Tom 8

advertisement
SPIS TREŚCI – Tom 8
Wprowadzenie ............................................................................................................................ 7
I. TEORIE PSYCHOLOGICZNE I ICH IMPLIKACJE
Lawrence A. P e r v i n, Teoria celów I problemów woli ……………………………………...
Marian S t e p u l a k, Systemowy opis człowieka według koncepcji L. Von Bartalanffy’ego i
E. Laszlo .............................................................................................................................
Czesław W a l e s a, Czynniki rozwoju religijności (analiza psychologiczna) ...........................
Ewa R z e c h o w s k a, Współczesne kierunki badań nad strefą najbliższego rozwoju
poznawczego .......................................................................................................................
Jerzy S t r o j n o w s k i, Sytuacja przeniesienia i jej humanistyczne rozwiązanie ....................
11
27
41
59
95
II. INTELIGENCJA I POMIAR ZACHOWAŃ PRZYSTOSOWAWCZYCH
Ewa R z e c h o w s k a, Pomoc jako czynnik aktualizujący strefę najbliższego rozwoju
poznawczego ..................................................................................................................... 111
Józef S t a c h y r a, Poziom inteligencji studentów polskich i zagranicznych w świetle testów
niezależnych kulturowo .................................................................................................... 147
Stanisława T u c h o l s k a, Zachowanie przystosowawcze i jego pomiar ............................... 163
III. ZAGADNIENIA PSYCHOSPOŁECZNE
Czesław C e k i e r a, New Age ................................................................................................. 177
Czesław C e k i e r a, Sataniści .................................................................................................. 189
Alicja N a s i ł o w s k a-B a r u d, Jolanta Z a w o r a, Psychologiczne uwarunkowania
nikotynizmu ...................................................................................................................... 203
Jacek Ś l i w a k, Spostrzeganie dystansu społecznego wobec wybranych mniejszości
etnicznych .......................................................................................................................... 217
Grzegorz S t r o j n y, Bartłomiej W a l c z y ń s k i, Percepcja komunikacji z ojcem i obraz siebie u
dorosłych synów alkoholików .......................................................................................... 233
IV. ZABURZENIA, STRES SYTUACJE GRANICZNE I POMOC
Piotr O l e ś, Z problematyki interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem ...................
Elżbieta J a n u s z e w s k a, Kryzys uczuć u dzieci: Niepowodzenia szkolne i wagary .........
Maria O l e ś, Pomiar pesymizmu u dzieci: Skala HPLS A. E. Kazdina ...................................
Wojciech G o c e k, Z problematyki epileptologii .....................................................................
Alicja N a s i ł o w s k a-B a r u d, Psychologiczne problemy śmierci i umierania ...................
249
267
287
299
311
V. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Tadeusz W i t k o w s k i, Katedra Psychologii Rehabilitacji w KUL (w 10-tą rocznicę ich
powstania) .......................................................................................................................... 329
Zofia S ę k o w s k a, Ewolucja – od wykładów Dziecka Specjalnego do Katedry Psychologii
Rehabilitacji na KUL ......................................................................................................... 333
Tadeusz W i t k o w s k i, Obraz siebie u młodzieży z trudnościami w nauce szkolnej ............ 339
Bogusław L. B l o c k, Obraz Boga u osób z dysfunkcją narządu ruchu ................................... 353
Andrzej S ę k o w s k i, Psychologiczne uwarunkowania zmian postaw wobec uczniów
niepełnosprawnych ............................................................................................................ 365
Wojciech O t r ę b s k i, Wpływ rodzicielskich technik wychowawczych na poziom funkcjonowania
osobowego młodzieży upośledzonej umysłowo ............................................................... 379
Rob J. I n j a, Specjaliści od zachowania, ich praca i miejsce w instytucjach dla upośledzonych
umysłowo ............................................................................................................................ 401
Lista recenzentów ........................................................................................................................ 407
Download