pobierz (plik DOC) - Starostwo Powiatowe w Myślenicach

advertisement
STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH
32-400 Myślenice,
ul. M. Reja 13
e-mail : [email protected]
tel.(012) 272-04-56
fax (012) 272-12-14
http ://www.powiat-myslenice.pl/
POWIATOWY PLAN
ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH
DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
NA ROK 2006
Luty 2005
Opracowanie :
Bajer Małgorzata - Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Myślenicach
Piegza Ryszard - Kierownik Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego -Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Sławomir Kaganek - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Myślenicach
SPIS TREŚCI
I.
Cele planu.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Chrakterystyka powiatu.
Ukształtowanie terenu.
Warunki hydrologiczno-meteorologiczne.
Struktura zatrudnienia i urbanistyka.
Sieć komunikacyjna.
Dane demograficzne.
III.
Analiza zagrożeń dla obszaru powiatu myślenickiego.
3.1.
Zagrożenia pożarowe
3.2.
Zagrożenia komunikacyjne
3.3.
Zagrożenia chemiczno-ekologiczne
3.4.
Zagrożenia radiacyjne
3.5.
Zagrożenia powodziowe
3.6.
Zagrożenia wynikające z przebiegu linii energetycznych
3.7.
Zagrożenia wynikające z przebiegu gazociągów
3.8.
Zagrożenia budowlane
3.9.
Zagrożenia wysokościowe
3.10. Zagrożenia lotnicze-wynikające z przebiegu korytarzy powietrznych
3.11. Zagrożenia materiałami wybuchowymi lub podłożenia ładunku wybuchowego
3.12. Epidemiologia chorób zakaźnych
3.13. Stany zagrożenia zdrowia i życia.
IV. Posiadane w roku 2005 środki dla zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych
w powiecie myślenickim.
4.1.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
4.2.
Podmioty Ratownictwa Jednostek Straży Pożarnej.
4.3.
Podmioty realizujące działania z zakresu ochrony ładu i porządku oraz inne podmioty
współdziałające.
4.4.
Podmioty ratownictwa medycznego
4.5. Sposób zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich podstawowej
opieki zdrowotnej.
V.
Planowane na rok 2006 nowe jednostki systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne.
VI.
Lokalizacja i organizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego w roku 2006.
I . CELE PLANU
1.
2.
3.
4.
Zgromadzenie i analiza aktualnych informacji o sytuacjach wymagających
wdrożenia szeroko pojętych działań ratunkowych świadczonych przez podmioty
ratownictwa medycznego, jednostki PSP, jednostki OSP, kolumny transportu
sanitarnego kołowego i lotniczego, Policję oraz inne jednostki specjalistyczne.
Analiza posiadanych zasobów poprzez wskazanie podmiotów aktualnie
realizujących działania ratunkowe na terenie powiatu oraz zaplecza techniczno sprzętowego, będącego w ich wyposażeniu.
Powiązanie służb ratowniczych na terenie powiatu myślenickiego w System
Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego jako bardziej efektywnego, w
realizacji podstawowego celu jakim jest ratowanie możliwie największej liczby
osób, będących w nagłym stanie zagrożenia zdrowia i życia na terenie powiatu i
województwa.
W oparciu o zgromadzone dane oraz dostępne wytyczne i standardy w zakresie
państwowego ratownictwa medycznego zaplanowanie niezbędnych zasobów i
środków na rok 2006.
II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU
2.1. Ukształtowanie terenu.
Powierzchnia powiatu - 673,4 km 2. Użytki rolne zajmują 50,4%, lasy 35,7%.
Pozostałe grunty zajęte przez: zabudowę, drogi, rzeki , zbiornik wodny zajmują 13,9%
powierzchni. Obszar górski i podgórski Karpat - Beskid Makowski, Beskid Wyspowy,
Pogórze Wielickie. Pofałdowanie o typie gór średnich, szczytach w całości zalesionych o
łagodnych stokach, mało skalistych, atrakcyjnych turystycznie szczególnie w miesiącach
letnich. Najwyższe góry w regionie to: Lubomir 904m n.p.m., Łysina 891m n.p.m., Luboń
Mały 869m n.p.m., Koskowa Góra 866m n.p.m., Kotoń 857m n.p.m., Ukleina 677m n.p.m.,
Chełm 654m n.p.m. Część południowo - zachodnia ma charakter górzysty, gdzie usytuowane
są także większe wzniesienia jak Lubomir, Luboń Mały, Koskowa Góra. Część północno wschodnia terenu powiatu to obszar o łagodniejszym pofałdowaniu i mniejszej wysokości
bezwzględnej (od 185 - 215m n.p.m.).
Główny ciek wodny to rzeka Raba wraz z Zalewem Dobczyckim, stanowiącym zbiornik
wody pitnej dla aglomeracji Krakowa i okolic. Jest to sztuczny zbiornik o powierzchni przy
poziomie maksymalnym 1065 ha, przy poziomie normalnym 950 ha, minimalnym 335 ha i
pojemności całkowitej 125 mln m 3 wody, turystycznie nie wykorzystywany. Pozostałe
ważniejsze rzeki to duże i średnie strumienie górskie, w większości dopływy Raby, o dużym
przyborze wody w czasie roztopów lub większych opadów, szczególnie w okresie
wiosennym.
Kompleksy leśne w większości szpilkowe (sosna, świerk, jodła) i mieszane o powierzchni
240 km 2, przerywane łąkami i użytkami rolnymi. Występują w przeważającej części w
terenie górzystym, przez który prowadzą liczne szlaki turystyczne (Tab. Nr 1.).
Tab.Nr 1.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Miasto i Gmina lub Gmina
Myślenice
Dobczyce
Sułkowice
Pcim
Tokarnia
Wiśniowa
Raciechowice
Siepraw
Lubień
Ogółem
Powierzchnia lasów
w km 2
51,02
15,30
15,00
44,40
33,37
25,01
15,99
5,35
34,84
240,28
Powierzchnia lasów
w%
33,2
22,9
19,8
50,1
48,3
37,2
26,2
16,7
46,45
35,69
2.2. Warunki hydrologiczno - meteorologiczne.
Opady : na północy powiatu - rocznie do 1000 mm , na południu powiatu - do 1200
mm, przy czym obszar powiatu charakteryzuje się gwałtownością opadów - szczególnie w
okresie wiosennym . Opady roczne w tym rejonie - 850 mm / m 3 największe nasilenie w
miesiącach: lipiec - 300 mm / m 3
Przeważające kierunki wiatrów : roczna róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów
zachodnich , wyraźnie zaznaczają się także kierunki południowo - wschodni i wschodni ,
a także znaczny procent cisz.
Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,7 m/s . Największe nasilenie w miesiącach:
październik, listopad. Wiatr "halny" - południowy, ciepły, w miesiącach zimowych - odwilż.
Temperatury : średnia roczna temperatura na obszarze powiatu wynosi 6,50 C .
Najcieplejsze miesiące: sierpień, wrzesień
2.3. Struktura zatrudnienia i urbanistyka.
Mieszkańcy powiatu znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, usługach i
rolnictwie. Przemysł stanowią małe oraz średnie zakłady produkcyjne i usługowe.
Podstawową gałęzią jest przemysł lekki branży spożywczej, odzieżowej, chemicznej,
drzewnej, metalowej, przetwórstwa rolniczego i wielobranżowego.
W rolnictwie przeważają małe gospodarstwa rodzinne wielotowarowe, sadownictwo - okolice
Raciechowic, hodowla - okolice Tokarni.
W miesiącach letnich znacznie nasila się turystyka. Okolice najliczniej odwiedzane przez
turystów to: Myślenice - Zarabie, Dolina Rzeki Raby, Zalew Dobczycki. Na terenie powiatu
istnieje 40 gospodarstw agroturystycznych.
Najważniejsze zakłady przemysłowe:
Spółdzielnia Inwalidów "RABA" w Myślenicach,
Zakłady "ARTCO" w Myślenicach,
Zakłady Kablowe "Tele-Fonika" w Myślenicach,
Gubad Sp. z o.o. w Myślenicach,
Firma Handlowo - Usługowa "Efekt Bis" w Myślenicach,
Zakład Produkcyjny "Luigi Vesari Polska" w Myślenicach,
Redymix - Zibet Sp. z o.o. w Myślenicach,
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Myślenicach,
Przedsiębiorstwo "Apipol" w Myślenicach,
Zakłady Mięsne "Wędzonka" w Myślenicach,
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Myślenicach,
Spółka "Wido - Profil" w Myślenicach,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Krak - Gum" w Dobczycach,
"Unimil" S.A. w Dobczycach,
"Albert - Polska" w Dobczycach,
"Drew - buk" w Dobczycach,
"Euro Comfort" w Dobczycach,
Zakład Uzdatniania Wody "Raba" w Dobczycach,
"Polimerc" w Dobczycach,
Larhis Sp. z o.o. w Dobczycach,
"Chemo" w Stojowicach,
Fabryka Narzędzi "Kuźnia" S.A. w Sułkowicach,
Spółka Cywilna "Juco" w Sułkowicach,
Firma "Edex- pol" w Sułkowicach,
Fabryka Papierosów "HOUSE OF PRINCE - POLAND" w Jaworniku,
Zakład Spożywczy "Ciasteczka z Krakowa" w Jaworniku,
-
Zakład Produkcyjny "Elektroplast" w Stróży,
Zakład Produkcyjny "Komex" w Pcimiu,
"Spyrka" w Pcimiu,
Zakład "Prodimed" w Pcimiu,
"EUG - MAR" w Pcimiu,
Zakład Produkcyjny "Unifam" w Skomielnej Białej,
"Polkart" w Osieczanach,
"Euro - zoo" w Osieczanach,
"Elektral" w Osieczanach,
"Belmeb" w Biertowicach,
"Meblam" w Biertowicach,
"Pol - met" w Krzywaczce.
Tab.Nr 2. Bezrobocie w powiecie myślenickim w latach 2001 - 2004
Lata
Bezrobotni w tym
Stopa
ogółem
kobiety bezrobocia
2001
7 361
3 741
14,1 %
2002
7 468
3 624
14,4 %
2003
7 607
3 627
14,3 %
2004
7 174
3 584
17%
Liczba bezrobotnych w powiecie myślenickim w 2004 roku wynosiła 7 174 ( czyli zmalała o
433 osoby w porównaniu do roku 2003 ), w tym bezrobotnych było 3 584 kobiet czyli 49,9%.
Bezrobocie wśród kobiet w roku 2004 zmniejszyło się o 43 w stosunku do roku 2003.
Stopa bezrobocia w roku 2003 wzrosła o 2,7 % w stosunku do roku 2004.
Tab.Nr 3. Bezrobotni zarejestrowani w 2004r. w powiecie myślenickim ( gminami w
rozbiciu na grupy wiekowe )
Gmina
Liczba
18-24 25-34 35-44 45-54 55 i
% udział
bezrobotnych
więcej bezrobotnych
do ilości
mieszkańców
Ogółem
7 174
2 351 1 881 1 514 1 275 153
powiat
myślenicki
Myślenice
2 483
747
678
531
464
63
34,6%
Sułkowice
787
235
230
169
133
20
10,9%
Dobczyce
990
310
248
231
186
15
13,8%
Lubień
557
182
142
126
91
16
7,7%
Tokarnia
519
237
102
101
71
8
7,2%
Pcim
566
183
142
119
111
11
7,8%
Siepraw
475
139
128
104
93
11
6,6%
Raciechowice 401
172
99
63
64
3
5,5%
Wiśniowa
396
146
112
70
62
6
5,5%
Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 18-24 lata (2 351 osób - 33 % wszystkich
bezrobotnych) oraz w wieku 25 - 34 lata (1 881 osób – 26,2% wszystkich bezrobotnych).
2.4. Sieć komunikacyjna.
Do głównych dróg przebiegających przez teren powiatu należą:
droga krajowa (międzynarodowa) 7 Kraków - Chyżne ("Zakopianka"):
"
na odcinku Kraków - Myślenice: dwupasmowa szybkiego ruchu,
"
na odcinku Myślenice - kierunek Zakopane Chyżne: jednopasmowa, przebiegająca w
obrębie powiatu wzdłuż Doliny Rzeki Raby,
droga wojewódzka 52 Kraków - Bielsko - Biała,
droga wojewódzka 28 Wadowice - Skomielna Biała - Limanowa,
droga wojewódzka 967 Myślenice - Bochnia,
droga wojewódzka 964 Dobczyce - Limanowa,
droga wojewódzka 956 Biertowice - Sucha Beskidzka,
droga wojewódzka 955 Jawornik - Biertowice,
droga wojewódzka 964 Dziekanowice - Wieliczka,
droga wojewódzka 968 Lubień - Mszana Dolna.
W Myślenicach funkcjonuje wyciąg krzesełkowy na górę Chełm (o długości 2006 m).
2.5. Dane demograficzne.
Liczba ludności zamieszkującej powiat myślenicki – stan na 30 czerwca 2004 roku.
Tereny miejskie są zamieszkałe przez 30 405 tys. tj. 26% wszystkich mieszkańców powiatu.
Powiat tworzą trzy gminy miejskie: Myślenice, Dobczyce, Sułkowice oraz sześć wiejskich:
Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa (Tab. nr 4.).
.
Tab.Nr 4.
L.p.
Miasto i
Gmina lub
Gmina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ogółem
Myślenice
Dobczyce
Sułkowice
Pcim
Tokarnia
Wiśniowa
Raciechowice
Siepraw
Lubień
Powierzchnia w km 2
Miasto
30,80
18,34
17,42
66,56
Gmina
122,9
48,29
42,95
88,60
69,00
67,06
60,97
32,00
75,00
606,77
Łącznie
153,70
66,93
60,37
88,60
69,00
67,06
60,97
32,00
75,00
673,33
Ilość
miejscowości
16
14
5
3
6
7
15
4
4
74
Liczba mieszkańców w
tysiącach
Miasto
18 071
6 048
6 286
30 405
Gmina
22 300
7 703
7 275
10 180
7 997
6 733
5 964
7 647
9 148
84 947
Łącznie
40 371
13 751
13 561
10 180
7 997
6 733
5 964
7 647
9 148
115 352
IV.
