenośne (plecakowe), przewożone wszystkimi rodzajami transportu,
działające w miejscu i/lub w ruchu;
O
(ogólno
klimatyczne)
dla
urządzeń,
eksploatowanych
na
mikroklimatycznych
obszarach
kuli
ziemskiej
o
klimatach:
umiarkowanym, zimnym oraz tropikalnym suchym i wilgotnym;
II
urządzenie mogące znajdować się w dowolnej liczbie stanów
pośrednich o obniżonej zdatności;
A
urządzenie wielokrotnego użycia.
5.3.2. Sposób mocowania, amortyzacji oraz zabezpieczenia urządzeń i zespołów
CSO powinien zapewnić ich odporność i wytrzymałość na oddziaływanie
narażeń mechanicznych określonych dla grupy klasyfikacyjnej N. 14 według
normy NO-06-A103:2005.
5.3.3. CSO ze swoim wyposażeniem powinien zapewnić załodze wykonywanie
zadań w trudnych warunkach terenowych (drogi gruntowe), niezależnie od
pory roku oraz warunków atmosferycznych w ciągu całej doby, zgodnie
z NO-06-A103:2005.
5.3.4. CSO powinien być odporny na drgania i udary związane z poruszaniem się po
drogach oraz w terenie. Narażenia mechaniczne nie powinny powodować
żadnego uszkodzenia wyrobu po przejechaniu minimum 10 000 km
z następującym podziałem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 5 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
a) 6 000 km drogi utwardzone, w tym 1 000 km w warunkach zimowych;
b) 3500 km drogi gruntowe, w tym 500 km w warunkach zimowych.
5.3.5. CSO powinien być odporny na obniżone do 600 hPa ciśnienie atmosferyczne.
5.3.6. Elementy CSO powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane
z materiałów odpornych na oddziaływanie czynników środowiskowych.
5.3.7. CSO wraz z zamontowanymi urządzeniami powinien spełniać wymagania
związane z oddziaływaniem czynników środowiskowych:
a) temperatura pracy od 243 K (-30C) do 318 K (+45C);
b) zapylenie powietrza do 1,0 g/m3 na wysokości 1,2 m w czasie 5 godz.;
c) wilgotność powietrza do 98% przy temperaturze 298 K (+25 C);
d) szybkość wiatru do 20 m/sek;
e) intensywne opady deszczu 180 mm/h w czasie 5 minut.
5.3.8. Opończe i pokrowce powinny być wykonane z materiału odpornego na grzyby
i pleśnie.
5.3.9. Powłoki lakierowe nie powinny ulegać zniszczeniu przy jego myciu
mechanicznym skoncentrowaną strugą wody pod ciśnieniem do 150 kPa, jak
również przy użyciu wysokociśnieniowych agregatów myjących. Powinny być
wykonane zgodnie z normą PN-V-25000:1997 i zachowywać swe właściwości
ochronne przy przechowywaniu na otwartym terenie w ciągu co najmniej 5 lat.
5.3.10. Powłoki i materiały lakierowe powinny mieć odporność całkowitą na
oddziaływanie czynników środowiskowych zgodnie z normą NO-06A103:2005.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.3.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.4. Wymagania niezawodnościowe
5.4.1. Wymagania dotyczące nieuszkadzalności
5.4.1.1. CSO klasyfikuje się do następujących kategorii i rodzajów wskaźników
niezawodności:
a) kategoria A – urządzenie wielokrotnego użycia;
b) rodzaj II – urządzenie, które oprócz stanu zdatności i niezdatności może
znajdować się w stanach pośrednich o obniżonej zdatności;
c) urządzenie naprawialne, odnawialne bezpośrednio po wykryciu
uszkodzenia;
d) wpływ uszkodzeń na efekt wykonania zadania – efekt wyjściowy jest
proporcjonalny do sumarycznego czasu poprawnej pracy.
5.4.1.2. Tm ≥ 2000 h
Oczekiwany czas poprawnej pracy między uszkodzeniami1 – wartość
oczekiwana zmiennej losowej opisująca czas pracy między dwoma kolejnymi
uszkodzeniami.
1 Za uszkodzenie uznaje się utratę zdatności pojazdu do wykonywania zadań, niemożliwą do
usunięcia w ciągu godziny przez załogę pojazdu, z wykorzystaniem zespołu części zapasowych
(ZCZ) znajdującego się na wyposażeniu pojazdu.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 6 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.4.1.3. Tz ≥ 30 lat
Zasób pracy (norma docelowa eksploatacji) rozumiany, jako zmienna losowa
wyrażona w latach kalendarzowych określająca ilość pracy pojazdu od
momentu rozpoczęcia eksploatacji do osiągnięcia przez CSO stanu
granicznego.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.4.1.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.4.2. Wymagania dotyczące trwałości (zasobu pracy, czasu pracy)
5.4.2.1. Te,n ≥ 200 000 km
Oczekiwany czas eksploatacji do remontu głównego rozumiany jako wartość
oczekiwana zasobu pracy, wyrażona w kilometrach, do remontu głównego
pojazdu (jeżeli przewiduje konstrukcja pojazdu).
5.4.2.2. CSO powinien być przystosowany do użytkowania z intensywnością
24 godziny na dobę.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.4.2.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.4.3. Wymagania dotyczące przechowywania
5.4.3.1. CSO wraz z wyposażeniem powinien być przystosowany do
przechowywania w niezadaszonych parkach sprzętu technicznego
w temperaturze od -30°C do +45°C i wilgotności względnej powietrza do
90%.
5.4.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne CSO powinny umożliwiać realizację zabiegów
konserwacyjnych
podczas
przygotowania
do
przechowywania,
z wykorzystaniem wyposażenia i środków stosowanych w SZ RP.
Dopuszcza się zastosowanie innych środków pod warunkiem wskazania ich
zamienników.
5.4.3.3. CSO powinien być przystosowany do przechowywania krótkookresowego,
do 3 miesięcy w zimie i 6 miesięcy w pozostałych porach roku bez
przeprowadzenia dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, w tym na
wolnym powietrzu.
5.4.3.4. Użyte do budowy CSO materiały konstrukcyjne oraz zastosowane powłoki
powinny być zgodne z NO-06-A104:2005 i dostosowane do długotrwałego
(powyżej 12 miesięcy) przechowywania na wolnym powietrzu. Czas
przygotowania pojazdu do użytkowania po długotrwałym przechowywaniu,
przez etatową załogę, powinien być nie dłuższy niż 8 godzin.
5.4.3.5. Sposób utrzymania CSO, wymagane zabiegi konserwacyjne, niezbędne
prace kontrolno-sprawdzające, w czasie przechowywania krótko
i długookresowego, na wolnym powietrzu oraz magazynowanego we
wszystkich rodzajach magazynów, ze szczególnym uwzględnieniem
magazynu nieogrzewanego lub pod plandeką, bez możliwości
zastosowania zewnętrznego systemu dynamicznego osuszania oraz braku
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 7 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
zasilania elektrycznego,
eksploatacyjnej.
powinny
być
określone
w
dokumentacji
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.4.3.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.4.4. Wymagania dotyczące naprawialności
5.4.4.1. Konstrukcja urządzeń powinna zapewnić ich łatwy montaż i demontaż
w pojeździe oraz łatwy dostęp do poszczególnych urządzeń i zespołów
w przypadku ich wymiany, przeglądu lub obsługi.
5.4.4.2. CSO powinien być wyposażony w narzędzia umożliwiające załodze
dokonanie niezbędnych obsług i bieżących napraw oraz podstawowych
regulacji.
5.4.4.3. Wszystkie czynności związane z obsługą techniczną CSO powinny wymagać
użycia nie więcej niż dwóch osób.
5.4.4.4. Konstrukcja CSO powinna zapewnić etatowej obsłudze łatwe dokonanie
w dzień i w nocy czynności kontrolno-obsługowych związanych
z przygotowaniem pojazdu do pracy oraz w trakcie jego użytkowania.
5.4.4.5. Czas naprawy i obsługi w warunkach polowych, wykonywanych na poziomie
załogi pojazdu metodą wymiany zespołów, podzespołów i urządzeń
zamontowanych na CSO, nie powinien przekraczać 2 godzin.
5.4.4.6. Konstrukcja pojazdu powinna ułatwiać prowadzenie obsługiwania i napraw
w warunkach polowych z wykorzystaniem indywidualnego kompletu narzędzi
i części zapasowych znajdujących się w pojeździe, a także przyrządów
i wyposażenia ruchomych środków obsługowo-technicznych (warsztaty
techniczne, pojazdy ewakuacji i ratownictwa technicznego).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.4.4.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.5. Wymagania dotyczące ergonomii i estetyki technicznej
5.5.1.
Elementy
sterujące
pracą
urządzeń
wewnętrznych
związanych
z uruchomieniem pojazdu i przygotowaniem go do pracy oraz urządzeń
zewnętrznych powinny umożliwiać posługiwanie się nimi w rękawicach
zimowych, a także w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami.
