badania hybrydowych kompozytów warstwowych typu fml

advertisement
2/2012
Technologia i Automatyzacja Montażu
BADANIA HYBRYDOWYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH
TYPU FML (FIBRE METAL LAMINATE)
Jan GODZIMIRSKI, Agata PIETRAS
Hybrydowe kompozyty warstwowe są to materiały wytwarzane z połączonych ze sobą cienkich warstw
różnych materiałów. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają FML (Fibre Metal Laminates) – laminaty zbudowane z łączonych adhezyjnie cienkich warstw
blach metalowych i kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami: szklanymi, aramidowymi lub węglowymi [1]. Pierwsze prace nad tego typu kompozytami
zostały zapoczątkowane w połowie lat pięćdziesiątych
XX wieku przez przemysł holenderski, który jako jeden
z pierwszych przeprowadził szereg testów wytrzymałościowych kompozytów warstwowych. Inspiracją badań
były eksperymenty przeprowadzone na skrzydle samolotu S-11, które wykazały, że cienkościenne elementy łączone adhezyjnie cechuje wzrost wytrzymałości na utratę
stateczności (obciążenia krytycznego) o 60% w porównaniu ze stosowanymi powszechnie skorupami nitowanymi. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania
nowatorskiej metody łączenia była możliwość obniżenia o 5% masy skrzydeł. W skrzydłach samolotu F-27
zastosowano materiały zbudowane z cienkich warstw
metalowych połączonych ze sobą spoiwem w postaci
kleju. Wyniki badań eksperymentalnych dały podstawę
do kontynuowania prac badawczych również z zastosowaniem obliczeń numerycznych, pozwalających na szacowanie innych cech kompozytów warstwowych, takich
jak wytrzymałość doraźna, propagacja pęknięć. Postęp
badań nad właściwościami laminatów zbudowanych
z cienkich blach metalowych pozwolił pójść o krok dalej,
w miejscu łączenia cienkich blach metalowych umieszczono warstwy kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami, których syciwo było równocześnie
spoiwem adhezyjnym łączącym blachy. W wyniku zastosowania wzmocnienia kleju łączącego blachy z włóknami, zaobserwowano efekt trzykrotnie wolniejszej propagacji pęknięć. Wynik ten wskazywał na istotne korzyści
dające możliwości zastosowania FML do budowy statków
powietrznych. W trakcie dalszych badań laminatów zbudowanych z cienkich warstw blach metalowych zaobserwowano zjawisko delaminacji warstw materiału związane
z propagacją pęknięcia (rys. 1). Delaminacja towarzysząca pęknięciom istotnie zmniejszała prędkość ich propagacji.
Pierwszym materiałem, który został wytworzony
z cienkich warstw: blachy ze stopu aluminiowego i kompozytu epoksydowego wzmocnionego włóknami aramidowymi, był laminat o nazwie Arall (Aramid Aluminium
Laminat). Wyniki badań eksperymentalnych potwierdziły jego dobre właściwości zmęczeniowe oraz wysoką
odporność na pękanie. W trakcie przeprowadzonych
w latach 80. badań dotyczących możliwości optymalizacji
52
właściwości tego materiału, udało się zmniejszyć prędkości rozwoju pęknięć w tym materiale. Pomimo optymistycznych prognoz co do możliwości zastosowania Arallu
w konstrukcjach płatowców, podczas przeprowadzanych
testów w naturalnych warunkach eksploatacji kadłuba
samolotu zbudowanego z tego materiału, stwierdzono,
że włókna aramidowe pękały w miejscach, gdzie obciążenie lokalne materiału było wysokie.
Rys. 1. Proces delaminacji kompozytu typu FML spowodowany
pęknięciem [2]
Było to powodem dalszych badań prowadzących do
wytworzenia innego materiału zbudowanego na bazie
cienkich warstw: blachy ze stopu aluminium i kompozytu epoksydowego wzmocnionego włóknami szklanymi o nazwie Glare (Glass-Reinforced). Materiał ten stał
się obiektem wieloletnich badań, dzięki którym odkryto
kolejne jego zalety. W związku z posiadanymi doświadczeniami z Arallem, również na kompozycie Glare przeprowadzono testy wytrzymałościowe pod kątem skutków
przypadkowych skupionych obciążeń dynamicznych
i dalszych zachowań materiału ze spowodowanymi nimi
uszkodzeniami. W przeprowadzonych testach wytrzymałości na punktowe obciążenia dynamiczne, Glare wykazał korzystniejsze właściwości w porównaniu z Arallem.