ANALIZA ZAGROŻEŃ DLA OBSZARU POWIATU MYŚLENICKIEGO
3.1. Zagrożenia pożarowe.
Biorąc pod uwagę ilość pożarów powstałych na rozpatrywanym terenie w latach 2000
- 2003 stwierdzić należy, że w poszczególnych latach ma on tendencję wzrostową.
Najbardziej palnym działem gospodarki narodowej jest dział indywidualnych gospodarstw
rolnych.
Dużym zagrożeniem, zwłaszcza w okresie letnim podczas upałów, są lasy. Brak opadów i
nadmierne wysuszenie gleby, powoduje powstanie zagrożeń pożarowych w lasach.
Najbardziej zagrożonymi terenami są obszary leśne, które są zaliczone do III kategorii
niebezpieczeństwa pożarowego, zlokalizowane na terenie gmin: Pcim, Tokarnia, Sułkowice,
Myślenice, Lubień i Raciechowice, gdzie przez te obszary prowadzą szlaki turystyczne.
Obszary leśne w tych gminach położone są głównie w terenie górzystym, tym samym
utrudnione są warunki dojazdowe straży pożarnych do omawianych kompleksów leśnych w
przypadku powstania pożaru (Zał. Nr 1).
Zagrożenie pożarowe stwarzają również zakłady pracy, które składują i przerabiają wiele
materiałów pożarowo - niebezpiecznych. Do zakładów tych należą:
Spółdzielnia Inwalidów "RABA" w Myślenicach,
Zakłady "ARTCO" w Myślenicach,
Zakłady Kablowe "Tele- Fonika" w Myślenicach,
Zakład Produkcyjny " Larkis" w Dobczycach,
"Unimil" S.A. w Dobczycach,
"Albert - Polska" w Dobczycach,
"Chemo" w Stojowicach,
Fabryka Mebli " Ryś" w Krzywaczce,
Zakład Produkcyjny "Elektroplast" w Stróży.
W tych przedsiębiorstwach magazynuje się i używa do produkcji materiały palne tj.
polietylen, poliamid, poliester, polipropylen, kauczuk naturalny, gumy na kauczuku
syntetycznym, poliwęglan, chlorek winylu, cykloheksanol, w dużych ilościach średnio ok. 5 t
do 100 t.
Tab. Nr 5.
ZESTAWIENIE ZDARZEŃ – POŻARY, MIEJSCOWE ZAGROŻENIA, ALARMY FAŁSZYWE (w układzie gmin wchodzących w skład
powiatu myślenickiego za okres 2001 – 2004 r.)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gmina
Myślenice
Dobczyce
Pcim
Raciechowice
Siepraw
Sułkowice
Tokarnia
Wiśniowa
Lubień
Razem
Pożary
2001 2002 2003 2004
101 113 131
67
24
22
38
23
23
18
34
17
2
5
9
4
10
16
43
8
18
22
48
19
1
5
9
7
6
9
8
4
10
11
18
9
195 221 338 158
Miejscowe zagrożenia *
2001
2002
2003
2004
276
316
297
364
29
58
42
106
147
95
85
139
8
14
19
19
17
35
22
31
214
50
47
53
32
23
22
25
11
29
24
19
75
61
52
74
803
681
610
830
* - miejscowe zagrożenia = wypadki komunikacyjne + inne
Zestawienie zdarzeń za 2004 r. – na dzień 31.12.2004 r.
Pożary
Miejscowe
zagrożenia
Alarmy fałszywe
Razem
158
830
27
1015
Alarmy fałszywe
2001 2002 2003 2004
7
8
23
13
0
0
4
4
0
2
7
5
1
1
1
1
0
3
1
1
1
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
4
2
3
12
18
42
27
Ogółem liczba zdarzeń
2001 2002 2003 2004
384
437
451
444
53
80
84
133
170
115
126
161
11
20
29
24
27
54
66
40
233
72
99
72
34
28
31
32
17
38
32
23
87
76
72
86
1016
920
990
1015
0
Duże zagrożenie pożarowe ze względu na występowanie dużego obciążenia
ogniowego występuje w następujących zakładach:
- Fabryka Papierosów „Scandinavian Tabacco” w Jaworniku,
- Zakład Produkcyjny „Vistula” w Myślenicach,
- Fabryka Narzędzi „Kuźnia” w Sułkowicach,
- Balsen Sweet Sp. Z o.o. w Jaworniku,
- Zakład Produkcyjny „Komex” w Pcimiu.
W niektórych zakładach wymienionych wyżej istnieje w pewnych działach zagrożenie
wybuchem, głównie w lakierniach oraz cyklu produkcyjnym.
Zagrożenia pożarowe występują w niniejszych zakładach pracy, które produkują lub
przerabiają materiały palne. Do tej grupy zaliczyć należy tartaki, młyny, parkieciarnie,
zakłady stolarskie, zakłady branży gumowej itp., których na terenie rejonu jest znaczna ilość.
Głównymi ośrodkami skupiającymi największą ilość zakładów prywatnych tej branży są
Siepraw, Myślenice, Dobczyce, Sułkowice, Wiśniowa. Na terenie powiatu znajduje się duża
ilość stacji paliw płynnych (Myślenice, Biertowice, Głogoczów, Jawornik, Dobczyce) oraz
magazynowania, tankowania, rozlewania i wymiany gazów (techniczne, propan – butan).
Podmioty te skupione są w sektorze prywatnym lub uspołecznionym.
Zagrożenia pożarowe występują w dziale rolnictwa, głównie w istniejących obiektach,
w których prowadzona jest działalność hodowlana. Działalność ta w większej mierze
skupiona jest w rękach prywatnych, głównie w istniejących kurnikach, o znacznej kubaturze
obiektu, palnej konstrukcji i dużej ilości inwentarza hodowlanego. Głównymi gminami
prowadzącymi taką działalność są – Raciechowice, Myślenice, Poręba, Sułkowice.
Zagrożenie pożarowe wystąpić może w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego, takich jak: domy społeczne, szkoły, hotele, internaty, szpitale, obiekty
dyskotekowe, ośrodki wczasowe itp. Czynnikiem istotnym w tym wypadku jest to, że
w przypadku powstania pożaru w obiektach tych mogą występować warunki stwarzające
zagrożenie dla ludzi. Pod szczególną uwagę należy wziąć obiekty, w których przebywa
w grupach większa ilość osób. Czynniki stwarzające zagrożenia w obiektach, ilość, funkcja
i warunki ewakuacyjne winny charakteryzować stopień zagrożenia danego obiektu. Na terenie
powiatu pod szczególną uwagę należy wziąć następujące obiekty:
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,
- Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu,
- Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach,
- Dom Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni.
W obiektach tych w przypadku powstania pożaru mogą wystąpić utrudnione warunki
ewakuacyjne ze względu na przebywanie w nich osób o ograniczonej zdolności poruszania
się. W obiektach szkół, hoteli, internatów, obiektach dyskotekowych, ośrodkach wypoczynku
letniego i zimowego, salach widowiskowych, których na terenie powiatu jest bardzo dużo,
należy liczyć się z ewakuacją osób tam przebywających, w tym dzieci w przypadku
powstania pożaru lub innego zdarzenia.
Ewakuacja osób w przypadku powstania pożaru może występować w obiektach
zamieszkania zbiorowego na terenie miast Myślenice, Dobczyce i Sułkowice, gdzie znajdują
się bloki mieszkalne do wysokości 5 kondygnacji budynku.
Osobną grupę stanowią obiekty zabytkowe usytuowane na terenie powiatu, w których
występuje zagrożenie pożarowe z racji palnych konstrukcji tych obiektów, braku dozoru i
urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych, nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych itp.
Obiekty te stanowią niejednokrotnie dużą wartość historyczną, stąd główna nasza uwaga
winna skupiać się na ich ochronie.
1
Do obszarów szczególnie zagrożonych pożarowo, w których mogą wystąpić pożary
przestrzenne na terenie powiatu, zaliczyć należy:
- zwarta zabudowa rynku oraz przylegających ulic w Myślenicach i Dobczycach,
- większe kompleksy leśne położone na terenach górzystych.
W przypadku pożaru w zwartej zabudowie należy liczyć się z możliwością ewakuacji
osób zagrożonych:
- w Myślenicach ok. 400 osób,
- w Dobczycach ok. 260 osób.
W przypadku pożaru większego kompleksu leśnego należy liczyć się z możliwością
ewakuacji 30 gospodarstw.
Obiekty najbardziej zagrożone usytuowane są w okolicach następujących
miejscowości: Poręba, Czasław, Kornatka, Lubień, Brzezowa, Jasienica, Kobielnik, Zasań,
Glichów, Zawadka, Bogdanówka, Skomielna Czarna, Tenczyn, Stróża.
Do zwalczania zagrożenia pożarowego na terenie powiatu powołana jest Jednostka
Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Myślenicach. Ponadto w większości miejscowości
zlokalizowane są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Spośród tych jednostek został utworzona kompania odwodowa wchodząca w skład
Małopolskiej Brygady Odwodowej (MBO).
Zagrożenie komunikacyjne:
Zagrożenia związane z transportem kołowym wynikają z przebiegu ważnego szlaku
komunikacyjnego z północy (przez Kraków) na południe Europy (przejście graniczne
w Chyżnem). Elementem wpływającym na wzrost zagrożeń w tym rejonie jest
niedostosowanie infrastruktury dróg do stale wzrastającego transportu ludzi i towarów.
Istniejąca na terenie sieć dróg komunikacyjnych powoduje duże zagrożenia.
Szczególnie duża ilość wypadków drogowych notowana jest na trasie Kraków – Zakopane,
która z Krakowa do Myślenic jest drogą szybkiego ruchu, natomiast od Myślenic do
Zakopanego jest jednopasmówką o dużym natężeniu ruchu. Inne drogi niebezpieczne na
terenie rejonu to:
- droga wojewódzka 967 Myślenice – Dobczyce – Gdów – Bochnia,
- droga krajowa Nr 52 Kraków – Krzywaczka – Wadowice.
Na podstawie statystyki zdarzeń stwierdzono, że najwięcej wypadków notuje się
w następujących miejscach:
- Myślenice na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą Bocheńską,
- Myślenice na ulicy Tarnówka,
- Stróża obok mostu na rzece Trzebunce,
- Pcim Łuczany i Krzczonówce,
- Głogoczów, Krzywaczka,
- Lubień skrzyżowanie,
- Skomielna Biała.
Patrz Ryc. Nr 1.
Do likwidacji zagrożeń drogowych i innych JRG posiada sprzęt wg wykazu.
samochód lekki ratownictwa technicznego – SLRT oraz samochód ciężki ratownictwa
technicznego – SCRT - wyposażone w 80 % w podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do
prowadzenia działań ratowniczych. Sprzęt hydrauliczny marki LUKAS pozwala wydobyć
poszkodowanych uwięzionych we wrakach samochodowych stosując operacje: rozcinania,
odginania, rozpierania, podnoszenia. Podstawowy sprzęt pneumatyczny typu VETTER
i HOLMATRO wysokiego i niskiego ciśnienia przeznaczone do podnoszenia i stabilizacji
pojazdów, konstrukcji bądź innych elementów, a także ramię do podnoszenia pojazdów
2
i innych elementów o ciężarze do 3,7 t. Dodatkowo niektóre jednostki OSP włączone do
KSRG posiadają sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego.
Zagrożenia chemiczno – ekologiczne:
Na terenie powiatu istnieją zakłady posiadające toksyczne środki przemysłowe.
Najwięcej toksycznych środków przemysłowych posiadają następujące zakłady:
1) Zakład Uzdatniania Wody „RABA” w Dobczycach ul. Nowowiejska 19:
- chlor skroplony – 6 t
Strefa skażeń śmiertelnych w promieniu 5 – 6 km zależnych od kierunku wiatru.
Poniższe zakłady posiadają niewielką ilość toksycznych środków produkcji:
1) Szpital Powiatowy w Myślenicach ul. Szpitalna 5:
- kwas solny – 1 t
2) Firma Handlowo – Usługowa „Efekt Bis” w Myślenicach:
- kwas siarkowy – 0,3 t
3) Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej PKS w Myślenicach:
- kwas siarkowy – 0,6 t
4) Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Unimil” w Dobczycach:
- amoniak 25% – 0,3 t
5) Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe „Krak – Gum” w Dobczycach:
- nadtlenek organiczny
6) Zakład „Elektral” Cynkowanie Ogniowe w Osieczanach:
- kwas solny – 4 t
7) Zakład Produkcyjny „Unifam” w Skomielnej Białej:
- siarczek cynku – 1 t
- siarczek żelaza – 0,8 t
8) Spółka „Wido Profil” w Myślenicach ul. Mickiewicza 40.
Z w/w zakładów 1 posiada opracowaną instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnego
zagrożenia:
1) MZWiK Kraków – Zakład Uzdatniania Wody „Raba” – Dobczyce,
Najbardziej zagrożonym zakładem jest Zakład Uzdatniania Wody „Raba” – Dobczyce,
gdzie znajduje się ok. 6 ton chloru. Bardzo dużym zagrożeniem ekologicznym jest także
przedostanie się do ujęcia wody pitnej środków chemiczych, materiałów pędnych poprzez
rzekę Rabę, płynącą wzdłuż drogi krajowej Nr 7 (spowodowane wypadkiem drogowym
pojazdu przewożącego substancje chemiczne i materiały pędne [ropopochodne] jak również
spowodowane wypuszczeniem do rzeki Raby lub jej dopływów substancji chemicznych lub
trujących). Zał. Nr 2.
Do likwidacji zagrożeń chemicznych i ekologicznych JRG przystępuje w oparciu o
posiadane neutralizatory, sorbenty i środki techniczne. Do przepompowywania i przetłaczania
substancji aktywnych chemicznie JRG posiada pompę beczkową zasilaną elektrycznie i
pompę ROSENBAUER napędzaną strumieniem wody. Do zbierania substancji
ropopochodnych z powierzchni wody używana jest pompa pływająca typu „Żabka”. JRG
Myślenice znajduje się sztywna zapora pomostowa, sorbcyjna, zastawka na rowy i małe cieki
oraz zbieracze olejowe.