5.5.2.
Konstrukcja, rozmieszczenie elementów sterowania i regulacji urządzeń
i przyrządów CSO powinny spełniać wymagania w zakresie ergonomii,
zgodnie z NO-06-A104:2005.
5.5.3.
Krawędzie detali i elementów składowych CSO, w tym szczególnie płyt
czołowych i elementów obudowy urządzeń powinny być zaokrąglone.
5.5.4.
Elementy CSO powinny być wykonane w sposób zawierający odpowiedni
poziom estetyki technicznej nie narażający żołnierzy na zranienia i obtarcia
podczas pokonywania pojazdem przeszkód terenowych oraz w trakcie
wykonywania przy nim czynności obsługowych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 8 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.5.5.
Elementy sterujące i sygnalizacyjne urządzeń powinny być zabezpieczone
przed przypadkowym lub omyłkowym włączeniem i wyłączeniem,
szczególnie jeśli groziłoby to awarią oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
5.5.6.
Wyposażenie ruchome, ważące więcej niż 35 kg, powinno posiadać uchwyty
lub inne elementy umożliwiające ich przenoszenie przez żołnierzy obsługi.
Podczas przenoszenia lub czynności związanych ze zmianą położenia
wyposażenia obciążenie przypadające na jednego żołnierza nie powinno
przekraczać 350 N.
5.5.7.
Zabudowa wyposażenia CSO nie powinna powodować wzajemnych kolizji
mechanicznych.
5.5.8.
Ilość kluczy do korków gwintowanych otworów wlewowych i spustowych
zespołów podwozia CSO i zamontowanych urządzeń powinna być
zminimalizowana.
5.5.9.
CSO powinien być wyposażony w uchwyty ułatwiające wchodzenie
i wychodzenie do/z pojazdu oraz stosowne powierzchnie przeciwpoślizgowe.
5.5.10. Konstrukcja wskaźników w kabinie powinna zapewniać czytelność wskazań
w różnych warunkach oświetlenia (światło dzienne i oświetlenie sztuczne).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.5.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.6. Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy
5.6.1. Wszystkie CSO dostarczone w ramach oferty powinny być wykonane w tej
samej konfiguracji i zapewniać pełną zamienność podzespołów i zespołów,
bez konieczności użycia elementów pośrednich.
5.6.2. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne powinny umożliwiać realizację
obsługiwań technicznych oraz czynności konserwacyjnych i napraw
przewidzianych dla załogi pojazdu zarówno w warunkach stacjonarnych, jak
i polowych.
5.6.3. Konstrukcja CSO powinna zapewniać załodze możliwość dokonania
czynności kontrolnych w trakcie pracy pojazdu oraz kontrolno-obsługowych
związanych z przygotowaniem pojazdu do użycia zarówno w dzień, jak
i w nocy.
5.6.4. Obsługiwania techniczne, normy eksploatacji i przebiegi międzyremontowe
CSO określone przez producenta, nie powinny być mniejsze niż ustalone
w „Katalogu norm eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego wojsk
lądowych’’, sygn. Szt.Gen.1458/95, dla danej grupy pojazdów, a mianowicie:
a) OO-1
- 1 400 do 1 600 km;
b) OO-2
- 7 000 do 8 000 km.
5.6.5. Dopuszcza się określenie przez producenta innych czasokresów obsługiwań
technicznych po uzgodnieniu z Centralnym Organem Logistycznym (COL).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.6.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 9 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.7. Wymagania dotyczące podatności transportowej
5.7.1. Podczas transportu (kołowego, kolejowego, lotniczego i morskiego), CSO
powinien być odporny na wielokrotne udary mechaniczne, przy wielkościach
narażeń zgodnych z normą NO-06-A107:2005, z uwzględnieniem normy
NO-06-A103:2005.
5.7.2. CSO powinien być wyposażony w zaczepy do mocowania na platformach
oraz zaczepy do podnoszenia (transport morski), zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.7.3. CSO powinien być przystosowany do załadunku, rozładunku i przewozu
transportem lotniczym, wodnym i kolejowym, w tym wpisywanie się w zarys
skrajni kolejowej typu A i B wg PN-K-02056:1970, instrukcji DD/4.4.1(A)
oraz katalogiem skrajni pojazdów i sprzętu wojskowego „Szkicownik”
cz. I i II”.
5.7.4. CSO powinien spełniać wymagania w zakresie przewozu ładunków
niebezpiecznych zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 16 stycznia
2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych (ADR), załącznik A i B wg klasy 1 i 2 oraz 9.
5.7.5. Szczegółowe zasady przygotowania CSO do transportu powinny być ujęte
w Instrukcji Użytkowania (IU).
5.7.6. CSO powinien być wyposażony w zaczepy do holowania spełniające normę
PN-S-48020:1986.
5.7.7. CSO powinien być przystosowany do przewozu na zestawach
niskopodwoziowych (przewóz drogowy) oraz holowania (podczas awarii)
przez inny pojazd.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.7.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
5.8.1. Opancerzenie kabiny CSO wraz z zamontowanymi szybami kuloodpornymi
oraz zbiornik (zbiorniki) paliwa w układzie zasilania powinny zapewnić
żołnierzom:
5.8.1.1. Poziom ochrony nie mniejszy niż 2, według STANAG-4569, Aneks A.
5.8.1.2. Poziom ochrony nie mniejszy niż 2a, według STANAG 4569, Aneks B.
Odporność na detonację miny zostaje osiągnięta, gdy:
a) przyspieszenie pionowe (zmierzone przez czujnik na fotelu lub
umieszczony w manekinie w siedzeniu) będzie na poziomie
zapewniającym wartość wskaźnika DRI wyznaczonego według AEP-55
poniżej 17,7;
b) ciśnienie na klatce piersiowej będzie na poziomie zapewniającym wartość
wskaźnika CWVP wyznaczonego według AEP-55 poniżej 3,6 m/s;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 10 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
c) brak będzie przebicia odłamkami pierwotnymi
odłamków wtórnych we wnętrzu przedziału;
d) brak będzie uderzenia głową w dach;
e) nie wystąpi przewrócenie się pojazdu.
i/lub
generowania
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.8.1.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami,
potwierdzona dokumentacją z badań.
Etap II Ocena na podstawie weryfikacji dokumentacji i innych materiałów
z badań przedmiotu zamówienia dostarczonych przez wykonawców,
a w przypadku braku takiej dokumentacji lub jej niewystarczalności
(o czym zadecyduje wykonawca badań) - praktyczne wykonanie
badań.
5.8.2. Dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz CSO nie powinien przekraczać
85 dB (A).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Etap II Pomiar.
5.8.3. CSO powinien posiadać miejsce do zamontowania urządzenia
filtrowentylacyjnego o wydajności 80 m3/h zapewniającego załodze, bez
konieczności stosowania indywidualnych środków ochrony przed skażeniami,
przetrwanie podczas przebywania pojazdu w terenie skażonym.
5.8.4. Ukształtowanie zespołów i elementów CSO powinno uniemożliwiać
gromadzenie się błota, pyłów lub wody oraz ułatwiać prowadzenie zabiegów
odkażających i dezaktywujących.
5.8.5. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń i zespołów, sposób ich mocowania oraz
rodzaj zastosowanych materiałów i pokryć malarskich powinny zapewnić
dokonywanie ich dezaktywacji i odkażania zachowując jednocześnie swoje
właściwości.
5.8.6. Przewidziane do zamontowania urządzenie filtrowentylacyjne i jego przewody
powinny wykluczać przenikanie do przestrzeni użytkowych skażonego oraz
zanieczyszczonego powietrza.
5.8.7. Podesty, platformy robocze, schodki powinny być pokryte powierzchnią
antypoślizgową.
5.8.8. CSO powinien być wyposażony w gaśnicę oraz apteczkę doraźnej pomocy,
z wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy.
5.8.9. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dotyczące użytkowania i obsługi CSO
powinny być unormowane w Instrukcji Użytkowania (IU).
5.8.10. Rozwiązania konstrukcyjne CSO powinny spełniać wymagania BHP
zgodnie z NO-06-A104:2005. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP powinno
się umieścić w widocznym miejscu.
5.8.11. W konstrukcji CSO nie powinno się stosować materiałów i powłok
łatwopalnych lub podtrzymujących palenie (za wyjątkiem opon). Użyte
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 11 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
materiały powinny być niepalne lub samo gasnące i nie wydzielające przy
podgrzaniu toksycznych substancji.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktów od 5.8.3. do 5.8.11.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.9. Wymagania dotyczące skrytości maskowania
5.9.1. CSO powinien być przystosowany do maskowania oświetlenia i stosowania
urządzeń noktowizyjnych według STANAG 4381. CSO powinien być
maskowany biernie i aktywnie.
