System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

advertisement
System zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy
OHSAS 18001:2007
Nowe wyzwania
Dlaczego certyfikacja OHSAS 18001?
Organizacje chcące się rozwijać rozumieją potrzebę
identyfikacji ryzyka i zagrożeń wynikających ze
środowiska pracy. Urazy i choroby pracowników mogą
być kosztowne zarówno z powodu zmniejszenia
produktywności, kosztów leczenia jak i utraty dobrej
reputacji.
Ponadto, wszędzie tam gdzie Państwa organizacja
prowadzi działalność, istnieją ścisłe wymogi prawne
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Dlatego warto w odpowiedni sposób zarządzać
personelem i wykazywać swoje zaangażowanie
w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.
OHSAS 18001 stanowi element doskonalenia systemu
BHP w Państwa firmie. Po zintegrowaniu z systemami
zarządzania jakością, środowiskiem i innymi podobnymi
systemami pomoże Państwa firmie zmniejszyć
bezpośrednie i pośrednie koszty m. in. zapobiegając
wypadkom w miejscu pracy. Pozwala uchronić
interesariuszy (pracowników, dostawców i klientów)
od zbędnego ryzyka. Niezależna certyfikacja pozwala
wykazać zgodność przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy z wymaganiami normy.
Czym jest norma OHSAS 18001?
Norma OHSAS 18001 określa wymagania w zakresie
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania te, umożliwiają organizacji kontrolę ryzyka
zawodowego i poprawę stanu BHP. Wymagania normy
OHSAS 18001 kładą aktywny nacisk na budowanie
świadomości i działania zapobiegawcze zmniejszające
prawdopodobieństwo wystąpienia lub nasilenia się
zagrożeń w miejscu pracy.
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
Jak możemy pomóc?
TÜV SÜD jest międzynarodową, akredytowaną jednostką,
certyfikującą szeroki zakres systemów zarządzania,
w tym także OHSAS 18001. Zatrudniamy doświadczonych
ekspertów i auditorów w zakresie systemów zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu możemy
w sposób niezależny potwierdzić wdrożenie wymagań
systemowych i prawnych. W celu dostarczenia wiedzy
niezbędnej do wdrożenia, certyfikacji i ciągłego
doskonalenia organizacji, oferujemy również szeroki
zakres szkoleń i seminariów z zakresu systemu
zarządzania OHSAS 18001.
SZEŚĆ KROKÓW DO CERTYFIKACJI
Wypełnienie zapytania ofertowego w celu
przygotowania oferty zawierającej koszty i planowany
czas trwania auditu. Przesłanie karty zgłoszenia.
Audit wstępny (opcjonalny) pozwalający dokonać
analizy rozbieżności między obecnym stanem,
a wymaganiami normy.
Auditorzy TÜV SÜD przeprowadzą etap I w celu
weryfikacji danych względem zgłoszenia oraz
zaplanowania etapu II.
Wizyta auditorów TÜV SÜD w lokalizacji w celu oceny
funkcjonowania organizacji (Etap II).
W razie stwierdzenia niezgodności wprowadzenie
działań korygujących.
Decyzja komitetu technicznego oraz przesłanie raportu
i certyfikatu, audity sprawdzające w celu oceny
doskonalenia, po upływie 3 lat recertyfikacja.
Znak certyfikacji TÜV SÜD
Znak certyfikacji OHSAS 18001 od
TÜV SÜD wykazuje Państwa
zaangażowanie w realizację zasad BHP
i zdolność do ciągłego doskonalenia.
Prestiż znaku certyfikacji TÜV SÜD
stawia Państwa organizację obok
innych firm certyfikowanych na zgodność z OHSAS 18001
oraz wyróżnia względem konkurencji.
Dlaczego TÜV SÜD?
TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji
systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał
ponad 54.000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie
doświadczenie oraz kompetentnych auditorów
zapewniamy organizacjom na każdym etapie wsparcie
i niezależną ocenę.
Nasi auditorzy mogą przeprowadzić audit w dowolnym
miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit
OHSAS 18001 zintegrowany z innymi systemami
zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD możesz
udowodnić swoje zaangażowanie w dostarczanie
wysokiej jakości produktów i usług.
Większe bezpieczeństwo. Większa wartość.
TÜV SÜD Polska należy do międzynarodowego koncernu
TÜV SÜD AG, który od ponad 140 lat chroni ludzi,
środowisko i własność przed niekorzystnymi skutkami
technologii. TÜV SÜD specjalizuje się w badaniach,
auditach, prowadzeniu inspekcji, certyfikacji, szkoleniach
i usługach eksperckich.
Reprezentowany w ponad 800 lokalizacjach na całym
świecie posiada potwierdzone akredytacjami
kompetencje w Ameryce Północnej, Ameryce
Południowej, Europie oraz Azji. Dostarczamy obiektywne
rozwiązania naszym klientom, budując konkretną wartość
dla biznesu, konsumentów.
Usługi powiązane:
TÜV SÜD Polska oferuje następujące usługi:
ISO 14001 – system zarządzania
środowiskowego
OHSAS 18001 – system zarządzania higieną
i bezpieczeństwem pracy
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które
zwiększają sprawność organizacyjną, i zmniejszają
ryzyko wypadku.
Minimalizacja ryzyka – poprzez konsekwentnie
osiągnięte poziomy jakościowe określone przez normy
zapewniają, że Państwa produkty i usługi spełnią
wymagania klientów.
Współpraca z ekspertemekspertem- jakim jest TÜV SÜD,
posiadający doświadczonych i kompetentnych
auditorów.
Zwiększenie konkurencyjności – dzięki systemowi
zarządzania certyfikowanemu przez TÜV SÜD, który
przyciąga klientów.
Zdobycie uznania na rynku – ponieważ powszechnie
wiadomo, że systemy zarządzania mogą pomóc
wzmocnić Państwa pozycję na rynku jako dostawcy
i ułatwić wejście na nowy rynek.
ISO/IEC 27001 – system zarządzania
bezpieczeństwem informacji
ISO 50001 – system zarządzania energią,
ISO/TS 16949 – system zarządzania jakością
w motoryzacji
Zintegrowana certyfikacja systemów
zarządzania
Szkolenia z zakresu systemów zarządzania
Seminaria tematyczne
Bezpłatny udział w „Śniadaniach z ekspertem”
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. · Dział Management Service ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
Tel.: +48 61 850 74 08 Fax: +48 61 855 76 52 [email protected] www.tuv-sud.pl
2014 © TÜV SÜD Polska Sp. z . o.o. | V-IM/MS/8.0/pl/PL
Korzyści dla Państwa firmy
Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki zasadom
Download