Białystok ……11 - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

advertisement
Załącznik Nr 1 a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – do części 1 /Białystok/
NA USŁUGI ZWIĄZANE Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ FUNKCJONARIUSZY
Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
Miejsce wykonywania badań: Białystok
1. Profilaktyczna opieka zdrowotna funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i
Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku w zakresie:
a) Badań profilaktycznych tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych, w skład których wchodzą badania:
- Badania przeprowadzane przez specjalistów, między innymi: okulista, laryngolog, neurolog, kardiolog,
psycholog.
- podstawowe badania laboratoryjne ogólne: morfologia, OB, mocz oraz inne wynikające z załącznika Nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (t.j.Dz. U.z 2016 r.
poz.2067); w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy.
- badania diagnostyczne: RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe oraz inne wynikające z załącznika Nr 1
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (t.j.Dz.U.z 2016r
,poz.2067); w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy
- wydanie orzeczeń o przydatności do pracy.
b) Ponadto w ramach opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku Wykonawca gwarantuje udział w pracach zespołu
powołanego do przeglądu warunków pracy oraz w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
przedkładanie na posiedzeniach Komisji BHP informacji o narażeniu zawodowym w środowisku pracy na
podstawie przeprowadzonych badań.
c) w zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych m.in. mogą wchodzić:
- praca na wysokości do 3m,
- praca na wysokości powyżej 3m,
- pobór próbek towarów;
- kierowanie pojazdem służbowym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z badaniami
psychologicznymi ( badanie na stanowisku kierowca pojazdu służbowego + orzeczenie psychologiczne);
- badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu służbowego (orzeczenie psychologiczne);
- kierowanie pojazdem uprzywilejowanym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z badaniami
psychologicznymi (badanie na stanowisku kierowca pojazdu uprzywilejowanego + orzeczenie
psychologiczne);
- badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (orzeczenie psychologiczne);
- obsługa wózków mechanicznych (badanie na stanowisku + orzeczenie psychologiczne);
- badanie psychologiczne dla operatora wózków mechanicznych (orzeczenie psychologiczne);
- obsługa monitora ekranowego,
- obsługa detektora przemytu / izotop baru/,
- kontakt z substancjami niebezpiecznymi,
- obsługa urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (stacjonarne, mobilne): a) dorywczo,
b) stale.
- kontakt z promieniowaniem laserowym,
- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- badania dla przewodników psów służbowych;
- ćwiczenia sprawnościowe;
- stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
- posługiwanie się bronią palną,
1
Załącznik Nr 1 a
- czynności załadunkowe i wyładunkowe, przenoszenie i przepakowanie towarów;
- badania w kierunku HIV.
d) szczepienia ochronne przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
e) szczepienia ochronne przeciwko grypie.
f) szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B.
2. Profilaktyczna opieka zdrowotna funkcjonariuszy przeprowadzona winna być zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych
warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r.,
poz.412);
- art. 229 § 1-7 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (t.j.Dz.U.z 2016r. poz.2067) w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
- Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.1184).
Stanowisko
charakterystyka stanowiska służby/pracy
Podstawowe czynności:
1. Analiza, kontrola, weryfikacja i tworzenie dokumentów
oraz ich obsługa w systemach informatycznych.
1. Funkcjonariusz wykonujący
czynności administracyjnobiurowe.
w tym badania:
rodzaj badania:
-obsługa monitora
ekranowego
wstępne
2. Obsługa podmiotów i osób fizycznych.
okresowe
3. Przekazywanie dokumentów zgodnie z ustalonymi
procedurami.
4. Obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych.
kontrolne
5. Służba wykonywana w wymiarze 8 godzin.
Podstawowe czynności:
1. Analiza, weryfikacja i tworzenie dokumentów (w tym
związanych z prowadzonymi, w zakresie właściwości oddziału
celnego, postępowaniami) oraz ich obsługa w systemach
informatycznych.
a) Kontrola
dokumentów
obsługa i
wytwarzanie
dokumentacji
2.