5.9.2. Maskowanie bierne powinno być osiągnięte poprzez:
a) malowanie ochronne - farba o charakterystyce widmowej dostosowanej do
tła otaczającego terenu o wartości współrzędnych barw określonych
w tabeli 1 NO-80-A200:2009;
b) malowanie kamuflażowe (maskowanie w ruchu i postoju);
c) użycie Wielozakresowego Pokrycia Maskującego BERBERYS –
maskowanie na postoju.
5.9.3. Malowanie kamuflażowe powinno spełniać wymagania normy NO-10A800:2007.
5.9.4. Pokrycia i komplety maskujące powinny spełniać wymagania norm NO-10A208:2000 i NO-10-A207:2000.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.9.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.10. Wymagania dotyczące technologiczności
Powinna być zapewniona całkowita powtarzalność wytwarzanych egzemplarzy
CSO, w odniesieniu do kompletacji podwozia, urządzeń i wyposażenia.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.11. Wymagania konstrukcyjne
5.11.1. CSO powinien spełniać wymagania
normatywnych zamieszczonych w pkt. 3.
określone
w
dokumentach
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.11.2. CSO powinien być przystosowany do ciągnięcia naczepy. Łączna
dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu powinna być nie mniejsza niż
120 t. DMC powinna uwzględniać średnią masę przypadająca na jednego
żołnierza z wyposażeniem ok. 165 kg.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami,
potwierdzona dokumentacją z badań.
Etap II Ocena na podstawie weryfikacji dokumentacji i innych materiałów
z badań przedmiotu zamówienia dostarczonych przez wykonawców,
a w przypadku braku takiej dokumentacji lub jej niewystarczalności
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 12 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
(o czym zadecyduje wykonawca badań) - praktyczne wykonanie
badań.
5.11.3. DMC zespołu powinna być określona, w zależności od jego konstrukcji, na
podstawie PN-S-02014:1994.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.11.4. CSO powinien spełniać wymagania konstrukcyjne (dla swojej kategorii)
zawarte w normie NO-06-A104:2005.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.11.5. W pełni wyposażony CSO z załadowaną naczepą o rzeczywistej masie
całkowitej równej DMC, powinien poruszać się po drodze utwardzonej
z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 80 km/h.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Etap II Pomiar.
5.11.6. CSO maksymalnie obciążony, bez uzupełniania paliwa, powinien pokonywać
dystans minimum:
a) 650 km po drogach utwardzonych;
b) 300 km po drogach gruntowych.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Pomiar.
5.11.7. CSO powinien posiadać zbiornik(i) paliwa o pojemności umożliwiającej
przejazd po drogach utwardzonych na odległość określoną w pkt. 5.11.6. przy
średnim zużyciu paliwa deklarowanym przez producenta.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Etap II Pomiar.
5.11.8. CSO powinien posiadać kąt natarcia nie mniejszy niż 30°, kąt zejścia nie
mniejszy niż 30°.
5.11.9. CSO powinien być przystosowany do pokonywania przeszkód terenowych,
takich jak:
a) pochylenie wzdłużne terenu (utwardzonego) nie mniejsze niż 20°;
b) pochylenie poprzeczne terenu (utwardzonego) nie mniejsze niż 15°;
c) przeszkoda wodna (poprzez brodzenie) o głębokości nie mniejszej niż
700 mm bez przygotowania;
d) przeszkoda wodna (poprzez brodzenie) o głębokości min. 1200 mm, po
przygotowaniu.
5.11.10. CSO powinien posiadać prześwit poprzeczny nie mniejszy niż 300 mm,
mierzony zgodnie z PN-ISO 612:2006.
5.11.11. CSO powinien być wyposażony w układ podgrzewania silnika
umożliwiający skuteczny rozruch silnika w temperaturze -30˚C w czasie nie
dłuższym niż 30 minut. Układ podgrzewania powinien nagrzewać: płyn
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 13 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
chłodzący w bloku silnika, olej w misce olejowej i filtrze oleju oraz paliwo
w filtrze paliwa. Silnik powinien być dodatkowo wyposażony w układ
podgrzewania elektrycznego (grzałka w bloku) zasilany prądem zmiennym
o napięciu 230 V.
5.11.12. CSO powinien być wyposażony w układ ogrzewania zasilany z układu
chłodzenia silnika pojazdu i urządzenie grzewcze, pracujące przy wyłączonym
silniku pojazdu, służące również do podgrzewania silnika trakcyjnego
w ujemnych temperaturach. Układ ogrzewania powinien zapewnić, przy
pracującym urządzeniu grzewczym w ujemnych temperaturach otoczenia do
-30°C, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, temperaturę nie mniejszą niż
+15°C.
5.11.13. CSO powinien być wyposażony w układ klimatyzacji kabiny zapewniający
osiągnięcie wewnątrz kabiny temperatury powietrza, (przy zamkniętej kabinie)
nie większej niż +30C, w czasie nie dłuższym niż 30 minut, przy temperaturze
zewnętrznej do +50C mierzonej po stronie nasłonecznionej kabiny
(w przypadku usytuowania pojazdu na otwartym terenie). Wydajność układu
klimatyzacji powinna zapewnić utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury
minimum +18C.
5.11.14. CSO powinien być wyposażony w siodło o nacisku minimum 160 kN
przystosowane do podłączenia naczepy z czopem 3,5 cala.
5.11.15. CSO powinien być wyposażony w przenośny zbiornik wraz z kranikiem,
o pojemności min. 20 dm3 na wodę do mycia rąk, dostępny z zewnątrz,
z prawej strony pojazdu.
5.11.16. CSO powinien być wyposażony w co najmniej 1 skrytkę (o objętości ogólnej
min. 0,5 m3) spełniającą funkcję magazynową na wyposażenie osobiste załogi
pojazdu.
5.11.17. Konstrukcja skrytek i mocowania wyposażenia powinna umożliwiać ich
otwieranie i zamykanie oraz użytkowanie wyposażenia (wyjęcie z mocowania,
pracę i zamocowanie w swoim miejscu) w rękawicach zimowych.
5.11.18. Konstrukcja CSO powinna zapewnić zabudowę, mocowanie i zasilanie
wyposażenia specjalnego (dodatkowego) zgodnie z wymaganiami punktów
2.1, 2.2 i 2.3 normy NO-25-A200:1996.
5.11.19. Konstrukcja CSO powinna zapewniać możliwość przeprowadzenia napraw
w warunkach polowych w sposób określony w Instrukcji Napraw (IN), głównie
metodą wymiany zespołów.
5.11.20. Konstrukcja, sposób prowadzenia i mocowania wiązek przewodów
łączących ze sobą poszczególne urządzenia powinny wykluczać możliwość
ich skręcania się. Wiązki przewodów powinny być wyposażone w złącza,
zabezpieczające
przed
omyłkowym,
niewłaściwym
podłączeniem.
Zastosowane materiały do budowy instalacji elektrycznych powinny zapewnić
ich obsługę i naprawę.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 14 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.11.21. Wydajność układu ogrzewania i klimatyzacji powinna zapewnić wymogi
określone w pkt. 5.11.12 i 5.11.13.
5.11.22. CSO powinien zachować swe parametry dynamiczne do wysokości
1000 m n.p.m. oraz powinien być zdolny do wykonywania działań do
wysokości 3500 m n.p.m.
5.11.23. W celu ochrony wyposażenia CSO przed wzrostem parametrów
eksploatacyjnych powyżej wartości dopuszczalnych, wartości tych parametrów
powinny być monitorowane i w przypadku ich przekroczenia sygnalizowane
dźwiękowo i świetlnie.
5.11.24. Urządzenia zewnętrzne CSO powinny być hermetyczne i odporne na
działanie opadów atmosferycznych.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktów od 5.11.8. do 5.11.24.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.12. Wymagania techniczne dla silnika
5.12.1. Silnik o zapłonie samoczynnym powinien posiadać charakterystykę
zapewniającą CSO wraz z naczepą i transportowanym sprzętem zdolności
ruchowe zgodne z wymaganiami zapisanymi w pkt. 5.11.5, 5.11.6 i 5.11.22.
5.12.2. Silnik powinien zapewniać czystość spalin, odpowiednio do wymagań
obowiązujących w okresie budowy pojazdu - według przepisów normy
czystości spalin nie mniej niż EURO-3.
5.12.3. Silnik powinien pracować bez zakłóceń przy wymaganych pochyleniach
pojazdu: wzdłużnych 25˚ i poprzecznych 15˚.
5.12.4. CSO powinien posiadać silnik przystosowany do zasilania paliwem
do turbinowych silników lotniczych zgodnie z NO-91-A258-2:2001 (kod NATO
– F34, nazwa handlowa JET A-1).
5.12.5. Silnik powinien posiadać system odbioru mocy zapewniający skuteczną
pracę na stałe zamontowanych w pojeździe zasilanych urządzeń elektrycznohydraulicznych.
5.12.6. Moc jednostkowa silnika CSO dla maksymalnej DMC powinna wynosić co
najmniej 9 kW/t.