Odkształcenia powstałe w wyniku punktowych obciążeń
dynamicznych były widoczne gołym okiem – laminat typu
Glare odkształcał się plastycznie. Dodatkowo został zaobserwowany specyficzny proces propagacji pęknięć,
których kierunek przebiegał wzdłuż włókien kompozytu.
Kompozyty typu Glare charakteryzuje większa odporność na karby w porównaniu z kompozytem typu Arall.
Efektem potwierdzonych w trakcie testów udarnościowych oraz zmęczeniowych bardzo dobrych właściwości
Technologia i Automatyzacja Montażu
było to, że kompozyt Glare stał się interesującym materiałem konstrukcyjnym przeznaczonym do budowy kadłubów samolotów. Zastosowanie kompozytu Glare w budowie kadłubów samolotów A380 umożliwiło zmniejszenie
ich masy o 14 – 17%.
Badania wykazują, że FML w porównaniu z materiałami metalowymi charakteryzuje mniejszy ciężar właściwy,
lepsza tolerancja uszkodzeń, pod względem ich wpływu
na trwałość zmęczeniową [3, 4], większa odporność na
korozję, lepsza udarność, odporność na wyładowania
ładunków elektrycznych (atmosferycznych) oraz odporność na przenikanie płomienia w głąb materiału (ognioodporność). W porównaniu z kompozytami polimerowymi FML wykazują lepszą udarność, odporność na kruche
pękanie oraz pewną plastyczność, umożliwiającą szersze stosowanie do łączenia części z nich wykonanych
za pomocą połączeń mechanicznych [5]. Najistotniejszą
zaletą hybrydowych kompozytów warstwowych typu
FML jest ich wysoka trwałość zmęczeniowa wynikająca
z wolnej propagacji pęknięć. Mechanizm zniszczenia
zmęczeniowego takich materiałów jest inny niż metali
i inny niż kompozytów polimerowych wzmacnianych
włóknami (rys. 2).
Pomimo licznych zalet praktyczne zastosowanie konstrukcyjne znalazł tylko jeden materiał zaliczany do tej
grupy kompozytów – Glare. Ograniczone zastosowanie
tych nowych materiałów, pomimo wieloletnich badań
im poświęconych, pozwala sądzić, że charakteryzują je
pewne cechy ograniczające możliwości ich praktycznego
2/2012
szerszego wykorzystania. Wydaje się, że istotny wpływ
na właściwości wytrzymałościowe takich kompozytów
mogą mieć połączenia adhezyjne występujące między
warstwami jego komponentów. Cechy mechaniczne komponentów można w dużym zakresie regulować poprzez
dobór materiałów o wyższych właściwościowych wytrzymałościowych. Możliwość zwiększania wytrzymałości
połączeń adhezyjnych jest ograniczona. Jak wiadomo
[7] połączenia klejowe mogą ulec zniszczeniu kohezyjnemu lub adhezyjnemu. Maksymalna wytrzymałość kohezyjna cienkich warstw tworzyw adhezyjnych jest rzędu
100 MPa, a ich wytrzymałość adhezyjna zazwyczaj niższa
i istotnie zależna od sposobu przygotowania łączonych
powierzchni do klejenia [8]. Jeśli nawet zostanie zastosowany efektywny sposób przygotowania powierzchni do
klejenia, np. w postaci trawienia lub anodowania stopów
aluminium, gwarantujący wysoką wytrzymałość adhezyjną połączenia, to lokalne naprężenia w warstwie adhezyjnej rzędu 100 MPa powinny ją zniszczyć – spowodować delaminację kompozytu warstwowego.