Skażenie chemiczne może wystąpić na następujących trasach drogowych, po których
przewożone są materiały niebezpieczne:
Droga Krajowa Nr 7: Kraków – Pcim – Chyżne, Chyżne – Pcim – Kraków
Polimer perłowy spieniony – 6 razy do roku – jednorazowo 8 t,
3
Kwas fluorowodowy – 12 razy do roku – jednorazowo 13 t,
Siarczan żelazowy – 4 razy do roku – jednorazowo 20 t,
Bezwodnik kwasu malfinowego – 6 razy do roku – jednorazowo 24 t,
Inogranic Lemd – ilość roczna 1,445 kg,
Farby, roztwory żywic, rozcieńczalniki – ilość roczna ponad 300 t,
Toxic Liquid, Flammable – ilość roczna 38.252 kg,
Epoksypoliester – ilość roczna 14.622 kg.
Droga 967: krajowa Tarnów – Gdów – Dobczyce – Myślenice
chlor – 3 razy do roku – jednorazowo 4 t, raz do roku 2 t (w zbiornikach po 500 kg)
nitroceluloza – ilość roczna 19.400 kg,
luperox – ilość roczna 20 t,
farby, lakiery, rozpuszczalniki – ilość roczna 19.789 kg,
podtlenek azotu – ilość roczna 7.533 kg.
Droga krajowa Nr 52 i Nr 7: Bielsko –Głogoczów - Myślenice
chlor – 4 razy do roku po 2 t i 0,5 t (w zbiornikach po 500 kg)
Ponadto na drodze krajowej Nr 7: Chyżne – Myślenice – Kraków, przewożone są tranzytowo
następujące niebezpieczne materiały:
Pojemniki aerozolowe – ilość roczna 9.400 kg,
Podtlenek azotu – ilość roczna 360 butli,
Rozpuszczalnik benzynowy – ilość roczna 64.460 kg,
Hel – ilość roczna 19.460 kg.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ustalono, że trasą Myślenice –
Dobczyce przewożone są również kwasy oraz środki pożarowo niebezpieczne.
Środki ropopochodne dostarczane są w ruchu kołowym drogami do istniejących stacji
paliw na terenie powiatu oraz w ilości ok. 1000 t miesięcznie do ościennych powiatów,
głównie od strony Krakowa drogą krajową Nr 7 i od strony Bochni drogą wojewódzką Nr
967.
Drogą krajową Nr 7 z Nowego Targu i Krakowa, drogami na terenie powiatu,
przewożony jest propan – butan oraz gazy techniczne do istniejących stacji tankowania
pojazdów, punktów magazynowania, ładowania i wymiany tych gazów.
Parking dla około 60 pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
przewidziano na placu targowym w Myślenicach przy ul. Kazimierza Wielkiego. Patrz
Zał. Nr 2.
Zagrożenia radiacyjne:
Jedynym zakładem stanowiącym zagrożenie radiacyjne jest Kotłownia Uzdatniania
Wody „Raba” w Dobczycach przy ul. Nowowiejskiej 19. Zakład ten posiada czujnik z
izotopowym źródłem zamkniętym.
Likwidowanie zagrożeń radiologicznych może nastąpić w oparciu o Oddział Ochrony
Radiologicznej, Pracownie Skażeń Biologicznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Krakowie jak również Inspektora Ochrony Przed Promieniowaniem.
Powiadomienie w/w instytucji i specjalistów następuje poprzez WSKR Kraków. Działania
JRG ograniczają się do oznakowania miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu go przed dostępem
osób postronnych. Zał Nr 3.
4
Zagrożenia powodziowe:
Na terenie powiatu może wystąpić zagrożenie powodziowe w okresach długotrwałych
opadów głównie na rzece Raba. Tereny zagrożone to: Myślenice Zarabie, Pcim przysiółek
Łuczany aż do Stróży, Osieczany, poniżej zapory wodnej w Dobczycach.
Do likwidacji zagrożeń powodziowych są powołane w poszczególnych gminach
Komitety P. Powodziowe, które w oparciu o jednostki OSP, OC i inne służby lokalizują i
likwidują zagrożenia. Jednostki PSP z powiatu, w razie potrzeby przystępują do działań z
użyciem posiadanych środków transportu lub innego specjalistycznego sprzętu, którym
dysponują w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu akcji.
Na terenie powiatu myślenickiego możliwość powstania powodzi występuje
najczęściej w okresie wczesnej wiosny / roztopowym / i letnim.
Największe zagrożenie powodziowe stwarzają następujące rzeki: Raba, Krzczonówka,
Trzebunka, Krzyworzeka, Głogoczówka, Lubieńka, Harbutówka. Zalewają one
następujące tereny:
- rzeka Raba – Pcim – Łuczany aż do Stróży, Myślenice – Zarabie, Osieczany. W
przypadku powstania powodzi z terenów tych może zachodzić możliwość ewakuowania
około 600 osób z około 70 obiektów budowlanych.
- rzeka Krzczonówka – lewy brzeg rzeki obok miejscowości Krzczonów. W przypadku
powstania powodzi z terenów tych może zachodzić możliwość ewakuacji około 62 osób z
około 12 obiektów budowlanych.
- rzeka Trzebunka – obręb miejscowości Stróża i Trzebunia. W przypadku powstania
powodzi z terenów tych może zachodzić możliwość ewakuacji około 40 osób z około 7
obiektów budowlanych.
- rzeka Głogoczówka – obręb miejscowości Głogoczów, Krzyszkowice. W przypadku
powstania powodzi z terenów tych może zachodzić możliwość ewakuacji około 55 osób z
około 13 obiektów budowlanych.
- rzeka Krzyworzeka – miejscowość Stadniki oraz częściowo Czasław. W przypadku
powstania powodzi z terenów tych może zachodzić możliwość ewakuacji około 21 osób z
około 9 obiektów budowlanych.
- rzeka Lubieńka – miejscowość Lubień i Tenczyn. W przypadku powstania powodzi z
terenów tych może zachodzić możliwość ewakuacji około 120 osób z około 31 obiektów
budowlanych.
- rzeka Harbutówka – oraz rzeka Gościbia – miejscowość Sułkowice przy zbiegu rzek
Harbutówka – Gościbia od przysiółka Golonówka poprzez Węgry, Górki, stadion KS
„Gościbia”.
Na rzece Rabie na przełomie gmin Myślenice – Dobczyce znajduje się zbiornik wodny o
pojemności całkowitej 125 mln m sześciennych wody. Omawiana budowla hydrotechniczna
zapory składa się z:
- zapory czołowej /lewa część ziemna, prawa betonowa/,
- zapory ziemnej i betonowej /sekcji/,
- urządzeń upustowych ze sterowaniem segmentami i zasuwami.
Wysokość maksymalna zapory 30,6 m, długość zapory w koronie 617 m.
W przypadku katastrofy inżynieryjnej, tj. zerwania /pęknięcia/ zapory wskutek gwałtownej
fali powodziowej nastąpi zalanie terenów usytuowanych poniżej zapory. Awaria może
nastąpić w sposób gwałtowny i jest równoznaczna z całkowitym zniszczeniem budowli
piętrzącej wypływy wody ze zbiornika. Fala w postaci wału przebiegać może ruchem
nieustalonym na odcinkach stref poniżej zapory aż do rzeki Wisły. Wielkość terenu
zalewowego wynosi około 49,3 km, ilość osób do ewakuacji około 7000 Zał. Nr 4.
5
Głównymi mostami przebiegającymi przez akweny i rzeki powiatu są:
1. Mosty na rzece Raba :
- most żelbetonowy zlokalizowany w Myślenicach ul. Piłsudskiego, nośność 15 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Osieczanach, nośność 30 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Stróży, nośność 15 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Dobczycach, nośność 30 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Pcimiu, nośność 15 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Lubniu, nośność 15 ton.
2. Mosty na rzece Krzczonówka:
- most żelbetonowy zlokalizowany w Pcimiu, nośność 15 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Skomielnej Czarnej, nośność 15 ton.
3. Mosty na rzece Krzyworzeka:
- most żelbetonowy zlokalizowany w Czsławiu, nośność 15 ton,
- most żelbetonowy zlokalizowany w Wiśniowej, nośność 15 ton.
4. Mosty na rzece Bysinka:
- dwa mosty żelbetonowe zlokalizowane w Myślenicach, droga krajowa Nr 7 /Zakopianka/.
5. Most na rzece Harbutówka:
- most żelbetonowy zlokalizowany w Sułkowicach, nośność 16 ton.
6. Most na rzece Trzemeśnianka:
- most żelbetonowy zlokalizowany w Droginii, nośność 15 ton.
7. Most na rzece Lubieńka:
- most żelbetonowy zlokalizowany w Lubniu, droga krajowa Nr– 7, nośność 15 ton.
Dwa mosty żelbetonowe zlokalizowane w Brzączowicach o nośności 15 i 30 ton,
przebiegające przez skrajne obszary zalewu zbiornika w Dobczycach.
W przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego do wykonywania zadań należy
skierować patrole:
1. Tenczyn – przysiółek Morgi Sołtyskie – droga krajowa Nr 7 – rzeka Lubienka i Potok
Tenczyński.
2. Lubień – droga krajowa Nr 7 – lewy brzeg rzeki Lubieńka.
3. Krzczonów – lewy brzeg rzeki Krzczonówka, obserwacja wodowskazu na tej rzece.
4. Pcim – lewy brzeg rzeki Raby – rejon bazy magazynowej G.S., prawy brzeg części ról
Krawcy, Kolbiarze, Raźniaki, Druzgały.
5. Stróża – prawy brzeg rzeki Raby, role – Mentylowo, Spyrowo, Wójcikowo oraz
obserwacja wodowskazu na rzece Rabie, rejon rzeki Trzebunka przy skrzyżowaniu drogi
krajowej Nr 7 z drogą do Trzebuni.
6. Myślenice – odcinek drogi krajowej Nr 7 od skrzyżowania z drogą w kierunku Trzebuni
do skrzyżowania z ul. Słowackiego.
7. Myślenice – ul. Zdrojowa do skrzyżowania z drogą Trzemeśnia – Myślenice oraz most na
rzece Rabie przy ul. Słowackiego.
8. Myślenice – ul. Parkowa, ul. Piłsudskiego, ul. Mostowa – most na rzece Rabie i
obserwacja wodowskazu.
9. Droginia – most na rzece Trzemeśnianka, droga do skrzyżowania w kierunku Kornatki do
miejscowości Łęki.
10. Głogoczów – droga krajowa Nr 7 rejon rzeki Głogoczówka.
11. Stadniki, częściowo Czasław – rzeka Krzyworzeka.
12. Sułkowice – rejon przysiółków Golonówka, Węgry, Górki – ul. Zielona.
6
Zagrożenia wynikające z przebiegu linii energetycznych:
Przez teren powiatu przebiegają trzy rodzaje sieci energetycznych wysokiego napięcia
tj. linia:
- 400 kV
- 220 kV
- 110 kV
Linia napowietrzna 400 kV przebiega w kierunku zachód – wschód ze Skawiny przez
Mogilany, Dobczyce, Gdów w kierunku Bochni. Linia 220 kV przebiega ze Skawiny
w kierunku Bieżanowa przez gminy Myślenice, Pcim, Tokarnia w kierunku Rabki. Linia
110 kV przebiega ze Skawiny przez gminy Mogilany, Siepraw, Myślenice, druga z Myślenic
przez Bulinę, Wiśniową w kierunku Limanowej. Następna z Bieżanowa do Dobczyc przez
gminy w kierunku Bochni. W sieci linii 110 kV na terenie powiatu znajdują się stacje
transformatorowe 110 kV / 15 kV. Stacje te znajdują się w Myślenicach, Dobczycach. Z tych
stacji transformatorowych prowadzone są linie napowietrzne 15 kV. Istniejące na terenie linii
zagrożenia stanowią podczas silnego wiatru w czasie, w którym stykanie się przewodów
powoduje iskrzenie (zagrożenie pożarowe lub zerwanie linii) Patrz. Zał. Nr 3.
Do likwidacji zagrożeń wynikających z przebiegiem przez teren rejonu linii
elektrycznych wysokiego napięcia Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza przystępuje w pierwszej
kolejności w oparciu o środki łączności, będące na wyposażeniu Rejonowego Stanowiska
Kierowania (w przyszłości Powiatowego Stanowiska Kierowania) i Punktu Alarmowego w
celu powiadomienia Zakładu Energetycznego o konieczności wyłączenia prądu w danej linii
przesyłowej oraz zadysponowania wyspecjalizowanej ekipy elektryków. Do czasu
potwierdzenia wyłączenia prądu przez Zakład Energetyczny działania zastępów Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej PSP ograniczają się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
Zagrożenia wynikające z przebiegu gazociągów:
Na obszarze powiatu występują gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
Główne gazociągi wysokiego ciśnienia prowadzą:
- jeden GA 500 CN 64 od Bochni przez Nową Wieś, Siepraw w kierunku na Skawinę,
- drugi GA 300 CN 64 od Czechówki przez Polankę, Myślenice, Stróżę, Pcim, Lubień.
Ponadto znajdują się stacje redukcyjne I stopnia. Zał. Nr 3.
Do likwidacji zagrożeń wynikających z przebiegu przez ten teren rejonu gęstej sieci
gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia JRG przystępują przy ścisłej
współpracy z Zakładem Gazowniczym Kraków i Posterunkami Gazowymi w Myślenicach i
Dobczycach. Do zdarzenia dysponowane są samochody gaśnicze z JRG i jednostki OSP
wchodzące w skład KSRG. Dodatkowo strażacy z JRG Myślenice zostali przeszkoleni przez
kierownika Posterunku Gazowego w Myślenicach w zakresie awaryjnej obsługi stacji
redukcyjnej gazu II stopnia (średnie ciśnienie). Ponadto do Powiatowego Stanowiska
Kierowania zostały przekazane klucze do w/w stacji redukcyjnej przez Posterunek Gazowy w
Myślenicach.