Funkcjonariusz
dokonujący
czynności
związanych z
obsługą
zgłoszeń
celnych:
2. Obsługa podmiotów i osób fizycznych.
3. Przekazywanie
procedurami.
dokumentów
zgodnie
z
ustalonymi
-obsługa monitora
ekranowego
wstępne
4. Obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych.
5. Służba wykonywana w systemie zmianowym w wymiarze
powyżej 8 godzin w tym w godzinach nocnych (równoważny
system czasu pracy).
b)
Wykonywanie
czynności
kontroli celnoskarbowej w
zakresie:
obsługa ruchu
osobowego,
obsługa ruchu
towarowego w
tym kontrola
towaru,
środków
przewozowych,
czynności
wykonywane
pod dozorem
celnym
Podstawowe czynności:
- praca na wysokości (do i
powyżej 3m),
1. Obsługa zgłoszeń celnych w ruchu osobowym i towarowym.
- kontakt z
promieniowaniem
jonizującym,
2. Przeprowadzanie rewizji w ruchu osobowym i towarowym.
3. Pobieranie próbek towarów.
4. Kontakt z substancjami niebezpiecznymi.
5. Praca na wysokości.
6. Kontrola drogowych i kolejowych środków przewozowych.
2
- pobór próbek towarów,
- obsługa detektora
przemytu,
- obsługa monitora
ekranowego,
- obsługa urządzeń
wytwarzających
promieniowanie
jonizujące,
- kontakt z substancjami
niebezpiecznymi,
okresowe
Załącznik Nr 1 a
7. Stosowanie narzędzi i sprzętu niezbędnego do kontroli środków
transportu i towaru.
- czynności załadunkowe i
wyładunkowe,
przenoszenie i
przepakowanie towarów.
8.Obsługa urządzeń RTG..
9.Służba w zmiennych warunkach atmosferycznych.
10. Służba wykonywana w systemie zmianowym w wymiarze
powyżej 8 godzin w tym w godzinach nocnych (równoważny
system czasu pracy).
Podstawowe czynności:
1. Obsługa zgłoszeń celnych podróżnych w ruchu pieszym.
2. Przeprowadzanie czynności kontroli celnej w ruchu pieszym.
3. Stosowanie sprzętu niezbędnego do kontroli osób w ruchu
pieszym - w tym dorywcza, dla osób uprawnionych – obsługa
c)
Wykonywanie urządzenia rentgenowskiego do kontroli bagażu.
czynności
kontroli celnej 4. Służba w pomieszczeniach zamkniętych.
- Obsługa urządzeń
w ruchu
wytwarzających
pieszym
promieniowanie
kontrolne
jonizujące
5. Służba wykonywana w systemie zmianowym w wymiarze
powyżej 8 godzin w tym w godzinach nocnych (równoważny
system czasu pracy).
3. Funkcjonariusz realizujący
zadania kontroli celno-skarbowej
rynku
Podstawowe czynności:
1. Kontrola w zakresie produkcji, przemieszczania, obrotu i zużycia
wyrobów akcyzowych w szczególności ich wytwarzanie, skażanie,
przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie, przewóz i niszczenie
oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami
akcyzy.
2. Sprawowanie stałej kontroli w składach podatkowych.
3. Przeprowadzanie urzędowych sprawdzeń oraz oględzin miejsc.
4. Kontrola drogowych i kolejowych środków przewozowych.
5. Kontrola prowadzenia i urządzania gier hazardowych.
6. Prowadzenie działań patrolowych i kontrolnych na bazarach i
targowiskach.
7. służba w pomieszczeniach i poza pomieszczeniami w zmiennych
warunkach atmosferycznych, w tym w godzinach nocnych.
8. Obsługa zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej, po
godzinach pracy urzędu.