Celem prowadzonych badań eksperymentalnych oraz
obliczeń numerycznych było oszacowanie wpływu sposobu obciążania materiału typu Glare na jego wytrzymałość. W analizach uwzględniono sprężysto-plastyczne
właściwości komponentu metalowego, ortotropowe właściwości komponentu kompozytowego (szklano-epoksydowego) oraz siły adhezji między łączonymi warstwami
badanego materiału.
Rys. 2. Proces propagacji pęknięcia w metalach, kompozytach oraz FML [6]
53
2/2012
Technologia i Automatyzacja Montażu
Badania eksperymentalne
Wytworzono kompozyt typu Glare składający się
z sześciu warstw blachy gatunku 2024T3 o grubości
0,29 mm oraz pięciu warstw tkaniny E81 przesyconej
syciwem L418, każda o grubości około 0,142 mm. Powierzchnie blach przygotowano do klejenia poprzez
schropowacenie płótnem ściernym i przemycie acetonem. Kompozyt utwardzano w temperaturze 80oC
w czasie 8 godzin pod naciskiem 1,3 N/cm2. Z wykonanego kompozytu warstwowego wycięto próbkę o wymiarach 200 x 40 x 2,45 mm. Próbka została poddana próbom rozciągania w maszynie wytrzymałościowej Instron,
w trakcie których określono moduł sprężystości materiału: E = 49928; 50145; 49855 MPa. Określono również
wytrzymałość na rozciąganie materiału Glare 5/6 na
próbce o wymiarach 160 x 40 x 2,45 mm. W celu zmniejszenia efektu oddziaływania uchwytów maszyny wytrzymałościowej na badaną próbkę jej końce mocowano
w uchwytach poprzez warstwę płótna ściernego. Wartość siły niszczącej podczas próby rozciągania wyniosła
32,6 kN. Obliczona wartość średnich naprężeń niszczących wyniosła 332,65 MPa i była mniejsza od wytrzymałości doraźnej materiału 2024T3. Zniszczenie materiału
polegało na pęknięciu zewnętrznej warstwy metalowej
i delaminacji materiału, co świadczy, że próbka wykonana z takiego materiału poddana próbie rozciągania
w maszynie wytrzymałościowej nie jest równomiernie obciążona w całym przekroju.
Z tkaniny E81 wytworzono dwudziestowarstwowy laminat przesycony żywicą L418. Laminowanie realizowano na mokro. Kompozyt utwardzano w temperaturze 80oC
w czasie 8 godzin pod naciskiem 1,3 N/cm2. Wytrzymałość na rozciąganie wykonanego kompozytu wyznaczona na próbkach o grubości około 2 mm nie przekraczała
180 MPa. Wytrzymałość jednej warstwy tkaniny E81
przesyconej żywicą o grubości ~ 0,23 mm wynosiła
196 MPa. Znając masę 1 m2 powierzchni tkaniny E81
oraz znając powierzchnie próbek z badanych laminatów,
liczbę warstw tkaniny oraz gęstość włókien i osnowy, obliczono udziały objętościowe włókien i osnowy. Na postawie badań eksperymentalnych [9] i danych literaturowych
[10] oszacowano stałe materiałowe wytworzonego kompozytu (tab. 1).
Tabela 1. Stałe materiałowe różnych wariantów kompozytu
epoksydowego wzmocnionego włóknami szklanymi (moduł
sprężystości podłużnej i poprzecznej)
54
E1
11000
MPa
E2
11000
MPa
E3
4050
MPa
G1
1400
MPa
G2
1690
MPa
G3
1690
MPa
Charakterystykę σ = σ(ε) blachy ze stopu 2024T3 wyznaczono, rozciągając w maszynie Instron płaską próbkę wiosełkową wykonaną z blachy o grubości 0,52 mm
i szerokości 12,84 mm. Odkształcenia rejestrowano
za pomocą tensometru na bazie pomiarowej 50 mm.
Uzyskany w wyniku eksperymentu wykres naprężenie-odkształcenie przedstawiono na rys. 3. Na podstawie
uzyskanej charakterystyki σ = σ(ε) zapisano nieliniowe
właściwości badanego materiału w postaci dyskretnej
przydatnej do wykorzystania w obliczeniach numerycznych.