5.12.7. Silnik powinien umożliwiać ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.12.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.13. Wymagania techniczne dla układu napędowego
5.13.1. CSO powinien być wyposażony w układ napędowy z napędem na wszystkie
koła jezdne o konfiguracji 8x8.
5.13.2. CSO powinien posiadać możliwość blokady mechanizmów różnicowych
międzykołowego i międzymostowego z kabiny kierowcy. Dopuszczalna jest
automatyczna blokada mechanizmów różnicowych. Włączenie/wyłączenie
blokady mechanizmów różnicowych powinno być jednoznacznie
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 15 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
sygnalizowane w kabinie kierowcy poprzez położenie mechanizmów
sterujących lub wskazania urządzeń sygnalizujących.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.13.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.14. Wymagania techniczne dla kół jezdnych
5.14.1. Koła powinny być pojedyncze, opony radialne, bezdętkowe i posiadać
możliwie duży rozmiar i średnicę osadzenia, nie mniejszą niż 20".
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.14.2. Opony powinny charakteryzować się bieżnikiem terenowym oraz posiadać
zdolność do samooczyszczenia.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.14.3. Ogumienie powinno być przystosowane do jazdy przy ciśnieniu obniżonym
do 0,05 MPa.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.14.4. Koła powinny być wyposażone w bead-lock (obręcze uniemożliwiające
zsunięcie się opony podczas jazdy z niskim ciśnieniem) lub we wkładki (runflat) umożliwiające jazdę na dystansie min. 50 km i prędkości 50 km/h po
przestrzeleniu/przebiciu opon i spadku ciśnienia do zera.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Etap II Pomiar.
5.14.5. Opony, zawieszenie oraz wnęki (błotniki) kół powinny być przystosowane do
możliwości montażu i eksploatacji pojazdu z łańcuchami przeciwpoślizgowymi (przeciwśnieżnymi).
5.14.6. Wyposażenie CSO powinno umożliwiać pompowanie kół przy użyciu
przewodu do pompowania kół.
5.14.7. CSO powinien być wyposażony w minimum 1 koło zapasowe.
5.14.8. CSO powinien być wyposażony w podnośnik hydrauliczny o udźwigu nie
mniejszym niż 100 kN.
5.14.9. CSO powinien być wyposażony w nie mniej niż 4 kliny pod koła.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktów od 5.14.5. do 5.14.9.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.15. Wymagania techniczne dla zawieszenia osi/kół jezdnych
Zawieszenie osi/kół jezdnych wraz z układem zawieszenia siedzeń członków
załogi powinno zapewnić załodze zdolność wykonywania działań bez
zmniejszania ich zdolności psychofizycznych do działania, przez co najmniej
4 godziny jazdy zgodnie z PN-S-04100:1991.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 16 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.16. Wymagania techniczne dla ramy pojazdu
Rama pojazdu powinna zapewniać mocowanie do niej wszystkich zespołów
pojazdu. Dopuszcza się wykonanie pojazdu jako konstrukcji samonośnej.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.17. Wymagania techniczne dla układu hamulcowego
5.17.1. Układ hamulcowy powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn.
zm.).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Etap I Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Etap II Pomiar.
5.17.2. Układ sterujący hamulcami powinien być wyposażony w złącza do
podłączenia hamulców naczep pracujących w systemie dwuprzewodowym.
5.17.3. Układ hamulcowy powinien umożliwiać hamowanie na odcinkach terenu
o znacznym jego pochyleniu z ograniczeniem użycia hamulców głównych
pojazdu, poprzez wyposażenie pojazdu w hamulec ciągłego działania
(hamulec silnikowy lub hamulec hydromechaniczny).
5.17.4. CSO powinien być wyposażony w układ ABS z możliwością jego wyłączenia
podczas jazdy terenowej.
5.17.5. CSO powinien być wyposażony w układ przeciwpoślizgowy (np. ASR lub
równoważny).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktów od 5.17.2. do 5.17.5.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.18. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
Układ kierowniczy CSO powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.19. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
5.19.1. Instalacja elektryczna powinna:
a) charakteryzować się napięciem znamionowym 24 V;
b) być wodoodporna;
c) posiadać wyłącznik masy;
d) posiadać gniazdo wysokoprądowe, niskonapięciowe, które umożliwia
rozruch zimnego silnika ze źródła zewnętrznego, a także ładowanie
akumulatorów podczas postoju pojazdu;
e) umożliwiać podłączenie wszystkich odbiorników energii elektrycznej
pojazdu;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 17 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
posiadać odbiorniki odporne i wytrzymałe na zakłócenia oraz na
występujące w sieci pokładowej przepięcia i spadki napięć zasilających;
g) zapewnić podłączenie i funkcjonowanie urządzeń nadwozia i podwozia
oraz naczepy;
h) posiadać bezpieczniki automatyczne jednoznacznie wskazujące stan
wyłączenia obwodu.
f)
5.19.2. CSO powinien być wyposażony w akumulatory które powinny zapewnić
niezawodne wykorzystanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem we wszystkich
warunkach klimatycznych i wysokościach określonych w pkt. 5.3.1 i 5.11.24.
5.19.3. CSO powinien być wyposażony w zasilany z sieci pokładowej dodatkowy
przenośny reflektor o mocy min. 100 W z podstawą magnetyczną i regulacją
we wszystkich kierunkach oraz przewodem długości 25 m.
5.19.4. Układ oświetlenia powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn.
zm.).
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 5.19.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.20. Wymagania techniczne na opancerzoną kabinę
5.20.1. Kabina powinna być wyposażona w co najmniej 4 miejsca siedzące,
wliczając kierowcę i dowódcę pojazdu.
5.20.2. Wnętrze kabiny powinno posiadać uchwyty na broń etatową kierowcy
i dowódcy pojazdu zamontowane w zasięgu ich ręki.
5.20.3. CSO powinien posiadać miejsca wewnątrz (w kabinie) lub na zewnątrz
umożliwiające zamocowanie i przewóz wyposażenia indywidualnego załogi
(plecak wzór 987/MON, śpiwór, karimata).
5.20.4. Wyposażenie indywidualne powinno posiadać stałe miejsce przechowywania
w pojeździe.
5.20.5. Kabina CSO powinna być wyposażona w następujące środki:
a) radiotelefon przewoźny VHF typu MOTOROLA DM 3600 lub DM 3400
(radiotelefon cyfrowy z funkcją przekazywania głosu i danych), albo
radiotelefon przewoźny typu RADMOR 3801;
b) dwa przenośne radiotelefony typu MOTOROLA DP 3600 lub DP 3400
(radiotelefon cyfrowy z funkcją przekazywania głosu i danych), albo
radiotelefony doręczne typu RADMOR 31020 Agent z zapasowymi
akumulatorami oraz ładowarką samochodową;
c) autonomiczne urządzenie nawigacyjne składające się z inercyjnego
systemu nawigacji (INS) wyposażonego w wewnętrzny lub w pełni
zintegrowany zewnętrzny wojskowy system GPS (z modułem SAASM lub
możliwością jego implementacji) z zewnętrzną anteną GPS, umożliwiający
prace w ruchu i na postoju.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 18 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
5.20.6. Kabina z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi powinna zapewniać
odporność balistyczną na poziomie określonym w pkt. 5.8.1.
5.20.7. Siedzenia kierowcy i dowódcy CSO powinny być wyposażone, w co najmniej
czteropunktowe pasy bezpieczeństwa z systemem szybkiego wypięcia.
5.20.8. Siedzenia kierowcy i dowódcy CSO powinny mieć konstrukcję oraz być
zamocowane w sposób minimalizujący skutki wybuchu min oraz
improwizowanych ładunków wybuchowych (ang. IED).
5.20.9. Sposób montażu siedzeń powinien zapewnić minimalizujące oddziaływanie
fali uderzeniowej wybuchu min.
5.20.10. Kabina CSO powinna być wyposażona w urządzenie grzewcze
i klimatyzacyjne, których parametry działania określono w pkt. 5.11.12
i 5.11.13.
5.20.11. Konstrukcja zewnętrzna kabiny CSO powinna posiadać uchwyty
pozwalające na montaż dodatkowego opancerzenia lub wymianę istniejącego
zewnętrznego opancerzenia na inne, np. charakteryzujące się większą
odpornością ochronną.
5.20.12. Kabina CSO powinna posiadać gniazda zasilające DC 24V.
5.20.13. Kabina CSO powinna posiadać luk/właz dachowy umożliwiający montaż
obrotnicy z osłoną pancerną do zamocowania uzbrojenia pokładowego
będącego na wyposażeniu SZ RP z wykorzystaniem typowych podstaw pod
7,62 mm km PK lub 12,7 mm WKM-B.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.20.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.21. Wymagania na wyciągarkę
5.21.1. CSO powinien być wyposażony w wyciągarkę hydrauliczną do
samoewakuacji spełniającą następujące wymagania:
a) siła uciągu nie mniejsza od 200kN (ok. 20 t.);
b) długość robocza liny co najmniej 100 m;
c) wydawanie liny w kierunku do tyłu pojazdu;
d) wydawanie liny w kierunku do przodu pojazdu;
e) posiadać osłonę zabezpieczającą operatora przed skutkami zerwania liny;
f) posiadać możliwość sterowania pracą wyciągarki przez jednego
operatora;
g) sterowanie wyciągarką powinno odbywać się z kabiny i konsoli wynośnej,
z max. odległości, nie mniejszej niż 18 m od obrysu pojazdu;
h) posiadać samoukładacz liny.
