prezentacja

advertisement
Podstawy ASP.NET MVC
Alicja Zwiewka, Maciej Radaszewski
Czym jest MVC?
MVC (ang. Model-View-Controller) – jest to wzorzec
projektowania aplikacji który ułatwia zarządzanie jej
złożonością. Jest to możliwe dzięki rozdzieleniu na 3
niezależne komponenty: modele, widoki oraz
kontrolery.
Tworzenie aplikacji MVC
Aby stworzyć aplikacje MVC w środowisku MS
Visual Studio 2010 należy:
• W menu File kliknij new project.
Tworzenie aplikacji MVC
Aby stworzyć aplikacje MVC w środowisku MS
Visual Studio 2010 należy:
• Utwórz nopwy projekt ASP.NET MVC 3 web
application.
Tworzenie aplikacji MVC
Aby stworzyć aplikacje MVC w środowisku MS
Visual Studio 2010 należy:
• Wybieramy wzorzec aplikacji.
Struktura projektu aplikacji
•Properties – przechowuje własności całego projektu aplikacji;
•References – zbiór odwołań do bibliotek i modułów zewnętrznych;
•App_Data – miejsce fizycznego przechowywania lokalnych źródeł danych
aplikacji;
•Content – służy do przechowywania statycznych obiektów, np.: pliki
multimedialne;
•Controllers – zawiera pliki z kodem źródłowym dla kontrolerów;
•Models – jest domyślnym magazynem przechowywania plików z kodem
źródłowym dla modeli, czyli plików zawierających metody i obiekty
odpowiedzialne za przetwarzanie danych przechowywanych w źródłach danych;
•Views – grupuje widoki wykorzystywane w aplikacji ASP.NET MVC;
•Global.asax – w aplikacjach ASP.NET MVC plik ten zawiera deklaracje
domyślnych sposobów trasowania adresów URL na odpowiednie kontrolery.
Czym jest kontroler?
Zadaniem kontrolera jest odbiór, przetworzenie oraz analiza danych
wejściowych od użytkownika. W typowej aplikacji źródłami danych
wejściowych będą klawiatura i mysz. Po przetworzeniu odebranych
danych kontroler może wykonać następujące czynności:
•zmienić stan modelu,
•odświeżyć widok,
•przełączyć sterowanie na inny kontroler.
Każdy kontroler posiada bezpośrednie wskazania na określone modele i
widoki, z którymi współpracuje, a jednocześnie w aplikacji może istnieć
wiele kontrolerów. W danym momencie tylko jeden z nich steruje
aplikacją.
Tworzenie kontrolera
Prezentacja w programie Visual Studio 2010
Czym jest widok?
Widok jest odpowiedzialny za prezentację danych w obrębie
graficznego interfejsu użytkownika. Może składać się z
podwidoków zarządzających mniejszymi elementami
składowymi. Widoki posiadają bezpośrednie referencje do
modeli, z których pobierają dane, gdy otrzymują od kontrolera
żądanie odświeżenia. Widoki mogą także modyfikować stan
modelu, jeśli dana modyfikacja dotyczy sposobu prezentacji
danych.
Projektowanie widoku
Prezentacja w programie Visual Studio 2010
Czym jest model?
Model jest aktywną reprezentacją pewnego fragmentu komputerowej reprezentacji
problemu. W danej aplikacji może istnieć kilka modeli tego samego elementu. Model
jest samodzielny, tzn. do poprawnej pracy nie wymaga obecności dwóch
pozostałych części, dlatego komunikacja z nimi musi zachodzić w sposób niejawny.
Tworzenie modelu – baza danych
Prezentacja w programie Visual Studio 2010
Download