Rys. 3. Krzywa naprężenie-odkształcenie blachy ze stopu aluminium 2024T3
Dodatkowo przeprowadzono badania wytrzymałości
na odrywanie próbek klejonych czołowo, których elementy łączono jedną warstwą tkaniny szklanej E81 przesyconej tworzywem L418. Powierzchnie próbek przygotowano do klejenia w taki sam sposób, jak powierzchnie blach
kompozytu. Wyznaczona wytrzymałość na odrywanie
wyniosła Ro = 45,23 ± 4,38 MPa. Należy sądzić, że jeśli
w badanym kompozycie warstwowym wartość naprężeń
normalnych dodatnich (rozciągających) prostopadłych
do łączonych warstw komponentów przekroczy 45 MPa,
materiał może ulec zniszczeniu poprzez delaminację.
Badania numeryczne
Analizowano model kompozytu Glare odpowiadający
wykonanej próbce z tego materiału o szerokości 10 mm.
W zależności od sposobu obciążenia budowano modele 2D lub 3D. Każda warstwa kompozytu była modelowana trzema warstwami elementów prostokątnych lub
heksagonalnych. Kompozyt polimerowy modelowano
jako materiał o właściwościach ortotropowych opisanych
w tabeli 1, zaś stop aluminium jako materiał sprężysto-plastyczny z umocnieniem o właściwościach opisanych
krzywą σ = σ(ε) (rys. 3) i współczynnikiem Poissona 0,3.
Obliczenia prowadzono w programie ANSYS.
Płaski model kompozytu obciążono na rozciąganie.
Węzłom jednego końca próbki odebrano wszystkie stopnie swobody, a węzły drugiego końca obciążono jednakowymi siłami powodującymi rozciąganie na kierunku x.
Obliczenia przeprowadzono dla kilkunastu obciążeń.
Stwierdzono równomierny rozkład naprężeń w różnych
przekrojach próbki, pomijając przekroje zbliżone do końców: utwierdzonego i obciążonego. Zgodnie z oczekiwa-
Technologia i Automatyzacja Montażu
niami wymiarującymi naprężeniami były naprężenia σx
pokrywające się z kierunkiem działania obciążenia. Zależność tych naprężeń w różnych komponentach kompozytu w zależności od obciążenia przedstawiono na rys. 4.
2/2012
koniec próbki został obciążony momentem skręcającym
poprzez sztywny element (rys. 5). Swobodnemu węzłowi
sztywnego elementu odebrano możliwość przemieszczania się w kierunku y i z. Dla modelu kompozytu warstwowego obciążonego momentem skręcającym 1000 Nmm
wartość maksymalna zredukowanych naprężeń Hubera
występujących w zewnętrznej warstwie metalowej wyniosła około 88 MPa, a więc była prawie czterokrotnie mniejsza od granicy plastyczności duralu 2224T3.
Rys. 4. Zależność naprężeń w komponentach kompozytu warstwowego od obciążenia (naprężeń nominalnych) przy rozciąganiu
Z obliczeń wynika, że przy obciążeniu niszczącym
badany materiał kompozytowy (naprężenia nominalne
około 333 MPa) wartość naprężeń w kompozycie polimerowym (~200 MPa) była bliska jego wytrzymałości
wyznaczonej eksperymentalnie. W związku z tym można sądzić, że zwiększenie wytrzymałości komponentu
szklano-epoksydowego powinno zwiększyć wytrzymałość badanego materiału. Jednak obciążanie kompozytu
powyżej granicy plastyczności komponentu metalowego
wydaje się niewskazane, gdyż po odciążeniu w materiale powstaną naprężenia spowodowane odkształceniami
plastycznymi warstw metalowych.