9. Kontrola sprzedaży detalicznej.
10. Kontrola rodzaju paliwa.
- praca na wysokości (do
3m i powyżej 3m),
obsługa
urządzeń
wytwarzających
promieniowanie
jonizujące,
- ćwiczenia
sprawnościowe,
- pobór próbek towarów,
- obsługa detektora
przemytu
Zespół ds. badań automatów- podstawowe czynności:
4. Funkcjonariusz laboratorium
celnego
5. Funkcjonariusz realizujący
zadania pionu Zwalczania
Przestępczości Ekonomicznej
Badania
sprawdzające
zewnętrzne
i
wewnątrz
automatów/urządzeń do gier, transport automatów przy użyciu
wózków ręcznych w pomieszczeniach i poza pomieszczeniami w
zmiennych warunkach atmosferycznych.
Podstawowe czynności: kontrola środków transportu, rewizja
towarów i osób, stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
uczestnictwo w ćwiczeniach sprawnościowych, posługiwanie się
bronią palną, wykonywanie czynności operacyjnorozpoznawczych, obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń,
weryfikacja dokumentów, obsługa sprzętu będącego na
wyposażeniu komórki, kontakt z osobami lub grupami
przestępczymi, służba poza pomieszczeniami w zmiennych
warunkach atmosferycznych. Obsługa urządzeń zawierających
zamknięte źródła promieniotwórcze oraz urządzenia
wytwarzające promieniowanie jonizujące do kontroli
samochodów i bagaży (stacjonarne i przenośne).
3
okresowe
- kontakt z
promieniowaniem
laserowym,
- kontakt z substancjami
niebezpiecznymi,
- czynności załadunkowe i
wyładunkowe,
przenoszenie i
przepakowanie towarów.
- obsługa monitora
ekranowego,
Podstawowe czynności: instrumentalne badania laboratoryjne
próbek towarów, kontakt z odczynnikami.
wstępne
- obsługa monitora
ekranowego
- kontakt z substancjami
niebezpiecznymi,
- Czynności za-i
wyładunkowe,
przewożenie automatów
- praca na wysokości (do
3m i powyżej 3m),
- obsługa urządzeń
wytwarzających
promieniowanie
jonizujące,
- pobór próbek towarów,
- obsługa detektora
przemytu,
- obsługa monitora
kontrolne
wstępne
okresowe
kontrolne
wstępne
okresowe
Załącznik Nr 1 a
ekranowego,
- ćwiczenia
sprawnościowe,
- stosowanie środków
przymusu bezpośredniego,
- kontakt z prom.
laserowym,
- kontakt z substancjami
niebezpiecznymi,
- czynności załadunkowe i
wyładunkowe,
przenoszenie i
przepakowanie towarów.
- posługiwanie się bronią
palną,
kontrolne
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
6. Szczepienia ochronne
przeciwko grypie
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ B
udział lekarza medycyny pracy w posiedzeniach Komisji BHP
7. BHP
udział lekarza medycyny pracy w przeglądach warunków służby/pracy
1. praca na wysokości: a) do 3m; b) powyżej 3m
2. kierowanie pojazdem służbowym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z badaniami psychologicznymi (badanie na
stanowisku kierowca pojazdu służbowego + orzeczenie psychologiczne)
3. badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu służbowego (orzeczenie psychologiczne);
4. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z badaniami psychologicznymi (
badanie na stanowisku kierowca pojazdu uprzywilejowanego + orzeczenie psychologiczne);
5. badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (orzeczenie psychologiczne);
6. obsługa urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (stacjonarne, mobilne): a) dorywczo; b) stale
7. pobór próbek towarów
8. obsługa wózków mechanicznych (badanie na stanowisku + orzeczenie psychologiczne);
9. badanie psychologiczne dla operatora wózków mechanicznych (orzeczenie psychologiczne);
8. Badania dodatkowe:
10. obsługa detektora przemytu
11. obsługa monitora ekranowego
12. ćwiczenia sprawnościowe
13. stosowanie środków przymusu bezpośredniego
14. kontakt z promieniowaniem laserowym
15. kontakt z substancjami niebezpiecznymi
16. czynności załadunkowe i wyładunkowe, przenoszenie i przepakowanie towarów
17. przewodnik psa służbowego
18. badania do celów sanitarno - epidemiologicznych
19. posługiwanie się bronią palną,
20. badania w kierunku HIV
Zamawiający nie ma możliwości wskazania szczegółowego zakresu niezbędnych do wykonania badań,
ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do przeprowadzenia badania pod
kątem narażenia na stanowisku pracy, jest posiadający stosowne uprawnienia lekarz medycyny pracy.
