Dotacja statutowa dla m*odych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana

advertisement
Dotacja statutowa
Procedury
Platforma e-kul
• Profil pracownik umożliwia korzystanie z funkcjonalności:
Zamówienia, Zadania badawcze oraz dostępu do Bazy Wiedzy DBN
• Uzyskanie profilu pracownik możliwe poprzez zawarcie umowy o
dostęp do platformy e-kul jako status pracownik
Gdzie można znaleźć kluczowe informacje?
• Baza Wiedzy DBN. Ścieżka dostępu: e-kul/ Menu / Baza Wiedzy/ DBN
• Strona Sekcji Obsługi Badań i Krajowych Projektów Naukowych . Ścieżka
dostępu: www.kul.pl /Uniwersytet/ Administracja/ Obszar Kancelaryjny/
Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu/ Sekcja Obsługi Badań i
Krajowych Projektów Naukowych
• Strony pozostałych kluczowych Działów: Dział Gospodarki Mieniem, Dział
Współpracy z Zagranicą, Dział Teleinformatyczny
• BIP KUL-u
Najważniejsze regulacje wewnętrzne
• Zarządzenie Rektora z dnia 12 lutego 2014 w sprawie organizacji udzielania
zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II (publikacja: strona Dział Gospodarki Mieniem oraz Baza
Wiedzy DBN)
• Zarządzenie Rektora z dnia 21 września 2012 w sprawie wprowadzenia opisu
zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych poświadczających zakup
towarów wydatków usług (ROP-010-180/12) (Baza Wiedzy DBN)
• Zarządzenie Prorektora ds. nauki i rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie
określenia zasad prowadzenia i ewidencjonowania księgozbiorów poza
zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (publikacja: bip oraz Baza Wiedzy DBN)
• Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi KUL z tytułu podróży służbowych na obszarze
kraju i poza jego granicami
• Zarządzenie Prorektora ds. administracji i finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w
sprawie składania zapotrzebowani na dostawy, usługi i roboty budowlane na
rok budżetowy 2015 (publikacja e-kul: 24 listopada 2014)
Najważniejsze regulacje wewnętrzne cd
• Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia
22 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych
oraz trybu zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL
(publikacja: bip, Baza Wiedzy DBN)
• Wyjazdy osób nie będących pracownikami reguluje Zarządzenie Prorektora ds.
Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10 (dostębna na
stronie SOBiKPN)
• Tryb wypłacania i wysokości świadczeń dla cudzoziemców przebywających na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w celach naukowo-badawczych reguluje
Zarządzenie Rektora KUL z dnia 5 listopada 2004 r
• Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 3 października 2008r w sprawie
wprowadzenia obowiązku dokumentowania wyników działalności badawczej
przez jednostki naukowo-dydaktyczne i naukowo-badawcze (dostępne na
stronie SOBiKPN)
Zestawienie wydatków możliwych do
sfinansowania z dotacji statutowej
Wynagrodzenia za prace wspomagające proces naukowy – np.
tłumaczenia publikowane w wydawnictwie, adiustacja i korekta,
Realizacja odbywa się na podstawie faktur lub zawartych umów
cywilno-prawnych
Nie wypłacane są honoraria
Procedura zawarcia umowy cywilno-prawnej
• 1. przed zawarciem umowy należy wypełnić Załącznik nr 1 i nr 2
(dostępne na stronie Działu Gospodarki Mieniem) dotyczące
stosowania procedury PZP
•
• 2. Po uzyskaniu wszystkich podpisów na w/w Załącznikach i złożeniu
ich u odpowiedniego realizatora- wykonawca umowy (lub osoba
posrednicząca) dostarcza do pracownika sekretariatu
(Wydział/Instytut) następujące wypełnione formularze:
- Dane Identyfikacyjne do umowy cywilno-prawnej
- Określenie Zakresu Przedmiotu umowy cywilno-prawnej
Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej
SOBIKPN oraz w sekretariatach Instytutów/Wydziałów.