5.21.2. CSO powinien być wyposażony w dwie wyciągarki hydrauliczne spełniające
następujące wymagania:
a) siła uciągu nie mniejsza od 250kN (ok. 25 t);
b) długość robocza liny co najmniej 100 m;
c) posiadać osłonę zabezpieczającą operatora przed skutkami zerwania liny;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 19 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
d) posiadać możliwość sterowania pracą wyciągarek przez jednego
operatora;
e) sterowanie wyciągarkami powinno odbywać się z kabiny i konsoli
wynośnej, z max. odległości, nie mniejszej niż 18 m od obrysu pojazdu;
f) możliwość jednoczesnego rozwijania lin z obu wyciągarek;
g) posiadać samoukładacz liny.
5.21.3. Konstrukcja wyciągarek powinna umożliwiać ręczne (w przypadku
uszkodzenia układu napędowego wyciągarki) rozwinięcie i nawinięcie liny.
5.21.4. Do wyciągarki powinien być przewidziany
zwiększenie siły uciągu nie mniej niż 50%.
zestaw
umożliwiający
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.21.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.22. Wymagania na wyposażenie obowiązkowe, dodatkowe i specjalne
CSO powinien być ukompletowany w wyposażenia obowiązkowe, dodatkowe
i specjalne zgodnie z wymaganiami punktów 2.1, 2.2, 2.3 normy NO-25A200:1996 oraz w łańcuchy przeciwśniegowe.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
5.23. Wymagania dotyczące pakietu logistycznego
5.23.1. W ramach oferty na CSO Wykonawca powinien dostarczyć pakiet
logistyczny zawierający:
a) zestaw części zapasowych (ZCZ) spełniający wymagania zdefiniowane
w pkt. 5.24;
b) szkolenie techniczne etatowych załóg CSO zgodne z wymaganiami
w pkt. 5.25;
c) szkolenie techniczne personelu organów remontowych MON w liczbie
4 osób, spełniające wymagania określone w pkt. 5.25.
d) pakiet usług gwarancyjnych zgodny z wymaganiami zdefiniowanymi
w pkt. 5.26.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.23.
Sposób oceny:
Na podstawie deklaracji wykonawcy.
5.24. Wymagania w zakresie zestawu części zapasowych
5.24.1. Każdy CSO powinien być wyposażony w zestaw części zapasowych (ZCZ)
zawierający techniczne środki materiałowe, materiały eksploatacyjne,
narzędzia ogólnego stosowania oraz narzędzia specjalistyczne umożliwiające:
a) wykonanie obsługiwań technicznych pojazdu i jego wyposażenia
przewidzianych do realizacji siłami załogi;
b) usunięcie uszkodzeń przewidzianych do wykonania siłami załogi pojazdu.
5.24.2. ZCZ powinien stanowić integralne wyposażenie każdego CSO oraz powinien
posiadać stałe miejsce przechowywania w pojeździe, bez konieczności
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 20 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
stosowania
dodatkowych
przemieszczania.
jednostek
transportowych
do
jego
5.24.3. Sposób rozmieszczenia i pakowanie ZCZ powinny zapewniać:
a) możliwość pobrania poszczególnych części i podzespołów z ZCZ bez
naruszenia konserwacji pozostałych elementów;
b) wielokrotne korzystanie z ZCZ i możliwość jego uzupełniania.
5.24.4. Wyposażenie ZCZ powinno umożliwiać zmianę dowolnego koła w pojeździe
przez jedną osobę.
5.24.5. Wykonawca powinien zapewnić dostępność technicznych środków
materiałowych (tśm) i materiałów eksploatacyjnych w okresie zasobu pracy
CSO.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.24.
Sposób oceny:
Na podstawie deklaracji wykonawcy.
5.25. Wymagania w zakresie szkolenia technicznego
5.25.1. W skład pakietu szkolenia technicznego powinno wchodzić szkolenie
etatowych załóg CSO oraz szkolenie personelu organów remontowych MON.
5.25.2. Szkolenie etatowych załóg CSO powinno obejmować:
a) czynności
kontrolno-sprawdzające,
obsługowe
i
konserwacyjne
wykonywane w ramach obsługiwań technicznych oraz podczas
użytkowania pojazdu;
b) testy umożliwiające dokonanie sprawdzenia poprawności pracy całego
CSO;
c) zasady usuwania niesprawności w tym poprzez wymianę uszkodzonych
elementów i podzespołów będących w wyposażeniu ZCZ.
5.25.3. Szkolenie personelu organów remontowych MON powinno obejmować:
a) szkolenie w zakresie jak dla załóg CSO;
b) czynności obsługowe, konserwacyjne, testy oraz usuwanie niesprawności
przewidziane do realizacji przez personel organów remontowych MON.
5.25.4. Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń technicznych, ramy czasowe oraz
miejsce szkoleń, powinny być uzgodnione z Centralnym Organem
Logistycznym,
czyli
Szefostwem
Służby
Czołgowo-Samochodowej
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz.
5.25.5. Szkolenia techniczne powinny składać się z części teoretycznej i praktycznej
oraz powinny być zakończone egzaminem i wydaniem pisemnych, imiennych
zaświadczeń dla uczestników.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.25.
Sposób oceny:
Na podstawie deklaracji wykonawcy.
5.26. Wymagania dotyczące gwarancji
5.26.1. Wykonawca powinien udzielić gwarancji liczonej od momentu przekazania
pojazdu w następującym wymiarze:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 21 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
a) co najmniej 5 lat (za wyjątkiem akumulatorów, części normalnie
zużywających się) w przypadku, gdy pojazd po zakupie będzie podlegał
przechowaniu.
Za elementy, które podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji uznać
należy: elementy mechanizmu hamulcowego, tarcze sprzęgła, pióra wycieraczek,
elementy zawieszenia pojazdu, wykładzina tapicerska, żarówki i bezpieczniki,
ogumienie, paski klinowe, osprzęt silnika oraz filtry (wkłady filtrów) oleju
i powietrza.
b) co najmniej 2 lata lub 50.000 km (w zależności, który z parametrów zostanie
osiągnięty w pierwszej kolejności) w przypadku użytkowania pojazdu;
c) gwarancja powinna obejmować wszystkie elementy składowe pojazdu,
zarówno wyprodukowane i naprawiane przez Wykonawcę, jak również
nabyte oraz naprawiane przez kooperantów;
d) naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niesprawności
poprzez wymianę na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu,
podzespołu, zespołu bez dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojeździe;
e) dopuszcza się możliwość realizacji napraw gwarancyjnych przy użyciu
elementów stanowiących wyposażenie ZCZ przy zastrzeżeniu, iż użyte
elementy, podzespoły, zespoły, powinny być usprawnione lub wymienione
przez Wykonawcę na nowe w terminie do 21 dni od chwili ich użycia;
f)
koszty związane z usunięciem niesprawności
gwarancyjnym powinien ponieść Wykonawca;
pojazdu
w
okresie
g) okres gwarancji powinien być wydłużony o czas, w ciągu którego wskutek
niesprawności pojazdu Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
W przypadku niesprawności elementów, podzespołów, których uszkodzenie
nie powoduje przejścia pojazdu w stan niesprawności, okres gwarancyjny
powinien być przedłużony jedynie dla elementów podlegających
naprawie/wymianie;
h) okres gwarancji dla elementów i podzespołów wymienionych w ramach
gwarancji na nowe, powinien być liczony od momentu ich wymiany;
i)
wykonawca powinien doprowadzić do sprawności technicznej, na dzień
zakończenia okresu gwarancyjnego, wszystkie elementy, podzespoły,
zespoły, stanowiące wyposażenie ZCZ;
j)
wykaz produktów materiałów pędnych i smarów (MPS) powinien być zawarty
w dokumentacji pojazdów (np. tabelach smarowania) z zaznaczeniem, że ich
stosowanie nie narusza uprawnień gwarancyjnych. Odpowiednie części,
podzespoły i zespoły pojazdu powinny zapewniać pełną wymienność
pomiędzy sobą we wszystkich dostarczonych pojazdach.
k) w przypadku braku możliwości realizacji przez wykonawcę obsług i napraw
gwarancyjnych poza granicami państwa, wykonawca powinien na własny
koszt przeszkolić przedstawicieli MON, wyposażyć w niezbędny sprzęt
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 22 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
serwisowy oraz udzielić autoryzacji (certyfikat)
czynności związanych z warunkami gwarancji.
do
przeprowadzania
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktu 5.26.