Zagrożenia budowlane:
Na terenie powiatu mogą wystąpić katastrofy budowlane w budynkach zbiorowego
zamieszkania w miastach: Myślenice, Dobczyce, Sułkowice (osiedla mieszkaniowe – bloki)
na skutek klęsk żywiołowych lub podłożenia ładunku wybuchowgo, hydro – geologicznego
osunięcia się terenu na skutek długotrwałych opadów (góra zamkowa w Dobczycach),
katastrofy inżynieryjnej lub podłożenia ładunku wybuchowego na ujęciu wieżowym wody w
Dobczycach (zapora) – w wyniku katastrofy należy ewakuować 10.600 osób, wybuchu
urządzenia wysokociśnieniowego w kotłowni węglowej Fabryki Narzędzi „Kuźnia” w
7
Sułkowicach, urządzenia wysokociśnieniowego w kotłowni osiedlowej Spółdzielni „Zorza” w
Myślenicach, urządzenia wysokociśnieniowego w kotłowni węglowej „Krak – Gum” w
Dobczycach.
Zagrożenia budowlane stanowią możliwość powstania katastrofy budowlanej
związanej z posiadaniem urządzeń wysokociśnieniowych zlokalizowanych na terenie rejonu
oraz duża ilość mostów i wiaduktów. W przypadku powstania katastrofy budowlanej
zbiornika Dobczyckiego istnieje możliwość zalania wielu miejscowości znajdujących się
wzdłuż koryta rzeki Raba, aż do jego ujścia.
W przypadku zagrożenia budowlanego siły własne JRG może być niewystarczające i
do pomocy potrzebne będzie wsparcie oddziałów JRG Kraków, a także pomoc ludzi i sprzętu,
będącego na wyposażeniu niektórych zakładów pracy. Tutejsza Komenda PSP posiada pewne
uzgodnienia pisemne, dotyczące dysponowania tego sprzętu. Pozostaje do uzgodnienia
kwestia prawna i forma refinansowania kosztów poniesionych przez inne służby
współdziałające przy zdarzeniu.
Zagrożenia wysokościowe:
Na terenie powiatu zagrożenie wysokościowe może nastąpić w dwóch przypadkach:
- ratowanie ludzi z wysokości w przypadku awarii kolejki linowej na górę Chełm w
Myślenicach,
- ratowanie ludzi z głębokości w przypadku zasypania w studni lub wykopach.
Do likwidacji zagrożenia wysokościowego związanego z kolejka linową dysponowany
jest Samochód Lekki Ratownictwa Technicznego – SLRT, a w razie potrzeby grupy
specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej oraz GOPR – u, inny specjalistyczny sprzęt,
który jest ściągany na miejsce zdarzenia poprzez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji
Ratownictwa lub w oparciu o odpowiednie uzgodnienia zawarte wcześniej z zakładami pracy,
za pośrednictwem Powiatowego Stanowiska Kierowania.
Zagrożenia lotnicze – wynikające z przebiegu korytarzy powietrznych:
Cały teren powiatu pokryty jest lotniczymi korytarzami powietrznymi zarówno dla
lotnictwa cywilnego jak i wojskowego. Zachodzi więc prawdopodobieństwo zagrożenia
katastrofą lotniczą.
Zagrożenia materiałami wybuchowymi lub podłożenia ładunku wybuchowego:
Na terenie powiatu nie stwierdzono składowisk materiałów wybuchowych.
Najbardziej narażone na podłożenie ładunku wybuchowego są obiekty użyteczności
publicznej, szkoły, stacje paliw, obiekty administracji samorządowej, budynki mieszkalne,
zakłady pracy, zapora wodna w Dobczycach.
Zagrożenia epidemią:
Stan epidemiczny uznaje się w razie wystąpienia zachorowań lub podejrzeń
zachorowania na dżumę, cholerę, żółtą gorączkę, innych chorób dotychczas nieznanych lub
znanych chorób zakaźnych przy znacznym wzmożeniu liczby zachorowań zwłaszcza w
sposób uniemożliwiający załatwienie liczby wizyt i porad bez zaangażowania dodatkowych
sił i środków oraz potrzeby izolacji osób z bezpośredniej styczności z wymienionymi
chorobami.
Na terenie województwa lub jego części stan epidemiczny ogłasza Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
8
W stanie zagrożenia epidemicznego SPZOZ Oddział Zakaźny oraz Oddział
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Myślenicach dla izolacji chorych wydziela 46 łóżek. Ponadto
do działań tych włączony zostaje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach.
Zestawienie zdarzeń - pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe
(w układzie gmin wchodzących w skład powiatu myślenickiego za okres 2000 - 2004 r.)
3.12. Epidemiologia chorób zakaźnych.
Stan epidemiczny uznaje się w razie wystąpienia zachorowań lub podejrzeń
zachorowania na dżumę, cholerę, żółtą gorączkę, innych chorób dotychczas nieznanych lub
znanych chorób zakaźnych przy znacznym wzmożeniu liczby zachorowań zwłaszcza w
sposób uniemożliwiający załatwienie liczby wizyt i porad bez zaangażowania dodatkowych
sił i środków oraz potrzeby izolacji osób z bezpośredniej styczności z wymienionymi
chorobami.
Na terenie województwa lub jego części stan epidemiczny ogłasza Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
W stanie zagrożenia epidemicznego SPZOZ Oddział Zakaźny oraz Oddział Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Myślenicach dla izolacji chorych wydziela 46 łóżek. Ponadto do działań tych
włączony zostaje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach.
Tab. Nr 6. Epidemiologia chorób zakaźnych na terenie powiatu - rok 2004
Jednostka chorobowa
Salmonelozy- zatrucia pokarmowe
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
Ilość zachorowań
36
ogółem: 73
w tym dzieci do lat 2: 38
Wirusowe i inne określone
zakażenia jelitowe
Różyca
Szkarlatyna (płonica)
Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych
Róża
Choroba z Lyme (krętkowica
kleszczowa)
Pokąsanie osób przez zwierzęta
podejrzane o wściekliznę lub
zanieczyszczenie śliną tych
zwierząt, po których podjęto
szczepienia przeciw wściekliźnie
Ospa wietrzna
Różyczka
Wirusowe zapalenie wątroby
typu B
Świnka (nagminne zapalenie
przyusznicy)
Mononukleoza zakaźna
Toksoplazmoza
Ilość hospitalizacji
29
ogółem: 52
w tym dzieci do lat 2: 25
ogółem: 126
ogółem: 123
w tym dzieci do lat 2: 88
w tym dzieci do lat 2: 86
1
3
9
1
0
9
28
29
22
1
79
0
490
5
4
3
0
3
309
15
11
4
11
1
9
Tasiemczyce
Grypa
1
ogółem: 2 439
0
ogółem: 6
w tym dzieci (0-14lat): 775
w tym dzieci (0-14lat): 0
3.13. Stany zagrożenia zdrowia i życia .
Tab. Nr 7. Przypadki chorobowe powodujące zagrożenie życia na obszarze powiatu
myślenickiego w roku 2003
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przypadek
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu nerwowego
Choroby psychiczne
Choroby położnicze i ginekologiczne
Choroby zakaźne
Zagrożenia okołoporodowe
Wypadki i urazy mechaniczne
Zatrucia
2003
922
88
85
56
23
158
4
163
163
Tab. Nr 8. Hospitalizacja pacjentów w stanach powodujących zagrożenie dla życia wg
podziału na grupy chorobowe i wiekowe w 2004 r.
Ogółem
w przypadkach
powodujących
zagrożenie dla
życia
<14
15-64
>64
lat
lat
lat
Grupy chorobowe
<14
lat
A00-B99
C00-D48
D50-D89
E00-E90
F00-F99
G00-G99
H00-H95
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
M00-M99
N00-N99
O00-O99
P00-P96
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Nowotwory
Choroby krwi
Zaburzenia wydzielania
wewnętrznego, stanu odżywiania i
przemiany metabolicznej
Zabu rzenia psychiczne i zaburzenia
zachowania
Choroby układu nerwowego
Choroby oka i ucha
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu trawiennego
Choroby skóry i tkanki podskórnej
Choroby układu kostno-stawowego,
mięśniowego i tkanki łącznej
Choroby układu moczowo- płciowego
Ciąża, poród i połóg
Niektóre stany rozpoczynające się w
okresie okołoporodowym
15-64
lat
>64
lat
237
328
81
29
70
26
0
11
34
190
28
72
200
38
113
0
8
12
97
3
16
113
3
30
3
36
24
0
17
11
31
11
7
561
251
35
299
17
1012
311
720
26
203
7
1414
470
368
16
8
0
3
46
40
5
207
1
352
138
210
2
171
0
710
331
138
0
8
119
37
0
0
0
44
933
185
2
14
26
0
137
1551
3
0
0
0
2
112
3
0
0
10
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
V01-Y98
Z00-Z99
Wady rozwojowe wrodzone,
zniekształcenia i aberracje
Objawy, cechy chorobowe oraz
nieprawidłowe wyniki badań
Urazy, zatrucia
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i
zgonu
Czynniki wpływające na stan zdrowia i
kontakt ze służbą zdrowia
Ogólna liczba hospitalizacji w 2004r.
16
0
0
5
0
0
44
185
105
6
31
21
141
0
688
9
208
2
29
0
203
7
91
2
420
0
0
0
0
0
6527
3471
195
1483
1673
1991
Tab.Nr 9. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w podziale na grupy wiekowe
wraz z uwzględnieniem interwencji w przypadkach powodujących zagrożenie życia w
2004r.
Zespół reanimacyjny
„R” Myślenice
Przedziały wiekowe
<14
15-64
>64
lat
lat
lat
Interwencje zespołów ratownictwa medycznego
Wyjazdy ogółem :
W tym do przypadków powodujących zagrożenie dla życia lub
zdrowia (w podziale na przyczyny):
A00-B99
C00-D48
D50-D89
E00-E90
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Nowotwory
Choroby krwi
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i
przemiany metabolicznej
131
1215
750
38
359
326
1
0
0
0
0
0
13
1
6
10
0
13
F00-F99
G00-G99
H00-H95
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
Zabu rzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Choroby układu nerwowego
Choroby oka i ucha
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu trawiennego
Choroby skóry i tkanki podskórnej
0
4
0
1
7
0
0
7
33
0
104
12
7
1
1
4
0
211
30
7
0
M00-M99
N00-N99
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
Choroby układu moczowo- płciowego
0
0
0
3
0
0
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
V01-Y98
Ciąża, poród i połóg
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań
Urazy, zatrucia
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
0
1
0
6
14
4
8
0
0
30
117
17
0
0
0
24
24
2
Z00-Z99
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
0
0
0
107
904
11,49
620
Liczba wyjazdów zakończonych hospitalizacją pacjenta
Średnia dzienna liczba wyjazdów zespołów wyjazdowych
11
Tab.Nr 10. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w podziale na grupy
wiekowe wraz z uwzględnieniem interwencji w przypadkach powodujących zagrożenie
życia w 2004r.
Zespół reanimacyjny
„W” Dobczyce
Przedziały wiekowe
<14
15-64
>64
lat
lat
lat
Interwencje zespołów ratownictwa medycznego
Wyjazdy ogółem :
w tym do przypadków powodujących zagrożenie dla życia lub
zdrowia (w podziale na przyczyny):
A00-B99
C00-D48
D50-D89
E00-E90
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Nowotwory
Choroby krwi
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i
przemiany metabolicznej
71
687
457
13
146
165
0
0
0
0
0
0
5
0
4
4
0
1
F00-F99
G00-G99
H00-H95
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
Zabu rzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Choroby układu nerwowego
Choroby oka i ucha
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu trawiennego
Choroby skóry i tkanki podskórnej
0
1
0
1
1
0
0
5
10
0
37
4
5
0
0
2
0
104
16
7
0
M00-M99
N00-N99
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
Choroby układu moczowo- płciowego
0
0
0
0
0
0
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
V01-Y98
Ciąża, poród i połóg
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań
Urazy, zatrucia
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
0
0
1
4
5
0
5
0
0
30
36
5
0
0
0
22
9
0
Z00-Z99
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
0
0
0
43
424
6,63
321
Liczba wyjazdów zakończonych hospitalizacją pacjenta
Średnia dzienna liczba wyjazdów zespołów wyjazdowych
Tab.Nr 11. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego w podziale na grupy
wiekowe wraz z uwzględnieniem interwencji w przypadkach powodujących zagrożenie
życia w 2004r.
Interwencje zespołów ratownictwa medycznego
Zespół reanimacyjny
„W” Pcim
Przedziały wiekowe
12
Wyjazdy ogółem :
w tym do przypadków powodujących zagrożenie dla życia lub
zdrowia (w podziale na przyczyny):
Choroby zakaźne i pasożytnicze
A00-B99
C00-D48
D50-D89
E00-E90
Nowotwory
Choroby krwi
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i
przemiany metabolicznej
<14
lat
15-64
lat
>64
lat
66
551
306
19
145
127
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
1
F00-F99
G00-G99
H00-H95
I00-I99
J00-J99
K00-K93
L00-L99
Zabu rzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Choroby układu nerwowego
Choroby oka i ucha
Choroby układu krążenia
Choroby układu oddechowego
Choroby układu trawiennego
Choroby skóry i tkanki podskórnej
0
1
0
0
3
2
0
8
8
0
33
16
3
0
0
0
0
62
19
1
0
M00-M99
N00-N99
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
Choroby układu moczowo- płciowego
0
0
0
0
0
0
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R00-R99
S00-T98
V01-Y98
Ciąża, poród i połóg
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań
Urazy, zatrucia
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
0
0
0
6
6
0
3
0
0
22
41
8
0
0
0
26
13
1
Z00-Z99
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
1
0
0
48
361
5,08
235
Liczba wyjazdów zakończonych hospitalizacją pacjenta
Średnia dzienna liczba wyjazdów zespołów wyjazdowych
Tab. Nr 12. Analiza przypadków chorobowych powodujących zagrożenie dla życia w
2004r.
Ogółem
Zachorowania
w domu –
zespół „R”
Myślenice
1
(2+3+5)
2
19 280
496
Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych
Z liczby ogółem
W
W miejscu wypadku – zespół „R” Myślenice
ambulatorium/SOR
Razem
W tym:
Dzieciom
w wieku
Razem
W tym
w
w
w ruchu
0-14 lat
dzieci
pracy domu
uliczno0-14 lat
drogowym
3
4
5
6
7
8
9
(z rubryki 5)
(6+7+8)
18 605
3 059
179
17
84
78
19
Tab. Nr 13. Analiza przypadków chorobowych powodujących zagrożenie dla życia w
2004r.
