Załącznik do zapytania ofertowego Wzór formularza ofertowego

advertisement
Załącznik do zapytania ofertowego
Wzór formularza ofertowego
OFERTA
na
dostawę:
bonów finansowych przeznaczonych na zakup pomocy edukacyjnych
dla 60 wyróżnionych stypendystów
w ramach Pomorskiego programu pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017
współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
Nazwa i adres wykonawcy:
...................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, nazwa Wykonawcy
...................................................................................................................................................................................
adres
...................................................................................................................................................................................
telefon, faks
..................................................................................................................................................................................
e-mail
..................................................................................................................................................................................
NIP
Oferuję:
1.
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę1:
…………………….… zł brutto
słownie: ....................................................................................................................... zł
2.
minimalny termin ważności bonów finansowych do …………………
3.
liczbę ……..2 stacjonarnych obiektów handlowych znajdujących się na terenie województwa
pomorskiego z możliwością realizacji bonów edukacyjnych
Oświadczam, że:
1.
cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie,
w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich;
1
Zamawiający informuje, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) zakazuje oferowania do sprzedaży bonów towarowych poniżej ich wartości nominalnej oraz po
cenie przewyższającej ich wartość.
2
Do oferty należy dołączyć list z adresami stacjonarnych placówek handlowych znajdujących się na terenie
województwa pomorskiego z możliwością realizacji bonów edukacyjnych.
2.
akceptuję wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, tym samym
zobowiązuję się wykonać całkowity zakres przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do
5 grudnia 2016 r.;
3.
zapoznałam/łem się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami dotyczącymi przedmiotu
zamówienia i akceptuję je bez zastrzeżeń.
Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny Dz.U.
nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.
……………………………………
……………………………………
miejscowość, data
podpis Wykonawcy
Download
Study collections