4
Załącznik Nr 1 a
4. Wykaz jednostek, których funkcjonariusze mają być objęci badaniami:
- Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
- Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
5. Miejsce dokonywania badań:
- Białystok
w godzinach minimum od 7:00-18:00, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
6. Badaniami będą objęci:
- osoby o statusie zatrudnienia: funkcjonariusz
7. Dodatkowe wymagania:
- czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza - nie dłuższy niż 2 godz.;
-zapewnienie możliwości telefonicznej rejestracji na badania;
- osoby zgłaszające się do badań winny być rejestrowane na wykazach w oparciu o wystawione i podpisane
przez Zamawiającego skierowania na badania. Wykaz taki będzie dołączany każdorazowo do rozliczenia za
wykonane usługi;
- rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesiąca kalendarzowego;
- po przeprowadzeniu badań Wykonawca będzie wystawiał orzeczenie lekarskie o przydatności do służby z
potwierdzeniem możliwości wykonywania przez osobę badaną dodatkowych czynności określonych w
załączniku nr 1 do skierowania i przekaże go bezpośrednio osobie objętej badaniami;
- w przypadku wskazania w skierowaniu więcej niż jednego stanowiska służby/pracy w części I załącznika nr
1 do skierowania, opłatę za badania nalicza się za stanowisko o najszerszym zakresie badań;
- w przypadku zaznaczenia dodatkowych czynności w części I załącznika nr 1 do skierowania, które nie są
ujęte w charakterystyce stanowisk pracy/służby– rozliczane one będą na podstawie cennika badań
dodatkowych wskazanych w formularzu cenowym – stanowiącym załącznik do umowy;
- możliwość kierowania na dodatkowe badania;
- w przypadku wystąpienia przekroczeń czynnika szkodliwego na stanowisku pracy Zamawiający przekaże
Wykonawcy stosowną informację z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników;
- na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 7 ustawy o służbie medycyny pracy, istnieje możliwość zlecania przez
Wykonawcę , zgodnie z art.14 ustawy, na podstawie umowy,wykonywanie niektórych świadczeń, w
szczególności badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich, podmiotom wykonującym
działalność leczniczą uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
Koszty zleceń, obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy;
- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich badań maksymalnie do dwóch dni licząc od dnia
okazania skierowania;
- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia udziału
lekarza medycyny pracy w Komisjach BHP oraz udziału w przeglądach warunków służby/pracy.
Załącznik nr 1 a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – do części 1(Białystok)
NA USŁUGI ZWIĄZANE Z PROFILAKTYCZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ POZOSTAŁYCH
PRACOWNIKÓW
Miejsce wykonywania badań: Białystok
1. Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, w
zakresie:
a) badań profilaktycznych tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych, w skład których wchodzą
badania
- badania przeprowadzane przez specjalistów, między innymi: okulista, laryngolog, neurolog,
5
Załącznik Nr 1 a
kardiolog, psycholog , psychiatra (do pracy z bronią)
- podstawowe badania laboratoryjne ogólne: morfologia, morfologia z rozmazem ,płytki krwi OB,
cholesterol całkowity , cukier w krwi , ALAT/ASPAT, trójglicerydy , mocz w zależności od zakresu
oraz inne wynikające z załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 30 maja 1996r. (t.j.Dz. U.z 2016r. poz.2067.); w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
- badania diagnostyczne: RTG klatki piersiowej A-P, zdjęcia RTG stawu łokciowego , zdjęcia
RTG dłoni/nadgarstka , EKG , EEG audiometryczne , spirometryczne oraz inne wynikające
z załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30
maja 1996r. (t.j.Dz. U.z 2016r. poz.2067 ); w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
- wydanie orzeczeń o przydatności do pracy.