Ogółem
Zachorowania
w domu –
zespół „W”
Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych
Z liczby ogółem
W
W miejscu wypadku – zespół „W” Dobczyce
ambulatorium/SOR
Razem
W tym:
Dzieciom
13
Dobczyce
Razem
1
(2+3+5)
2
3
18 905
244
18 605
W tym
dzieci
0-14 lat
4
3 059
w
pracy
w
domu
5
(6+7+8)
6
7
56
5
w ruchu
ulicznodrogowym
8
w wieku
0-14 lat
9
(z rubryki 5)
26
25
5
Tab. Nr 14. Analiza przypadków chorobowych powodujących zagrożenie dla życia w
2004r.
Ogółem
Zachorowania
w domu –
zespół „W”
Pcim
1
(2+3+5)
2
18 878
204
Liczba osób którym udzielono świadczeń medycznych
Z liczby ogółem
W
W miejscu wypadku – zespół „W” Pcim
ambulatorium/SOR
Razem
W tym:
Dzieciom
w wieku
Razem
W tym
w
w
w ruchu
0-14 lat
dzieci
pracy domu
uliczno0-14 lat
drogowym
3
4
5
6
7
8
9
(z rubryki 5)
(6+7+8)
18 605
3 059
69
8
32
29
6
IV.
POSIADANE W ROKU 2004 ŚRODKI DLA ZABEZPIECZENIA
MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM.
4.1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Zgodnie z określonym harmonogramem prac i nakładów finansowych zawarty m.inn.
w powiatowych planach medycznych działań ratowniczych za lata poprzednie - podpisane
zostało Porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu w Myślenicach, Dyrektorem SPZOZ w
Myślenicach i Komendantem Powiatowym PSP o utworzeniu Zintegrowanego Stanowiska
Kierowania w Komendzie Powiatowej PSP wraz z Regulaminem Organizacyjnym.
Podpisanie Porozumienia i przyjęcie Regulaminu pozwoliło na przejście dyspozytorów
medycznych ze Stacji Pomocy Doraźnej do pomieszczeń Komendy PSP z dniem 1 marca
2004.
Zapewni to lepszą koordynację działań służb ratowniczych i poprawi efektywność ich
działań. W związku z tym iż w przekonaniu wszystkich Starostów, nie ma możliwości
właściwego wypełniania zadań w połączonych CPR - oczekujemy, iż w roku 2006
Zintegrowane Stanowisko Kierowania zostanie przekształcone w CPR i wskazane przez
Wojewodę Małopolskiego do finansowania w ramach systemu ratownictwa medycznego.
Wyposażenie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania :
4.2. Podmioty ratownictwa medycznego
I.
Powiatowy szpital w Myślenicach liczący 355 łóżek z szpitalnym oddziałem
ratunkowym I-szego poziomu referencyjnego (SOR), oddziałem chirurgii ogólnej z
pododdziałem chirurgii urazowo - ortopedycznej, oraz oddziałem intensywnej terapii.
Do końca marca b.r. zostaną dokończone prace dostosowawcze w celu spełnienia wszystkich
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szpitalnego
14
oddziału ratunkowego (Dz.U. nr 74 poz.687). SPZOZ w Myślenicach posiada kontrakt na
udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Od 1 kwietnia 2004, po
spełnieniu wymogów - w pełnym finansowaniu, jak pozostałe SOR- y w województwie
małopolskim.
1)
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul.Szpitalna 2
32-400 Myślenice
tel. centrala 273 03 55, 273 02 00
tel. Dyrekcja 372 06 70, 273 03 24
Izba Przyjęć 273 02 03
Łączność bezprzewodowa z Izbą Przyjęć kanał 8 MHz "Motorola"
Tab. Nr 15.
WYPOSAŻENIE I STRUKTURA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
SPZOZ MYŚLENICE -OCENA STOPNIA PRZYGOTOWANIA DO SPEŁNIENIA
WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA :
Zakres spełnienia wymagań i planu
dostosowania oddziału do wymagań
Rozporządzenia
Lokalizacja na poziomie wejścia dla pieszych Spełnia
i wjazdu ambulansów
Osobne wejście dla pieszych, oddzielone od
Realizacja do końca marca 2004.
trasy wjazdu ambulansów
Zadaszone wejście i wjazd, obszar wjazdu
Realizacja do końca marca 2004.
zamykany i otwierany automatycznie.
Obszar wjazdu przelotowy dla ruchu
Spełnia
ambulansów zapewnia bezkolizyjny podjazd
dwóch ambulansów jednocześnie.
Wejście i dojazd do oddziału niezależnie od
Spełnia
innych wejść i dojazdów do szpitala.
Łatwa komunikacja z oddziałem anestezj. i
Spełnia
Intens. Terapii, blokiem operacyjnym,
oddziałęm diagnostyki obrazowej i windą.
Własne bezkolizyjne trakty komunikacyjne
Spełnia
niezależne od ogólnodostęnych traktów
szpitalnych.
Miejsce do lądowania śmigłowca
Lądowisko zapewnia dojazd karetki do
ratunkowego oddalone od szpitala do 4 min
szpitala w ciągu 1 min.
transportu ambulansem ratunkowym
Szpital posiada w swoich strukturach :
Spełnia
Oddział Chirurgii Ogólnej z częścią
ortopedyczno-urazową,
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pracownię Diagnostyki Obrazowej
Laboratorium Diagnostyczne
Lokalizacja i warunki techniczne
Obszar segregacji medycznej i przyjęć
zlokalizowany przy wejściu i wjeździe
Spełnia
15
ambulansów umożliwia bezkolizyjny
transport pacjenta do innych obszarów.
Umożliwia jednoczesne przyjęcie i
segregację medyczną czterech pacjentów.
Stanowisko rejestratora medycznego
wyposażone w sprzęt komputerowy służący
do rejestracji pacjentów oraz łączność
wewnątrzszpitalną.
Środki łączności pomiędzy CPR, zespołami
wyjazdowymi a oddziałem, system
bezprzewodowego przywoływania osób.
Stanowisko dekontaminacji.
Obszar resuscytacyjno -zabiegowy złożony z
jednej sali z dwoma stanowiskami
resuscytacyjnymi, sali zabiegowej i sali
gipsowej. Powierzchnia przeznaczona na
jedno stanowisko resuscytacyjno-zabiegowe
wynosi 20 m2.
Wyposażenie obszaru resuscytacyjnozabiegowego:
Stół zabiegowy z lampą operacyjną na jedno
stanowisko obszaru resuscytacyjnozabiegowego
Aparat do znieczulenia mobilny, jeden na
dwa stanowiska obszaru
Zestaw monitorowania czynności życiowych
(Ekg,NBP,SaO2,ETCO2)
Respirator z możliwością wykorzystywania
do czynności transportowych
Defibrylator z funkcją kardiowersji i opcją
elektrostymulacji serca
Pompa infuzyjna
Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych,
jeden na dwa stanowiska
Strzykawki automatyczne
Ssak elektryczny
Po dwa gniazda : tlenowe, sprężonego
powietrza, ssania z centralnego źródła.
Sala zabiegowa do wykonywania drobnych
zabiegów chirurgicznych o powierzchni 20
m2 .
Spełnia
Realizacja do końca marca 2004.
Realizacja do końca marca 2004.
Spełnia w 50 % (wyposażone jedno
stanowisko)
Spełnia
Spełnia
Spełnia
Konieczny zakup
Realizacja do końca marca 2004r.
Realizacja do końca marca 2004r.
Realizacja do końca marca 2004r.
Realizacja do końca marca 2004r.
Spełnia
Spełnia
Realizacja do końca marca 2004.
16
Wyposażenie sali zabiegowej :
Stół zabiegowy z lampą operacyjną
Aparat do znieczulenia wraz z monitoringiem
Gniazdo tlenowe, sprężonego powietrza i
ssania z centralnego źródła w ilości po dwa
Gniazda elektryczne w ilości nie mniej niż
10
Stanowisko narzędziowe chirurgiczne
Konieczny zakup
Spełnia
Spełnia
Spełnia
Spełnia
Sala gipsowa o powierzchni 12 m2
wyposażona w gniazdo tlenowe, sprężonego
powietrza, ssania w ilości po jednym oraz
gniazda elektryczne w ilości 6.
Pozostałe wyposażenie obszaru
resuscytacyjno - zabiegowego :
Przewoźny zestaw RTG z ramieniem i torem
wizyjnym
Analizator parametrów krytycznych
Przewoźny aparat USG
Całodobowa dostępność bronchoskopu,
laryngofiberoskopu, gastrofiberoskopu
Spełnia
Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii.
Powierzchnia przeznaczona na jedno
stanowisko na sali wielołóżkowej minimum
18 m2. Wyposażenie wg standardów
zawartych w rozporządzeniu o oddziałach
Anestezjiol. i Int. Terapii.
Obszar obserwacji . Cztery stanowiska o
powierzchni 12 m2 każde.
Wyposażenie obszaru obserwacji :
Zestaw monitorowania czynności życiowych
(EKG, NBP,SaO2, temp.) jeden na każde
stanowisko.
Możliwość biernej tlenoterapii, prowadzenia
infuzji dożylnych, podjęcia natychmiastowej
resuscytacji z defibrylacją i udrożnieniem
dróg oddechowych
Przenośny zestaw resuscytacyjny z
niezależnym źródłem tlenu i respiratorem
transportowym
Defibrylator z zestawem łyżek dla dorosłych
i dzieci, z pięcioma odprowadzeniami EKG i
dwufazową falą defibrylacji.
Gniazdo tlenu, powietrza i próżni jedno na
każde stanowisko.
Ssak elektryczny, jeden na cztery stanowiska
Obszar konsultacyjny . Gabinety do badań
lekarskich połączone wewnętrznym traktem
Realizacja do końca marca 2004.
Spełnia
Konieczny zakup
Spełnia
Spełnia
Realizacja do końca marca 2004.
Konieczność zakupu
Spełnia
Spełnia
Konieczność zakupu
Spełnia w 75% (trzy stanowiska)
Spełnia
Realizacja do końca marca 2004.
17
komunikacyjnym.
Obszar laboratoryjno diagnostyczny.
Wyposażenie umożliwiające wykonanie
podstawowych badań laboratoryjnych,
diagnostykę obrazową - USG w miarę
możliwości CT.
Realizacja do końca marca 2004.
Struktura organizacyjna - Oddział posiada stałą obsadę personelu lekarskiego,
pielęgniarskiego i pomocniczego.
Obecnie obowiązki ordynatora pełni Kierownik Stacji Pomocy Doraźnej
Obowiązki Oddziałowej Pełni Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć .
Personel lekarski : 1 etat na stałe oraz lekarze delegowani 1 z oddziału chirurgii i 1 z oddziału
wewnętrznego, w miarę potrzeb delegowani są również inni specjaliści.
Etaty ogółem
LEKARZE:
Kierownik Oddziału - Ordynator
Asystenci
Lekarze specjaliści innych oddziałów szpitala:
Chirurg
Internista
Pediatra
Ginekolog - Położnik
Neurolog
PIELĘGNIARKI I SANITARIUSZE RATOWNICY:
Pielęgniarka Oddziałowa
Pielęgniarki oddziału
Pielęgniarki zespołów wyjazdowych
Sanitariusze - ratownicy
PERSONEL NIŻSZY:
Salowe
PERSONEL POMOCNICZY:
Kierowcy
Sekretarka
Etaty "w danym czasie"
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
6
12
1
3
1
3
7
1
21
1
5
1
1
1
II.
Stacja Pomocy Doraźnej w Myślenicach wraz z podstacjami w Dobczycach i Pcimiu
Stacja Bazowa Myślenice - 1 zespół "R"
Podstacja SPD w Dobczycach - 1 zespół "W"
Podstacja SPD w Pcimiu - 1 zespół "W"
Aktualna liczba ambulansów w Powiecie Myślenickim wynosi - 3.
Tab. Nr 16. Ilość ambulansów i ich rodzaj w roku 2004
Miejsce
stacjonowania
Rodzaj
Zespołu
Ilość
Typ
ambulansu
Rok
prod.
Obszar
Działania
Obsługiwana
populacja
Najbardziej
Oddalone
Czas dojazdu
do najbardziej
18
Zespołu
ratownictwa
medycznego
SPD Myślenice
Ambulansu
„R”
1
Podstacja SPD „W”
Pcim
Podstacja SPD „W”
Dobczyce
1
1
(km2)
Miejsce
dojazdu
Mercedes
1999
Benz 312 TD
Sprinter
Fiat Ducato
2000
246,07
58055
20 km
oddalonego
miejsca
w
warunkach
standardowych
20 min
156,6
17268
20 km
20 min
Citroen
2000
Jumper 2,5 D
194,9
25251
21 km
23 min
Karetka „R” z Myślenic świadczy usługi dla gmin : Myślenice, Sułkowice i częściowo
Siepraw
Karetka „W” Pcim świadczy usługi dla gmin : Pcim, Tokarnia i w razie wezwania
Pogotowia w Rabce, dla Gminy Lubień
Karetka „W” Dobczyce świadczy usługi dla gmin : Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa,
częściowo Siepraw i w razie wezwania Pogotowia w Wielicze, dla gminy Gdów
STACJA POMOCY DORAŹNEJ
Myślenice
32- 400 Myślenice
ul. Mickiewicza 39
tel. alarmowy 998
tel.273 03 44
tel. 272 01 80
Łączność bezprzewodowa kanał 8 MHz „Motorola”
Brak jest obustronnej łączności pomiędzy Stacją SPD oraz karetką w następujących
miejscowościach :
Sułkowice, Harbutowice, Krzczonów, Skomielna Biała, Węglówka, Czasław
Łączność jednostronna Stacja SPD – karetka (zespół karetki słyszy Stację, natomiast nie może
przekazać wiadomości zwrotnej) jest w następujących miejscowościach : Dąbie, Zegartowice,
Sawa, Bojańczyce, Gruszów, Krzesławice, Kawec – dół, Żerosławice, Konary – pętla,
Włosań – dół, Biertowice, Krzywaczka, Skomielna Czarna, Bogdanówka – dół.
W związku z powyższym zakupiono telefony komórkowe, które zapewniają łączność.
