37_Zasoby_wodne_Ziem..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Zasoby wodne Ziemi
Całość wód na Ziemi to hydrosfera. W skład
hydrosfery wchodzą:
- Wszechocean
- Wody powierzchniowe na lądach
- Lodowce górskie i lądolody
- Wody podziemne
Wody zawarte we Wszechoceanach podlegają
bezustannym ruchom.
Wszechocean
• Powierzchnia wszystkich oceanów stanowi
71% powierzchni Ziemi (361 mln km2)
• Ocean światowy dzieli się na cztery oceany:
–
–
–
–
Atlantycki
Indyjski
Arktyczny
Spokojny (zwany również Pacyfikiem)
Wszechocean
Ocean
Powierzchnia
(w mln km2)
Objętość wód
(w mln km2)
Średnia głębokość
(w m)
Maksymalna głębokość
(w m)
Spokojny
178,7
707,1
3957
11022
Atlantycki
91,7
330,1
3602
9218
Indyjski
76,2
284,6
3736
7450
Arktyczny
14,7
18,0
1225
5450
Wszechocean
• Zasolenie wód morskich i oceanicznych podaje się
w promilach (‰). Jednostka ta określa liczbę
gram soli w kilogramie wody.
• Zasolenie wód oceanicznych jest zróżnicowane.
zmienia się na skutek parowania, topnienia,
napływu wody słodkiej itp. Waha się od 32‰ w
strefie równikowej do około 25‰ w strefie
okołobiegunowej.
Ruchy wody morskiej
• Woda zawarta w oceanach i morzach
podlega ciągłemu ruchowi. Do ruchów tych
zaliczymy:
– Falowanie
– Pływy
– Prądy morskie
Ruchy wody morskiej
Falowanie – Wywołane jest działalnością wiatru.
Wysokość i długość fali zależy od takich czynników
jak prędkość wiatru, jego stałość czy głębokość
akwenu. Oprócz najczęściej spotykanych fal
wiatrowych wyróżnia się także inne rodzaje fali,
wywoływane przez inne czynniki:
fale sejsmiczne – wywołane podmorskim
trzęsieniami ziemi (lub osuwiskami); mogą wówczas
powstać wysokie i niszczycielskie fale nazywane
tsunami, powstałe w wyniku wybuchu podmorskiego
bądź podoceanicznego wulkanu.
Ruchy wody morskiej
fale pływowe – wywołane przyciąganiem
Słońca i Księżyca
fale baryczne (sejsze) – wywołane różnicami
ciśnienia atmosferycznego
fale okrętowe – wywołane ruchem morskich
jednostek pływających
Ruchy wody morskiej
Pływy morskie – Wywołane są wzajemnym
oddziaływaniem Ziemi i Księżyca.
Najsilniejsze pływy (syzygijne) występują,
gdy wpływy Słońca i Księżyca dodają się do
siebie (tj, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce
znajdują się w linii prostej). Natomiast gdy
wpływ Słońca i Księżyca jest przeciwny
(Księżyc, Ziemia i Słońce ustawione są pod
kątem prostym), pływy są najsłabsze.
Ruchy wody morskiej
Odpływ
Przypływ
Ruchy wody morskiej
Prądy morskie – to masa wody o niższej lub
wyższej temperaturze niż wody otaczające.
Woda w prądach morskich porusza się z
większą szybkością niż wody wokół.
Wyróżniamy prądy ciepłe i zimne. Prądy
ciepłe poruszają się najczęściej od równika ku
biegunom. Prądy zimne w kierunku
przeciwnym.
Wody powierzchniowe na lądach
Do wód powierzchniowych zaliczymy rzeki
oraz jeziora.
Rzeka – to naturalny ciek wodny w którym
woda spływa pod wpływem grawitacji. Rzeka
morze być zasilana wodą pochodzącą z
opadów deszczu, roztopów śniegu lub lodu
oraz wodami podziemnymi.
Wody powierzchniowe na lądach
Rzeka główna – to rzeka, która oddaje swoje
wody to dużego zbiornika (morza, oceanu)
Dopływ – to rzeka, która oddaje swoje wody
do innej rzeki.
System rzeczny – to rzeka główna wraz z
dopływami
Dorzecze – to obszar z którego wody
spływają do systemu rzecznego.
Wody powierzchniowe na lądach
Zlewisko – to obszar z którego wody
spływają do morza lub oceanu.
Dział wodny – to linia rozdzielająca dorzecza
lub zlewiska.
Ujście – to miejsce w którym rzeka wpływa
do morza lub oceanu
Lodowce górskie i lądolody
Wyróżnia się dwa rodzaje lodowców:
– górskie
– kontynentalne zwane lądolodami
Lodowce kontynentalne (lądolody) występują w
dwóch miejscach na Ziemi: na Antarktydzie oraz
Grenlandii.
Warunki niezbędne do powstania lodowców:
- ukształtowanie powierzchni
- niska temperatura pozwalająca na utrzymanie się
pokrywy śnieżnej przez większość roku
Lodowce górskie i lądolody
Lodowce
Lądolód
Wody podziemne
Wody podziemne mogą występować na
różnych głębokościach. Jeżeli wody takie
mają temperaturę rzędu kilkudziesięciu stopni
Celsjusza noszą nazwę wód termalnych lub
cieplic. Na terenach wulkanicznych wody
podziemne czasami znajdują się pod wysokim
ciśnieniem, wydostają się one na
powierzchnię w postaci gejzerów.
Download