b) w ramach opieki zdrowotnej nad pracownikami Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku,
Wykonawca zapewnia udział w spotkaniach komisji bhp .
c) w zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych m.in. mogą wchodzić:
- kierowanie pojazdem służbowym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z badaniami
psychologicznymi ( badanie na stanowisku kierowca pojazdu służbowego + orzeczenie
psychologiczne);
- badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu służbowego (orzeczenie psychologiczne);
- kierowanie pojazdem uprzywilejowanym z wydaniem stosownych orzeczeń włącznie z
badaniami psychologicznymi (badanie na stanowisku kierowca pojazdu uprzywilejowanego +
orzeczenie psychologiczne);
-badanie psychologiczne dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego (orzeczenie psychologiczne);
- badanie lekarskie kierowcy;
- pole widzenie kierowcy
- badanie psychologiczne do obsługi wózków;
- badanie sprawności psychologicznej pracowników;
- badania psychologiczne do broni;
- badanie lekarskie do broni i pracowników ochrony fizycznej;
- badanie widzenie obuocznego i w ciemni /badanie olśnienia;
- obsługa monitora ekranowego,
- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- badanie lekarskie egzaminatorów/instruktorów;
- badanie na widzenie zmierzchowe , olśnienie i widzenie stroboskopowe;
- badanie wibracyjne;
2.Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników przeprowadzona winna być zgodnie z:
- art. 229 § 1-7ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (t.j.Dz. U.z
2016r. poz.2067) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
- ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy( Dz.U. z 2014 r., poz.1184).
Zamawiający nie ma możliwości wskazania szczegółowego zakresu niezbędnych do wykonania
badań, ponieważ wyłącznym decydentem w sprawie zakresu badań niezbędnych do
6
Załącznik Nr 1 a
przeprowadzenia badania pod kątem narażenia na stanowisku pracy jest posiadający stosowne
uprawnienia lekarz medycyny pracy.
3. Wykaz jednostek, których pracownicy będą objęci badaniami:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
4. Miejsce dokonywania badań: Białystok, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku,
w godzinach minimum od 7:00-18:00
5. Badaniami będą objęte osoby o statusie zatrudnienia: pracownik cywilny
6. Dodatkowe wymagania:
 zapewnienie możliwości telefonicznej rejestracji na badania i konsultacje;
 osoby zgłaszające się do badań winny być rejestrowane na wykazach w oparciu o
wystawione i podpisane przez Zamawiającego skierowanie na badania. Wykaz taki będzie
dołączany każdorazowo do rozliczenia za wykonane usługi;
 rozliczenie za wykonane usługi dokonywane w okresach miesiąca kalendarzowego;
 po przeprowadzeniu badań Wykonawca będzie wystawiał orzeczenie lekarskie o
przydatności do pracy;
 na podstawie art . 12 ust. 2 pkt. 7 ustawy o służbie medycyny pracy, istnieje możliwość
zlecania przez Wykonawcę , zgodnie z art.14 ustawy, na podstawie
umowy,wykonywanie niektórych świadczeń, w szczególności badań diagnostycznych i
specjalistycznych konsultacji lekarskich, podmiotom wykonującym działalność leczniczą
uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
Koszty zleceń, obciążają podstawową jednostkę służby medycyny pracy;
 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich badań maksymalnie do
dwóch dni licząc od dnia okazania skierowania;
 w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do
zapewnienia udziału lekarza medycyny pracy w spotkaniach komisji bhp.
7
Załącznik Nr 1 a
8
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards