Aplikacja do kontroli wydajno*ci produkcji w technologii

advertisement
Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Kierunek: Informatyka stosowana
Praca dyplomowa inżynierska
Aplikacja do kontroli wydajności
produkcji w technologii ASP.NET MVC
Wykonał:
Jacek Wojciechowski
Nr indeksu: 264824
Promotor:
Dr inż. Maciej Stodolski
Warszawa 2015
Cel i zakres pracy
Celem każdej firmy produkcyjnej jest wytwarzanie towarów przynoszące
zysk. Żeby to osiągnąć trzeba jak najlepiej oszacować koszty produkcji,
ponieważ zawyżenie tych kosztów może skutkować tym, że potencjalny
klient skorzysta z usług konkurencji. Natomiast niedoszacowanie kosztów
produkcji spowoduje straty.
Cel pracy:
• Zaprojektowanie i implementacja aplikacji wspomagającej kontrolę
wydajności produkcji w technologii ASP.NET MVC
Zakres funkcjonalności aplikacji:
• Rejestracja pracowników
• Rejestracja maszyn
• Formularze umożliwiające rejestrację wykonanej pracy oraz czasu pracy
• Prezentacja wydajności poszczególnych maszyn oraz pracowników
Zastosowane technologie
• ASP.NET MVC 5
• Entity Framework
• Twitter Bootstrap
• ASP.Identity
Zastosowane technologie – ASP.NET MVC
Rys. 1 Wzorzec MVC
Zastosowane technologie – Entity Framework
• Narzędzie ORM (Object Relational Mapping) –
odwzorowanie obiektowo relacyjne
• Odwzorowuję bazę danych w postaci obiektowej
• Ułatwia pracę programistom
Zastosowane technologie – Twitter Bootstrap
• Framework CSS
• Zawiera predefiniowany zestaw klas CSS dla większości
elementów HTML
• Ułatwia tworzenie responsywnych stron WWW
Zastosowane technologie – ASP.Identity
• Biblioteka ASP.Identity służy do uwierzytelniania oraz
autoryzacji użytkowników
• Obsługuję role (ang. roles) oraz prawa (ang. claims)
• Domyślnie tworzy tabele w bazie danych za pomocą Entity
Framework Code-First
• Umożliwia autoryzację przez dostawców zewnętrznych, np.:
Twitter, Facebook
Zastosowane technologie – ASP.Identity
Rys. 2 Tabele w bazie danych
Interfejs użytkownika - Login
Interfejs pracownika – Index
Interfejs pracownika – Wybór maszyny
Interfejs pracownika – Nowy wpis
Interfejs administratora – Index
Interfejs administratora – Znajdź zlecenie
Interfejs administratora – Index maszyny
Interfejs administratora - Maszyny
Interfejs administratora – Opcje maszyny
Interfejs administratora – Dodaj opcję
Interfejs administratora – Usuń wartość
Interfejs administratora - Pracownicy
Interfejs administratora – Dodaj pracownika
Podsumowanie
Cel Pracy został osiągnięty. Aplikacja wspomaga kontrolę
wydajności produkcji w firmie. Użytkownik posiadający uprawnienia
administratora może dodawać, usuwać oraz modyfikować pracowników
oraz maszyny. Program wyświetla dane na temat wydajności dla
poszczególnych maszyn oraz pracowników na podstawie wpisów
utworzonych przez pracowników firmy.
Aplikacja może zostać rozbudowana. Elementy, które można dodać bądź
zmodyfikować to:
• Interfejs graficzny
• można dodać dodatkowe role i ich obsługę
• Prezentacja statystyk w postaci graficznej, np.: wykresy
• Zapis i odczyt wyników wydajności produkcji oraz generowanie raportów
Download