UWAGA: Umowa powinna być zarejestrowana przed podjęciem
zadania.
Rachunek powinien być wystawiony najwcześniej z dniem
zakończenia pracy określonym w umowie
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów umowa wraz z
rachunkiem jest dostarczana do SOBiKPN
Publikacje książek
• Możliwe jest sfinansowanie kosztów publikacji książek w
Wydawnictwie KUL. W przypadku wydawania książek poza KUL należy
zastosować procedurę opisaną w Zarządzeniu Rektora Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 22 maja 2012 r. w
sprawie ustalenia zasad finansowania publikacji naukowych oraz trybu
zlecania usług wydawniczych przez jednostki organizacyjne KUL
• Finansowane są wyłącznie publikacje o charakterze naukowym
• Możliwe jest sfinansowanie druku artykułu w czasopiśmie naukowym
Wyjazdy naukowe - delegacje
• Cel wyjazdu musi być wyłącznie naukowy (np. konferencja, kwerenda
naukowa)
• Rozliczamy: bilet I lub II klasa, diety wg. stawek, noclegi - wg. stawek lub
faktur/rachunków . Przy wyjeździe samochodem rozlicza się ryczałtem za
kilometr (80% stawki ustalonej przez Ministerstwo)
• Wymóg potwierdzeń - każda delegacja musi być potwierdzona przez Instytucję do
której udaje się delegowany oraz po powrocie przez Promotora , Kierownika
Katedry lub Dziekana
• Możliwe jest pobranie zaliczki w związku z wyjazdem
Delegacje – wnioski i rozliczanie
Ścieżka dla pracownika naukowego zatrudnionego na KUL:
• przed wyjazdem pracownik wypełnia wniosek na platformie e-kul. Wnioski
dostępne w Zakładce : Moje Web S4A/ Wnioski. Istnieje możliwość uzyskania
zaliczki przed wyjazdem
• po przyjeździe dostarcza wypełnioną i podpisaną delegację wraz z kartą przebiegu
pojazdu lub biletami i kwalifikowalnymi fakturami do SOBiKNP
Ścieżka dla osoby nie będącej pracownikiem naukowym (Zarządzenie Prorektora ds.
Administracji i Finansów z dnia 24 stycznia 2011 r. ROP-010-21/10),
• Przed wyjazdem kierownik zadania badawczego wypełnia :
UMOWĘ ZLECENIE
FORMULARZ ROZLICZENIA – WYJAZD KRAJOWY LUB ZAGRANICZNY
Delegacja cd
• W przypadku wyjazdu prywatnym samochodem – wymagana jest
dodatkowa zgoda Prorektora ds. Nauki (pismo z akceptacją
pracownika SOBIKPN składane do Sekretariatu Prorektora)
PO PRZYJEŹDZIE
• Należy dostarczyć wypełniony i podpisany przez wszystkie
upoważnione osoby druk rozliczenia wraz z kwalifikowalnymi
fakturami, biletami lub ewidencją przejazdu samochodem.
Oprócz niezbędnych podpisów (osoby delegowanej i Promotora)
istotne jest podanie numeru konta bankowego na które powinna być
przelana kwota
Wyjazdy zagraniczne - bilety lotnicze
• Możliwe jest sfinansowanie faktury za bilet lotniczy
PROCEDURA
Realizacja zakupu biletów lotniczych dla pracowników i studentów
KUL, rozliczanych ze środków KUL odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem Działu Współpracy z Zagranicą KUL.
Wszelkie szczegółowe informacje na stronie Działu Współpracy z
Zagranicą.
Zakup biletu lotniczego - procedura
• Kroki rezerwacji i realizacji zakupu biletu
• Należy złożyć w DWZ, w godz. 11–14, druk ZAPOTRZEBOWANIA zawierający
wszystkie niezbędne podpisy. Na tej podstawie DWZ dokonuje rezerwacji.