PODSTACJA W DOBCZYCACH
32-410 Dobczyce
Rynek 16
tel. 271 37 36
Łączność bezprzewodowa kanał 8 MHz „Motorola”
PODSTACJA W PCIMIU
32 -432 Pcim
tel. 274 91 57
Łączność bezprzewodowa kanał 8 MHz „Motorola”
Tab.Nr 17. OPIS STANDARDU WYPOSAŻENIA AMBULANSÓW „R” „W” SPD
MYŚLENICE
19
WYKAZ SPRZĘTU I APARATURY
REANIMACYJNEGO „R”
W WYPOSAŻENIU
AMBULANSU
-umowa o świadczeniu z zakresu Pomocy Doraźnej
Rodzaj zespołu
Lp
NAZWA SPRZĘTU
1.
Aparat do RR pediatryczny przenośny
2.
Aparat do RR przenośny
3.
Aparat do RR stacjonarny
4.
Butla tlenowa z reduktorem 2l.przenośna
5.
Butle tlenowe z reduktorem 10 l.ins.stała
6.
Defibrylator CARDIO – AID
7.
Deska ortop.-pediatr. PEDI - PAC
8.
Deska ortopedyczna
9.
Glukometr
10.
Kamizelka KEDA
11.
Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych
12.
Kołnierze ortopedyczne dla dzieci
13.
Komplet rurek intubacyjnych
14.
Komplet rurek intubacyjnych pediatr.
15.
Komplet szyn pneumatycznych
16.
Laryngoskop z kompletem łyżek
17.
Laryngoskop z kompletem łyżek pediatr.
18.
Neseser sanitariusza z lekami podst.
19.
Nosidło medyczne w zastęp.krzesło kard.
20.
Nosze podbierakowe
21.
Pojemnik na odpady medyczne
22.
Pompa infuzyjna bateryjno - sieciowa
23.
Pompa podciśnieniowa w instalacji stałej
24.
Pulsoksymetr stacjonarny
25.
Respirator stacjonarny
26.
Respirator przenośny
27.
Resuscytator oddechowy dla dorosłych
28.
Resuscytator oddechowy pediatryczny
29.
Spodnie pneumatyczne
30.
Ssak elektryczny bateryjny
31.
Ssak mechaniczny TWIN PUMP
32.
Stetoskop lekarski
33.
Torba przenośna z mat.opatrunkowymi
34.
Uniwersalne unieruchomienie głowy
35.
Walizka aluminiowa z lek.do reanimacji
36.
Walizka reanimacyjna dla dorosłych
37.
Walizka reanimacyjna pediatr.
38.
Zestaw do oparzeń
39.
Zestaw porodowy
40.
Zestaw szyn Kramera
41.
Aparaty do szybkiego toczenia płynów
42.
Aparaty do toczenia płynów
43.
Elektrody samoprzylepne
44.
Folia aluminiowa
45.
Folia do przykrycia zwłok
46.
Inst.tlenowa 2 źródła poboru tlenu
47.
Kleszczyki Magilla
48.
Kleszczyki naczyniowe Peana
49.
Komplet pościeli do wymiany
50.
Latarka
51.
Łopatki drewniane do języka
52.
Maski do tlenoterapii dla dor.i dzieci
53.
Miska nerkowata
54.
Nożyczki opatrunkowe
55.
Pojemnik na zużyte igły
56
Probówki do pobierania krwi
57
Prowadnica do rurek intubacyjnych
58.
Reduktory ze szybkozłączkami
59.
Rękawiczki jednorazowe
60.
Rękawiczki sterylne
61.
Sonda żołądkowa
62.
Staza
63.
Worki na mocz
3114
TYP /FIRMA
S &W
FERNO
FERNO
MEDISENSE
FERNO
ROK PROD.
1994
FERNO
IVAC
NELLCOR
ORIS
AUTOWENT
2000
1992
1994
LIFE SUPPORT
IMPACT
1997
FERNO
FARUM
ROK ZAK.
1998
1971
1998
1986
1990
1995
1998
1998
1999
1998
1998
1998
1999
1999
1998
1998
1983
1997
1998
1998
1997
1998
1995
1994
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1998
1997
1998
1998
1999
1997
1999
ATEST
20
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Worki na śmieci
Zestaw cewników do odsysania
Zestaw do cewnikowania pęcherza mocz.
Zestaw igieł
Zestaw kraników
Zestaw strzykawek
Zestaw wkłuć dożylnych
Tab.Nr 18. WYKAZ SPRZĘTU I APARATURY W WYPOSAŻENIU AMBULANSU
WYPADKOWEGO „W”
umowa o świadczeniu z zakresu Pomocy Doraźnej
Rodzaj zespołu
3112
lp
NAZWA SPRZĘTU
TYP /FIRMA
1.
Aparat do RR przenośny
2.
Aparaty do szybkiego toczenia płynów
3.
Aparaty do toczenia płynów
4.
Butla tlenowa z reduktorem 2l.przenośna
5.
Butle tlenowe z reduktorem 10 l.ins.stała
6.
Defibrylator bateryjny przenośny
LIFEPACK 5
7.
Deska ortop.-pediatr. PEDI - PAC
FERNO
8.
Deska ortopedyczna
FERNO
9.
Folia aluminiowa
10.
Folia do przykrycia zwłok
11.
Glukometr
MEDISENSE
12.
Igły do wkłuć dożylnych
13.
Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych
14.
Kołnierze ortopedyczne dla dzieci
15.
Krzesełko kardiologiczne
16.
Laryngoskop dla dorosłych
17.
Laryngoskop z kompletem łyżek pediatr.
18.
Latarka
19.
Miska nerkowata
20.
Nosze podbierakowe
FERNO
21.
Nożyczki do cięcia różnych materiałów
22.
Pojemnik na odpady medyczne
23.
Pojemnik na zużyte igły
24.
Pulsoksymetr bateryjny przenośny
OHMEDA
25.
Resustytator oddechowy dla dorosłych
26.
Resustytator oddechowy pediatryczny
27.
Ssak elektryczny bateryjny
IMPACT
28.
Staza
29.
Stetoskop lekarski
30.
Szyny wyciągowe kończyn doln.
FERNO
31.
Torba opatrunkowa
32.
Torba reanimacyjna
33.
Torba sanitariusza z kompletem leków
34.
Uniwersalne
unieruchomienie głowy
podst.
35.
Worki na śmieci
36.
Zestaw cewników do odsysania
37.
Zestaw igieł
38.
Zestaw porodowy
39.
Zestaw strzykawek
40.
Zestaw szyn Kramera
41.
Ampułki do przetaczania krwi
42.
Instal.tlenowa 2 źródła pobierania tlenu
43.
Kleszczyki Magilla
44.
Kleszczyki naczyniowe Peana
45.
Komplet pościeli do wymiany
46.
Łopatki drewniane do języka
47.
Maski do tlenoterapii dla dorosłych i dzieci
48.
Nożyczki opatrunkowe
49.
Prowadnica do rurek intubacyjnych
50.
Reduktory z szybkozłączkami
51.
Rękawiczki jednorazowe
52.
Rekawiczki sterylne
53.
Sonda żołądkowa
54.
Worki na mocz
55.
Zestaw do cewników do pęcherza mocz.
ROK PROD.
ROK ZAK.
1990
1986
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1993
1983
1983
1998
1997
1994
1993
1998
1998
1998
1998
1998
1997
1998
1996
1999
ATEST
21
56.
57.
Zestaw do oparzeń
Zestaw rurek intub.z mankietem uszczeln.
MIEJSCE STACJONOWANIA I REJONY
WYJAZDOWYCH SPD – MYŚLENICE
Miejsce
Zespół
stacjonowania
Droga nr
Stacja Bazowa „R”
SPD Myślenice
OPERACYJNE
Rejon operacyjny
Miejscowość
Myślenice
Miejsc. char.
ZESPOŁÓW
Czas
dojazdu
Uwagi
7
Jawornik
„CPN”
5 min
Krzyszkowice
6 min
Głogoczów
„wiadukt”
9 min
12 min
15 min
955
Rudnik
„szkoła”
956
Sułkowice
„szkoła”
96
Bęczarka
„kościół”
Włosań
„Zakopianka”
Krzywaczka
„strażnica”
Biertowice
„CPN”
Konary
Harbutowice
Szkoła (Pomnik)
20 min
18 min
20 min
2.30 min
Kraków
Myślenice
Polanka
„kaplica”
Droga
Lokalna
Zawada
„szkoła”
15 min
15 min
16 min
1), 2)
Karetka „R”,
„O”
Wykonuje
transport
ze szpitala.
5 min
Krzyszkowice 10 min
„kościół”
8 min
Zakliczyn
12 min
Dojazd do
Krzyszkowic
również od
Zakopianki.
22
Siepraw
„Bar Maciąg”
„strażnica”
14 min
Myślenice
5 min
Stróża
„Strażnica”
7
10 min
Trzebunia
„kościół”
Podstacja SPD
Pcim „W”
15 min
Pcim
„Czarny Lew”
2 min
Lubień
„krzyżówka”
1 min
„Krzczonówka”
Węglówka
„kościół”
27 min
2 min
Krzczonów
„szkoła”
7 min
Zawadka 7 min
„szkoła”
Droga
Lokalna
Tokarnia
„Urząd Gminy”
12 min
Więciórka
„szkoła” 10 min
Skomielna Czarna
„szkoła”
17 min
Bogdanówka
„szkoła”
„R”
Myślenice
967
Droga
Lokalna
Borzęta
„szkoła”
4 min
Zakliczyn
„strażnica”
8 min
Węglówka:
dojazd
z
Dobczyc-23
min
23
Czechówka
„szkoła”
12 min
Siepraw
„szkoła”
14 min
Łyczanka
„strażnica”
Myślenice
14 min
Bysina
„kościół”
5 min
Jasienica
„szkoła”
8 min
Sułkowice
„Kuźnia”
14 min
Harbutowice
„Pomnik”
Myślenice
20 min
Osieczany
(kościół)
6 min
8 min
Do Sieprawia
bliższy dojazd
od Polanki.
Droga
Lokalna
„R”
Droga lokalna
Bulina
Droginia
(Strażnica)
7 min
Łęki
9 min
Trzemeśnia
(DPS)
10 min
Poręba
(szkoła)
13 min
Zasań
(szkoła)
12 min
Dojazd
Zasani
również
Dobczyc
do
od
24
POSTACJA
SPD
DOBCZYCE
Dobczyce
8 min
„W”
Czasław
(strażnica)
Poznachowice
Dolne
(szkoła)
Wiśniowa
(Ośr.zdrowia)
963
Kobielnik
(szkoła)
12 min
10 min
13 min
Glichów
(kaplica)
Zasań
(strażnica)
13min
16 min
Lipnik
(szkoła)
17 min
23 min
Węglówka
(kościół)
17 min
Wierzbanowa
(tartak)
10 min
Raciechowice
(bar)
12 min
Komorniki
Droga lokalna
15 min
14 min
Dąbie
Mierzeń
(Banach)
Zegartowice
(ośr.zdrowia)
Krzesławice
(szkoła)
17 min
19 min
18 min
Sawa
Gruszów
(szkoła)
15 min
18 min
Bojańczyce
(sklep)
18 min
25
Kawec
(szkoła)
19 min
Żerosławice(sklep)
„W”
Dobczyce
Skrzynka
(szkoła)
Droga lokalna
Stadniki
(klasztor)
4 min
Stryszowa
(szkoła)
Kwapinka
Zręczyce
Kornatka
(szkoła)
Brzezowa
7 min
12 min
12 min
14 min
5 min
10 min
Dobczyce(szkoła)
967
Niezdów
(młyn)
5 min
Winiary
(szkoła)
7 min
Kunice
(szkoła)
8 min
Fałkowice
10 min
Gdów
(Rynek)
12 min
26
966
Podolany
(sklep)
Zręczyce
Zagórzany
15 min
16 min
17 min
Zalesiany
18 min
Dobczyce
967
Droga lokalna
Brzączowice
(kościół)
Zakliczyn
(szkoła)
5 min
6 min
Stojowice
(dwór)
4 min
Czechówka
(Gawęda)
7 min
Bieńkowice
(szkoła)
8 min
Dobczyce
967
Nowa Wieś
(szkoła)
Bieńkowice
4 min
6 min
962
Dziekanowice
(kościół)
5 min
Sieraków
(dwór)
7 min
Rudnik
(sklep)
7 min
Tab. Nr 19. STAN TECHNICZNY AMBULANSÓW SPD MYŚLENICE
27
Mercedes Benz
312 TD Sprinter
Fiat Ducato
Citroen Jumper
2,5 D
Mercedes 310
1999
PRZEBIEG STOPIEŃ
(stan
na ZUŻYCIA
styczeń ’04)
(km)
94 336
20%
2000
2000
126 767
97 729
25%
20%
Diesel
Diesel
Wypadkowy
Wypadkowy
1994
252 161
60%
Diesel
Transport
Polonez
KMYH487
Polonez
KMYH490
Polonez
KMYH491
1998
381 033
90%
Gaz
Transport
1998
347 269
90%
Benzyna
Transport
1994
389 592
90%
Gaz
Transport
MARKA
ROK
PROD.
SILNIK
ZESPÓŁ
Diesel
Reanimacyjny
UWAGI
Rezerwa „R”
lub „W”
III. Podmioty ratownictwa medycznego powiatów sąsiednich częściowo zabezpieczające
teren powiatu myślenickiego :
Gmina Lubień jest obsługiwana przez SPZOZ Rabka (powiat nowotarski)
a. Szpital Miejski w Rabce, ul.Słoneczna 3, tel. 0-18/ 267-60-40,
b. Stacja Pomocy Doraźnej w Rabce, ul.Słowackiego 2, tel. 0-18/ 26770-09
IV. Statki powietrzne i lądowiska :
Powiat korzysta z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Balicach.
Lądowisko w Myślenicach dla śmigłowca ma nawierzchnię utwardzoną, jest
nieoświetlone, znajduje się blisko drogi nr 7 („zakopianki”). Lądowisko jest oddalone
od szpitala około 2 min jazdy karetką Zał Nr 5.
Tab. Nr 20. Dane dotyczące lądowiska
Lp.
Wyszczególnienie
Dane
1. Współrzędne geograficzne Długość 19 56’ 30”
Szerokość 49 50’ 00”
2. Wysokość lądowiska npm. 284,6 m npm.
Istnieje możliwość utworzenia miejsca dla lądowania zespołów HEMS bezpośrednio przy
szpitalu, aby wyeliminować konieczność pośrednictwa karetki w transporcie pacjenta między
SOR-em a śmigłowcem.
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W KRAKOWIE ODDZIAŁ I KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
Loty 7 00 (świt) – 17 00 (zmierzch)
28
Balice – Lotnisko
tel.411 49 46
tel. alarmowy 285 50 58
285 68 99
Radio : Kanał 10 (168,75 MHz)
Kanał 20 (169,00 MHz)
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W ZAKOPANEM ŚMIGŁOWIEC
RATUNKOWY TOPR
Loty 7 00 (świt) - 17 00 (zmierzch)
tel. 0-18 20 17 400
20 63 444
Radio kanał TOPR
4.3. Podmioty ratownictwa jednostek straży pożarnej.
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej (JR – G PSP) w Myślenicach
- 1 jednostka
W Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach znajduje się Powiatowe Stanowisko
Kierowania (PSK) połączone z punktem alarmowym JRG i stanowiskiem Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). W PSK pełni dyżur Dyżurny Operacyjny
Powiatu i Dyspozytor (łącznie 2 osoby) w systemie 24/48 godz. Powiatowe stanowisko
kierowania realizuje zadania w zakresie :
a) zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych
wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSR –G)
b) koordynacji wszelkich działań ratowniczych na obszarze powiatu myślenickiego w
zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki KSR –
G i innych podmiotów ratowniczych
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej KSR –G - 21 jednostek.
Pozostałe jednostki OSP – 44 jednostki.
ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ NA TERENIE POWIATU
MYŚLENICE
Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach ul.Przemysłowa 9.
Jednostki OSP z KSRG
LP
NAZWA JEDNOSTKI OSP
TYP
SAMOCHODU
1.
Myślenice Dolne Przedmieście
GCBA
GBM
2.
Myślenice Zarabie
GBM
3.
Pcim
GBM
GLM , SLRt
4.
Tokarnia
GBM
GLM
5.
Sułkowice
GBM
GLM
6.
Siepraw
GBM
GLM
29
7.
Łyczanka
8.
Czasław
9.
Dobczyce
10.
11.
Wiśniowa
Droginia
12.
13.
Głogoczów
Dąbie
14.
15.
16.
17.
18.
Zakliczyn
Harbutowice
Poznachowice Dolne
Kornatka
Lubień
19.
Krzywaczka
20.
Krzczonów
GBM
GLM
21.
Gruszów
GBM
SOp
GBM
GLM
GCBA
GCBA, SKw
GBA SLRT,
GBM,GCBA,
GBM
GLM
GBA,GLM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBM
GBA
GBA
GLM
GBM
POZOSTAŁE JEDNOSTKI OSP
LP
NAZWA JEDNOSTKI OSP
GMINA MYŚLENICE
1.
Myślenice Górne Przedmieście
2.
3.
4.
Myślenice Śródmieście
Jawornik
Krzyszkowice
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jasienica
Trzemeśnia
Polanka
Zawada
Bęczarka
Bysina
Borzęta
Zasań
TYP
SAMOCHODU
GBAM
GLM
SKW
GBA
GBAM,GBA
GBM
GLM
GLM
GLM
GBM
GBAM
GLM
GBA
GBAM,GLM
GLM
30
13.
Osieczany
14.
Poręba
GMINA SUŁKOWICE
1.
Biertowice
2.
Rudnik
GMINA DOBCZYCE
1.
Bieńkowice
2.
Brzezowa
3.
Dziekanowice
4.
Brzączowice
5.
Kędzierzynka
6.
Stojowice
7.
Sieraków
8.
Skrzynka
9.
Rudnik k/Dobczyc
GMINA TOKARNIA
1.
Bogdanówka
2.
Skomielna Czarna
3.
Więciórka
4.
Zawadka
GMINA SIEPRAW
1.
Czechówka
GMINA PCIM
1.
Trzebunia
2.
Stróża
GMINA WIŚNIOWA
1.
Glichów
2.
Lipnik
3.
Węglówka
4.
Kobielnik
5.
Wierzbanowa
GMINA RACIECHOWICE
1.
Krzesławice
2.
Poznachowice Górne
3.
Kwapinka
4.
Żerosławice
GMINA LUBIEŃ
1.
Tenczyn
2.
3.
Krzeczów
Skomielna Biała
GBM
GCBA
GBM
GLM
GBM
GBM
GLM
GLM
GBA
GLM
GLM
GBM
GCBA
GCBA
GCBAM
GLM
GBM
GLM
GLM
GLM
GCBA
GLM
GLM,GBA
GBAM, GLM
GLM,GBM
GBM
GLM
GLM
GBA, GLM
GLM
GBAM,GLM
GBM
GBAM
GLM
GBA
GLM
GLM,GBA
GBA,GBAM
31
STAN WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ I JEDNOSTEK
OSP
JRG Myślenice
Samochody gaśnicze:
GCBA 5/32(Jelcz – 010 R)- 1 szt.
GBA 2/ 20(Man)
- 1 szt.
Samochody specjalne:
SCRT- Volvo – 1 szt.
Sop – Tarpan – Honker –1 szt.
Przyczepy:
Przyczepa gaśnicza PG – 8 – 1 szt.
Przyczepa na środek pianotwórczy – 1 szt.
Przyczepa ratownictwa technicznego – 1 szt.
Przyczepa oświetleniowa – 1 szt.
Przyczepa do transportu sorbentów i neutralizatorów – 2 szt.
Przyczepa pod ponton ratowniczy – 1 szt.
Agregaty prądotwórcze:
Stacjonarne - 1 szt. Vola 120 KW
Przewoźne – 4 szt./3 x2,2 kW/ 1szt. 5 KW
Sprzęt hydrauliczny:
Agregat pompowy do narzedzi hydraulicznych
marki Lukas /spalinowy/ - 2 szt.
Urządzenie tnąco– rozpierające Unitol – 1 szt.
Rozpieracz hydrauliczny – 2 szt.
Nożyce hydrauliczne – 2 szt.
Obcinarka do pedałów – 2 szt.
Rozpieracz kolumnowy – 2 szt.
Nożyco – rozpieracz „Combi „ – 1 szt.
Pompa hydrauliczna z napędem elektrycznym – 1 szt.
Sprzęt pneumatyczny:
Poduszka pneumatyczna niskociśnieniowa
Lab- 8 wraz z osprzętem – 2 szt.
Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa podnoszenia –
12 szt.
Poduszki – korki 3 szt.
Plaster uszczelniający – 1 kpl./ poduszka , 3 podkłady , 6 pasów,
Ubrania gazoszczelne:
Ubrania olejoodporne :
Ubrania żaroochronne:
Sygnalizatory bezruchu:
Drabiny:
Skokochrony:
Piły spalinowe:
Pontony :
Łodzie:
Vautex SL – 4 szt.
2 kpl.
ochrona tułowia żaroodporna – 5 szt.
kurtka żaroodporna – 2 szt.
7 szt.
słupkowe – 2 szt.
hakowe – 10 szt.
nasadkowe – 2 szt
drabina D10W aluminiowa – 1szt
1 kpl /w użyciu z UM i G Myślenice
/ - 30 czerwca 2003 r traci atest /
do cięcia drewna – 5 szt.
do cięcia betonu i stali – 3 szt.
Piła typ. „Lisi ogon „ – 1 szt.
1 szt.
brak na wyposażeniu jednostki.
32
Silniki:
sztywne ,pomostowe 100 mb./25 sgmentów/
sorbcyjne 105 mb./75 segmentów/
płaszczowa lekka - 34,5 mb
zaburtowy do pontonu ratowniczego 40 KM – 1 szt.
Sprzęt do nurkowania:
brak na wyposażeniu jednostki.
Aparaty ochronne
dróg oddechowych:
nadciśnieniowe – 8 szt.
Detektor gazów :
– 2 szt.
Zapory:
SPRZET I URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI
Radiotelefony stacjonarne: 3 szt.
Radiotelefony przewoźne:
4 szt.
Radiotelefony przenośne:
13 szt.
/obsada kanałowa wymienionych radiotelefonów nie uwzględnia możliwości współdziałania
z policją, pogotowiem ratunkowym, lasami państwowymi i innymi służbami/
RODZAJ POSIADANYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH ,NEUTRALIZATORÓW I
SORBENTÓW
Sorbenty:
Diatomit/ granulat/ ,Damolin /granulat / , Ekoperl 66
/proszek/ ,Ekoperl /brykiet/,
Mata sorbcyjna,piasek,słoma prasowana, torf, trociny, wełna
mineralna,wkład sorbcyjny a-10 kg,wkład sorbcyjny a-5 kg,
Neutralizatory:
kreda, Pago – S ,wapno, Aquaquik,
ŚRODKI PRZEZNACZONE DO RATOWNICTWA CHEMICZNEGO I
EKOLOGICZNEGO
JRG Myślenice:
zapory sztywne - 100 m.
zapory sorbcyjne – 105 m.
zapora płaszczowa lekka – 34,5 m.
WYPOSAŻENIE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO JEDNOSTEK OSP
Samochody OSP z wyciągarkami:
Myślenice Zarabie
Pcim
Tokarnia
Kornatka
Sułkowice
Stojowice
33
Łyczanka
Krzywaczka
Krzczonów
Zawada
POSIADANY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI W JEDNOSTKACH STRAŻY POŻARNEJ:
Wyposażenie PSK Myślenice:
1. Sieć łączności przewodowej:
a) Miejskiej publicznej Nr 998 /2 aparaty/
b) Bezpośredniej – sztywne łącze z policja i zakładami pracy o dużym zagrożeniu
pożarowym.
c) Modemowe połączenie z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji
Ratownictwa/WSKR/
d) Sieć LAN z jednostkami organizacyjnymi PSP województwa Małopolskiego,
e) Resortowej – linia MSW i A połączenie z Policją Wojewódzka Komenda PSK ,WSKR.
2. Sieć łączności radiowej:
a) Radiostacja stacyjna
b) Radiostacja PCZK – połączenie z WCZK
c) Resortowa –system selektywnego wywołania /SSW/ dla wszystkich jednostek OSP z
powiatu
3. Telefax – 37-29-400, 37-29-407
4.4. Podmioty realizujące działania z zakresu ochrony ładu i porządku oraz inne
podmioty współdziałające.
I.
Policja.
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach realizuje swoje zadania w strukturach
organizacyjnych KPP w Myślenicach i dwóch komisariatów Policji – w Dobczycach i
Sułkowicach.
1. Komenda Powiatowa Policji – Myślenice ul. Jagiellońska 1
2. Komisariat Policji w Dobczycach – Dobczyce ul Jagiellońska 4
3. Komisariat Policji w Sułkowicach – Sułkowice ul. 11 – Listopada 9
Teren działania KPP w Myslenicach obejmuje swoim zasięgiem miasta i gminy: Myślenice,
Dobczyce, Sułkowice; gminy : Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa.
KPP Myślenice – podległość obszarów miasta i gminy Myślenice, gmin : Lubień, Pcim,
Siepraw, Tokarnia.
KP Dobczyce – podległość obszarów gminy i miasta Dobczyce, gmin : Raciechowice,
Wiśniowa.
KP Sułkowice – podległość obszarów miasta i gminy Sułkowice
Do ewentualnych działań terenowych mogą być użyte siły prewencyjne pełniące służbę w
normalnym systemie, a więc:
34
łącznie 6 policjantów prewencji i 4 policjantów Ruchu Drogowego wyposażonych w 5
radiowozów. Do dalszych zadań związanych bezpośrednio z narastającym zagrożeniem
mogą zostać użyte – zmobilizowane w systemie alarmowym NPP (czas trwania ok. 4
godzin) siły ok. 54 policjantów prewencji (zorganizowanych w systemie Nieetatowych
Pododdziałów Policji) oraz ok. 12 policjantów Ruchu Drogowego.
Siły policyjne są samowystarczalne w zakresie środków transportu. W stanie przygotowań i
początkowej fazie stanu alarmowego siły w rozmiarach niezbędnych i możliwych do
dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje Komendant Powiatowy
Policji. W stanie alarmowym i stanie katastrofalnego zagrożenia pełna kalkulacja sił Policji
przeznaczonych do działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych
przekazywana jest do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dowodzenie siłami
policyjnymi odbywa się w ramach policyjnego systemu dowodzenia i policyjnego systemu
łączności. Na terenie powiatu myślenickiego zakłada się wsparcie Policji siłami Straży
Miejskiej.
-
II. Straż Miejska – Oddziały w Gminie Myślenice i Dobczyce.
INNE PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE
I.
Zabezpieczenie sanitarno – epidemiologiczne i energetyczne.
1. Stacja Sanepid.
Terenowy Inspektorat Sanitarny w Myślenicach tel. 272-06-06
2. Zakład Energetyczny.
Pogotowie Energetyczne tel. 272-12-95
3. Zakład Gazowniczy.
Pogotowie Gazowe tel. 992, 272-04-70
4. Wodociągi.
Pogotowie wodno – kanalizacyjne tel. 272-02-46
II.
Nadleśnictwo Myślenice ( obejmuje 16 leśnictw).tel. 272-00-69
4.5. Sposób zapewnienia całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich podstawowej
opieki zdrowotnej.