Sposób oceny:
Na podstawie deklaracji wykonawcy.
6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NORMALIZACJI I UNIFIKACJI
6.1. Wymagania w zakresie normalizacji i unifikacji
6.1.1. Wszystkie elementy pojazdu powinny być wykonane w układzie metrycznym.
6.1.2. Pojazd i jego wyposażenie powinny być zunifikowane pod względem
stosowanych
narzędzi,
osprzętu
specjalistycznego,
wyposażenia
kompletującego, rozmieszczenia elementów kierowania, tablic przyrządów
kontrolnych, aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów zewnętrznych
instalacji elektrycznej pojazdu.
6.1.3. Wyposażenie (elementy układu kierowania, tablica przyrządów kontrolnych,
aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów zewnętrznych instalacji
elektrycznej i pneumatycznej) i osprzęt pojazdu (narzędzia, sprzęt ppoż.,
apteczka sanitarna) powinno być zunifikowane z wyposażeniem i osprzętem
innych pojazdów używanych w SZ RP.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 6.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
6.2. Wykaz zastosowanych norm i standardów
6.2.1. Standardy NATO:
a) STANAG 4569 „Protection Levels for Occupants of Logistic and Light
Armoured Vehicle”;
b) STANAG 4381 „Blackout Lighting Systems For Tactical Land Vehicles,
1994”.
6.2.2. Standardy ISO i EN:
a) PN-S-02014:1994 „Pojazdy samochodowe i przyczepy. Masy i obciążenia.
Nazwy, określenia i oznaczenia kodowe”;
b) PN-EN-55012:2008 „Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia
napędzane silnikami spalania wewnętrznego. Charakterystyki zaburzeń
radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów
w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wyłączeniem
zainstalowanych w tych pojazdach (łodziach) urządzeniach lub
w pojazdach (łodziach) urządzeniach znajdujących się w pobliżu”;
c) PN-ISO 612:2006. „Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wymiary. Terminy
i definicje”;
d) Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia
w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 27,
poz. 162 j.t. zał. z późn. zm.);
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 23 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
6.2.3. Standardy krajowe:
a) Instrukcja w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych
w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych
wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony
narodowej, wprowadzona decyzją nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 marca 2005 r.;
b) NO-06-A101÷NO-06-A108:2005. „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne
wymagania techniczne, metody kontroli i badań”;
c) NO-91-A258-2:2001. „Materiały pędne i smary. Paliwo do turbinowych
silników lotniczych. Paliwo kod NATO F-34”;
d) NO-80-A200:2009. „Farby specjalne do malowania maskującego”;
e) NO-10-A800:2007. „Malowanie
maskujące
uzbrojenia
i
sprzętu
wojskowego. Wymagania ogólne”;
f) NO-10-A208:2000. „Pokrycia i komplety maskujące. Wymagania ogólne”;
g) NO-10-A207:2000. „Pokrycia maskujące przeciwradiolokacyjne. Ogólne
wymagania i badania”;
h) NO-25-A200:1996. „Wojskowe pojazdy samochodowe. Wyposażenie”;
i) NO-06-A200:2008. „Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne
poziomy emisji ubocznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne”;
j) PN-S-48020:1986. „Samochody i przyczepy. Urządzenia sprzęgające typu
hak – ucho. Wielkości, główne wymiary i wymagania”;
k) PN-S-04100:1991. „Drgania. Metody badań i oceny drgań mechanicznych
na stanowiskach pracy w pojazdach”;
l) PN-K-02056:1970. „Tabor kolejowy normalno-torowy. Skrajnie statyczne”;
m) PN-V-25000:1997. „Ochrona sprzętu wojskowego przed korozją
i starzeniem. Malowanie sprzętu wojskowego będącego w wyposażeniu
wojsk lądowych. Wymagania ogólne”.
7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE RODZAJÓW ZABEZPIECZEŃ
Pojazd powinien posiadać zainstalowany pokładowy system diagnostyczny
i gniazdo diagnostyczne służące do podłączenia zewnętrznych urządzeń
diagnostycznych.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW I WYROBÓW
KOMPLETUJĄCYCH
8.1. Surowce i materiały użyte do konstrukcji wyrobu powinny być pod względem
gatunku, asortymentu, składu chemicznego i własności mechanicznych zgodne
z aktualnie obowiązującymi normami wymienionymi w dokumentacji
konstrukcyjnej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 24 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
8.2. Zamienniki materiałów oraz kompletnych podzespołów nie powinny być gorsze
od założonych w dokumentacji konstrukcyjnej. Wprowadzenie zamiennika
powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.3. Surowce, materiały, podzespoły i elementy stosowane w produkcji wyrobu
powinny mieć atest producenta, potwierdzający ich zgodność z aktualnymi
normami lub być sprawdzone przez Dział Kontroli Jakości Zakładu.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 8.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
9.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI, PAKOWANIA I ZNAKOWANIA
(CECHOWANIA)
9.1. CSO i jego elementy składowe oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe
umieszczone w kabinie powinny być cechowane w sposób trwały w widocznych
miejscach, zgodnie z normą NO-06-A104:2005.
9.2. Zastosowane opisy i oznaczenia zespołów, podzespołów i elementów urządzeń
powinny być wykonane w języku polskim oraz w sposób zapewniający ich
czytelność przez cały okres eksploatacji CSO.
9.3. Elementy sterujące i sygnalizacyjne urządzeń powinny być oznaczone i opisane
w sposób jednoznacznie określający ich położenie i przeznaczenie.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 9.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
10.1. Wymagania w zakresie Dokumentacji Technicznej
10.1.1. Dokumentacja Techniczna (DT) pozyskana z CSO powinna zawierać
wszystkie niezbędne informacje dotyczące: przeznaczenia, danych taktycznotechnicznych, budowy, działania, ukompletowania, zasad integrowania
z naczepą oraz odbioru, użytkowania i utrzymania. DT opracowuje i dostarcza
Wykonawca. DT powinna składać się z:
a) Warunków Technicznych odbioru (WT);
b) Dokumentacji Technicznej Specjalistycznej
Pomiarowej (DTAKP);
c) Instrukcji Użytkowania (IU);
d) Instrukcji Obsługiwania Technicznego (IOT);
e) Instrukcji Napraw (IN);
f) Instrukcji Remontu (IR);
g) Katalogu Części Zamiennych (KCzZ);
h) Książki Pojazdu (KP);
i) Karty Katalogowej (KK).
Aparatury
Kontrolno-
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.1.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 25 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) podczas odbioru
jakościowo-ilościowego.
10.2. Warunki Techniczne (WT)
10.2.1. Warunki Techniczne stanowią podstawę do odbioru CSO od Wykonawcy
i powinny zawierać wskazane przez organ odbiorczy Zamawiającego
parametry taktyczno-techniczne i cechy wyrobu wraz z kryteriami
i metodologią odbioru wyrobu, umożliwiające sprawdzenie wybranych cech
użytkowych, niezawodności i bezpieczeństwa pojazdu. Powinny także
zawierać wymagania organizacyjne jakie powinien spełnić Wykonawca
w stosunku do organu odbierającego Zamawiającego w etapie produkcji
i w procesie odbioru ciągnika.
10.2.2. Warunki Techniczne opracowuje Wykonawca na podstawie Dokumentacji
Konstrukcyjnej oraz wymagań co do trybu odbioru określonym w pkt. 11
WZTT, w ścisłej współpracy z organem wskazanym przez Zamawiającego.
Opracowane Warunki Techniczne powinny być zaakceptowane przez
Zamawiającego.
10.2.3. Warunki techniczne powinny zawierać minimum:
a) nazwę;
b) parametry taktyczno-techniczne;
c) zasadnicze dane techniczne;
d) kompletację;
e) znakowanie i cechowanie (miejsca, treść i sposób);
f)
wykaz parametrów i cech, które podlegają odbiorowi;
g) szczegółowa metodologia sprawdzeń parametrów i cech ciągnika (w tym
zintegrowanego z naczepą) wraz z kryteriami oceny uzyskanych wyników;
h) wykaz narzędzi i aparatury niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
i)
rozmieszczenie plomb, zasady plombowania i rozplombowania urządzeń
i ich elementów składowych;
j)
wykaz dokumentacji podlegającej odbiorowi.
10.2.4. Podstawą do opracowania Warunków Technicznych powinna być Norma
Obronna NO-06-A101:2005 załącznik D, a metodologia badań powinna
opierać się na Normach Obronnych NO-06-A105÷107:2005.
Typ wymagania· Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.2.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami. Przed
zatwierdzeniem, sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela
właściwego RPW.
10.3. Dokumentacja Techniczna Specjalistycznej Aparatury KontrolnoPomiarowej (DTAKP) powinna być dokumentem opisującym Aparaturę
Kontrolno Pomiarową (AKP) w którą wyposażono CSO, oraz wykaz AKP
zalecanej przez Wykonawcę, w którą powinny być wyposażone wojskowe
organa remontowe, wspierającej proces użytkowania i utrzymania pojazdu.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 26 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
10.3.1. DTAKP powinna zawierać m.in.:
a) wykaz aparatury i przeznaczenie;
b) zasady podłączania AKP do określonych elementów CSO;
c) zestaw metodyk wskazanych pomiarów wyrobu przy pomocy AKP;
d) interpretacja wyników pomiaru.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.3.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.4. Instrukcja Użytkowania (IU) powinna być tak opracowana aby zakresem
szczegółowości była dostosowana do kwalifikacji załogi oraz kompetencji,
jakie w procesie eksploatacji załoga ta będzie posiadała. Powinna składać się
z rozdziałów: „Opis techniczny” i „Użytkowanie”.
10.4.1. Rozdział „Opis techniczny” powinien zawierać m. in.:
a) przeznaczenie CSO;
b) dane techniczne;
c) opis możliwości taktyczno-technicznych;
d) opis budowy i działania CSO oraz jego elementów funkcjonalnych
i systemów
składowych
(wciągarki,
urządzenia
klimatyzacyjne,
nagrzewnice, urządzenie filtrowentylacyjne, itp.);
e) zakres
prac
obsługowych
przewidzianych
do
z wyszczególnieniem organów, które je powinny realizować;
f)
realizacji,
znakowanie i cechowanie (miejsca, treść i sposób);
g) wykaz części zamiennych oraz zapasowych materiałów eksploatacyjnych
będących w ukompletowaniu CSO oraz ich rozmieszczenie;
h) rozmieszczenie plomb, zasady plombowania i rozplombowania urządzeń
i jego elementów składowych;
i)
wykaz wyposażenia podlegającego legalizacji metrologicznej i dozorowi
technicznemu;
j)
tablice poglądowe i schematy (hydrauliczne, pneumatyczne, instalacji
elektrycznej itp.).
10.4.2. Rozdział „Użytkowanie” powinien zawierać m.in.:
a) skład załogi z wyszczególnieniem kwalifikacji, jakie poszczególni funkcyjni
powinni posiadać do prawidłowego użytkowania i utrzymania CSO;
b) kryteria wyszkolenia obsług i zespołów naprawczych określające
kwalifikacje, jakie powinny posiadać etatowe obsługi i zespoły naprawcze
organów wojskowych, które użytkują, obsługują i naprawiają tego typu
ciągniki;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 27 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
c) zasady postępowania podczas przygotowania CSO do jazdy i w trakcie
jazdy ze szczególnymi wskazaniami podczas użytkowania pojazdu
w trudnych warunkach środowiskowych;
d) opis
zastosowanych
mechanizmów
zabezpieczających
uruchomieniem CSO i wyposażenia, przez osoby nieuprawnione;
przed
e) sposób integrowania CSO z naczepą;
f)
zasady wprowadzania przewożonego UiSW na naczepę oraz sposób jego
mocowania z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się na wyposażeniu
CSO;
g) sposób wykorzystania wciągarek do samoewakuacji i załadunku UiSW na
naczepę;
h) normatyw zużycia materiałów w procesie użytkowania;
i)
zakres obsługiwań technicznych i napraw doraźnych dopuszczonych do
realizacji przez etatową załogę;
j)
szczegółowy opis sposobu sprawdzeń sprawności zasadniczych zespołów
CSO po krótko lub długotrwałym przechowywaniu;
k) zakres czynności przygotowujących CSO do transportu kolejowego, drogą
morską i powietrzną uwzględniające bezpieczeństwo przewozu;
l)
opis użytkowania w warunkach szczególnych (np. w terenie skażonym,
obszarze z zakłóceniami elektromagnetycznymi);
m) zasady BHP w procesie eksploatacji CSO.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.4.
Sposób oceny:
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.5. Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT) powinna być dokumentem
stanowiącym podstawę do utrzymania CSO w sprawności technicznej,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta oraz przyjętym
sposobem jego eksploatowania w SZ RP. Instrukcja powinna zawierać m.in.:
10.5.1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia obsługiwań.
10.5.2. Rodzaje obsługiwań technicznych i ich częstotliwość (normy eksploatacyjne).
10.5.3. Zakresy obsługiwań dopuszczonych przez producenta w okresie
gwarancyjnym, wykonywanych przez załogę i wojskowy personel
warsztatowy.
10.5.4. Przewodniki technologiczne prowadzenia obsługiwań technicznych, na
poszczególnych poziomach.
10.5.5. Wykaz specjalistycznych narzędzi, części zamiennych i materiałów
niezbędnych do realizacji obsługiwań technicznych oraz miejsca ich
przechowania.
10.5.6. Kryteria wyszkolenia załogi i personelu warsztatowego do prowadzenia
poszczególnych poziomów obsługiwań.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 28 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
10.5.7. Wykaz
elementów
(zespołów/podzespołów)
CSO
podlegających
obligatoryjnemu serwisowaniu przez producenta oraz czasookres ich
realizacji.
10.5.8. Wykaz urządzeń (wyposażenia) podlegającej cyklicznej konserwacji, a także
zakres i sposób konserwacji.
10.5.9.
Przewodnik technologiczny konserwacji CSO przed jego długotrwałym
przechowaniem.
10.5.10. Wykaz urządzeń (wyposażenia, przyrządów pomiarowych) podlegających
legalizacji metrologicznej i dozorowi technicznemu.
10.5.11. Wykaz zamienników materiałów i części zamiennych wykorzystywanych
w procesie obsługiwań.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.5.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.6. Instrukcja Naprawy (IN) powinna być dokumentem opisującym zakres
czynności do wykonania przy CSO w przypadku powstania uszkodzenia
(niesprawności), poczynając od zdiagnozowania uszkodzenia poprzez jego
usunięcie i kończąc na sprawdzeniu poprawności pracy po naprawie. Powinna
zawierać m. in.:
10.6.1. Organizację systemu napraw CSO, uwzględniającą podział kompetencji do
napraw dla specjalistycznych wojskowych zespołów obsługowo-naprawczych
oraz serwisu producenta.
10.6.2. Wymagania co
warsztatowego.
do
stanowisk
technologicznych
i
wyposażenia
10.6.3. Zasady prowadzenia napraw na gwarancji.
10.6.4. Zakresy kompetencyjne wojskowych organów remontowych do realizacji
napraw na poszczególnych poziomach napraw.
10.6.5. Szczegółowe metodyki weryfikacji poprawności działania
diagnozowania uszkodzeń przy wykorzystywaniu AKP.
CSO
oraz
10.6.6. Przewodniki technologiczne napraw poszczególnych elementów i zespołów
CSO.
10.6.7. Wykaz charakterystycznych i najczęściej występujących uszkodzeń, opis
objawów oraz sposobów ich usuwania.
10.6.8. Wykaz elementów nienaprawialnych.
10.6.9. Wykaz elementów podlegających obligatoryjnej naprawie przez producenta.
10.6.10. Wykaz części (elementów), które podlegają obligatoryjnej wymianie ze
względów eksploatacyjnych lub technologicznych.
10.6.11. Wykaz podstawowych części zamiennych i materiałów niezbędnych do
realizacji napraw na poszczególnych poziomach.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 29 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
10.6.12. Rozmieszczenie plomb, zasady plombowania i rozplombowania urządzeń
i jego elementów składowych.
10.6.13. Wykaz wyposażenia podlegającego legalizacji metrologicznej i dozorowi
technicznemu.
10.6.14. Wskazania do nakładania powłok malarskich.
10.6.15. Normatyw zużycia materiałów eksploatacyjnych.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.6.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.7. Instrukcja Remontu (IR) powinna zawierać procesy technologiczne, jakie
powinny być wykonane przy CSO w wyspecjalizowanych wojskowych
organach remontowych (również w warunkach polowych), w celu
przywrócenia zdatności technicznej pojazdu w związku z osiągnięciem przez
zasadnicze zespoły i podzespoły stanu granicznego bądź po uszkodzeniach
bojowych. Powinna zawierać m. in.:
10.7.1. Opis kryteriów kwalifikujących CSO do remontu.
10.7.2. Wymagania co do stanowisk technologicznych i specjalistycznego
wyposażenia warsztatowego.
10.7.3. Wykaz kompetencji i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby realizujące
remont CSO.
10.7.4. Przewodniki technologiczne remontu zawierające m.in.:
a) rysunki zestawieniowe, montażowe, schematy niezbędne w procesie
remontowym;
b) proces technologiczny demontażu CSO na zespoły i podzespoły oraz ich
montażu po dokonanej naprawie;
c) wykaz elementów podlegających obligatoryjnej naprawie przez
producenta lub wymagających zastosowania specjalnej procedury;
d) wykaz elementów, które należy wymienić przy remoncie niezależnie od ich
stopnia zużycia;
e) wykaz podstawowych materiałów niezbędnych do realizacji remontu;
f) wymagania techniczne (parametry), którym powinny odpowiadać
naprawione elementy;
g) sposoby sprawdzania, badania lub regulacji naprawionego wyposażenia
po przeprowadzonym remoncie;
h) zakres czynności sprawdzających zdatność CSO po przeprowadzonym
remoncie;
i) wskazania co do nakładania powłok malarskich;
j) opis czynności do odbioru CSO po remoncie;
k) zalecenia BHP.