W próbie skręcania analizowano model 3D o wymiarach 50 x 10 x 2,45 mm. Odebrano wszystkie stopnie
swobody węzłom jednego końca badanej próbki, zlokalizowanego na początku układu współrzędnych. Drugi
Rys. 5. Model kompozytu obciążonego poprzez skręcanie
Obliczenia wykazały, że przy rozpatrywanym sposobie
obciążenia próbki o przyjętych wymiarach nie powinna
wystąpić delaminacja spowodowana odrywaniem połączeń adhezyjnych, ze względu na małe wartości naprężeń normalnych prostopadłych do łączonych warstw
materiału kompozytowego (σy). Natomiast maksymalne
naprężenia styczne (rys. 6) osiągnęły wartości około
69 MPa na granicy między zewnętrzną warstwą metalową i przylegającą do niej warstwą kompozytu polimerowego, a więc stosunkowo duże dla tworzywa polimerowego. Wynika z tego, że przy takim sposobie obciążenia
Rys. 6. Naprężenia styczne τxz w warstwach kompozytu przy obciążeniu momentem skręcającym
55
2/2012
istnieje duże prawdopodobieństwo zniszczenia połączenia adhezyjnego badanego materiału poprzez ścinanie
międzywarstwowe.
Wnioski
1. W analizie wytrzymałości części wykonanej z kompozytu warstwowego typu FML należy uwzględniać,
że zniszczenie materiału może nastąpić w wyniku przekroczenia wytrzymałości doraźnej któregoś
z komponentów lub delaminacji spowodowanej odrywaniem połączenia adhezyjnego lub jego ścięciem.
2. W celu uzyskania kompozytu warstwowego typu
FML o dużej wytrzymałości na rozciąganie, komponent kompozytowy takiego materiału, który wykazuje
właściwości zbliżone do liniowo-sprężystych, powinna cechować większa wytrzymałość doraźna niż
komponent metalowy. Jednak dopuszczalne obciążenie materiału tego typu nie powinno powodować
przekroczenia granicy plastyczności komponentu
metalowego, gdyż jego plastyczne odkształcenia
mogą skutkować zniszczeniem połączeń adhezyjnych (delaminacją).
3. Kompozyty warstwowe typu FML mogą przenosić
duże obciążenia przy rozciąganiu i zginaniu, gdyż
przy takich sposobach obciążenia niebezpieczeństwo delaminacji spowodowanej odrywaniem lub ścinaniem międzywarstwowym jest niewielkie. Jednak
skręcanie takich materiałów stwarza duże niebezpieczeństwo zniszczenia na skutek delaminacji.
56
Technologia i Automatyzacja Montażu
LITERATURA
1. Surowska B.: Materiały funkcjonalne i złożone
w transporcie lotniczym. Maintenance and Reliability
nr 3, 2008 Polska.
2. Vlot A.: Glare history of the development a new aircraft material. Kluwer Academic Publishers, 2004
New York.
3. Reyes Villanueva G., Cantwell W.J.: The high velocity impact response of composite and FML-reinforced sandwich structures. Composites Science and
Technology 64, The University of Liverpool, Wielka
Brytania 2004, pp. 35-54.
4. Po-Yu Chang, Po-Ching Yeh, Jenn-Ming Yang: Fatigue crack initiation in hybrid boron/glass/aluminum
fiber metal laminates. Materials Science and Engineering A 496, University of California, USA 2008,
pp. 273-280.
5. Vlot A.: Fibre Metal Laminats; an introduction. Kluwer Academic Publishers, 2001 Dordrecht.
6. Khan S.U., Alderliesten R.C., Benedictus R.: Delamination in Fiber Metal Laminates (GLARE) during fatigue crack growth under variable amplitude loading.
International Journal of Fatigue, Delft University of
Technology, Holandia 2011.
7. Kuczmaszewski J.: Fundamentals of Metal-Metal
Adhesive Joint Design. Oddział PAN, Lublin 2006.
8. Godzimirski J., Komorek A., Rośkowicz M., Smal T.,
Tkaczuk S.: Tworzywa adhezyjne – zastosowanie
w naprawach sprzętu technicznego. WN-T, Warszawa 2010.
9. Godzimirski J., Pietras A.: Identyfikacja stałych materiałowych hybrydowych kompozytów typu Fibre
Metal Laminat z wykorzystaniem metody homogenizacji. Problemy Mechatroniki, Wojskowa Akademia
Techniczna, Warszawa, (przyjęty do druku).
10. Ochelski S.: Metody doświadczalne mechaniki kompozytów. WN-T, Warszawa 2004.
_____________________________
Prof. dr hab. Jan Godzimirski i Agnieszka Pietras są pracownikami WAT Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Download