Zabezpieczenie opieki całodobowej w powiecie myślenickim przedstawia się
następująco:
Świadczenia w zakresie opieki całodobowej są udzielane w godzinach nocnych tj. 18 00 -8 00
oraz w dni wolne od pracy. W przypadkach nagłego zachorowania, pogorszenia stanu
zdrowia nie powodującego zagrożenia życia pomoc w ramach opieki całodobowej udzielana
jest :

dla pacjentów Poradni Pediatryczno - Internistycznej w Myślenicach oraz Ośrodka
Diagnostyczno - Leczniczego w Pcimiu w pomieszczeniach Poradni Pediatryczno Internistycznej w Myślenicach ul. Szpitalna 2 - tel. 273 02 51
 dla pacjentów objętych opiekę przez pozostałe niepubliczne zakłady z terenu powiatu
myślenickiego w pomieszczeniach Ośrodka Pediatryczno – Internistycznego - Myślenice
ul. Szpitalna 2 tel. 273 03 06
Niepubliczny zakład „DOB-MED” Dobczyce, Rynek 16 tel. 271-36-61 przyjmuje pacjentów
zdeklarowanych do lekarzy tego zakładu w soboty od 8.00 do 13.00
35
V. PLANOWANE NA ROK 2005 NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Kryterium rozmieszczenia ambulansów na terenie powiatu określa:
a) czas dojazdu do miejsca zdarzenia w warunkach pozamiejskich tj. 15 min dla 80%
wezwań w skali roku,
b) zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
c) nie przekroczenie standardu „złotej godziny” w uzyskaniu przez poszkodowanego
specjalistycznego leczenia szpitalnego,
d) możliwość przejęcia rejonu operacyjnego zespołu sąsiedniego z zachowaniem czasu
dojazdu zbliżonego do standardu w sytuacjach, gdy okaże się to konieczne.
-
Mając na uwadze powyższe kryteria, aktualne rozmieszczenie środków zabezpieczenia
medycznego jakimi dysponuje powiat – 1 zespół „R” w Myślenicach, 1 zespół „W” w
Dobczycach i 1 zespół „W” w Pcimiu – jest optymalne, jednak nie pozwalające spełnić
kryteriów czasowych zawartych w Ustawie o ratownictwie medycznym. Zabezpiecza
bowiem poprzez bliskość stacjonowania dwa największe osiedla ludności w powiecie oraz
główne trakty komunikacyjne:
droga krajowa 7 („Zakopianka”),
droga wojewódzka 967 Myślenice – Gdów – Bochnia,
droga wojewódzka 964 przez Dobczyce, Wiśniową – często wykorzystywana przez
kierowców jako dojazd do zakorkowanej „Zakopianki”, przejmując tym samym ciężar
drogi głównej z dużym transportem kołowym.
Patrząc na miejsca stacjonowania i rejon operacyjny karetek i mając na uwadze warunki
komunikacyjne zwłaszcza w okresach natężenia ruchu kołowego (święta, weekendy itp.)
widać konieczność poprawy zabezpieczenia drogi krajowej 52 w miejscowości
Krzywaczka. Przy liczbie 3 zespołów wyjazdowych), dla zespołu „R” stacjonującego w
Myślenicach, przypada największa obsługiwana populacja i największy obszar działania,
przez który, biegną dwie ruchliwe drogi „Zakopianka” (od Mogilan) i część drogi nr 52
(od rozwidlenia z „Zakopianką” do Biertowic). Sytuacja ta sprawia, że obecnie okolice
Sułkowic i Mogilan są najgorzej zabezpieczonymi w powiecie. Statystycznie częściej
zdarzy się, że z powodu zajętej karetki z Myślenic w czasie nowego zgłoszenia, do
wezwania z tego rejonu będzie zmuszona jechać karetka z Dobczyc lub Pcimia, co
znacznie wydłuży czas dojazdu do ponad 25 min. W drugim przypadku fakt, że jest to
odcinek „Zakopianki” jednopasmowy i brak możliwości objazdu sprawia, że w okresach
wzmożonego ruchu czas dotarcia znacznie się wydłuża.
Rozwiązaniem byłaby tutaj pewna elastyczność w ustawieniu dodatkowego zespołu
wyjazdowego „W” w tych miejscowościach, przewidując dni najbardziej krytyczne –
święta, weekendy, miesiące urlopowe itp.
Docelowa liczba ambulansów na terenie Powiatu Myślenickiego dla zachowania
standardów czasowych wynosi – 6. Wymagane minimum dla zachowania zbliżonych
standardów czasowych wynosi 4 ambulanse ratunkowe.
Rozmieszczenie i rodzaj ambulansów zawiera tabela nr 21 i 22 odpowiednio dla
propozycji 4 i 6 ambulansów.
36
Tab. Nr 21. Planowana minimalna ilość ambulansów i ich rozmieszczenie – plan na
rok 2006.
Miejsce stacjonowania Maksymalny czas Miejsce
Karetki „R”
Dojazdu
Stacjonowania
Karetki „W”
Myślenice 1 ambulans 20 min(Konary) Dobczyce 1 amb.
Pcim 1 ambulans
Razem
Maksymalny czas
Dojazdu
23 min(Węglówka)
20min
(Bogdanówka)
Sułkowice 1 amb. 8 min(Harbutowice
4 zespoły wyjazdowe
Tab. Nr 22. Planowana docelowa ilość ambulansów i ich rozmieszczenie.
Miejsce stacjonowania Maksymalny czas Miejsce stacjonowania
Karetki „R”
Dojazdu
Karetki „W”
Myślenice 1 ambulans 20 min(Konary) Dobczyce 1 amb.
Pcim 1 ambulans
Sułkowice 1 amb.
Krzeczów 1amb.
Razem
Czasław 1 ambulans
6 zespołów wyjazdowych
Maksymalny czas
Dojazdu
16 min(Zalesiany)
20 min(Bogdanówka)
8 min(Harbutowice)
12 min(Skomielna
Biała)
15 min(Węglówka)
Zadania zespołów wyjazdowych :
a) czynności lecznicze w warunkach przedszpitalnych z wykorzystaniem własnych
zespołów wyjazdowych,
b) natychmiastowe podejmowanie i prowadzenie leczenia w stanach nagłych zagrożeń
zdrowia lub życia u dorosłych i dzieci niezależnie od etiologii zagrożenia,
c) przygotowanie i przekazanie pacjenta do Oddziału Ratunkowego w Myślenicach lub
gdy potrzeby leczenia specjalistycznego przekraczają możliwości oddziału i szpitala w
Myślenicach – do oddziału wyższego stopnia referencji
Zespoły ratownicze utworzone w ramach Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ze względu na bogatą sieć rozmieszczenia są istotnym
elementem skracającym czas dotarcia do poszkodowanego medycznej pomocy
przedlekarskiej i tym samym szybkiego wdrożenia fachowych działań ratowniczych. Pozwoli
to przy współpracy specjalistycznych zespołów „R” i „W” znacznie ograniczyć zgony
wypadkowe możliwe do uniknięcia, a wynikające tylko z braku odpowiednio szybkiego
zastosowania działań ratowniczych.
Kalkulacja kosztów - średnia stawka dobowa w odniesieniu do zespołów ratownictwa
medycznego.
Zespół „R” SPD Myślenice
Koszty bezpośrednie 2.352,00 zł
Koszty pośrednie
448 ,00 zł
Koszty całkowite 2.800,00 zł.
37
Zespół „W” SPD Pcim - Podstacja
Koszty bezpośrednie 1.948,80 zł
Koszty pośrednie
371 ,20 zł
Koszty całkowite 2.320,00 zł.
Zespół „W” SPD Dobczyce - Podstacja
Koszty bezpośrednie 1.948,80 zł
Koszty pośrednie
371 ,20 zł
Koszty całkowite 2.320,00 zł
VI. LOKALIZACJA I ORGANIZACJA CPR W ROKU 2006
ZAŁOŻENIA:
Przekształcenie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego z telefonem alarmowym "112" funkcjonującym na bazie dotychczasowego
Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach i
włączenie do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w roku 2006.
Od 1 marca 2004 r. dyspozytorzy medyczni zostali przeniesieni do pomieszczeń Komendy w związku z tym można dokonać analizy efektów współpracy dyspozytorów służb
ratunkowych.
CELE:
Koordynacja działań ratowniczych wszystkich podmiotów ratownictwa medycznego na
terenie powiatu.
- przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniu życia i zdrowia ludzi,
- selekcja i ustalenie priorytetów wyjazdów
- dysponowanie najbliższych, właściwych dla danego zdarzenia służb i zespołów
ratunkowych
- koordynacja działań
- w przypadku zdarzeń masowych i sytuacji nadzwyczajnych uruchamianie właściwych dla
danego terenu planów ratowniczych
- zapewnienie informacji niezbędnych dla koordynacji i bieżącego prowadzenia działań przez
kierującego akcją ratowniczą.
1. Lokalizacja – Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) w Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej w Myślenicach. Takie umiejscowienie CPR pozwala na wykorzystanie
istniejącej infrastruktury PSP i daje podstawę do działań w kierunku utworzenia jednego
ratowniczego numeru wezwaniowego (112), łączącego z jedną zintegrowaną służbą
ratowniczą.
2. Telefoniczny numer ratunkowy w okresie przejściowym: 999 i 998, docelowo: 112.
3. System łączności oparty o już istniejącą i ciągle rozbudowywaną sieć łączności jednostek
Straży Pożarnej
4. Struktura organizacyjna.
Dyspozytor – Koordynator działania kryzysowego
Dyspozytor medyczny
Dyspozytor PSP
Dyżurny lekarz oddziału ratunkowego
38
a) Dyspozytorzy – Koordynatorzy działania kryzysowego dyżurować będą z ramienia
Starosty Powiatu wg ustaleń sztabu kryzysowego.
Dyspozytorzy medyczni – zatrudnieni będą w oparciu o zaplecze działającej SPD –
Myślenice. Wszyscy Dyspozytorzy ukończyli kurs dyspozytorów medycznych.
Ilość
stanowisk dyspozytorskich medycznych dla zabezpieczenia potrzeb powiatu
myślenickiego - 2. Prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczy liczba 9 etatów. Roczne
koszty utrzymania dwóch stanowisk dyspozytorskich medycznych Koszty bezpośrednie
263.310 zł. Koszty pośrednie 41.260 zł. RAZEM 304.570 zł. Dyspozytorzy PSP – dyżurni
operacyjni PSK, pełniący służbę w Komendzie PSP Myślenice.
b) Dyżurny lekarz CPR – jego funkcje będzie spełniał dyżurny lekarz oddziału ratunkowego
szpitala poprzez zainstalowanie urządzenia umożliwiającego bezpośrednie przełączenie
rozmowy przez jednego z dyspozytorów CPR do dyspozytorni oddziału ratunkowego a
docelowo poprzez zatrudnienie lekarza w CPR..
Zadania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
a) przyjmowanie i analiza zgłoszeń ratunkowych – selekcja i ustalenie priorytetów
wyjazdów.
b) dysponowanie najbliższych właściwych dla danego zdarzenia służb i zespołów
ratunkowych.
c) koordynacja działań ratunkowych jednostek własnych i jednostek powiatów sąsiednich tj.
krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego, limanowskiego, nowotarskiego, suskiego,
wadowickiego.
d) współdziałanie w uruchamianiu planów ratowniczych w przypadku zdarzeń masowych i
sytuacji nadzwyczajnych.
e) monitorowanie i analiza działań ratunkowych powiatu oraz powiatów ościennych.
f) dokumentacja zgłoszeń i realizacja wezwań, archiwizacja.
g) szkolenie w zakresie ujednolicenia , organizacji i ergonomizacji procedur CPR.
5. Koszty stałe obejmujące koszt utrzymania pomieszczeń CPR i koszt mediów :
a) media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, połączenia telefoniczne i modemowe)
3.500 zł miesięcznie
b) utrzymanie pomieszczeń 1.500 zł miesięcznie
Kalkulacja kosztów - średnia stawka dobowa w odniesieniu do zespołów ratownictwa
medycznego.
Zespół „R” SPD Myślenice
Koszty bezpośrednie 2.352,00 zł
Koszty pośrednie
448 ,00 zł
Koszty całkowite 2.800,00 zł
Zespół „W” SPD Pcim - Podstacja
Koszty bezpośrednie 1.948,80 zł
Koszty pośrednie
371 ,20 zł
Koszty całkowite 2.320,00 zł
39
Zespół „W” SPD Dobczyce - Podstacja
Koszty bezpośrednie 1.948,80 zł
Koszty pośrednie
371 ,20 zł
Koszty całkowite 2.320,00 zł
40
Załączniki :
Załącznik Nr 1 Mapa zagrożenia pożarowego obszarów leśnych i miejscowości
Załącznik Nr 2 Mapa zagrożenia w transporcie kołowym
Załącznik Nr 3 Mapa sieci elektroenergetycznych WN, stacji transformatorowych .....
Załącznik Nr 4 Mapa terenów zalewowych, akwenów wodnych, obiektów nadbrzeżnych.....
Załącznik Nr 5 Lądowisko przy szpitalu
Załącznik Nr 6 Posiadany system łączności w jednostkach straży pożarnej na terenie powiatu
myślenickiego
Elementy planu zabezpieczenia ratunkowego istniejące i
planowane na rok 2006 i dalsze lata są naniesione na
załączonej mapie zagrożeń powiatu myślenickiego i okolic.
Mapa wykonana jest w skali 1: 200 000 i opisana według
wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
41
Zał Nr 6 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI TP.
WSKR KRAKÓW
PSK
MYŚLENICE
POLICJA
SZTYWNE ŁĄCZE
SZTYWNE ŁĄCZE
WSKR KRAKÓW
SCHEMAT
ŁĄCZNOŚCI RADIOWE
J
OSP MYŚLENICE
OSP DOBCZYCE
ŚRÓDMIEŚCIE
OSP MYŚLENICE
DOLNE
PRZEDMIEŚCIE
OSP MYŚLENIC
ZARABIE
PSK MYŚLENICE
GMINY
Wiśniowa
OSP
Wiśniowa
Poznachow
i-ce Dolne
Kobielnik
Glichów
Lipnik
Węglówka
Wierzbano
Tokarnia
OSP
Tokarnia
Skomielna
Czarna
Zawadka
Krzczonów
Bogdanów
ka
Więciórka
Sułkowice
OSP
Sułkowice
Harbutowi
ce
Biertowice
Krzywaczk
a
Rudnik
Dobczyce
OSP
Dobczyce
Brzaczowic
e
Kornatka
Rudnik
Bieńkowice
Stadniki
Nowa Wieś
Lubień
OSP
Lubien
Skomielna
Biała
Krzeczów
Tenczyn
Siepraw
OSP
Siepraw
Łyczanka
Zakliczyn
Czechówk
a
Raciecho
OSP
Raciecho
Dąbie
Kwapink
Czasław
Gruszów
Żerosław
Krzesław
Poznacho
42
Download