10.7.5. Wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w CSO, dopuszczalne
zamienniki oraz pojemność poszczególnych układów.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 30 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
10.7.6. Rozmieszczenie plomb, zasady plombowania i rozplombowania urządzeń
i jego elementów składowych.
10.7.7. Wykaz wyposażenia podlegającego legalizacji metrologicznej i dozorowi
technicznemu.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.7.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.8. Katalog części zamiennych (KCzZ) powinien być tak skonfigurowany, aby
każdy uczestnik systemu eksploatacji mógł w sposób czytelny i jednoznaczny
odszukać dany element składowy na podstawie przypisanych numerów i mógł
go zamówić w systemie zaopatrywania SZ RP. Jednocześnie umożliwiał
wprowadzenie części zamiennych do Jednolitego Indeksu Materiałowego
(JIM), systemu indeksacyjnego obowiązującego w SZ RP.
10.8.1. Katalog powinien zawierać m.in.:
a) charakterystykę taktyczno-techniczną CSO, jego zdjęcia lub rysunki
poglądowe oraz dane producenta;
b) przeznaczenie i sposób korzystania z katalogu, a także wyjaśnienie
oznaczeń umownych;
c) wykaz wszystkich części, dopuszczonych przez producenta do systemu
zaopatrywania i ich charakterystyka (jak wymiary, masa, rodzaj materiału
itp.);
d) numery przypisane danej części: fabryczne, natowskie numery
magazynowe NSN, itp. oraz normę, jeżeli część jest znormalizowana;
e) informacje o liczbie części wchodzących w strukturę konstrukcyjną CSO;
f) informacje o producentach części, gdy są oni podwykonawcami dostawcy;
g) ceny części w roku dostawy.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.8.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.9. Książka Pojazdu (KP) stanowi zbiór wykazów i formularzy, zawierających
niezbędne informacje ułatwiające identyfikację pojazdu i użytkowników,
rejestrowanie wykonanych zabiegów technicznych (obsługi, naprawy, itp.),
resursów (całkowity, międzyremontowy), czasu pracy (pod obciążeniem, bez
obciążenia).
10.9.1. Książka pojazdu powinna zawierać m.in.:
a) wykaz ukompletowania CSO, zawierającego numery i cechy istotnych
zespołów.
b) formularze (książki) do rejestrowania: czasu pracy, przeprowadzonych
napraw/obsługiwań, reklamacji, konserwacji i przechowywania, zmian
kategorii CSO itp.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 31 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
c) zobowiązanie gwarancyjne na CSO oraz na zespoły (podzespoły)
i wyposażenie, jeżeli objęte są oddzielną gwarancją w pkt. 5.26.
d) wykaz
narzędzi
i
części
zamiennych
luzem
wchodzących
w ukompletowanie CSO.
e) wykaz plomb i miejsca ich założenia w pojeździe.
f) wykaz rysunków (szkiców) znajdujących się w książce pojazdu.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne - dotyczy punktu 10.9.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.10. Karta Katalogowa (KK) jest dokumentem zawierającym informacje o CSO
dostarczanym dla SZ przez Wykonawcę. Podstawą opracowania KK jest jej
wzór umieszczony w „Wytycznych MON w sprawie zasad i trybu zawierania
w resorcie ON umów, którym przedmiotem jest UiSW”, wprowadzone do
stosowania Decyzją Nr 291/MON z dnia 26.07.2006 r.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.
Sposób oceny:
Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.
Sprawdzenie spełnienia wymagania przez przedstawiciela właściwego RPW
podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
10.11. W dokumentacji o której mowa od pkt. 10.3. do 10.9. Wykonawca wpisze inne
uwarunkowania (dane), które wg niego mają istotny wpływ na proces
użytkowania i utrzymania CSO.
10.12. Wykonawca powinien uzgodnić dokumentację o której mowa od pkt. 10.2. do
10.10. z Inspektoratem Wsparcia SZ (IWsp SZ).
10.13. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim z prawem do
powielania (kopiowania) na użytek Zamawiającego.
10.14. Dokumentacja powinna być wykonana w formie elektronicznej (na CD, DVD
lub innych informatycznych nośnikach danych uzgodnionych z Zamawiającym)
i drukowanej.
10.15. Forma elektroniczna powinna umożliwiać zobrazowanie dokumentacji na
urządzeniach informatycznych (stacjonarnych i przenośnych) bez
konieczności stosowania specjalnego oprogramowania.
10.16. Dokumentacja powinna być wykonana w formatach uniemożliwiających
dokonywania
zmian,
jednocześnie
gwarantujących
użytkownikom
wydrukowanie wybranych elementów dokumentacji w formie i układzie
uzgodnionym z IWsp SZ.
10.17. Wykonawca dodatkowo powinien wykonać w formie drukowanej: Warunki
Techniczne, Instrukcję Użytkowania, Instrukcję Obsługiwania, Instrukcję
Napraw, Instrukcję Remontu oraz Książkę Pojazdu w ilościach wskazanych
w pkt. 10.20.
10.18. Dokumentacja dostarczona do RPW i IWsp SZ, powinna być w opakowaniu
umożliwiającym przechowywanie jej w warunkach kancelaryjnych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 32 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
W pojeździe DT powinna znajdować się w odpowiednio przygotowanych
schowku. Ponadto Wykonawca powinien podać wartość (w PLN) opracowanej
dokumentacji technicznej.
10.19. W przypadku zmian wprowadzonych w dokumentacji, o której mowa od pkt.
10.3 do 10.9 Wykonawca powinien aktualizować ją nieodpłatnie w całym
okresie eksploatacji wyrobu, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Informację
o zmianach Wykonawca powinien przekazać w formie pisemnej. Raz w roku
Wykonawca powinien przesłać na piśmie do organów wojskowych, którym
dostarczono egzemplarze DT (zgodnie z pkt. 10.20) pełne zestawienie zmian
wprowadzonych w dokumentacji lub dostarczyć nową wersję elementu DT na
informatycznych nośnikach danych wykonanych, jak określono to w pkt. 10.14.
Każda zmiana wprowadzana w dokumentacji powinna być identyfikowalna.
10.20. Dokumentacja wykonana w wersji elektronicznej powinna być dostarczona
w ilości wynikającej z poniższego zestawienia:
Nazwa dokumentu
Punkt
WZTT
Organ wojskowy
otrzymujący DT
RPW
IWsp
SZ
Użytkownik
(w każdym
pojeździe)
Dokumentacja wykonana w wersji elektronicznej
Warunki Techniczne
10.2
1 kpl. 1 kpl.
Dokumentacja Techniczna Aparatury
10.3
1 kpl.
Kontrolno Pomiarowej
Instrukcja Użytkowania
10.4
1 kpl.
Instrukcja Obsługiwania Technicznego
10.5
1 kpl.
Instrukcja Napraw
10.6
1 kpl.
Instrukcja Remontu
10.7
1 kpl.
Katalog Części Zamiennych
10.8
1 kpl.
Książka Pojazdu
10.9
1 kpl. 1 kpl.
Karta Katalogowa
10.10
1 kpl.
Dokumentacja wykonana w wersji papierowej (drukowanej)
Warunki Techniczne
10.2
1 kpl. 1 kpl.
Instrukcja Użytkowania
10.4
1 kpl.
Instrukcja Obsługiwania Technicznego
10.5
1 kpl.
Instrukcja Napraw
10.6
1 kpl.
Instrukcja Remontu
10.7
1 kpl.
Książka Pojazdu
10.9
-
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne – dotyczy punktów od 10.11 do 10.20.
Sposób oceny:
Sprawdzenie zapisów w deklaracji producenta przez przedstawiciela
właściwego RPW podczas odbioru jakościowo-ilościowego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 33 z 34
WZTT na Ciągnik Siodłowy Opancerzony
11. BADANIA I ODBIÓR URZĄDZENIA
Ciągnik siodłowy opancerzony, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r.
o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby
obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) oraz
rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych
na potrzeby obronności państwa (Dz. U. Nr 78, poz. 528 z późn. zm.), podlega
ocenie zgodności w trybie drugim. Badaniom powinny podlegać wymagania
określone w punktach WZTT: 5.8.1, 5.8.2, 5.11.2, 5.11.5, 5.11.6, 5.11.7, 5.14.4
i 5.17.1 oraz wymagania, które Gestor wyrobu uzna za ważne dla interesu Sił
Zbrojnych RP lub z uwagi na wymogi eksploatacyjne CSO. Ocena pozostałych
wymagań – na podstawie deklaracji Wykonawcy.
BIURO ANALIZ RYNKU UZBROJENIA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Strona 34 z 34
Download