• Almatur przesyła na adres e-mailowy osoby zainteresowanej propozycje
połączenia lotniczego do wyboru.
• Po dokonaniu wyboru pasażer przesyła na adres e-mailowy [email protected]
potwierdzenie zgodności rezerwacji z zapotrzebowaniem, co jest
jednocześnie ostateczną akceptacją wszelkich danych w niej
zamieszczonych i dopiero wówczas, DWZ ma prawo zlecić zakup biletu,
który pasażer otrzyma drogą e-mailową.
• DWZ poinformuje zainteresowanego o nadejściu faktury za bilet, którą
dysponent centrum budżetowego zobligowany jest podpisać w celu dalszej
jej rejestracji przez DWZ oraz rozliczenia przez właściwą agendę KUL.
Opłata konferencyjna
Dwie możliwości sfinansowania opłat za konferencję:
• Pracownik/doktorant płaci samodzielnie i dostarcza do SOBiKPN
fakturę wystawioną na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
opisaną zgodnie z Zarządzeniem oraz wydruk przelewu ze swojego
konta bankowego
• Pracownik /doktorant dostarcza do SOBiKPN druk przedpłaty krajowej
lub zagranicznej (dostępne na stronie Sekcji)
W przypadku osób nie zatrudnionych na KUL przedpłata musi być
podpisana przez Promotora.
Konferencje organizowane na KUL
• Nie są refundowane koszty noclegu czy wyżywienia prelegentów
konferencji organizowanych na KUL
• Możliwe jest jedynie sfinansowane pobytu prelegenta zagranicznego
• Z działalności statutowej finansuje się opłaty konferencyjne
pracowników naszej Uczelni (druk przedpłaty wewnętrzne na stronie
SOBiKPN)
Zapotrzebowania , zamówienia a zakup
materiałów biurowych i sprzętu komputerowego
• W związku z Zarządzeniem Prorektora ds. administracji i finansów z
dnia 21 listopada 2014 r. określającym ogólne zasady i terminy
składania zapotrzebowań na dostawy, usługi i roboty budowlane na
rok 2015, na e-KUL dostępny jest formularz przygotowania wniosku
zapotrzebowania na rok 2015.
Zapotrzebowania mogą być składane w sposób ciągły , po otrzymaniu
każdej transzy finansowej z działalności statutowej a także po
otrzymaniu dofinansowania działalności badawczej z każdego innego
źródła np. z usług naukowo-badawczych, nowych grantów itp., jednak
nie później niż do 15 czerwca 2015
Zapotrzebowania , zamówienia a zakup
materiałów biurowych i sprzętu komputerowego
• W zapotrzebowaniach należy uwzględnić aktualne saldo zadania
badawczego. Dostęp do sald badawczych znajduje się na e-KUL w
zakładce: Moje Web S4A/Informator
• Aktualności opisujące sposób składania zapotrzebowani i zamawianie
towarów z magazynu ukazały się na e-kulu w dniach 6 marca (2
aktualności: Robert Toruj i Ewa Kieliszek), 9 marca (Sekcja
Zaopatrzenia – Ewa Kieliszek)
Sprzęt komputerowy
• Sprzęt komputerowy może być finansowany z działalności statutowej
bazowej i dla młodych. Odpowiedzialność materialna za sprzęt musi
zostać powierzona osobie zatrudnionej na KUL-u
• Procedura wnioskowania o zakup: wniosek na platformie e-kul w
zakładce Zamówienia. Pozostałe formalności poprzez DTI
• Wydatki na aparaturę naukowo-badawczą niezbędną do realizacji
zadania badawczego nie mogą obejmować zakupu sprzętu
wyposażenia biurowego, kserokopiarek, sprzętu audiowizualnego
(faksów, rzutników) oraz budowy lokalnych sieci informatycznych i ich
wyposażenia oraz napraw sprzętu i urządzeń.
Zakup książek
• Możliwy jest zakup książek w ramach prowadzonego zadania
badawczego. Książka do momentu prowadzenia zadania pozostaje w
dyspozycji pracownika, po zakończeniu zadania badawczego książka
zwracana jest do biblioteki.
• Sposób ewidencji książek reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i
rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad
prowadzenia i ewidencjonowania księgozbiorów poza zasobami
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
lub projektów W swoich jednostkach, są zobowiązane do:
1) wskazania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru
księgozbioru;
2) prowadzenia rejestru w formie elektronicznej na platformie e-KUL, a
do czasu
udostępnienia aplikacji przez Dział Teleinformatyczny W formie
arkusza
kalkulacyjnego uwzględniającej następujące informacje: autor
publikacji, tytuł
publikacji, wystawca faktury za publikację, numer faktury i data
wystawienia,
wartość publikacji w PLN, nazwa zadania badawczego, kod SWIF
zadania, numer
akcesji, osoba odpowiedzialna, podpis osoby prowadzącej rejestr.
3) opisywania książek i faktur zakupu według następującego
schematu opisu nadania
numeru akcesji:
Książki ~ zakupiono na cele naukowe i zaewidencjonowano
w
................................................................................................................
................ .. (nazwa
jednostki) pod następującymi numerami akcesji
..................................... .. .
(podpis osoby odpowiedzialnej)
(wzór numeru akcesji: 1/DB/2013/KTM, czyli numer/Działalność
Zakup innych usług – np. xero, skanowanie
• Każda usługa finansowana z działalności statutowej musi być celowa i
dotyczyć realizacji zadania badawczego
• Usługi xero i skanowania dokonane na wyjeździe delegacyjnym lub w
bibliotece, czy archiwum są zwolniona z procedury PZP
• W pozostałych przypadkach powinna być spełniona procedura PZP
Zakup innych usług - procedura
• Przed dokonaniem zakupu : załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, który
po uzyskaniu wszystkim podpisów (w tym SOBiKPN) powinien być
dostarczony do Działu Gospodarki Mieniem lub innego
odpowiedniego realizatora
• Po uzyskaniu zgody – można dokonać zakupu.
• Fakturę/rachunek wystawiony przez uprawnioną instytucję z
poprawnymi danymi nabywcy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II) dostarcza się opisaną według Zarządzenia z dnia 21 września
2012 (ROP-0101-180/12)
O czym trzeba pamiętać ?
• Dane do faktury/rachunku:
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Al. Racławickie 14
• 20-950 Lublin
• NIP 712-016-10-05
O czym trzeba pamiętać ?
• Wszystkie faktury muszą być opisane słownikiem SWIF
(Rozporządzenie Rektora)
• Wszystkie faktury zagraniczne muszą być przetłumaczone na polski
(wymóg z Ustawy o rachunkowości)
• Dokument powinien posiadać wszystkie wymagane podpisy
Zakup zawsze powinien być celowy i z zachowaniem gospodarności.
Do kiedy wydajemy?
• Środki na realizację badań winny być wykorzystane do dnia 30
listopada każdego roku, gdyż po tym terminie przestają być dostępne
dla wykonawców zadań badawczych
• Środków wydatkowanych w formie przedpłat nie można uznać za
wykorzystane. Kosztem pracy naukowo-badawczej jest wyłącznie
faktura za już zrealizowaną dostawę. Nie jest kosztem przedpłata na
wyjazdy krajowe i zagraniczne
Rozliczenie merytoryczne
• Każdy pracownik naukowo-dydaktyczny oraz student doktorant jest
zobowiązany do dostarczania raportu z prowadzonych zadań
badawczych (termin uzależniony od Wydziału – wniosek na
statutową) oraz do przedstawienia raportu z zakończonego zadania
badawczego do dnia 30 kwietnia każdego roku .
• Sprawozdania/raporty składane są na Wydziały
Dziękujemy za uwagę
Download